ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
звіт
     

 

Фінанси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Алтайського державного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

ЗВІТ < p> ПЗ ознайомчу практику

Виконала студентка

3-го курсу, група 201

Кузнецова А.Н._______

____________________

ПІДПИС

Науковий керівник

Міщенко____________

____________________

ПІДПИС

Робота захищена.

Оценка_______________

«»_______________ 2003 г.

Барнаул 2003

Зміст:

Вступ 2

Розділ 1 Загальна характеристика організації 3

Розділ 2 Характеристика фінансових ресурсів підприємства 7

Розділ 3 Необоротні активи, фінансові джерела їх відтворення
9

Розділ 4. Оборотні кошти підприємства, їх джерела 11

Розділ 5 Формування доходів і витрат організації 13

1. Формування доходів підприємства

14

2. Формування витрат підприємства

15

Розділ 6 Формування, розподіл і використання прибутку 17

Розділ 7 Фінансові відносини підприємства з учасниками ринку
18

Висновок 19

Програми 20

Введення

Місце проходження практики Закрите Акціонерне Товариство «Крайової Дім
Моделей », яке є орендодавцем.

Робота моя проходила на 6 поверсі, де безпосередньо і стоїть
Суспільство. На протязі усієї практики я переміщався по всіх відділах. Я відвідалакабінети: бухгалтерів, юристів, адміністраторів, генерального директора,фірми «ОТТО» (займається торгівлею за каталогами), інженера і всіхЗам.директора.

Я була ознайомлена з необхідною документацією Товариства, такий як
Статут, реєстр акціонерів, фінансовою звітністю, з різними договорами (з
ГорЕлектроСетью, охороною та багатьма іншими). Большенство з цихдокументів мені не дозволили виносити за межі будинку.

Всі розрахунки на даному підприємстві здійснюються за допомогою комп'ютеріві безпосередньо бухгалтерської програми «1-С».

Переоцінки на даному підприємстві в документації не проводиться, анарахування амортизації відбувається лінійним методом.
Період проходження практики з 3 лютого по 15 лютого.

1. Загальна характеристика організації

ЗАТ «Крайовий Будинок Моделей» (надалі «Товариство») являє собоюзакрите акціонерне товариство, є юридичною особою і діє наоснові Статуту, має власне майно, самостійний баланс ірозрахунковий рахунок.

Товариство створено в результаті реорганізації у формі перетворенняакціонерного товариства відкритого типу «Крайовий Будинок Моделей». Суспільствозареєстровано в порядку, встановленому Цивільним Кодексом РФ,федеральним законом «Про акціонерні товариства» і здійснює своюдіяльність відповідно до законодавства РФ та Статутом.

Розмір статутного капіталу складає 7 000 000 рублів. Статутний капітал
Товариства складається з номінальної вартості акцій Товариства,придбаних акціонерами. У статутному капіталі даного підприємстваіноземного капіталу немає. 100% акціонерів-фізичні особи, прибуток міжакціонерами розподіляється пропорційно внеску в статутний капітал.

Рада директорів Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю
Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених до виключноїкомпетенції загальних зборів акціонерів.

У суспільстві до моменту досягнення числа акціонерів - власниківголосуючих акцій - до 50, функції ради директорів здійснює загальнезбори акціонерів на підставі Статуту. Вирішення питання про проведеннязагальних зборів акціонерів та про затвердження порядку денного ставиться докомпетенції Генерального директора Товариства.

ЗАТ «КДМ» розташовується в м. Барнаулі і зареєстровано за адресоюпр.Строітелей 16. Основною метою діяльності товариства є отриманняприбутку. Основними видами діяльності підприємства є пердоставленіеприміщень під оренду.

Програмне забезпечення. На даному підприємстві використовується програма
«1С - Бухгалтерія». Пакет програм «1С - Бухгалтерія» складається з двохнезалежних програм: «Облік бухгалтерських операцій» і «Платіжнідокументи ».

Програма« Облік бухгалтерських операцій »призначена для веденнябухгалтерських проводок, друку первинних документів, розрахунку підсумковихпоказників, формування звітів для податкових органів.

Програма «Платіжні документи» призначена для формування, друку тазберігання платіжних документів для банку.

Програма має наступні характеристики:
. кількість операцій не обмежена;
. кількість рахунків (субрахунків) не обмежена;
. розрядність сум операцій - до 16 знаків, включаючи точку;
. кількість знаків бухгалтерського рахунку/субрахунку (букви, цифри) -3;
. кількість обсягів аналітичного обліку за кожним рахунком (субрахунком) - до

100000 найменувань;
. формування підсумків - за рік, квартал, місяць, довільний період;
. кількість незалежних робочих місць на одному комп'ютері не обмежена.

Вихідними даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журналгосподарських операцій. На підставі введених проводок програмаавтоматично формує баланс та іншу звітність.

. Програма дозволяє формувати велику кількість вихідних документів.

Дана програма передбачає облік операцій між банками тапідприємствами. У зв'язку з тим, що взаємовідносини між ЗАТ «КДМ» іобслуговуючим його банком здійснюються лише через розрахунковий рахунок, то дляобліку таких операцій призначений рахунок 51 «Розрахунковий рахунок».

Вихідними даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журналгосподарських операцій. На підставі введених проводок програмаавтоматично формує баланс та іншу звітність.

Якщо були надходження на розрахунковий рахунок, то в журналі операційвказується дата надходження, дебет, сума проводки, номер робочого місця,на якому вводилась дана проводка, а також зміст операцій іпроводки. Якщо ж були перераховані кошти з розрахункового рахунку, то вонивказуються за кредитом рахунка в журналі операцій.

Після введення всіх проведених розрахунків на рахунку 51 «Розрахунковий рахунок»в журнал операції може отримати всю необхідну вихідну документацію.

На розрахунковий ЗАТ «КДМ» надходять такі кошти: оплата заорендовані приміщення, грошові перекази від інших пердпріятій.

У свою чергу з нього знімаються кошти на оплату рахунків, зарозрахунково-касове обслуговування банком, відрахування до бюджету, у фондисоціального забезпечення.

Структура ЗАТ «КДМ», рис. 1

Cреднеспісочная чисельність на підприємстві становить 22 особи.

2. Характеристика фінансових ресурсів підприємства

Фінансові ресурси це грошові кошти у формі доходів і зовнішніхнадходжень, призначених для виконання фінансових об'язательств іздійсненню витрат з розширеного відтворення.

Розрізняють власні і залучені джерела коштів:

1. Власні джерела коштів складаються з фондів, резервів, нерозподіленого прибутку і прибутку. До цієї ж групи слід віднести стійкі пасиви.
Фонди - вкладення власників у дане підприємство. Необхідно виділитип'ять фондів: статутний, додатковий, резервний, амортизаційний іспеціальні.
Статутний - кошти, вкладені в підприємство відповідно до його статуту.
У ЗАТ «КДМ» статутний капітал становить 7 тис. Рублів.
Додатковий фонд - відображає приріст статутного фонду як за рахунок прибутку,так і за рахунок різних нетипових операцій, пов'язаних з переоцінкоюактивів, безоплатним отриманням майна, оприбуткуванням подарунків.
Винятки активів можуть бути також відображені як зменшення додатковогофонду і якщо виявиться недостатньо, то і як зменшення статутногокапіталу.
Резервний фонд - накопичена прідпріятіем сума коштів, призначенадля погашення непередбачених втрат.
Амортизаційний фонд є сума коштів, що накопичуються підприємством длязабезпечення безперервної експлуатації основних засобів. Величина фондузалежить від фінансової політики підприємства; відрахування до фонду виробляютьсяза ставками, встановленими у відсотках від вартості коштів, що знаходяться врозпорядженні підприємства, і залежать від їх складу та режиму експлуатації.
Фонд може складатися з двох частин: одна призначена на капітальнийремонт, другий на реновацію основних засобів
Спеціальні фонди призначені на якісь сторо певні потреби,часто формуються для матеріального заохочення працівників даногопідприємства.
Резерви є накопичення для покриття очікуваних і строго визначенихвитрат підприємства.
Непределенная прибуток - категорія, яка часто дублює додатковийфонд. Якщо ця категорія Використовуйте, то вона відображає збільшення статутногофонду за рахунок напрацьованої у попередні звітні періоди і нерозподіленого
(невикористаної) прибутку.
У цьому випадку додатковий капітал відображає все, крім цих джерел.
Прибуток є фінансовий результат господарської діяльності підприємства запевний період; за загальною сумою прибутку стоять засоби, що збільшуютьсмму раніше наявних активів. Сюди ж відносять доходи майбутніх періодів.
Стійкі пасиви є залучені (чужі) кошти, що постійнощо використовуються на підприємстві. Будь-яке підприємство практично завждимає в своєму розпорядженні певною сумою залучених коштів.

2. Позикові (залучені) кошти представлені кредиторською заборгованістю перед фізичними та юридичними особами.
На практиці проводять розмежування між довгостроковій і короткостроковійкредиторською заборгованістю

На ЗАТ «КДМ» присутні: власні кошти які складено близько
70% фінансових ресурсів підприємства і позикові 30% (утворені за рахунокбанківських кредитів). Власні ресурси сформовані за рахунок вкладів уустовной капітал та доходів від оренди. Позикові кошти були взяті для в
«Ощадбанку» і «МКБ».

3. Необоротні активи, фінансові джерела їх відтворення

Необоротні активи - активи з тривалістю використання більшеодного року: довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи,основні засоби, інші довгострокові активи.

Способи нарахування амортизації:

. А = П * Н Лінійний

. А = О * 2Н Спосіб зменшуваного залишку

. А = П * К Спосіб списання вартості по сумі чисел років строку корисного використання

. А = V * Н/W Cпособ списання вартості пропорційно обсягу виконаних робіт
Де П - первісна вартість, Н - норма амортизації у відсотках, О
-Залишкова вартість, V і W - обсяг і передбачуваний обсяг.
Амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем, вякому об'єкт прийнятий до бухгалтерського обліку. Нарахування амортизаціїприпиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктаз експлуатації.
У ЗАТ «КДМ» амортизація нараховується лінійним способом.

Структура основних фондів - співвідношення часток різних елементів основнихфондів у загальній сумі основних фондів підприємства.

У ЗАТ «КДМ» є наступні необоротні активи відображені вбухгалтерському балансі за 30 вересня 2002 року на початок звітного року:

1. Нематеріальні активи (1 тис.руб.)

Состоящіі: патенти, ліцензії, тьоварние знаки, інші аналогічні з перерахованими правами активи (1 тис.руб.)

2. Основні засоби (147 тис.руб.)

що складаються з будівель, обладнання та машин (147 тис.руб.)

3. Довгострокові фінансові вкладення (1002 тис.руб.)

що складаються з інвестицій в інші організації (953 тис.руб);

Інших довгострокових фінансових вкладень (49 тис.руб)
А на кінець звітного періоду:

1. Нематеріальні активи (1 тис.руб.)

Состоящіі: патенти, ліцензії, тьоварние знаки, інші аналогічні з перерахованими правами активи (1 тис.руб.)

2. Основні засоби (181 тис.руб.)

що складаються з будівель, обладнання та машин (181 тис.руб.)

3. Довгострокові фінансові вкладення (953 тис.руб.)

що складаються з інвестицій в інші організації (953 тис.руб);
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності не відображені в балансі.
Разом по розділу необоротні активи бухгалтерського балансу складають напочаток звітного року 1150 тис.руб, а на кінець звітного 1136 тис.руб.
У ЗАТ «КДМ» кошти від переоцінки йде в додатковий капітал. Переоцінкапроводилася до 1997 року, потім вона стала не об'язательной.
На цьому підприємство не створюються резерви. Ні фонду накопичення.

4. Оборотні кошти підприємства

Оборотні фонди, частина виробничих фондів підприємств іоб'єднань, яка цілком споживається в кожному виробничому циклі іповністю переносить (передає) свою вартість на новий продукт праці.
Показники використання оборотних коштів:

. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб)

Коб = (Дру/Ос) * 1 руб. , Де

Дру - доходи від реалізації послуг, тис. руб.;

Ос - середній залишок оборотних коштів, тис. руб.

Коб показує, скільки доходів отримано на 1 рубль оборотних коштів.

. Кількість оборотів, що здійснюються оборотними коштами, наприклад, за квартал (90 днів) (Nоб):

Nоб = Дру/Ос.

. Тривалість одного обороту (Тоб):

Тоб = 90/Nоб.

. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів (Кзаг):

Коб = (Ос/Дру) * 1 руб. .

Показує, скільки оборотних коштів припадає на 1 рубль доходів від реалізації послуг.
Нормування оборотних коштів - це встановлення мінімально необхідноїпотреби в оборотних виробничих фондах для забезпеченнябезперервного і високоякісного процесу надання послуг.

На даному підприємстві немає ніякої документації про нормування іуправлінні оборотними коштами.

Оборотні активи ЗАТ «КДМ» на початок звітного року (кінецьзвітного періоду) складаються:

1. Запаси - 49 тис.рублей (49 тис.руб.) У тому числі сировина, запаси та інші аналогічні цінності.

2. Податок на додану вартість по придбаних цінностей - 8 тис.руб

(3 тис.руб.)

3. Дебіторська заборгованість (більше 12 місяців) - 1566 тис.руб (22 тис.руб.) Складається з: векселі до отримання; покупці і замовники.

4. Дебіторська заборгованість (на протязі 12 місяців) - 536 тис.руб

(1661 тис.руб.) Складається: покупці і замовники; заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу; інші дебітори.

5. інші оборотні активи 364 тис.руб (426 тис.руб.)

Разом по розділу II Оборотні активи 2523 тис.руб. (2148 тис.руб)
На підприємстві оборотні кошти йдуть на зар.плата, поточні витрати,комунальні платежі, податки, розширення площ, представницьківитрати.

3. 5.Формірованіе доходів і витрат організації
Звіт про фінансові результати (форма № 2) являє собою формубухгалтерської звітності, основне призначення, якої полягає вхарактеристиці фінансових результатів діяльності організації за звітнийперіод. У звіті про прибутки та збитки вказуються в сумовому вираженнідані про доходи та витрати по звичайних видах діяльності, операційнихдоходи та витрати, позареалізаційних доходи і витрати, надзвичайнихдоходи і витрати. Типова форма звіту про прибутки і збитки затверджена
Наказом Мінфіну РФ від 13.01.2000 № 4н. Звіт складається з чотирьох граф:найменування показника, код, за звітний період і за аналогічний періодпопереднього року. Структура звіту про прибутки і збитки - детальнарозбиття даних про доходи і витрати підприємства. Містить у собі дані прозагальних доходах підприємства за період, витрати, пов'язані з отриманням цихдоходів і всіх періодичних доходи і витрати, не пов'язані з конкретнимивидами продукції.

При складанні Звіту про фінансові результати (форма № 2) організаціїслід керуватися основними принципами, закріпленими в ПБУ 9/99 і
ПБУ 10/99, введеними в дію з 1 січня 2000 р., які нормативнорегламентують питання формування для цілей бухгалтерського обліку двохпонять: "доходи організації" і "витрати організації".
До таких принципів в першу чергу слід віднести:

- дотримання критеріїв визнання доходів і витрат, закріплених у п.

12 ПБУ 9/99 і п. 16 ПБУ 10/99;

- дотримання класифікації доходів і витрат (отримані за основними видами діяльності, операційні, позареалізаційні й надзвичайні);

- принцип рівномірного та обгрунтованого розподілу доходів і витрат між звітними періодами;

- принцип взаємозв'язку доходів і обумовлюють їх отримання доходів;
- Принцип визнання витрат (списання активу) за наявності даних про те,що від використання цього активу економічна вигода (дохід) отримана небуде.
При складанні бухгалтерської звітності необхідно враховувати і зміни,внесені наказом Мінфіну Росії від 30.03.01 № 27н в підлогуоженимо побухгалтерського обліку "Доходи організації" (ПБУ 9/99) та "Витратиорганізації "(ПБУ 10/99), затверджені відповідно наказами Мінфіну
Росії від 06.05.99 № 32н і від 06.05.99 № 33н.
5.1. Формування доходів підприємства
Види доходів:
Від звичайних видів діяльності

Операційні доходи Доходи підприємства від основної (виробничої)діяльності.

Позареалізаційні доходи доходи, отримані від операцій з цінними паперами,від участі в дочірніх підприємствах, від курсових різниць за операціями вінвалюті.
Надзвичайними доходами вважаються надходження, що виникають як наслідкинадзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха,пожежі, аварії, націоналізації і т.п.): страхове відшкодування, вартістьматеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновленняі подальшого використання активів, і т.п.

У ЗАТ «КДМ» прибуток формується за рахунок:
Від звичайних видів діяльності: оренди.
Визначення доходів відбувається за методом нарахування (в момент підписанняакту «Про надання послуг»)

2. Формування витрат предпрятія

Операційні витрати (Поточні витрати; Експлуатаційні витрати)

Комерційні витрати (витрати по реалізації):

. заробітна плата та комісійні,

. витрати на рекламу і маркетинг,

. інші витрати по реалізації.
Загальногосподарські і адміністративні витрати:

. заробітна плата адміністрації,

. амортизація адміністративних будівель та обладнання,

. оплата ліцензій і деяких податків,

. інші загальні та адміністративні витрати.

Позареалізаційні витрати витрати, пов'язані з реалізацією виробленоїпродукції, які входять у повну собівартість продукції понад їївиробничої собівартості.

Надзвичайні витрати у складі надзвичайних витрат відображаються витрати,що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарськоїдіяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майнаі т.п.).

Амортизація - в широкому сенсі - бухгалтерська і податкова концепції,використовуються для оцінки втрати величини вартості активів з плином

часу. Амортизація - у вузькому сенсі - списання балансової вартостіосновних фондів.

У ЗАТ «КДМ» витрати визначаються за методом нарахування (пред'явленні ввитрата, не залежно від оплати). Витрати на підприємстві наступні: отлатапраці, податки і збори, комунальні платежі, ремонти, амортизація,представницькі витрати, реклама, відрядження та інші для цілейналогоблаженія.

Сировина та матеріали списуються: за одиницю товару.
Нарахування заробітної плати: оклад + районний коефіцієнт (15%) - 400
(пільга) - 300 (кожну дитину) це ділиться на 13% одержуємо ПДФО. Потімзар.плата-ПДФО = виплачіваема зар.плата.
6.Формірованіе, розподіл і використання прибутку.
Прибуток = Дохід - витрати, що приймаються або зменшувані оподатковуванийбазу.

Фінансовий результат - це прибуток (збиток) підприємства, одержана (ий)ним протягом звітного періоду.
Фінансовий результат (прибуток) є різниця між доходами і витратамифірми. Ця різниця може бути позитивною, тоді мова йде про прибуток,або негативною, тоді її кваліфікують як збиток.

Рентабельність є одним з головних показників, що характеризуютьфінансовий стан підприємства.

Показники рентабельності найбільш об'єктивно відображають рівеньекономічного розвитку кожного підприємства. Вони є синтетичними ів той же час найбільш порівнянними між показниками окремихпідприємств, що характеризують ефективність ведення підприємства.

Коефіцієнти рентабельності характеризують прибутковість діяльностіпідприємства, розраховуються як відношення отриманої балансової чи чистоїприбутку до затрачених засобів або обсягу реалізованої продукції.
Розрізняють рентабельність власних коштів, всього капіталу,виробничих фондів та ін

Рентабельність власних коштів характеризує прибутковість підприємствавід всіх видів діяльності в розрахунку на 1 рубль вкладення власнихкоштів.

Коефіцієнт рентабельності продажів характеризує прибутковість основноїдіяльності підприємства.

Коефіцієнт рентабельності перманентного капіталу показує, скількиприбутку отримано на рубль вкладення як власних, так і позикових коштів.

На даному підприємстві прибуток «0».

7.Фінансовие відносини підприємства з учасниками ринку

На даному етапі на ринку присутня безліч торгових центріврозташованих у різних районах міста. Тепер коротко розглянемоосновні з них.

Магазин «Цезар» ». Позитивні якості: вигідне розташування, високашвидкість обслуговування, великий асортимент.

Недоліки: незручне планування приміщення (огляд з однієї частини віншу декілька утруднений).

Резюме: даний заклад швидше нагадує базар, який відвідують відвипадку до випадку або у вихідні дні.

Магазин «Вавилон». Основною перевагою є досить широкийасортимент пропонованих товарів (є харчової відділ), наявність бару.
Недоліки: не досить вигідне місце розташування, ціни вищі.

Магазин «Ультра». Достоїнства: гарне місце розташування, відмінний стиль,сильна рекламна підтримка. Недолік: не досить розповсюджений,асортимент не великий, немає харчового блоку.

Резюме: стильне, досить непогане заклад.

Магазин «ЦУМ». Вигідне розташування, нещодавно модернізований.

Також прісутствиют магазини з більш маленької займаної площею,такі як «Родина», «Зміна», «Фактор», «Червоний» вони менш конкурентноздатні. Хоча маю деяку популярність серед населення.

Підводячи підсумок вищесказаного, на ринку присутні фірмиорієнтовані на певне коло клієнтів. У ЗАТ »КДМ» спостерігаються такіпереваги: більш низька орендна плата, стратегічно вигіднемісце розташування, великий асортимент орієнтований на різні шаринаселення, постійне розширення площі магазину, постійна рекламнапідтримка.

Висновок

Дане підприємство на ринку з 1996 року. Займається наданнямарендемих площ. Гл.34 ГК РФ реалізує взаємини орендаря іорендодавця.
Суб'єктами цивільних правовідносин за договором оренди виступаютьорендодавець і орендар.

Орендодавець (ЗАТ «КДМ») - юридична особа, що надає майнов тимчасове користування - власник даного майна.

Орендар - юридична або фізична особа, яка приймає майнодля тимчасового використання в підприємницьких цілях.

Договір оренди укладається в письмовій формі на визначений абоневизначений термін (ст.609, 610 ЦК РФ) і носить возмездный характер.

Особливість даного підприємства полягає в тому, що вільнігрошові кошти інвістіруются в поліпшення умов праці співробітниківданого підприємства, а також інвістіруются у збільшення площ даногопідприємства. Щорічно на зборах акціонерів приймається бюджет даногопідприємства і затверджується акціонерами.

Щорічно проводяться аудиторські перевірки даного підприємства: помилок іпорушень не виявлено.

Пропозиції: Створити резервний фонд, за рахунок цього можна знизити податокна прибуток; розширити сферу діяльності (раніше було величезне ательє вцій будівлі) на вільні грошові кошти.

-----------------------< br>Генеральний директор

Виконавчий директор

Зам.директора

Зам.директора

Бухгалтерія

Зам.директора

Адміністрація

Відділ з кадрів

Юристи

Секретар

Інженер

Відділ постачання

Вантажники

Водії

Плотник

Будівельники, робочі

Слюсарі

Прибиральниця

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.3 of 10 on the basis of 1556 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status