ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 

Як написати реферат

Реферат – це ґрунтовне висвітлення певної теми, зроблене на основі аналізу ряду джерел.
Написання реферату потребує вміння працювати з літературою: добирати необхідну інформацію, систематизувати її, аналізувати, викладати свої думки логічно, узагальнювати отримані результати та робити висновки. Цілком очевидно, що написання реферату передбачає певний рівень сформованості навчально-дослідницьких компетентностей.

Незалежно від тематики дослідження процес написання реферату передбачає кілька етапів:
1. Вибір теми та написання плану;
2. Пошук необхідних джерел;
3. Систематизація та аналіз отриманої інформації;
4. Написання тексту основної частини;
5. Формулювання вступу та висновків;
6. Оформлення списку літератури та титульного листа.

Розглянемо ці етапи більш детально.
1. Здебільшого тема реферату або визначається викладачем, або обирається студентом самостійно з переліку тем, запропонованих викладачем. У першому випадку вибір відсутній, тому доводиться писати призначену тему. Проте, якщо є можливість, краще тему обирати самостійно. При цьому, звичайно, керуватися власними інтересами: якщо тема цікава, то по ній хочеться більше дізнатися, робота над нею приносить задоволення, написання реферату просувається значно швидше і має кращий результат.
В окремих випадках викладачі пропонують тему сформувати самостійно у межах певної проблематики. Що ж, тоді доведеться спочатку ознайомитися з проблемою, визначити, який саме аспект краще взяти для написання реферату, а вже потім приступати до роботи. Назву реферату придумати не складно: вона повинна бути короткою, лаконічною та відображати головні ідеї представленої роботи. Для прикладу можна подивитися тематику рефератів і написати свою тему по аналогії. До назви реферату потрібно буде ще раз повернутися по завершенню роботи, щоб перевірити, чи дійсно вона відповідає написаному тексту.
Після того, як тему реферату визначено, доцільно уважно її прочитати і визначити: який повинен бути результат роботи, до чого необхідно прийти в її кінці. Тобто, це має бути загальний огляд і вирішення якоїсь проблеми, порівняння різних точок зору, встановлення етапів розвитку певного процесу, визначення особливостей конкретного явища і т.д.
Після цього доцільно скласти план роботи. План на цьому етапі має робочий характер і може бути як детальним, так і досить загальним. Але складати його необхідно з двох причин. По-перше, він чітко встановить межі роботи (які питання будуть розглядатися, а які – ні), по-друге, дозволить простежити логіку дослідження (всі пункти плану повинні бути пов’язані однією темою, і наступний витікати з попереднього). По завершенню роботи цей план доцільно буде відкоригувати у відповідності з отриманими результатами.

2. Пошук інформаційних джерел для написання реферату доцільно проводити за допомогою ключових понять. Ключові поняття та словосполучення визначаються за темою. Якщо є певні вагання щодо правильності розуміння основних понять обраної теми чи протилежність їх трактування у літературі, необхідно звернутися до словників і встановити сутність цих понять.
Інтернет пропонує значну кількість літератури з різних питань, і знайти необхідну інформацію в межах будь-якого навчального курсу наразі не проблема. Проте, треба мати на увазі, що частина представленої в мережі інформації може бути застарілою, низької якості, дублюватися, не відповідати дійсності і т. ін.. Тому, обираючи літературу для написання реферату, краще зупинятися на монографіях, підручниках, навчальних посібниках, наукових статтях, які було видано в останні роки, і відмовитися від копіювання чужих авторефератів, курсових та дипломних робіт.

3. Відібрану літературу необхідно переглянути, а отриману інформацію систематизувати у відповідності до написаних пунктів плану. Це дасть можливість встановити, чи достатньо інформації для написання реферату. Досить часто в літературі одна й та ж тема подається різними словами, що створює ілюзію інформаційної забезпеченості. Потім, при написанні, відчувається брак матеріалу, а в тексті з’являються смислові повтори. Щоб цього уникнути, необхідно визначати головну думку автора і не забувати, що подаватися вона може у різній формі.

4. Зібравши необхідні матеріали можна приступати до написання основної частини реферату. Почати краще з визначення основних понять. Можна дати кілька визначень одного поняття різними науковцями, порівнюючи їх між собою. Реферат пишеться як твір, тобто логічно викладаються власні думки, проте основні та спірні положення повинні підкріплюватися цитуванням. Обов’язкове посилання на джерела і тоді, коли наводяться якісь статистичні дані чи інші цифрові матеріали, - це вказує на достовірність наведеної інформації. Цитування джерел робиться у відповідності до загальних правил цитування.
Більшість при написанні реферату мають певні ускладнення з дотриманням наукового стилю викладення інформації: формулювати так свої думки незвично. Можна писати реферат науково-публіцистичним стилем. Для цього необхідно думки формулювати лаконічно, стисло. Вживати прості речення з прямим порядком слів, уникати емоційності, образності, гіперболізації та ін..
Весь матеріал реферату повинен викладатися логічно: від простого до складного, або навпаки, від загального до конкретного. Кожна нова думка повинна витікати з попередньої. Тому окремі частини реферату доцільно з’єднувати словами: «виходячи з цього…», «наступним кроком буде…», «у відповідності до сказаного…» і т.д.

5. Коли написання основної частини завершено, необхідно узагальнити отриманий результат і написати висновок. Важливо пам’ятати, що висновок до реферату містить не перелік виконаної роботи (прочитали п’ять підручників, розглянули основні поняття, написали п’ять сторінок тексту), а основні положення вивченої теми.
Коротко його можна представити у вигляді схеми: Вступне слово («отже», або «таким чином», «у результаті можемо зробити висновок, що»), назва теми роботи, коротка відповідь по цій темі.
Наприклад, висновок по темі «Основні функції розвитку туризму»: Отже, основними функціями розвитку туризму є рекреаційна, соціальна, культурна, екологічна, економічна, просвітницька, виховна. Далі можна кожну з цих функцій коротко (одним реченням) охарактеризувати.
Не виправдовує себе практика «запозичення» висновку з чужої роботи: навіть якщо тематика подібна, зміст може відрізнятися і висновок не буде відповідати основній частині.

Дещо довше необхідно буде посидіти над Вступом до реферату. У Вступі традиційно підкреслюється актуальність обраної теми, окреслюється проблема, якій буде присвячено реферат, та, інколи, робиться аналіз наявних джерел. Актуальність теми може бути різного порядку: одні теми актуальні тому, що малодосліджені, інші – тим, чому результати дослідження повільно запроваджуються в практику, треті – суперечливою позицією науковців і т.д. Щоб легше сформулювати думку, можна використати один із готових зворотів, які вживаються при написанні актуальності:
• У зв’язку зі … (стрімким розвитком, політичною ситуацією і т.д.) однією з актуальних проблем у даний час є ...
• Величезну важливість набувають питання ...
• Особливого значення набуває питання ...
• Соціальне значення теми визначається ...
• Серед проблем, пов'язаних із..., пильну увагу дослідників в останні роки привертає питання про ...
• У зв'язку з ... велике значення набула проблема ...
• Інтерес до проблеми ... обумовлений ...

Показавши актуальність обраної теми, необхідно показати, що вона вже досліджувалася науковцями. Тут називаються прізвища учених, роботи яких використовувалися при написанні реферату, бажано коротко вказати, над якими саме питаннями вони працювали, що саме було почерпнуто з їхніх робіт. Дуже добре, якщо будуть названі не лише вітчизняні, але й зарубіжні науковці. Можна зазначити, які аспекти досліджуваної теми залишилися малодослідженими. Мета реферату формулюється у відповідності до теми, з використанням дієслів: розглянемо, проаналізуємо, простежимо, визначимо і т.д. Вимоги до оформлення реферату (титульного листа, списку літератури і т.д.) можуть суттєво відрізнятися, тому доцільно отримати відповідну консультацію у викладача, якому цей реферат необхідно буде здавати.
Наследование в Украине нерезидентами

 

Заметка для нерезидента (иностранца) при наследовании в Украине

Наследование, согласно украинского законодательства - это переход прав и обязанностей от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Первое, что хотелось бы отметить, что в состав наследства не входят права и обязанности наследодателя которые неразрывно связаны с ним:
1.личные неимущественные права;
2.право на участие в обществах и право членства в объединении граждан, если другое не установлено законом или уставными документами;
3.право на возмещение вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья;
4. право на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, предусмотренные законом;
5. права и обязанности кредитора или должника предусмотренные ст. 608 Гражданского кодекса Украины.
     
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ Навчально-методичний посібник

 

Навчально-методичний посібник має на меті надати допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Туризмознавство (туристична діяльність)» напряму підготовки «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» при вивченні дисципліни «Маркетинг в туризмі». Навчально-методичний посібник містить основні теми дисципліни та практичні завдання, виконання яких дозволяє більш ефективно засвоювати теоретичний матеріал і набути навички з організації маркетингової діяльності на туристичному підприємстві.
     
Українські реферати

 

Для отримання якісного вузівської освіти студентам доводиться годинами сидіти над вивченням предмета за підручником. Студенти, як відомо, народ зайнятий, їм дуже багато треба встигнути, а вільного часу зовсім недостатньо. Особливо, що стосується написання рефератів. Перед кожним із студентів постає ця проблема. І кожен розуміє, що написати грамотний, змістовний і об'ємний реферат за невеликий відрізок часу, та ще по декількох дисциплінах відразу, просто нереально. На щастя, у наш прогресивний динамічний час, час повсюдної комп'ютеризації, нічого нездійсненного немає. Існуючі на просторах Інтернету численні спеціальні сайти допомагають студентам знайти вихід і рішення в будь-який, нехай практично найскладнішою, ситуації з написанням рефератів. Безкоштовні реферати, представлені на сайтах, набагато полегшують життя студентів, аспірантів і школярів. Безліч сайтів пропонують величезну кількість рефератів найрізноманітнішої тематики і буквально за всіма вивчають дисциплін. Перевірені і визнані успішними роботи набагато спростять виконання завдань. Завантажити реферати безкоштовно з Інтернету - досить простий і перевірений багатьма студентами метод.
     

Безкоштовні реферати

Для отримання якісної вузівської освіти студентам доводиться годинами сидіти над вивченням предмета за підручником. Студенти, як відомо, народ зайнятий, їм дуже багато треба встигнути, а вільного часу зовсім недостатньо. Особливо, що стосується написання рефератів. Перед кожним із студентів постає ця проблема. І кожен розуміє, що написати грамотний, змістовний та об'ємний реферат за невеликий відрізок часу, та ще по декількох дисциплінах відразу, просто нереально. На щастя, в наш прогресивний динамічний час, час повсюдної комп'ютеризації, нічого нездійсненного немає. Існуючі на просторах Інтернету численні спеціалізовані сайти допомагають студентам знайти вихід та рішення в будь-який, навіть складній ситуації з написанням рефератів. Безкоштовні реферати, які представлені на сайтах, набагато полегшують життя студентів, аспірантів та школярів. Безліч сайтів пропонують величезну кількість рефератів найрізноманітнішої тематики і буквально за всіма дисциплінами, які вивчаються.

Перевірені та визнані успішними роботи набагато полегшують виконання завдань. Скачати реферати безкоштовно з Інтернету - досить простий та перевірений багатьма студентами метод. Та й школярі завжди користуються таким благом. Адже всім їм так не хочеться годинами сидіти у бібліотеках, гортаючи безліч книг в пошуках необхідного матеріалу на тему заданого реферату. Тепер це робиться лише за кілька хвилин та безкоштовно, абсолютно не витрачаючи при цьому великих зусиль. Все, що потрібне від Вас - тема реферату, володіння комп'ютером і обов'язково підключення до Інтернету. Але, звичайно, як і в будь-якій справі, тут потрібна увага та старання. Зробивши запит по сайтах реферати онлайн, з безлічі запропонованих можна знайти кілька варіантів, а вже потім вибрати більш відповідний по своїй темі. Їх широкий та різноманітний вибір завжди допоможе знайти саме те, що Вам треба. За допомогою такого способу Ви не раз зможете переконатися, які необмежені можливості відкриває перед Вами Інтернет.

Дуже зручний пошук, якщо скористатися каталогом найкращих рефератів Мережі, де всі роботи сортовані за алфавітом. За мінімум часу тут можна знайти необхідну тему й закачати безкоштовні реферати. А якщо все ж не вдається відразу наткнутися на те, що шукаєте, треба постаратися максимально отримати потрібне з кожної знайденої збірки рефератів. Це, звичайно, зажадає більш серйозного відношення до цієї справи, але все ж буде набагато легше та швидше, ніж писати всю роботу вручну. Більшість сайтів пропонують різні поради з пошуку, сервіс, форуми, стрічки новин та багато іншої інформації, що значно спрощує та полегшує пошук. Це стосується класифікації та рівня рефератів. Запропоновані матеріали всіх рефератів починаються від поверхневого тематичного розкриття для загальноосвітніх закладів. Потім йде більш поглиблений опис певної теми, та закінчуються вони серйозними дослідними роботами з вузівським призначенням.

Головна мета всіх численних сайтів з розміщеними на них рефератами - полегшення виконання роботи та економія дорогоцінного часу школярів, студентів, аспірантів. У колекціях сайтів зібрані унікальні й неповторні реферати, які завжди стануть запорукою успішного навчання. Онлайн реферати взагалі допомагають переглянути і тут же визначити, чи підійдуть вони для виконання завдання чи ні. Варто звернути увагу на дуже корисний розділ «Авторські колекції рефератів». Представлені реферати глибоко спеціалізовані, може, саме там Ви знайдете роботи за заданими завданнями. Після завантаження реферату необхідно уважно ознайомитися з написаним текстом, вникнути в зміст теми, щоб зрозуміти її та розібратися. Адже використання готових робіт зовсім не звільняє від необхідності вчитися, думати та аналізувати. Та й захищати реферат з написаної темі треба грамотно і «у всеозброєнні». Все говорить про те, що готові реферати дуже актуальні для всіх учнів. Вони роблять навчання захоплюючим процесом, що дозволяє придбати, окрім знань, навички пошуку та аналізу необхідної інформації.

 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.9 of 10 on the basis of 2885 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status