ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Прокурор у господарському судочинстві
     

 

Господарське право


Установи освіти «ВДУ імені П.М. Машерова »

Контрольна робота по предмету: Господарський процес

Тема: Варіант № 6

Виконав: студент групи номер залікової книжки

Перевірив :

Вітебськ 2004

Зміст:

1. Введення.

3стр.

2. Питання № 1. Прокурор у господарському судочинстві. 4стр.

3. Завдання № 1.

7стр.

4. Завдання № 2.

9стр.

5. Питання № 2. Терміни повернення письмових і речових доказів у справі.

12стр.

6. Висновок.

13стр.

7. Список використаної літератури.

14стр.

1. Введення.

У Господарському процесуальному кодексі Республіки Білорусь чіткоокреслено коло осіб, які беруть участь у справі.

До них відносяться: сторони, треті особи; заявники та іншізацікавлені особи; прокурор, державні та інші органи,звернулися до господарського суду на захист державних і громадськихінтересів, а також інтересів юридичних і фізичних осіб.

У даній контрольній роботі ми розглянемо таке питання як, участьпрокурора в господарському процесі. Його права та обов'язки як особибере участь у справі.

2. Питання № 1: Прокурор у господарському судочинстві.

Розглядаючи дану тему можна відзначити, що були виробленізначні зміни законодавцем в даному напрямку. Перш за все,уточнюється, що до господарського суду із заявою вправі звернутися неабстрактний прокурор, а конкретні посадові особи органів прокуратури --прокурор відповідної адміністративно-територіальної одиниці Республіки
Білорусь або його заступник у межах своєї компетенції. Помічникипрокурорів, прокурори та начальники відділів, управлінь, слідчі такогоправа не мають. Більш того, у Вищий Господарський Суд Республіки Білорусьмають право направляти заяви тільки Генеральний прокурор Республіки
Білорусь, прокурори областей і прирівняні до них прокурори, а також їхзаступники. Інші прокурори можуть направляти позовні заяви вгосподарські суди областей та прирівняні до них господарські суди.
Стаття 4. Право на звернення до господарського суду
До господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав ізаконних інтересів у порядку, встановленому цим Кодексом, мають правозвернутися:

1. юридичні особи та громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і мають статус підприємця (далі - індивідуальний підприємець);

2. організації, які не є юридичними особами (у тому числі трудові колективи), і громадяни, які не є індивідуальними підприємцями, у випадках, передбачених законодавчими актами.
Право на звернення до господарського суду на захист державних ісуспільних інтересів, а також інтересів юридичних осіб, індивідуальнихпідприємців та інших осіб мають прокурор, державні чи іншіоргани у випадках, передбачених законодавчими актами.
Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсним.
Якщо законодавчими актами або договором для певної категоріїспорів встановлено досудовий порядок врегулювання спору, спір може бутипереданий на розгляд господарського суду лише за умови дотриманнятакого порядку, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятоюцієї статті.
Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право на звернення догосподарський суд без дотримання досудового порядку врегулювання спору,якщо ними заявлено позов в інтересах держави і суспільства. 1

Право прокурора направити заяву до господарського суду на захистдержавних і суспільних інтересів, при встановленні порушеньзаконодавства, не обмежується. А при направленні заяви вінтересах юридичних осіб, індивідуальних підприємців та інших осібпрокурору необхідно буде отримати згоду цих осіб.

Прокурор, який пред'явив позов, по суті, названий «процесуальним позивачем».
Він несе обов'язки і користується процесуальними правами позивача, крімправа на укладення мирової угоди. А якщо прокурором пред'явлено позов вінтересах держави чи суспільства, то навіть відмова позивача (в матеріально -правовому сенсі) від позову або укладення сторонами у справі світовогоугоди не тягне за собою припинення провадження у справі.
Стаття 9. Змагальність і рівноправність сторін
Судочинство у господарському суді здійснюється на основізмагальності та рівноправності сторін.
У суперечці між собою сторони зобов'язані добросовісно користуватисяналежними їм процесуальними правами і виконувати процесуальніобов'язки. 2
Стаття 39. Права і обов'язки осіб, що беруть участь у справі
Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1. знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них;

2. заявляти відводи;

3. подавати докази і брати участь у їх дослідженні;

4. з дозволу господарського суду задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам і експертам;

5. заявляти клопотання;

6. давати письмові та усні пояснення господарському суду, наводити свої доводи по всіх що виникають під час розгляду справи питань;

7. заперечувати проти клопотань і доводів інших осіб, які беруть участь у справі;

8. оскаржити судові акти;

9. користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.
1,2 Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь від
15 грудня 1998
Особи, які беруть участь у справі, повинні сумлінно користуватися усіманалежними їм процесуальними правами. 3

Передбачено обов'язкова участь прокурора у розглядігосподарським судом справи, порушеної за заявою прокурора. 4

Досить повно і послідовно викладена норма про участь у справідержавних та інших органів при пред'явленні ними позовів (заяв), абодля дачі висновку у справі.

3 Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь від
15 грудня 1998
4 Кам'янко В.С., Жандаров В.В. Господарський процес в Республіці
Білорусь. - Мн.: Амалфея, 1999.-101 с ..

3. Завдання № 1.

ТОВ звернулося з позовом до суду про внесення змін до договору поставкитютюнових виробів, укладений з оптової торгівлі базою 31 травня 2000 за
№ 5644. Підставою для звернення з позовом до суду з'явилося незгодувідповідача на зміни договору в частині зменшення в розмірівідповідальності за несвоєчасну оплату товару. Визначтепідвідомчість та підсудність спору. Складіть проект позовної заявивід імені позивача.

Дана справа підвідомча господарського суду, так як відповідач іпозивач, юридичні особи.

Спір розглядатиме обласний господарський суд за місцемзнаходження або проживання відповідача (за загальним правилом стаття 1, 30 ГПК).

Господарський суд Вітебської області

210010, м. Вітебськ, вул. Правди. 32. Тел. 23-56-95

Позивач: ТОВ, поштова адреса, банківські реквізити.

Відповідач: Оптова торгова база, поштова адреса, банківські реквізити.

Позовна заява про внесення змін до договору

31 травня 2000 ТОВ був укладений договір з оптової торгівлі базою,реєстраційний номер 5644.

Через відсутність можливості своєчасної оплати товару ми запропонуваливнести зміни до договору в частині зменшення відповідальності занесвоєчасну оплату товару, з чим відповідач не погодився. В якостідоказів надаємо необхідну звітну документацію.

Відповідно до статті 129, 156, 157 Господарського процесуальногокодексу Республіки Білорусь прошу розглянути дану заяву.

Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. Договір.

3. Платіжне доручення на оплату державного мита.

4. Звітна документація.

01 сентября 2004 г. М.П. Директор ТОВ

розпис, прізвище, ім'я, по батькові.

5. Завдання № 2.

У зв'язку з перебуванням відповідача індивідуального підприємця удіючої частини Збройних сил Республіки Білорусь, Господарський судзалишив позов колгоспу без розгляду, керуючись при цьому статтею 94
Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь.

Дайте оцінку діям суду. Коли Господарський суд має право залишитипозов без розгляду? Складіть проект ухвали суду.

Дії Господарського суду не правомірні. Перебування відповідача вдіючої частини Збройних сил Республіки Білорусь є обов'язковимпідставою до призупинення провадження у справі, а не припиненнявиробництва. (стаття 90 Господарського процесуального кодексу Республіки
Білорусь).
Стаття 90. Обов'язок господарського суду зупинити провадження усправі
Господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках:

1. неможливості розгляду даної справи до ухвалення рішення по іншій справі або питанню, розглянутому в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства або іншим компетентним органом;

2. перебування громадянина-відповідача в діючій частині Збройних Сил

Республіки Білорусь або звернення з відповідним клопотанням громадянина-позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил

Республіки Білорусь;

3. вибуття сторони зі справи (стаття 44 цього Кодексу);

4. втрати громадянином, що є стороною у справі, дієздатності;

5. в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Господарський суд має право залишити позов без розгляду в наступнихвипадках (стаття 96 Господарського процесуального кодексу Республіки
Білорусь).
Стаття 96. Підстави залишення позову (заяви) без розгляду
Господарський суд залишає позов (заяву) без розгляду, якщо:

1. у виробництві загального суду, господарського суду або третейського суду є справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав;

2. є угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду і можливість звернення до третейського суду не втрачена, а також якщо відповідач, що заперечує проти розгляду справи в господарському суді, не пізніше своєї першої заяви щодо суті спору заявить клопотання про передачу спору на розгляд третейського суду;

3. позов (заява) не підписано або підписано особою, що не мають повноважень підписувати його, або особою, посадове становище якої не вказано;

4. позивачем не дотриманий досудовий порядок врегулювання спору з відповідачем, коли це передбачено законодавчими актами або договором;

5. позивач (заявник) або його представник повторно не з'явилися без поважних причин у судове засідання, не заявивши про розгляд справи без їхньої участі, за винятком випадків, коли позов заявлений прокурором, державним чи іншим органом в інтересах держави і суспільства; < p> 6. при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясується, що виник спір про право;

7. при розгляді заяви про відмову або ухилення від державної реєстрації з'ясується, що виник спір про право;

8. при розгляді заяви на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні з'ясується, що виник спір про право;

9. при розгляді заяви про відмову у видачі (продовження терміну дії) ліцензії з'ясується, що виник спір про право;
10. не представлено позовну заяву з копіями по кількості відповідачів;
11. при розгляді позову (заяви) в інтересах юридичної особи або індивідуального підприємця, поданого прокурором, державним чи іншим органом без їх прохання або згоди;
12. позивачем (заявником) подано заяву про повернення позову (заяви), а відповідач не вимагає розгляду справи по суті;
13. позов (заява) поданий недієздатною особою.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Вітебська область м.Вітебськ, вул. Правди, 32. Тел. 23-56-95.

ВИЗНАЧЕННЯ про призупинення провадження у справі

03.09. 2004

Справа № 161-4

за позовом СВК «Зоря» г.п. Рубадо відповідача індивідуальному підприємцю
Іванову Миколі Петровичу

СУДДЯ В.Н. СМИРНОВА

Представники:
Від позивача: голова СВК «Зоря» Талейко Н.М.
Сутність спору. Пред'явлений позов про стягнення 4 597 375 руб. боргу за товари,пені та відсотків.

Відповідач в судове засідання не з'явився у зв'язку з проходженням строкової військової служби в Збройних силах Республіки Білорусь.

Позивач вважає, що справу можна розглянути без участі відповідача.

Розглянувши матеріали справи з урахуванням цієї обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідач належним чином повідомлений про місце і час судовогозасідання.

Неявка відповідача перешкоджає вирішенню спору сторін по суті понаявним у справі доказам.

Керуючись ст. 90,93 ГПК Республіки Білорусь, суд

ВИЗНАЧИВ:
Призупинити провадження у справі у зв'язку зі знаходженням відповідача вдіючої частини Збройних сил.
Визначення вступає в законну силу через 10 днів.

СУДДЯ В.Н.
СМИРНОВА

6. Питання № 2.

Назвіть термін повернення письмових і речових доказів у справі.

На підставі ст. 69 ГПК Республіки Білорусь справжні документи,наявні у справі, за клопотанням що представили їх осіб можуть бути повернутіїм після набрання рішенням господарського суду законної сили, а якщо судприйде до висновку, що повернення їх не завдасть шкоди правильномувирішення суперечки, - в процесі провадження у справі до набрання рішеннямзаконної сили. Господарський суд може зобов'язати особа, яка потребує поверненнясправжнього документа, надати копію цього документа.

На підставі ст. 73 ГПК Республіки Білорусь речовідокази після набрання рішенням господарського суду законної силиповертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, заякими господарський суд визнав право на ці предмети, або реалізуютьсяв порядку, який визначається законодавством.
В окремих випадках речові докази після їх огляду тадослідження господарським судом можуть бути повернуті в процесіпровадження у справі особам, від яких вони були отримані, якщо останні протому клопочуться і якщо задоволення такого клопотання можливе безшкоди для розгляду справи.
Предмети, пов'язані з речовим доказам, які ввідповідно до законодавчих актів не можуть перебувати у володінніокремих осіб, передаються в установленому порядку відповідниморганізаціям.
З питання розпорядження речовими доказами господарський судвиносить ухвалу.

7. Висновок.

У даній контрольній роботі розглянуті питання пов'язані з участюпрокурора в господарському процесі. Були детально вивчені його права іобов'язки та правові основи його участі в процесі. Здійсненозначна робота, при розгляді питання, з вивчення положень
Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь.

Придбані практичні навички в складанні проекту позовноїзаяви, проекту ухвали суду. Дані знання є необхіднимидля студента в подальшому навчанні і роботі.

8. Список використаної літератури:

1 Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями).
Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996.
2 Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь від
15 грудня 1998 № 219-З
3 Кам'янко В.С., Жандаров В.В. Господарський процес в Республіці Білорусь.
- Мн.: Амалфея, 1999.-224 с ..


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7 of 10 on the basis of 4219 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status