ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Економічна географія
     

 

Економічна географія
15.Свободние економічні зони. СЕЗ-нов. Форма організації госп зв'язків при переході до РЕ, що передбачає підвищення ступеня її відкритості зовн світу шляхом активізації зовнішньоекономічної діяльності. СЕЗ у світ практиці з'явилися наприкінці 50-х рр. і одержала світове поширення лише в 70-х. У н.в. у світі налічується 2000 ВЕЗ, що діють більше, ніж у 80 країнах. ВЕЗ формується як правило в морських і річкових портах, міжнар. Аеропортах, поблизу залізничного та автомагістралей, турист центрів, в окремих пром-х р-нах. СЕЗ устанавл особливий режим госп-ї діяльності іноземних інвесторів і предпрятій з ін. Інвестиціями. Порядок осущ хоз-ной деят і усл пільгового експорту, імпортного, митниць, податків, валютного, банківського, відовог, трудог та ін видів регулювання в зоні встановленої законодавством РФ, а також рішення відповідає лінійних ор-ів влади. Виділяють декілька типів СЕЗ: комплесний формірующ огр тер-ії і в меж областей та ін тер освіти. У них створюють усл для залучення великого кап-ла з обов'язковим розвитком необх інфраструктури. Зовнішньоторговельні, обеспеч валютні надходження в т.ч. за рахунок комісійних складів, здача в оренду приміщень, виставок, перевезення вантажів. галузеві і технолог парки сприяють. Прискоренню НТП, на основі активізації зовнішньоекономічної співпраці, впроваджених результатів вітч науки, а також розробки наукоємних технологій, нових видів готової продукції та розширення експорту. З 1990-1991 - в РФ: 1) СПб 2) Виборг 3) Знахідка 4) Янтар 5) Сахалін 6) Даурія (Чит про) 7) Алтай 8) Кузбас 9) Садко (Новгород) 10) Технополіс Зеленоград 11) Єва ( Євр АТ) 12) Магадан 4. Національний склад населення У РФ 130 народів. Відмінності: по мові, устрою життя, звичаїв, іст. Традицій, культури, трудовими навичками. За мовою діляться (4). До складу яких брало входять багато нових мовних груп. У індоєвропейської сім'ї найбільша - слов'янська. Споконвічно російські - тер. Європейського півночі, сів-ю, центральні р-ни. Украинские переважають також на Уралі, Ю. Сибіру і на Д. Сході. Для РФ в цілому хар-на строкатість нац-го складу в р-нах: 1) по Волзі і Камі 2) Пн. Кавказ 3) Відокремлені вогнища народів на Пн і Сході страни.Індоевропейская сім'я (89%): слов'янська (росіяни, українці, білоруси); народи др груп (осетини, німці, вірмени) Алтайська (6,8%): тюркська (татари, чуваші, башкири, казахи, якути, тувинці); монгольська (буряти, калмики) Уральская (1,8%): фінська (Мордовія, марійці, удмурти, комі і комі-перм'яки); угорская (ханти, мансі); хамодійская (ненці , селькути) Кавказька (2.4%): народи Дагестану, кабардинці, чеченці, інгуші, адигейці, грузини) 6. Відтворення населення. Основна схема відтворення населення 1 закінчили Ср повну та неповну школу 2 зайняті у громад. Пр-ве 3 зайняті в СР і вис УЗ 4 Покликані до лав НД 5 Зайняті домаш. І лич. Підсобив госп-му. 6 Міграції праця нас 7 особи на пенсії 8 природний спад. 9.Трудовие ресурси, їх формування. Ринок праці. Трудові ресурси (ТР) - частина населення, здатного займатися суспільно-корисною діяльністю, вони включ. Населення в працездатному віці ж (16-55), м (16-60). Також до них відносяться працюють в непрацездатному віці (особи похилого віку та підлітки). У складі трудових ресурсів виділяється раб сила, частина населення, до-а зайнята в пр-ному секторі. ТР -52-56% загального нас. Основним завданням аналізу праця. Ресурсів явл. Характеристика ефективності їх використання. При ісп.ТР необх. Вирішити 2 завдання: 1) забезпечити якомога більш повну зайнятість. 2) забезпечити можливо повну еф-ність пр-ва. Ринок праці-с-ма общ. Відносин, соц. Норм та інститутів, що забезпечують відтворення, обмін і використання праці. Формування російського РТ відбувається під впливом умов і факторів, які впливають на сучасні тенденції та умови зайнятості населення. 1 з наіболлее загальних факторів - РТ формується в умовах системної кризи. 16.Предмет і метод дослідження ЕГ. ЕГ-область наукових знань, що вивчає розвиток і розміщення продуктивних сил соц-ек процесів на території країни та її регіонів, у тісній зв'язці із природно-екон. Умовами. Предметом дослідження ріпак є умови, особливості та ефективності територіального розміщення суспільного виробництва і його сил, тобто вивчення просторового аспекту відтворення. Під умовами розуміють економічні та природні передумови розглянутих процесів (техпла. прогрес, мат-сировинних. Ресурси). Під особливостями розуміють їх ст-ні кач-ва, галузева стр-ра госп-ва р-ів суб'єктів РФ. Під ефективністю розуміють економічна, соціальна результативність (ступінь досягнення соотв. Цілі), поняття розміщення та розвитку можуть взаємно доповнюватися і перетинатися. У дослідженнях РІПАК використовується комплекс наукових методів, конструктивні розрахунки (балансові, техніко-економічні, економіко-статистичний аналіз, кореляційний, графо-аналітичний методи), економіко-математичні, оптимізаційні моделі.
29.Городское і сільське населення Населення - сукупність людей, що живуть в межах кл тер-іі.В дореволюційний час в РФ переважало сільське населення. У Н.В-міське (74%) Збільшення в 6.8 рази. При зростанні всього населення в 1.5 рази. За людності міста діляться: малі (до 20тис), середні (до 100), великі (до250), великі (до500), найбільші (до 1млн), мільйонери. Поруч з багатофункціональними містами розвиваються міста-супутники. Утворюються міські агломераціі.Около великих городв, в р-нах нового освоєння ф-ся поселення міського типу, до до-м відносяться нас пункти з кількістю жителів понад 3 тис осіб (85% нас в сх). Ув частки міського насенія по відношенню до сільського наз урбанізацією. Субурбанізації-ріст і розвиток приміської зони великих міст. Рурбанізація - распростроненіе гір форм і умов життя на сільській місцевості. 18.Прінціпи економічного районування. Основні принципи ЕР: 1) Ек р-н розглядається, як спеціалізована тер частина єдиного нар госп-ва країни з визна комплексами допоміжних і обслуг пр-в, поєднання спеціалізації з компл розвитком економіки. Покликана сприяти досягненню найвищого ек ефекту в усьому нар госп країни в кожному окремому ек р-ні. 2) нац принцип, що враховує нац склад населення р-ну, його історично склалися осіб праці та побуту. 3) Адміністративні. Принцип, що визначає єдність ек р-я і тер політико-адміністративного устрою країни, що створює наілуч. умови для актив впливу гос-ва на розвиток нар госп-ва. Районообразующімі ф-ми явл: 1налічіе круп родовищ 2вис щільність населення 3накоплений нас праця досвід 24.Угольная промисловість Осн частина добивающ в РФ вугілля (3/4) исп як паливо в пр-ти і на топ-Ен станціях. Решта вугілля служить тих сировиною і паливом для ЧС та хім пр-ти. Запаси вугілля значно більше запасів нафти і газу, але його видобуток обходиться набагато дорожче. Відомо більше 200 уг. Бассеінов і родовищ із загальним геологічним запасом 6,4 трл.т (23% світ запасу). Головний критерій залучення родовища вугілля в експлуатацію - собівартість видобутку. Найбільш дешевий спосіб - відкрита (в кар'єрах). Але недолік цього способу в істотне порушення екологічної обстановки. Видобуток вугілля в РФ постійно знижується. Найважливіші вугільні бази: Кузнецький УБ, Кансько-Ачинський, Печорський. Розташовують запасами і ін р-ни: 1 центральний (підмосковний УБ); 2 на Уралі (Челябінський, Юж.Уральскій, Кізіловскій), 3 а в Сибіру (Минусинская, Череповецький, Іркутський, Таймирський, Тунгуський, Улугхемскій); 4на Д. Сході ( Ю. Якутська, Бурейнскій, Сучанскій, Ленський) 5 СевКавказ (В. Донбас) 10.Угольние басейни і їх розміщення. У Кемеровській обл: Кузнецький УБ (головний у країні). На його частку 40% всього видобутку. Має великими і добре вивченими висококач запасами вугілля. В т.р. коксівного. При усл реконструкції і тих переоснащення видобуток вугілля до 2005р може бути доведена до 130 млн.т. Однак УБ має ндостаткі географ положення: віддаленість від євр ринків, складність транспортування у зв'язку зі слабким розвитком жд у пн р-нах.Ето звужує перспективи його подальшого розвитку. Запас: 700 млрд. т. Кансько-Ачинський розташований в межах Красноярського краю й Кемеровської області.Запас: 600млрд.т, але вугілля низької кач-ва. (Бурий) Відкрите видобування. Найнижча собівартість, исп. Як енергосировину. Печорський має знач запасами кач вугілля 210млрд.т 1/3 - коксующ. На посів країни. Видобуток клімат в складних умовах., УБ віддалений від споживача. Потенца потреб-може стати Урал, але цьому перешкоджає відсутність жд. Розташовують запасами і ін р-ни: 1 центральний (підмосковний УБ); 2 на Уралі (Челябінський, Юж.Уральскій, Кізіловскій), 3 а в Сибіру (Минусинская, Череповецький, Іркутський, Таймирський, Тунгуський, Улугхемскій); 4на Д. Сході ( Ю. Якутська, Бурейнскій, Сучанскій, Ленський) 5 СевКавказ (В. Донбас)
14.Значеніе і структура АПК АПК є життєво необх сферою ек будь-якої країни. Він забезпечує нас продуктами харчування, а галузі, що виробляють предмети споживання, сировиною. Роль АПК значно підвищується, тому що аграрна сфера економіки вирішує головне завдання РЕ-соціологізація і підвищення жиз рівня населення. Від рівня АПК залежить добробут населення, його здоров'я. Має складну структуру (3сфери): 1 сх вир-во - центральна ланка АПК. Виробляє 48% всієї продукції АПК. Виділяють 2 найважливіші галузі: рослинництво, тваринництво., Які в свою чергу діляться на ряд підгалузей. 2 галузі, що виробляють ср-ва пр-ва для сх. Це машинобудування сх призначення. Також в-во хв добрив, отрутохімікатів, мікробіологічна пр-ть. 3 галузі, переработавающіе сх сировину. Це харчова пр-ть. Також ставиться окрема група легкої пр-ти. А також включає заготівлю, зберігання, тарне госп-во, пакувальне госп-во і реалізацію пр-ції. 22.Общее машинобудування. Включає групу галузей, хар-ся середніми нормами споживання металу, енергії, невисокою трудомісткістю.
Чи відносяться галузі, Спеціалі на пр-ве устаткування для нафтопереробної, хімічної, лісової, будівельної, галузей пр-ти. Пр-я цієї групи размщени по території РФ як правило, в р-нах споживання з урахуванням близькості сировинної бази і наявності кваліфікованих кадрів. 12. Східно-Сибірський Ек р-н Включає: республіки Бурятія, Тува і Хакасія, Красноярський край з Таймирським (Долгано-Ненецьким) і Эвенскими авт округами, Іркутської обл с Усть-Ординський Бурятський АО і Читинську обл с Агінський Бурятський АТ. У ВСЕК зосереджені близько половини загальноросійських запасів вугілля, більше третини запасів деревини. На частку нд прих значить частина запасів мідних, нікелевих і др ЦМ, слюди, плавикого шпату, є запаси золота. Рин Галузі спеціалізації: електроенергетика, паливна пр-ть, кол мет, хім пр-ть, лісова пр-ть, хутровий промисел, сх. 13. Далекосхідний ек р-н. 1 з найбільших регіонів країни. До складу входять: Приморський і Хабаровський краї, області-Магаданська, Камчатська з Коряцький АТ, Сахалінська, Амурська, Чукотський АО, Єврейська авт обл. Виділяється кол металургією - видобутком і обробкою кол і драг Ме: міді, нікелю, свинцю, цинку, олова, золота, платини, срібла, а також алмазів і др драг каменів. Галузями рин спеціалізації крім кол мет яляются рибна пр-ть, хутровий промисел, лісове госп-во, суднобудування, судноремонт, олленеводство, м'ясне тваринництво. Велика роль ДВ у зовнішньоекономічних зв'язках з країнами світу, особливо з країнами Тихоокеанського регіону. 28. Поволзький ек р-н Вигідність розташування р-ну впливає на його розвиток ек. До складу р-ну входять: республіки - Татарстан і Калмикія, Астраханська, Волгоградська, Пензенська, Самарська, Саратовська, Ульяновська області. Провідними галузями рин спеціалізації явл нафтова і нефтеперераб, газова і хім пр-ти. Р-н посідає одне з провідних місць в РФ по пр-ву синтетичного каучуку, синтетичних смол, пластмас і волокон. Поволжя - 1 з основних р-нів різноманітного машинобудування, особливо автомобілебудування. Розвинута електроенергетика. У той же час Поволжі-основний р-н по улову цінних осетрових риб, одна з найважливіших р-нів вирощування зернових культур, соняшнику, гірчиці, овоче-баштанних культур. Великий постачальник вовни та м'яса. 17. Фактори розміщення пр-ва Ф-ром РІПАК прийнято вважати сукупність умов для раціонального вибору розміщення госп об'єкта, груп об'єктів, галузі або конкретні територіальні організації структурних г-в республіки, ек р-ну. Прав використання факторів РІПАК забезпечує найкращі результати при розміщенні виробництв об'єктів і розвитку госп-в регіонів. Сущ слід групи факторів: 1) природно-кількісні запаси і якостей склад природних ресурсів, гірничо-геологіч і др умови видобутку і використання кліматіч і гідрологіч географ умови 2) екологічні крір-ри та забезпечення здорового життя і працю умов для населення. 3) тих, тобто досягнуті і можливий рівень техніки і технології. 4) соц-демограф, тобто забезпечення трудовими ресурсами, стан соц інфраструктури. 5) тих-економ, тобто трудомісткість, матеріаломісткість, енергоємність, водомісткість, транспортування продукції. 6) экономич., Тобто економіко-географ і транспортне положення, вартість капітальних і структур витрат, терміни будівництва, ефективність уряду, призначення і кач-во продукції, територіальні ек зв'язку. 2.Тяжелое машинобудування. Відноситься до матеріаломістким галузей з великим споживанням металу й відносно малою трудомісткістю. До нього: 1.металургіческого Виготовлення екскаваторів для видобутку, устаткування для доменного сталеплавильного і ливарного пр-ва. Підприємства розміщуються поблизу центрів развітітя мет-гии і споживання цієї продукції (Єкатеринбург, Орськ, Красноярськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі. 2.горно-шахтного Новокузнецьк, Прокоп'євськ, Кемерово, Красноярськ. 3.крупно-енергетичного СПб, Таганрог, Подольск , Єкатеринбург, Волгодонськ. 4.под'емно-транспортної 5.кузнечно-пресових машин і важких верстатів Коломна, Вороніж, Новосибірськ 6.морскіх і річкових суден СПб і Виборг, Архангельськ, Мурманськ; Н. Новгород, Волгоград, Тюмень, Тобольськ, Благовещенск. 7. рухомого складу залізничного Новочеркаськ, Коломна, Муром, Демихова, Н. Тагіл, Калінінград, Новоалтайськ, Брянськ, Твер, СПб, Митищі, Абакан. Центри ТМ: Урал і Сибір. Розміщення обумовлено тим, що для пр-ий хар-ни пр-ва, пов'язані з відливанням, хутро обробкою і складанням великих деталей, вузлів і агрегатів.
7.Развітіе і розміщення середнього машинобудування. Включає групу маш пр-ий, що відрізняються вузькою спеціалізацією, широкими зв'язками по кооперативних поставок: автомобілебудування, літакобудування, верстатобудування, пр-во обладнання для харчової, легкої та поліграфічної пр-ти. Дорожньо-будівельне в-во. З-ди в Донецьку, Коврові, Чебоксарах. Трактори-Челябинск, Волгоград, Володимир, Липецьк, СПб, Рубцовськ. Льно-прибиральні комбайни-Бексецк. Сілосоубор - Люберци. Картофелеубор - Рязань, Зерноубор-Р/н/Д. Автомобілстроеніе Вантажні авт середньої гп (3-6т)-ЗІЛ (Москва), ГАЗ (Н. Новгорогод). Великовантажні: КАМАЗ (н.Челни). Легкові: Зил, Москвич (Москва), ГАЗ, КАМАЗ, ИЖ-мащ (Іжевськ), ВАЗ (Тольяті), САЗ (Серпухова). Широка мережа автобусобудування: ЛЕАЗ (Ліхіно), ПАЗ (Павлово), КАВЗ (Курган), ГолАЗ (Голіцино) Верстатобудування Москва, СПб, Урал, Поволжя. Ставрополь. 26.Развітіе нафтопереробної промисловості необх розміщувати нефтеперераб з-ди в р-нах споживання нафтопродуктів .. Розрахунки показують, що перекачування нафти трубопроводами обходиться дешевше, ніж перевезення продуктів переробки нафти. У н.в. частина нафтопродуктів исп в хім пр-ти, тому при будівництві заводів враховується також кооперування їх з хім пр-ми. Нефтеперераб пр-я споруджені в центральних р-нах (Москва, Рязань, Н. Новгород, Ярославль, Кириши), у Поволжя (Саратов, Сизрань, Самара, Волгоград, Уфа), на Уралі (Пермь, Орськ), в Сибіру (Омськ , Ангарськ, Ачинськ), на Д. Сході (Комсомольськ-на-Амурі), Хабаровськ), на Пн Кавказі (Грозний, Краснодар, Туапсе). Розвиток нефтеперераб пр-ти на сході країни поліпшило постачання цих р-нів нафтопродуктами, к-рие перш завозилися з евр частини. 25.Нефтегазоносние провінції і розміщення основних родовищ нафти Нафтова пр-ть-провідна галузь ПЕК. За запасами нафти (20млрд.т) 13% світ запасу. 2 місце після СА.5 основних р-нів: 1) Зап-Сибірський (67%) Круп месторожд-Об. Вже вилучено 50-60%. Всього в ЗС вилучено 12%. Сприятливі показники: неглибоке залягання, висока концентрація запасів, щодо нескладні усл буріння, нафта вис кач-ва 2) Волго-Уральський (25%) видобуток более50лет. Вже майже відпрацьовані. Ромашкінское, Ішімбаевское, Туршозінское. Вилучено 70-90% 3) Тимано-Печорський тер-я Комі, Арх обл. Більше 70 родовищ. Неглибоко залягають. 4) Sev-Кавказький Ставропольський, Краснодарського краю, Дагестан, Чечня, Сев.Осетія. Виділяють області: 1.дагестанская (Махачкалінська, Ізбербашское, Даг вогні) 2.грознінская (Гудермеському, Малобегское, Гораборское) 3.с-з. кавказ 5) Далекосхідний Охотська, Прітіхоокеанская,?? ено-Вілюйська. Найбільш перспективні родовища Сахаліну та Охотського моря 1.Нефтегазоносние провінції і розміщення основних родовищ газу Газ - найдешевший вид палива. Його видобуток в 2 рази дешевле.В РФ розвідано понад 700 родовищ. Активно розробляються близько половини. За запасами Росія займає 1 місце в світі (45% світ запасів). Основні родовища розташовані в З. Сибіру, де виділяють 3 великі газоносні області: Тазовської-Пурпейская (Уренгойське, Ямбурзьке, Іванівське, Надимское, Ведмеже, Тазовської); Березовська (Пахромское, Ігрімское, Пунгінское); Васюганська (Лугінецкое, Мильджінское, Усть-Сільгінское ). Нові провінції відкриті на контінетальном шельфі Карського моря. У Волго-Уральської провінції (Оренбурзька, Саратовська, Астраханська області, респ Татарстан і Башкортостан). У Тимано-Печорської (Вуктилское в респ Комі). На СевКавказе ресурси мають Дагестан, Ставропольський і Краснодарський края.Открит ряд родовищ у респ Саха в бас р.Вілюй. 8.Размещеній нафтових родовищ. Нафтова пр-ть-провідна галузь ПЕК. За запасами нафти (20млрд.т) 13% світ запасу. 2 місце після СА.5 основних р-нів: 1) Зап-Сибірський (67%) Круп месторожд-Об. Вже вилучено 50-60%. Всього в ЗС вилучено 12%. Сприятливі показники: неглибоке залягання, висока концентрація запасів, щодо нескладні усл буріння, нафта вис кач-ва 2) Волго-Уральський (25%) видобуток более50лет. Вже майже відпрацьовані. Ромашкінское, Ішімбаевское, Туршозінское. Вилучено 70-90% 3) Тимано-Печорський тер-я Комі, Арх обл. Більше 70 родовищ. Неглибоко залягають. 4) Sev-Кавказький Ставропольський, Краснодарського краю, Дагестан, Чечня, Сев.Осетія. Виділяють області: 1.дагестанская (Махачкалінська, Ізбербашское, Даг вогні) 2.грознінская (Гудермеському, Малобегское, Гораборское) 3.с-з. Кавказ 5) Далекосхідний Охотська, Прітіхоокеанская, Лено-Вілюйська. Найбільш перспективні родовища Сахаліну та Охотського моря
20.Размещеніе і розвиток чорної металургії. ЧС: це метали, основу к-яких становить залізо, чавун, сталь, феросплав. 90% всіх Ме, що використовуються в сучас машинобудуванні - чорні. ЧС має особливості: 1) Сировина хар-ся відносно великим вмістом корисного компонента. На частку багатих руд прих 20% промислових запасів, исп без збагачення. 70% руд вимагає простого збагачення, 18% - складного. 2) Різноманітність у видовому відношенні: магнетитові, сульфідна, окислена дає можливість исп різноманітну технологію і получ Ме самим різним способом. 3) Різні умови видобутку (шахтне - 20%, відкрите -80%). 4) Исп. Руд складних за своїм складом (фосфоритного, ванадієві, хромові та ін). При цьому більше 2/3 становить магнетитові, що полегшує можливість збагачення. Частка РФ в запасах залоз руди -32%. Їх щорічний видобуток в країні складає 15%. Сущ 3 варіанти розміщення підприємств ЧС: - що тяжіють до джерел сировини (Урал, центр),-тяжіють до іст палива (Кузбас), - між ними (Череповець). На долю пр-ий ЧС - 25% викидів пилу, 30% - окису вуглецю, 50% - окису сірки., Забруднюють воду 23. Розміщення важливих залізорудних родовищ. За запасами ЖР РФ займає одне з провідних місць у світі. Запаси ЖР розміщені по території РФ нерівномірно: 79% (44 млрд.т) прих на евр частину і Урал. Промисл запасами мають у своєму розпорядженні також Всібірь, ДВ і Зсібірь. Виділяється бассеін КМА. На його частку прих 57,3% (31,9 млрд т). Содерж залоз в руді тут 41,5% Також виділяють родовища: Михайлівське в Курській обл, Лебединське і Столейленское у Білгородській. Це відкриті родовища. Освоєння висококач жел руд підземним способом ведеться на Яковлевська (білгородська обл). Поклади руд евр Півночі складають 5% від общерос. Виділяють Ковдорское і Оленегорську в Мурманської обл, Костомукшское в р Карелія. На частку Уралу прих 16,7%. 25 запасів прих на Качканарський групу местор. На Юурале виділяють Орсько-Халіловську група местор. З-С р-н -3,2%. Гірська Шорія, Гірський Алтай. В-С р-н (3 місце) - 9,5%. Абаканський, Тейское, Ангаро-Ілімськ бас. Д-У р-н 8%. Алданське група. 27. Територіальна структура народного господарства Під територіальної ст-рій розуміється поділ сис-ми нар госп-ва по тер преобразованійм - зонам, районам різного рівня, промислових центрів, вузлів. Вона змінюється значно повільніше, ніж галузева стр-ра, тому що основні її елементи сильніше прив'язані до конкретної тер-рії. Тер стр-ра виступає основою територіальної орг госп-ва. Освоєння нових тер з унікальними природними багатствами змінює структуру окремих регіонів і сприяє фор-у нових тер комплексів .. 3. Родовища руд кольорових металів ЦМ представлена 70 Ме, к-рие діляться: 1.Тяжелие (Cu, Sn, Ni), 2. Легкі (Al, Ti, Mg) 3.Драгоценние (Au, Ag, Pt) 4. Легуючі (вольфрам, молібден, титан, ванадій) 5.Редкіе (цирконій, чермоній) 6.Малие (вісмут, кадмій, ртуть). Найважливішими типами родовищ мідних руд є мідно-колчедановие. (Урал: Дегтярское, Красноуральское, Кіровоградське, Карабашское, Сібай, Учалінское. СевКавказ: Уупское, Худесское) Свинцево-Цинкові руда представлені в Сх Сибіру: Озерне, Горевское, Тетюхе. Родовища Al і Mg нах на Уралі: Свердловська (сів-урльское) і Челябінська обл (пд-уральське), і в Ленінградській (Тихвінської) і Архангельській (Онезьке) обл. Золото поширено на Уралі, в Сибіру в бас Витима, в Забайкаллі, на ДВ в бас Алдану. 19. Розміщення і розвиток кольорової металургії ЦМ представлена 70 Ме, к-рие діляться: 1.Тяжелие (Cu, Sn, Ni), 2. Легкі (Al, Ti, Mg) 3.Драгоценние (Au, Ag, Pt) 4. Легуючі (вольфрам, молібден, титан, ванадій) 5.Редкіе (цирконій, чермоній) 6.Малие (вісмут, кадмій, ртуть). Провідну роль в пр-ве ЦМ грають р-ни РФ: З-З, Урал, Сибір і ДВ. Особливості сировинної бази: 1) Вкрай низький вміст корисного компонента в сировині - мідні від 1-5%, свинцево-цинкові - 2,5-5%, нікелеві - 3-5.5% 2) Лінія виробництва сировини. 3) Величезна паливоємність і електроємність в процесі його переробки. ЦМ в умовах НТП має більше значення пестили чорна. ЦМ ширше використовується в сучасних галузях пр-ти, у зв'язку з їх цінними св-ми. У РФ зосереджено 11% світ запасів міді, 12% - свинцю, 16% - цинку, 21% - кобольта, 27% - олова, 31%-нікелю. Значні обсяги видобутку руд в РФ становлять видобуток Кобол і нікелю. Багато видів ЦМ РФ змушена завозити Al, (боксити), ртуть, сурма та ін Розміщення ЦМ залежить від розміщу сировинної бази, при цьому збагачення прив'язане до місць видобутку руд ЦМ. За викл випадків, коли поблизу відсутня достатньо надійність. джерел водопостачання, тому що збагачення треб. Великого кол-ва води. 11.Прінціпи розміщення вироби, Принципи розміщення в-ва - основні, вихідні наукові положення, якими керується д-ва у своїй ек політиці. 1) Наближення пр-ва до джерел сировини, палива, енергії і до р-нам споживання. 2) Першочергове освоєння та комплексне використання найбільш ефективних видів природних ресурсів. 3) Оздоровлення екологічної обстановки, прийняття ефективних заходів з охорони природи і раціонального природокористування. 4) Використання економічних вигод міжнародного поділу праці, відновлення і розвиток економічних зв'язків з країнами ближнього і далекого зарубіжжя. 21. Розміщення електростанцій в РФ. Рзвітіе електроенергетики. Електроенергетика найважливіша базова галузь пр-ти. Від її рівня залежить госп-во країни. Розміщення ЕС залежить: від топ-Ен ресурсів, споживання енергії. На ТЕС в РФ прих 69% від загального пр-ва електроенергії. ГРЕС-різновид ТЕС. Центральний р-н: Костромська, Рязанська, Конаковская. Уральський: Рефтінская, Троїцька, Іллінська. Поволзький: Заїнська. З-с: Сургутської. С-К: Ставропольська З-З: Кіришської. ГЕС мають вис ККД. На найбільших річках РФ построіни каскади ГЕС (Волга, Єнісей, Ангара) В-С р-н: Саяно-Шушінская, Красноярська, зв'язку з цим, Братська, Богучарського. Д-в: Зейская. Поволзький: Волзькі (Самара, Волгоград). ГАЕС: Загорська, Центральна. АС - в РФ 9 великих. З-З (Ленінградська), Ц-Ч (Курська, Нововоронежська), Ц (Смоленська, Калінінська), П (Балаковська), С (Кольська), У (Білоярської), Д-В (Біблінская).

 Уральская мет база явл найбільшою в РФ. На її частку прих 52% чавуну, 43%-сталі і прокату. Вона володіє великими запасами залізної руди (15 млрд.т) = 22% общерос запасів. Багаті родовища вже вироблено. Руду на урал завозять з Казахстану (Соколівське, Сорбатское), Калуського п-ва, КМА. Центральна мет база 14% сталь, 42%-прокат. Основні запаси залізні руди - 42млрд.т = 62%. Руда високої якості, тому що ЖЕЛ = 45%. КМА = 58% запасів. Ж руда також видобувається на Кольському п-ві, в Карелії. Сибірська мет база нах в процесі формування. Месторожд в Гірській Шорії.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.8 of 10 on the basis of 3845 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status