ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Господарське право
     

 

Господарське право


Реферат
На тему: "Види суб'єктів господарського права"

Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Кожен з видів суб'єктів господарського права має свої певні завдання.
Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк - кредитну,розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади --управлінську діяльність в економіці і т.ін. Правовою формою, в якійврегульовані завдання суб'єктів господарського права, є їх статутнігосподарсько-правові акти - установчі документи установчий договір істатут), статут державного та іншого підприємства, положення (проміністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні активрегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності суб'єктагосподарського права (функції щодо органів управління).
Підприємства згідно з законом мають право здійснювати будь-які видизаконної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної,комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями. Їхстатутними цілями завжди виступає здійснення певної господарськоїдіяльності з метою одержання прибутку. Прибуток є основним узагальнюючимпоказником фінансових результатів господарської діяльності підприємства
(ст.ст.1, 18 Закону «Про підприємства в Україні», ст.1 Закону «Пропідприємництво »). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоюєвласник (власники) підприємства.
Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить йогозасновникам, які виходять при цьому з своїх підприємницьких можливостей.
Закон дозволяє вносити в статут будь-яку кількість видів діяльності, незабороненої законом.
Юридичним засобом досягнення завдань і цілей суб'єкта господарського прававиступають його права, захист яких гарантує держава. Права суб'єктіввизначаються господарським законодавством залежно від їх видів: правапідприємств, об'єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів,органів державної виконавчої влади.
Права суб'єктів можна класифікувати відповідно до їх змісту.
засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідноз якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської таіншої, не забороненої законом діяльності »(ст.4 Закону« Про власність »). Цянорма деталізована статтями 5 та 6 Закону «Про підприємництво» та ст.5
Закону «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право навільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибірорганізаційно-правової форми підприємства, право на прийняття рішення простворення підприємства, право змінювати у встановленому порядкуякдіяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом ці та ішнізасновницькі права належать власнику (власникам).
Права в галузі управління. Підприємства й інші суб'єкти господарськогоправа самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядокздійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами,визначеними законодавством. Основним з них є принцип поєднання праввласника на господарське використання свого майна з самоуправліннямтрудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права якбезпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і черезуповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства).
Власник і уповноважений ним орган в порядку, передбаченому статутнимиактами, можуть делегувати свої управлінські права органу управління.
До управлінських належать, зокрема, права:
- самостійно визначати структуру підприємства, тобто кількість і складйого структурних підрозділів, включаючи так звані відособлені підрозділи:філії, представництва, відділення тощо;
- приймати і змінювати статут, інші установчі документи;
- затверджувати положення про структурні підрозділи;
- формувати органи управління і контролювати 'їх діяльність, призначатипосадових осіб, визначати їх обов'язки тощо.
Склад і юридична природа органів підприємства залежать від того, до якоївласності воно належить. Конкретно це питання визначається статутнимиактами. Наприклад, підприємства - суб'єкти права колективної власності --мають вищі керівні та виконавчі органи. Перший - це загальні збори
(наприклад, загальні збори акціонерного товариства) або конференція.
Виконавчі функції в таких підприємствах здійснюють правління. Правлінняобирається власниками підприємств на загальних зборах, які визначають ізатверджують у статуті повноваження цього органу. Правління обирає з свогоскладу голову, заступників. Функції голови (заступників) можуть по черзівиконувати члени правління. Керівники підприємств державної власностінаймають (призначаються) уповноваженими органами згідно з контрактноюсистемою.

Управлінські функції і повноваження мають також трудові колективидержавних підприємств (ст.15 Закону «Про підприємства в Україні»).
Реалізуються повноваження трудового колективу згідно з статутом загальнимизборами (конференцією) або виборним органом (рада підприємства, радатрудового колективу), члени якого обираються зборами (2/3 голосів) терміномна 2-3 роки.
Майнові права суб'єктів поділяються на загальні та спеціальні.

Загальні майнові права підприємства, господарських об'єднаньврегульовані на підставі статей 20-30, 37 Закону «Про власність». До нихможна віднести права:
- мати на підставі певного речового права (титулу) основні фонди, обіговікошти, інші цінності, вартість яких відображується на самостійному балансіпідприємства. Згідно із законами, статутами підприємств та укладенимиугодами майно належить підприємствам, іншим суб'єктам на праві власностіабо на праві повного господарського відання. Майно державної власностізакріплюється за державними підприємствами і належить їм на праві повногогосподарського відання;
- вести господарську та комерційну діяльність; бути у зв'язку з цимпозивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді, захищати свої майновіправа та інтереси від імені підприємства;
- розпоряджатися майном. Підприємство, якщо інше не передбачене йогостатутом, має право: продавати (обмінювати) майно іншим організаціям,здавати в оренду, заставляти, надавати тимчасово у безоплатне користування,списувати зношені основні фонди з балансу ';
- набувати на законних підставах майно. Підприємство відповідно до свогостатуту має право купувати, орендувати, одержувати у будь-який іншийправомірний спосіб майно (рухоме і нерухоме), використовувати його,поліпшувати і т.ін.

'Див.: пп. 40-49 Положення про організацію бухгалтерського обліку ізвітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3квітня 1993 р..// Урядовий кур'єр .- 1993.-22 квітня.

похідними від зазначених та інших майнових прав є договірно-майновіправа підприємства. Це права укладати засновницькі, господарські договорита інші контракти (і нести за них відповідальність); видавати закладні
(застава) та інші фінансові зобов'язання; позичати гроші; інвестувати іреінвестуваті кошти підприємства; одержувати рухоме і нерухоме майно якгарантію оплати боргу та ін.
Крім розглянутих загальних прав, підприємства мають спеціальні майновіправа у сфері випуску і обігу цінних паперів, акцій, облігацій підприємств,приватизаційних паперів, ощадних, інвестиційних сертифікатів, векселів. Ціправа є спеціальними, тому що обумовлені спеціальною правосуб'єктніс-тюпідприємств як емітентів цінних паперів. Підприємство має право випускати іреалізовувати лише ті види цінних паперів, які спеціально визначенізаконом. Зокрема, акціонерні товариства - акції, облігації; іншіпідприємства - облігації.
За аналогічною схемою систематизуються обов'язки підприємств.
При заснуванні підприємства зобов'язані (законом) затверджувати
(перезатверджуваті) установчі документи; у встановленому законом порядкуреєструватись як суб'єкти підприємницької діяльності; на діяльність, щопідлягає ліцензуванню підприємства зобов'язані одержувати спеціальнідозволи (ліцензії).
У процесі господарювання закон зобов'язує підприємства:
- виконувати господарські зобов'язання, обумовлені державними контрактамита державними замовленнями, іншими договорами;
- забезпечувати необхідну якість продукції, послуг, робіт;
- вести бухгалтерський облік (самостійні бухгалтерські баланси) своєїроботи, надавати органам державної статистики передбачену закономзвітність;
- своєчасно подавати податковим органам декларації про свої доходи, іншіподаткові документи, сплачувати податки, інші обов'язкові платежі;
- не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушеньантимонопольного законодавства, прав та інтересів споживачів, будь-якихінших осіб.
Господарюючі суб'єкти мають також обов'язки, передбачені природоохороннимзаконодавством. Стаття 4 Закону «Про підприємництво» та стаття 31 «Пропідприємства в Україні »зобов'язують їх:
- раціонально використовувати природні ресурси;
- охороняти навколишнє середовище від забруднення, іншого шкідливоговпливу;
- своїм коштом відшкодовувати витрати на відновлення та охорону природнихресурсів тощо.
За порушення своїх обов'язків підприємство несе майнову та іншувідповідальність, встановлену законом, а також передбачену договорами.
-----------------------< br> Студента 3-го курсу заочного відділення

Дебальчкка Олександра Федоровича

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.2 of 10 on the basis of 2747 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status