ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Механізми стимулювання НТП .
     

 

Економічна теорія
- 2 -

1. МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ НТП

2Прінціпи економічного стимулювання НТП. 0 стимулювання-
ня - найбільш динамічний елемент управління, пов'язаний з
впливом на інтереси учасників процесу "дослідження
- Виробництво ", їх усвідомлені соціальні потреби, в
внаслідок чого вони прискорюють НТП із внутрішніх спонукань,
а не тільки за вказівкою згори.
Стимулювання науково-технічного прогресу - створення
переваг у задоволенні економічних і соціальних ін-
Тересою організацій і підприємств, що розробляють і осваі-
БЕЗПЕЧУЮТЬ нову високоефективну техніку. Його органічна
складова частина - економічне стимулювання - представ-
ляєт собою встановлення відповідності між госпрозрахунковим до-
ходом підприємств і НТО і їх реальним внеском у досягнення
ефекту НТП, рішення науково-технічних проблем.
Механізм економічного стимулювання НТП включає його
основні принципи (комплексність, перспективність, норма-
тивний характер, гласність) та форми (оподаткування, фон-
дообразованіе і фінансування, кредитування, встановлення
цін та інших економічних нормативів, організація оплати
праці, економічна відповідальність, страхування ризику).
Комплексність стимулювання НТП припускає органічні-
дещо єдність систем преміювання за підсумками науково-технічні-
кою і виробничої діяльності. Ці системи мають об-
щий джерело (госпрозрахунковий доход), порівнянні оціночні
показники (приріст прибутку, зниження собівартості і т.д.
Однак це не повинно означати розчинення фондів заохочення
за створення й освоєння нововведень в єдиному фонді оплати
з праці, що використовується на преміювання за підсумками поточного
господарської діяльності, винагороди за підсумками року
і т.д. Результати НТП оцінюються з урахуванням строку окупаемос-
ти нововведень (у середньому - 2 роки), преміюються лише не-
посередні учасники їх розробки та освоєння, при цьому
враховується не тільки економічний, а й інші види еф-
фекта НТП. Стимулювання НТП припускає як матеріальне
і моральне заохочення, так і відповідне покарання -
зменшення фондів оплати і соціального розвитку колективі


- 3 -

вів, що випускають застарілу і малоефективну продукція, їх
розпуск.
При організації стимулювання слід врахувати, що прискореного
ширення НТП припускає розвиток не тільки науки і техніки,
а й соціально-економічних відносин, у тому числі внутрішньо-
колективних. Наука як об'єкт стимулювання відрізняється
універсальністю своєї мови і методів, а використання
техніки і технології багато в чому пов'язане зі специфікою інте-
ресов та традицій даної країни, регіону, трудового колектив-
Тива. Якщо на мікрорівні стимулюється окреме нововве-
деніе як клітинка НТП, процес послідовної зміни ця-
пов циклу, то на рівні підприємства, не кажучи вже про народ-
ном господарстві в цілому, стимулювати слід не тільки від-
слушні заходи НТП, але перш за все структурні зрушення
в економіці, процес оновлення виробництв в цілому вклю-
чаю перетворення техніки і технології, організації вироб-
ництва і управління, культури та кваліфікації працівників.
Перспективність в стимулюванні НТП вимагає обліку не
тільки річного госпрозрахункового, але і народногосподарського
економічного ефекту за весь термін використання нововве-
дення. При цьому особливо заохочується створення й освоєння нових
поколінь техніки і технології, а також конкурентоспроможних
нововведень, які не поступаються вищому світовому рівню в дан-
ської області. До цих пір премії за нову техніку в промисло-
лінощів становили лише 2-3% загальної суми заохочень, що
робило прискорення НТП другорядної завданням у порівнянні з
перевиконанням планів за об'ємом реалізації та прибутку. Частка
винагород винахідників в отриманому ефекті скороти-
лась за останні 15 років в три рази (до 1%).
Нормативний характер стимулювання припускає уста-
Постановою прямого зв'язку між фактичним економічним еф-
фектом НТП (при дотриманні соціальних та екологічних тре-
бованій) і величиною прпремій. Це означає також стимули-
вання в реальному, а не календарному масштабі часу (за
конкретний результат, а не за квартал), скасування регресійній
шкали, при якій найбільша премія (у відсотках до суми
економії) належить за дрібні нововведення. Усі виплати
до освоєння нововведення носять авансовий характер. У той же
час норматив відрахувань від ефекту НТП у фонд премірова-


- 4 -

ня в рамках НТ0 доцільно диференціювати в залежність для
мости від типу ноіовведеній (напрямки НТП), новизни тих-
ники у порівнянні зі світовим рівнем, її народногосподарської
значущості. Джерелом прибутку може стати не тільки поні-
ються витрат і зміна цін, а й формування нових об-
суспільних потреб, радикальна зміна номенклатури
продукції.
Гласність заохочення означає, що його умови повинні
бути відомі колективу до початку роботи. Розподіл
відповідних фондів між працівниками на основі прийнятих
на даному підприємстві положень - справа самого колективу.
За його рішенням можуть заохочуватися інші колективи та окремі-
ные особи, содействоваваіе успіху нововведення.
Стимулювання НТП пов'язано з економічними методами
упіравленія природоохоронною діяльністю. Устаіавліваемие
підприємствам нормативи плати за природні ресурси стимули-
руют їх раціональне та комплексне використання. Становить-
ся вигідним застосовувати ресурсозберігаючі технології, ізвле-
кати з кожної тонни оплачених ресурсів як можна більший
дохід. Нормативи плати за викиди забруднюючих речовин в
природне середовище зацікавлюють колектив у використанні
техніки, скорочує ці викиди. При перевищенні допустимих
норм і аварійних забрудненнях стягується в кілька разів по-
височини плата за рахунок госпрозрахункового доходу колективу.
2Фінансірованіп НТП. 0 Фінансування НТП включає формую-
вання і використання спеціальних фондів для прискорення НТП
на всіх рівнях управління. За своєю економічною природою
ці фонди є частиною громадських витрат виробнич-
тва і служать формою їх резервування, перенесення авансують-
ванних витрат на вартість готового продукту. Фонди фінан-
сірованія НТП по своєї ролі в процесі відтворення
близькі до амортизаційних відрахувань. Вони компенсують зат-
рати госпрозрахункових підприємств і НТО на створення й освоєння
нововведень (з урахуванням нерівномірності витрат по фазах цик-
ла) і страхують пов'язаний з цим ризик.
Компенсаційні фонди носять поворотний характер. В без-
поворотного фінансування потребують лише витрати на підва-
ментальні дослідження, не розраховані на економічний
ефект, або дають його лише у віддаленій перспективі. В ос-


- 5 -

тальних випадках засоби для створення зазначених фондів про-
разуются за рахунок відрахувань від вартості продукції в період
масового використання нововведення.
На початку 80-х років лише половина витрат на освоєння но-
вої техніки компенсувалася з відповідних фондів.
Інша половина покривалася за рахунок зниження рентабельності
в перші роки випуску нової продукції (це робило невигідний-
вим оновлення номенклатури) або підвищення цін за рахунок за-
височини калькуляції витрат (це призводило до невигідність
нової техніки для споживача). У нових умовах господарство-
вання для фінансування НТП використовується кілька фондів.
Фонд фундаментальних досліджень при АН СРСР, республі-
канський і галузевих академіях створюється за рахунок ассігнова-
ний із союзного, республіканського і місцевого бюджетів, а
також цільового фінансування НДР та пошукових робіт по ство-
Данію наукового доробку з коштів міністерств, підприємств,
НТО, благотворнтельних фондів та інших спонсорів. Засоби
розподіляються за рішенням наукових рад і громадських
органів, причому підтримуються всі напрямки сучасної
науки, за якими можна очікувати нових результатів, включаючи
альтернатівнме проектм.
Фонди фінансувати державні та міжнародних на-
учнотехніческіх програм, планів МНТК а таюже інших робіт
зі створення принципово нової техніки і технології форми-
рувтся зазвичай на пайових засадах за рахунок держбюджету н
коштів зацікавлених підприємств, НТТ, міністерств,
концернів, асоціацій, банків, фінансових фондів, місцевих
Рад і т.д. Ці витрати носять строго цільовий і зворотно-
мй характер. У них вклвчавтся та банківські кредити.
Інноваційні фонди можуть бути утворені в кожному регі-
оне за рахунок коштів розробників і споживачів науч-
но-технічної продукції (вони частково виключаються з подат-
гообложенія), банківських вкладень, а також коштів республік
ліканского та місцевого бюджету, зацікавлених підприєм-
тий. Вони служать для фінансування малих НТО, ініціативних
проектів розробляються окремими науковцями і фахівцями
або їх групами, а також для оплати наданих їм консуль-
тщіонних, патентних інжінірінговмх та інших технічних ус-
луг.


- 6 -

Додатковим джерелом фінансування розробок з
значним екологічним і соціальним ефектом служать це-
ліві субсидії (субвенції), пільги з податків, плати за ре-
сурси і послуги, компенсація частини витрат за рахунок інвестицій-
онних фондів м споживачів, а також цільові дотації поку-
Пател нової дорогої продукції в перші роки її ви-
пуску
Фонд розвитку виробництва, науки і техніки підприємств
(об'едінеій) утворюється за рахунок п'яти основних джерел -
1) амортизаційних очісленнй, призначених для повного
відновлення основних фндов; 2) відрахувань від прибутку
підприємств за стабільними нормативами (вони можуть діфференці-
ровать в залежності від ступеня зносу основних фондів),
3) виручки від реалізації надлишкового майна, який значиться у
складі основних фондів (за вирахуванням витрат на його ліквідувати-
дації) та вибракування худоби 4) частини коштів, одержуваних від
інших підприємств за використання науково-технічних раз-
виробок 5) надходжень з централізованого ФРПНіТ.
Засоби ФРПНіТ використовуються державними підприєм-
тіямі самостійно, після схвалення кошторису витрат їх з-
Ветом і профспілковим комітетом. З ФРПНіТ фінансується 1)
технічне переозброєння, реконструкція і розширення
пронзводства, включаючи будівництво загальнозаводських і вспомо-
готельних об'єктів 2) проведення НДДКР, проектних робіт,
придбання ліцензій, устаткування тощо; 3) підготовка
виробництва і освоєння нової продукції, компенсація підвищення ефектив-
шенних витрат у період освоєння 4) придбання науковотехнічних-
нічної продукції, погаеніе кредитів на НТП та сплата про-
центів за ними; 5) створення та розширення потужностей по вироби,
ництво товарів народного споживання, надання послуг насе-
ленію і т.д. Державні підприємства імеювт право пере-
давати частину коштів фРПНіТ суміжникам і НТО длял стимулюй-
ваня вирішення складних технічних проблем, прискорення техні-
чеського переозброєння виробництва, а таюке використовувати
їх у порядку пайової участі для будівництва та реконс-
трукціі об'єктів спільного користування, освіти вре-
сних науково-технічних колективів, консорціумів і т.д.
В умовах самофінансування багато підприємств викорис-
зуются ФРПіТ лише для ліквідації вузьких місць на виробництві,


- 7 -

уникаючи пошукових робіт, пов'язаних з ламкою що склалася
технології, ризиком, розрахованих на тривалу перспективу.
Якщо 1 руб. витрат на НТП обіцяє навіть 3 руб. докмент, але в
розпорядженні підприємства остаетсяя лише 30% прибутку, то для
нього вкладення виявляються невигоднммі, тому що замість ізрасхо-
дова з ФРПНіТ рубля він отримає (через тривалий термін
і зі значною часткою ризику) лише 90 коп. Тому фінан-
сірованіе програм НТП вимагає податкових пільг, прискореної
(протягом 3-5 років) амортизації обладнання, страхування
ризику, знижок з цін на техніку при реконструкції найбільш
важливих виробництв, планомірної реалізації вибувають машин
на менш важливі ділянки.
2Кредітованіе НТП. 0 В умовах самофінансування різко
збільшуються кредити на науково-технічний розвиток. Банки
становятсл головними центрами фінансірованюя НТП, що видають
кредити на випуск нової продукції, освоєння нової техноло-
гии, розробку нової техніки, впровадження нової організації
виробництва, підвищення якості та надійності виробів.
Банки не просто відгукуються на прохання про позики, а річці-
КОМЕНДА нововведення, на які доцільно брати кре-
дит, виступаот як пайовиків з наступною участю у
прибутки у створенні та впровадженні принципово нових видів
техніки і продукції, що не поступаються світовому рівню. Терміни
кредитування устанавліваювтся банком з урахуванням галузевих
нормативів оновлення продукції та окупності витрат. При
цьому банк стає равноправнцм економічним партнером
підприємства, сторони несуть взаємну відповідальність за ус-
пешное освоєння нововведення або результати діяльності
реконструюється виробництва.
Банківський факторинг - залучення на зберігання вільних
коштів НТО і підприємств (з оплатою за договором) та їх вико-
користування для допомоги клієнтам, які мають тимчасові фінансовим-
ші труднощі (термінова оплата їх платіжних документів і
рахунків у день відвантаження товару) і перекуповування права на отри-
ня затриманих покупцями платежів.
Банки дають дозвіл на випуск акцій ДЛЛ продажу (після
перевірки фінансового стану та платоспроможності припускає-
ріятія, ліквідності балансу можливості виплати Дівіді-
дів), за дорученням клієнта зберігають, продають і перепродують


- 8 -

акції.
Виділяється два види кредитів: на придбання науч-
но-технічної продукції, призначеної для оновлення
виробництва і на створення цієї продукції. Банк перевіряє
включення підприємством соответствущіх витрат у свій план,
ефективність нововведення за договором, джерела погашення
кредиту в намічені терміни.
У нових умовах господарювання поряд з кредитами на
окремі заходи НТП банки можуть видавати довгостроковий
кредит на організацію випуску нової продукції за повним
циклу від НДР та створення дослідних зразків до її серійного
виробництва Він погашається за рахунок ФРПНіТ.
При низьку економічну ефективність проектів техні-
чеського переозброєння та реконструкції виробництв банк мо-
жет вимагати державної експертизи великих проектів і
при низькій оцінці їх науково-технічного рівня пріостанав-
лівано фінансування і кредитування.
Розширення банківської мережі сприяє різноманіттю ис-
точніков фінансування (включаючи вільні кошти припускає-
ріятій і населення) та умов надання позик (наприклад
заходів, науково-техніческне центри молоді можуть отримувати ль-
Готня кредит під нижчі відсотки). Створюється конку-
рентна основ фінансування: банк вибирає найбільш ефекти-
тивні для кредитування нововведення та організації, а
підприємства - банк, що пропонує більш вигідні умови ви-
дачі позик
Промстройбанк - агент держави з кредитування при
підтримку бюджету загальносоюзних програм фінансує страте-
ня напрямки НТП, у тому числі пошукові досліджень-
ня, розвиток наукоемюх виробництв. Комерційні банки
(універсальні та спеціалізовані, загальносоюзні, республі-
Канські і регнональние, акціонерні і у формі товариств з ог-
раніченной відповідальністю, галузеві, іноземні) кон-
центрують вільні кошти підприємств (за відповідаю-
щую плату) та населення (шляхом продажу облігацій і т.д.) і
видають своїм пайовикам кредити на оновлення продукції і
виробничих фондів, строкову перебудову технології.
Інноваційні банки після відповідної експертизи видається?? т
кредити творчим колективам і окремим винахідникам,


- 9 -

беруть на себе частку ризику при проведенні НДДКР, оголошують
конкурсв на кращі рішення технічних завдань. Їх ресурси
складаються з кредитів союзних і республіканських банків і
виручки від продажу акцій. Акціонери імювт переважне
право на придбання науково-технічної продукції або по-
променя дивіденди по акціях. Комерційні банки не ведуть ма-
ріальних виробництва, торгівлю матеріальними цінностями
і страхування. Їх роль у стимулюванні НТП пов'язана з веде-
ням рахунків клієнтів, фінансуванням капіталовкладень по
дорученням інвесторів, випуском акцій, облігацій та інших цін-
них паперів, операцій з ними за дорученням клієнтів.
У багатьох країнах действувт ікіоваціоюне фонди, які
НЕ предоставяют позику, а купують у власника винайдений-
ня виключне право на його використання. Фонд шукає
зацікавлена в нововведенні підприємство та укладає з ним
підприємницький договір на умовах продажу ліцензії
або угоди про співпрацю на основі розподілу ризику
і взаіммой вигоди. Фонд проводить доопрацювання нововведення,
розрахунки, експерименти і т.д. При негативному результаті
витрати фонду не відшкодовуються, при успіху він отримує Обус-
ловлення в договорі частину прибутку.
Зовнішекономбанк видає валюние кредити на розширення екс-
порту конкурентоспроможної техніки, а також на імпорт техно-
логії, придбання ліцензій, створення спільних підприєм-
тий.

2.ЦЕНООБРАЗОВАНІЕ НА НОВУ ТЕХНІКУ

2Прінціпи ціноутворення 0. Стимулювання НТП вимагає
планомірної перебудови системи цін як єдиного цілого,
ув'язки їх рівня тільки з суспільно необхідними витрати-
ми, але і з ефективністю техніки, співвідношенням масштабів
її виробництва до суспільних потреб.
При переході до ринку все ширше використовуються вільно ус-
встановлюється договірні ціни. Проте до розвитку конкурен-
ції необхідний державний і громадський контроль м з-
трансформаційних змін цін в залежності від рівня динаміки якості та
конкурентоспроможності продукції. Інакше замовник змушений
підписувати завишеннуа ціну і не висувати претензії при


- 10 -

невідповідність фактичного н гарантованого в договорі
ефекту.
До початку 90-х років договірні ціни встановлювалися на
70-75% нової продукції машинобудування.
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.3 of 10 on the basis of 1531 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status