ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Організація АТ "Дитячий світ ".
     

 

Економіка
Акціонерне товариство відкритого типу "Дитячий світ" засноване відповідно до Указу Президента Республіки Татарстан "Про заходи щодо перетворення державних підприємств, організацій і об'єднань в акціонерні товариства" від 26 вересня 1992 року № УП-466.
Повне офіційне найменування Товариства - "Акціонерне товариство" Дитячий світ ". Скорочене найменування товариства АОДМ. Місцезнаходження суспільства: м.Казань вул. Куйбишева, 2.
Товариство є юридичною особою, права та обов'язки юридичної особи товариство прийняло з дня реєстрації.
Товариство має печатку із своїм найменуванням, фірмовий знак (символіку), розрахунковий та інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах банків.
Засновником Товариства є Державний комітет республіки Татарстан з управління державним майном і колектив орендного підприємства універмаг "Дитячий світ".
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки в межах свого майна. Акціонери зазнають збитків у межах свого внеску (пакета належних їм акцій).
Товариство не відповідає по майнових обов'язків акціонерів.
Товариство є правонаступником орендного підприємства "Дитячий світ" щодо виконання договірних зобов'язань перед постачальниками і споживачами.
Основною метою Товариства є отримання прибутку.
Основними видами діяльності акціонерного Товариства є:
- Організація торгівлі промисловими та продовольчими товарами;
- Проведення товарообмінних операцій, укладання бартерних угод;
- Посередницькі діяльність;
- Закупівля та продаж оптових партій товару і продовольства;
- Надання платних послуг населенню.

Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених чинним законодавством, у відповідності з метою своєї діяльності.
Ціноутворення формується відповідно до чинного законодавства республіки Татарстан.

Статутний капітал Товариства становить 404020 тис.руб.
Після реєстрації Товариство випустило:
а) звичайні акції 40401 штуку, номінальна вартість акції становить 10000 рублів;
б) золота акція - 1 штука. "Золота акція" дає її власникові всі
права, передбачені для власника звичайних акцій, а також право "вето" при прийнятті зборами акціонерів рішень. Зазначені права надаються комітету - власникові "Золотої акції" на строк до 5 років.
Кожен власник звичайних акцій має право бути присутнім на зборах акціонерів особисто або через повноважних представників та вносити пропозиції на розгляд.
Кожен власник звичайних акцій, придбаних на загальних підставах, має право продати свої акції без згоди інших акціонерів.
Кожна звичайна акція дає її власнику один голос на зборах акціонерів.
У разі ліквідації Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно розподіляється між власниками звичайних акцій.
Вищим органом управління Товариства є збори акціонерів збирається не рідше 1 разу на рік.
Надзвичайні збори акціонерів скликаються за ініціативою генерального директора, або за письмовою заявою акціонерів, які володіють не менш ніж 10% звичайних акцій.
До виключної компетенції зборів акціонерів відносяться наступні питання, рішення по яких приймається, якщо за нього проголосували власники більше 50% звичайних акцій присутніх на зборах.
1. Внесення змін та доповнень до Статуту.
2. Зміна статутного капіталу.
3. Затвердження балансу, рахунки прибутків, збитків, щорічного звіту правління, а також аудитора.
4. Затвердження розміру дивіденду, що виплачується на звичайну акцію.
5. Hазначеніе членів Ревізійної комісії і незалежних зовнішніх аудиторів, а також визначення сфери діяльності та винагороди.
6. Прийняття рішень про створення та припинення діяльності філій, представництв, відділень Товариства відповідно до чинного законодавства.
7. Прийняття рішення про утворення дочірніх підприємств та участь Товариства в інших підприємствах, об'єднаннях.
8. Прийняття рішень про продаж, здавання в оренду, обмін чи іншому розпорядженні майном Товариства, які становлять більше 10% його активів.
9. Прийняття рішень про злиття, приєднання, перетворення Товариства в підприємство іншої організаційно-правової форми.
10. Прийняття рішень про ліквідацію Товариства, створення ліквідаційної комісії і затвердження його звіту.
11. Затвердження угод та інших дій тягнуть за собою виникнення зобов'язань у відношенні Товариства, які перевищують повноваження надані раді директорів.
12. Обрання генерального директора, членів Ради директорів.

Основним завданням членів ради директорів і членів правління є вироблення політики з метою збільшення прибутковості товариства.
Обов'язки генерального директора Товариства покладаються на керівника підприємства до перших зборів акціонерів.
Головою Ради директорів за посадою є генеральний директор.
Члени ради директорів та члени правління несуть відповідальність перед суспільством за шкоду, заподіяну йому в результаті невиконання або недбалого виконання ними своїх функцій.
Рада директорів має такі повноваження:
- Рекомендувати акціонерам величину, умови та порядок збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;
- Затверджувати положення про Правління Акціонерного товариства, що представляється Генеральним директором;
- Приймати нормативні документи, що регулюють відносини всередині Товариства;
- Приймати правила і регламент проведення засідань Ради;
- Затверджувати укладення або припинення будь-яких угод, в яких однією із сторін виступає Акціонерне товариство, а іншою стороною - будь-який акціонер, що володіє пакетом акцій, що становить не менше 10% статутного капіталу, член Ради директорів, член Правління або посадова особа Товариства;
- Давати акціонерам рекомендації щодо створення філій, представництв, відділень або дочірніх підприємств;
- За погодженням з генеральним директором призначати, звільняти посадових осіб Правління Товариства;
- Визначати порядок подання всіх рахунків, звітів, заяв, системи розрахунку прибутків і збитків, включаючи правила, що відносяться до амортизації;
- Визначати рекомендації про розмір що виплачується акціонерам дивіденду.
До Ради директорів входять:
1. Генеральний директор АОДМ (2 голоси)
2. Представник Держкомітету
3. Hачальник торгового відділу голови адміністрації Бауманського р-ну
4. Голова СК - АОДМ

За поданням генерального директора, Рада директорів
стверджує членів правління:
1. Заст. ген. директора з комерційних питань
2. Заст. ген. директора з загальних питань
3. Головний бухгалтер
4. Голова СК
5. Юрист

Розподіл обов'язків між керівниками та працівниками Акціонерного Товариства "Дитячий світ"

Генеральний директор.

I. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво
діяльністю АОДМ.
II. Hа генерального директора покладаються такі обов'язки:
1. Здійснювати загальне керівництво адміністрацією та оперативно-господарською діяльністю АОДМ.
2. Координувати роботу всіх служб і підрозділів.
3. Раціонально використати фінансові, матеріальні та людські ресурси з метою забезпечення прибутковості АОДМ.
4. Забезпечити виконання колективного договору.
5. Сприяти розвитку і вдосконалення морально-технічної бази АОДМ.
6. Визначати кадрову політику, приймати на роботу і звільняти працівників АОДМ.
7. Організувати правову роботу і забезпечити дотримання чинного законодавства АОДМ.
8. Виконувати всі обов'язки передбачені Статутом АОДМ.
9. Представляти і захищати інтереси працівників АОДМ в різних інстанціях.
III. Генеральний директор несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збиток, заподіяний АОДМ за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

Заступник генерального директора з комерційних питань.

I. Заступник генерального директора з комерційної роботи
організовує комерційну діяльність АОДМ, яка відповідно до
Статутом є основною діяльністю.
II. Hа заступника генерального директора з комерційної роботи покладаються такі обов'язки:
1. Забезпечити закупівлю та реалізацію промислових та продовольчих товарів, що користуються попитом у споживача.
2. Вживати заходів до укладення та виконання договорів поставки, здійснювати контроль за дотриманням договірної дисципліни.
3. Проводити розрахунки з постачальниками відповідно до укладених договорів.
4. Організувати торговельний процес з урахуванням кон'юнктури ринку, приділяючи основну увагу реалізації товарів дитячого асортименту, постійно вдосконалювати структуру товарообігу.
5. Вживати заходи спрямовані на підвищення культури обслуговування, задоволення запитів споживача.
6. Організувати роботу з вивчення попиту споживача, кон'юнктури ринку, рекламу товарів.
7. Удосконалювати організацію складського господарства з метою раціонального розміщення товарів, забезпечення їх якісної та кількісної збереження.
8. Здійснювати комерційну діяльність АОДМ в суворій відповідності з чинним законодавством та Статутом.
9. При організації комерційної роботи ефективно використовувати наявні засоби і ресурси з метою одержання найбільших прибутків від цього виду діяльності.
10. Вирішувати відповідно до Статуту всі питання, пов'язані з діяльністю АОДМ, у разі відсутності генерального директора.
III. Заступник генерального директора з комерційної роботи несе відповідальність передбачену законодавством за неналежне виконання обов'язків та відшкодовує збиток, заподіяний АОДМ на увазі невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

Заступник генерального директора з загальних питань.

I. Заступник генерального директора з загальних питань забезпечує матеріально-технічне постачання АОДМ, функціонування транспорту.
II. Hа заступника генерального директора з загальних питань покладаються такі обов'язки:
1. Забезпечити раціональне матеріально-технічне постачання АОДМ.
2. Організувати ефективне використання автотранспорту.
3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання розвантажувально-навантажувальних робіт.
4. Передбачити ефективне використання відходів діяльності: папір, метал, сміття і т.д.
5. Забезпечити належний стан прилеглої території.
6. Організувати своєчасне виконання господарських договорів, що відносяться до сфери його діяльності.
7. Забезпечити охорону території на якій розташовується АОДМ.
III. Заступник генерального директора з загальних питань несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збиток, заподіяний АОДМ за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

Головний бухгалтер.

I. Головний бухгалтер забезпечує в суворій відповідності з чинним законодавством та Статутом АОДМ здійснення фінансової діяльності АОДМ.
II. Hа головного бухгалтера покладаються такі обов'язки:
1. Оформлення та здійснення фінансових операцій, у тому числі своєчасні і в повному обсязі розрахунки з бюджетом.
2. Правильно і раціонально організовувати бухгалтерський облік, що відповідає законодавчо-встановленим вимогам.
3. Постійно здійснювати облік результатів фінансово-господарської діяльності АОДМ.
4. Забезпечити збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, для чого організувати своєчасне проведення якісних інвентаризацій, контрольних перевірок, заходів спрямованих на збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.
5. Організувати достовірний облік витрат, вживати заходів, спрямованих на їх зменшення.
6. Контролювати правильне витрачання фонду оплати праці, дотримання штатного розкладу, платіжної та фінансової дисципліни.
7. Представляти в правління або Рада директорів АОДМ міркування про наявні внутрішньогосподарських резервах і ресурсах, зменшення витрат, ліквідації втрат і т.д.
8. Здійснювати спільно з іншими службами економічний аналіз фінансово-господарської діяльності АОДМ.
9. Систематично контролювати стан товарних і грошових запасів.
10. Забезпечувати належний порядок інкасування виручки, щодня контролювати надходження виручки на розрахунковий рахунок АОДМ.
11. Забезпечувати правильність і своєчасність проведення та оформлення переоцінки, уцінки та перемаркування товарів.
III. Головний бухгалтер несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збиток, заподіяний АОДМ за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

Головний інженер.

I. Головний інженер здійснює безпосереднє керівництво
будівництвом, капітальним і поточним ремонтом, експлуатацією будівель,
споруд і устаткування.
II. Hа головного інженера покладаються такі обов'язки:
1. Забезпечити належну експлуатацію будівель, споруд технічних засобів, обладнання. Для цього вчасно організувати проведення капітального та поточних ремонтів.
2. Забезпечити нормальне функціонування систем опалення, водопостачання, каналізації, електромережі.
3. Створити безпечні умови праці для всіх працівників, організувати виконання необхідних заходів, що забезпечують належний стан техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці.
4. Створити умови забезпечують охорону АОДМ в цілому, як об'єкта, товарно-матеріальні, грошові кошти.
5. Здійснювати постійний контроль за раціональним і дбайливим використанням працівниками обладнання, матеріалів, електроенергії, води та інше.
6. Організувати своєчасне виконання договорів, що регулюють господарську діяльність АОДМ.
7. Постійно проводити аналіз і вносити необхідні пропозиції до Правління і Рада директорів, за зменшення експлуатаційних витрат і товарно-матеріальних цінностей, що використовуються при проведенні ремонту.
8. Забезпечити дотримання трудової дисципліни в підпорядкованому йому колективі.
III. Головний інженер несе відповідальність, передбачену законодавством, за неналежне виконання покладених на нього обов'язків і відшкодовує збиток, заподіяний АОДМ за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

Приблизна ієрархічна структура управління


Баланс, рахунок прибутків і збитків товариства складаються в рублях.
Перший фінансовий рік починається з дати його реєстрації та завершується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.
Баланс, рахунок прибутків і збитків, а також інші фінансові документи для звіту складаються відповідно до чинного законодавства.
За місцем знаходження Товариства ведеться повна документація, в тому числі:
- Установчі документи Товариства, а також нормативні документи, що регулюють відносини всередині Товариства з подальшими змінами і доповненнями;
- Всі документи бухгалтерського обліку, необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством;
- Реєстр акціонерів, журнал виписок з реєстру акціонерів;
- Протоколи засідань зборів акціонерів, Ради директорів і ревізійної комісії;
- Перелік осіб, які мають довіреність на представлення Товариство;
- Список всіх членів Ради директорів і посадових осіб адміністрації Товариства.
Ці документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерам.

Ревізійна комісія складається не менше ніж з 3-х осіб, які обираються власниками більш ніж 50% звичайних акцій Товариства. Ревізійна комісія приймає рішення більшістю голосів своїх членів.
Ревізійна доКомісія представляє в Раду директорів звіт за результатами річної перевірки згідно з правилами та порядком ведення фінансової звітності та бухгалтерського обліку.Основні постійні оптові постачальники АОДМ.

1. Таттрікотажторг
2. Таттекстільторг
3. Казанська швейна ф-ка № 10 АТ "Кіемнґр"
4. Елабужская швейна ф-ка
5. АТ "Кукморская швейна ф-ка"
6. АТ Татарська фірма "Одяг"
7. ТПТОО "Спартак"
8. АТ "Татобувь"
9. Казвалкомбінат
10. Татхозторг
11. Комбінат ім.Вахітова
12. АТ "Таткульторг"
13. АТ "Тауен" (ф-ка іграшок)
14. КаПо ім.Горбунова
15. Хімзавод ім.Леніна
16. АТ "Бумізделія"
17. ВО "Теплоконтроль"
18. Державний НДІ хімічних продуктів
19. Татарське газетно-журнальне видавництво
20. Procter & Gamble
21. Johnson & Johnson


Так як це універмаг то про асортиментом переліку говорити вкрай складно. Постійне обов'язкова наявність дитячого одягу, взуття (різних розмірів), кондитерських виробів, парфумів, іграшок.

Всі магазини можна підрозділити за розміром торгової площі:
- Дрібні - до 250 кв.м.
- Середні - від 251 до 1000 кв.м.
- Великі - від 1000 до 5000 кв.м.
- Особливо великі понад 5000 кв.м.
Так як загальна площа АОДМ 10315,7 =
торгова - 3684,6
склади - 6631,1
то вона потрапляє в групу великі, тому що 10005000

За товарною спеціалізацією - вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, комбіновані, універсальні, змішані.
АОДМ по товарній спеціалізації відноситься до універсальних магазинах.

Залежно від типу будівлі - окремо варта уваги, вбудовано-прибудовані та торгові комплекси.
У цьому випадку АОДМ є окремо стоїть будівлею.

З урахуванням особливостей об'ємно-планувального рішення - одноповерхова, багатоповерхове, з підвальними приміщеннями або без.
АОДМ - багатоповерхова (5) будівля з підвальними приміщеннями.

За функціональними особливостями - стаціонарні, пересувні, сезонні, посилочну, комісійні та ін
АОДМ є стаціонарним магазином.

По видах - магазини, магазини-склади, павільйони, палатки, автомагазини.
АОДМ - магазин-склад. Склади розташовуються в підвалі магазину. І мають висоту 4м і 3.8м

За формами обслуговування - самообслуговування, обслуговування через прилавок.
АОДМ має обидві форми обслуговування.

Для полегшення вантажно-розвантажувальних робіт існує дебаркадер, що дає можливість розвантажуватися двом машинам одночасно і візки вантажопідйомністю 500 кг. Також є вантажні ліфти вантажопідйомністю по 500 і 1000 кг.

З торгового обладнання можна виділити касові апарати типу "Ока" та комп'ютери в бухгалтерії типу PC AT 386/387 33Mhz 2/80.


Зміст технологічного процесу в магазині
і принципи його організації.

Технологічний процес в магазині являє собою сукупність взаємопов'язаних і послідовних операцій, що забезпечують доведення товарів до кінцевих споживачів з повним якості при найменших витратах праці і високому рівні торговельного обслуговування. Операцією називається частина технологічного процесу, яка виконується працівниками за допомогою сукупності способів і прийомів.
Технологічні операції магазина включають розвантаження, транспортування товарів, приймання їх за кількістю та якістю, зберігання, підготовку до продажу, продаж.
Всі технологічні операції магазину умовно можна підрозділити на основні і допоміжні.
До основних відносяться операції, пов'язані з продажем товарів і обслуговуванням покупців, відбір, зважування, відмірювання, розрахунок за товари і т.д.
Допоміжні операції включають приймання товарів за кількістю та якістю, розпакування, доставку до комори, зберігання, підготовку до продажу, доставку в торговий зал, розміщення і викладення товарів в торговому залі, організацію зберігання і здачу тари.
Hа технологічний процес магазину впливає низка чинників. Найважливішими з них є рівень розвитку торгівлі, обсяг і структура товарів народного споживання, ступінь їх підготовленості до продажу, методи продажу, стан товарних запасів, система товаропостачання, тип, розмір торговельного підприємства, ступінь його господарської самостійності. Під впливом цих чинників формуються структура і послідовність технологічних операцій магазина.
У торговій практиці склалося три основні схеми технологічних
процесів.
Перша схема включає приймання товарів за кількістю та якістю, подачу їх відразу ж до торговельного залу для продажу. Вона найбільш прогресивна і можлива тільки при постачанні товару в тарі-обладнанні, повністю підготовленої до продажу, що виключає з технологічного процесу найбільш трудомісткі операції.
За другою схемою технологічний процес включає приймання, зберігання і продаж товарів. У даному випадку виникає необхідність у спеціальних приміщеннях для зберігання.
Hаіболее складною і менш економічною є третя схема, при якій товари, які надійшли в магазин, вимагають попередньої підготовки до продажу (фасування, прасування, чищення і т.д.).
При будь-якій зі схем весь технологічний процес можна розділити на етапи.
Перший етап - операції з товарами до пропозиції їх покупцям в торговому залі: приймання і готує їх до продажу, створення необхідного режиму зберігання.

Другий етап - операції, пов'язані з безпосереднім обслуговуванням покупців. Це найбільш відповідальну ділянку технологічного процесу. Тут на високому рівні повинна бути здійснена демонстрація товарів у дії, допомога у виборі, кваліфікована консультація і т.д. Особливість цього етапу полягає в тому, що при виконанні операцій працівники магазинів не тільки повинні мати професійні навички поводження з людьми, а й добре вивчити психологію покупця.
Третій етап - операції з надання додаткових послуг: розкрій тканин, прийом попередніх замовлень, припасування по фігурі швейних виробів куплених в магазині і т.д.
Всі операції технологічного процесу взаємопов'язані, повинні виконуватися в чіткій послідовності.
Найважливішими принципами організації внутрішньомагазинні технологічного процесу є:
- Комплексний підхід до визначення раціональної схеми технологічного процесу для конкретного магазину;
- Відповідність технології роботи магазину сучасному науково-технічному рівню розвитку торгівлі, досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду;
- Економічна ефективність прийнятої технологічної схеми роботи магазину, що забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
- Створення умов для повного збереження товарів та їх споживчої вартості;
- Скорочення застосування ручної праці і підвищення ефективності використання торгово-технологічного устаткування.
Метод продажу є головним чинником, що визначає зміст і послідовність операцій технологічного процесу. Це має бути враховано при проектуванні технологічних схем планування магазину, розміщенні функціональних приміщень.
Впровадження прогресивних методів доставки та продажу товарів обумовлює особливу вимога до пристрою входів і виходів магазинів, розвантажувальних майданчиків, дебаркадерів, міцності покриття підлоги.
Основними напрямками раціоналізації технологічного процесу магазинів є широке впровадження прогресивних методів продажу товарів і обслуговування покупців, розробка раціональних схем технологічної планування, підвищення рівня технічного оснащення, забезпечення безперебійного постачання товарами, їх раціональне розміщення і викладка, вдосконалення роботи вузлів розрахунку.

Технологія приймання товарів в магазині.

Приймання товарів у магазині є найважливішою складовою частиною технологічного процесу. Вона здійснюється матеріально відповідальними особами відповідно до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю.
Правила, встановлені цими інструкціями, застосовуються у всіх випадках, коли інший порядок не передбачено стандартами, особливими умовами поставки, іншими обов'язковими нормативними документами.
Товари в магазині приймають за кількістю та якістю.
Залежно від способу доставки та й упакування товару визначається технологія приймання.
Приймання товарів за кількістю при доставці затарених товару, товару у відкритій тарі, а також за вагою брутто і кількості місць виробляють відразу ж у момент доставки їх в магазин.
Якщо товар доставлений у справній тарі, крім перевірки ваги брутто і кількості тарних місць, магазин має право вимагати розкриття тари та перевірки ваги нетто і кількості одиниць у кожному місці.
Якщо товар в пошкодженій тарі, то перевірку ваги нетто і кількості товарних одиниць у кожному місці магазин проводить одночасно з прийманням по масі брутто і кількості місць у момент отримання товару від постачальника.
Товари, що надійшли у справній тарі, за масою брутто і кількістю товарних одиниць у кожному місці приймають одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 24 год. швидкопсувних і 10 днів по нешвидкопсуючих товарах з моменту їх надходження.
Приймання товарів за кількістю виробляють шляхом зіставлення даних супровідних фактів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, специфікацій, пакувальних ярликів, описів та ін) з фактичною наявністю товарів. Якщо супровідні документи відсутні то товари приймають по фактичній наявності на основі складеного акта, в якій вказують які документи відсутні.
При надходженні товарів, вага яких не можна перевірити необхідно в момент отримання прийняти їх за вагою брутто, а після продажу товарів перевірити вагу тари. Результати перевірки оформляють актами. Акт про масу тари повинен бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення, а з під вологих товарів негайно після її звільнення. При виявленні в процесі приймання недостачі магазин повинен подальшу приймання призупинити, що надійшла партію товару зберігати окремо від наявних в магазині матеріальних цінностей, забезпечити їх повне збереження. Про виявлення недостачі складають акт за підписами осіб, які брали товар. Магазин зобов'язаний швидкопсувних товарах негайно після виявлення недостачі, за рештою не пізніше 24 год. направити постачальнику по телеграфу або телефону виклик-повідомлення. У ньому вказують найменування продукції, номер рахунку-фактури, характер недостачі, стан пломб, а також кількість відсутньої продукції.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.4 of 10 on the basis of 3104 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status