ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Економіка організації
     

 

Фінанси

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЕФ

Протокол №

Від
28.01.2003 р.

Фонди контрольних завдань за курсом «Економіка організації»

Варіант 2
Вкажіть правильну відповідь:

1. Об'єкти основних засобів оцінюються: а) за первісною вартістю, відновної вартості,залишкової вартості б) за повною первісною вартістю, повної відновноївартості, залишкової первісною вартістю, відновної вартості г) інші види оцінок

2. Що є товаром на ринку: а) все що купується б) все що продається в) все що купується і продається г) все що завозиться і продається
3. За формою власності об'єднання можуть бути: а) державними, муніципальними, приватними, змішаними, і зучастю іноземних юридичних осіб б) державними, муніципальними, приватними, змішаними в) самостійними, приватними, змішаними, і за участю іноземнихюридичних осіб а) державними, юридичними особами, і за участю іноземнихорганізацій

4. Як називаються організації, що переслідують витяг прибутку якосновної мети своєї діяльності? а) комерційні б) некомерційні в) кримінальні г) прібиледобивающіе
5. Монополія, захищена від конкуренції, за допомогою юридичних обмеженьназивається а) природна монополія б) штучна монополія в) закрита монополія г) відкрита монополія
6. Змішана форма великого і дрібного підприємництва, при якійвеликі корпорації укладають договір з дрібними фірмами на право діятивід його імені а) Факторинг б) Лізинг в) Франчайзинг г) Синдикат

7. Коефіцієнт вибуття основних засобів дорівнює: а) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період

Вартість основних засобів на початок аналізованого періоду

б) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період < p> Вартість основних засобів на кінець аналізованого періоду

в) (Вартість вибулих основних засобів за аналізований період)

___________________________________________________________________

(Вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується )

г) Вартість вибулих основних засобів за аналізований період

Вартість основних засобів


8. Формула обчислення коефіцієнта зносу: а) Сума зносу основних фондів

Первісна вартість основних фондів

б) Залишкова вартість основних фондів

Первісна вартість основних фондів в) Первісна вартість основних фондів

Сума зносу основних фондів

9. Основним вартісним показником, що характеризує рівень використанняосновних засобів, є показник: а) рівень трудомісткості б) фондовіддача в) коефіцієнт змінності г) фондомісткість
10. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів дорівнює: а) Тривалість аналізованого періоду середньорічний залишок оборотних коштів

б) Середньорічний залишок оборотних коштів

Обсяг реалізованої продукції

в) Обсяг реалізованої продукції середньорічний залишок оборотних коштів

г) Обсяг реалізованої продукції

Тривалість аналізованого періоду


11. Якому типові виробництва відповідає значення коефіцієнта серійності

Kсер = 2 - 10 а) масове б) великосерійному в) серійне г) дрібносерійне д) одиничне
12. В яких випадках економічно доцільно застосовувати одиничневиробництво? а) в експериментальному виробництві на стадії розробки нової моделі б) для випуску вузького асортименту продукції в) коли використовуються спеціальні верстати, що виконують однутехнологічну операцію
13. Коефіцієнт, що показує частку приросту власних средсткомпанії за рахунок нерозподіленого прибутку поточного періоду, називаєтьсякоефіцієнтом: а) економічного зростання б) поточної ліквідності в) забезпеченості власними оборотними коштами
14. Елементом виробничої структури підприємства є: а) їдальня б) робоче місце в) житлово-комунальне господарство
15. Під поняттям «закладу» слід розуміти:

А) Підприємство або підрозділ підприємства, яке знаходиться на території, підприємства іншій галузі

Б) Сукупність підприємств, які розташовані на одній території, зайняті одним видом діяльність і, взаємодіючи між собою, утворюють єдину цілісність

В) Одну з поширених форм організації бізнесу, юридично оформлене об'єднання учасників спільного підприємництва
16. Особливість незавершеного виробництва є:

А) Самостійний спосіб визначення, а не перерахунок виробничого зачепила в грошові одиниці виміру

Б) Універсальний спосіб розрахунку

В) Необов'язкові платежі

17. Напівфабрикат-це:

А) Готовий виріб, що використовується переважним чином як складова частина іншого більш складного виду продукції

Б) Результат виробничої діяльності, який приймає форму готової продукції, призначеної для реалізації на сторону

В) Складова готового виробу вироблена з якісної іншої технології, ніж інші частини готового виробів

Г) Матеріал, який пройшов певні стадії обробки, але не став ще готової продукції, проте призначена для продажу
18. Залежно від обсягу та характеру потреби сировини і матеріаліввибираються наступні способи постачання:

А) прямі поставки, бартерні операції, товарні біржі, толінг, взаємозалік, оптові поставки

Б) оптові поставки, фондові біржі, прямі поставки

В) закупівлі у посередників, товарні біржі

19. В оподатковуваний дохід від реалізації включається (гл.25)

А) виручка від реалізації товарів, виручка від реалізації надлишкового майна, внералізаціонние доходи;

Б) чистий прибуток, внералізаціооние доходи, сукупний внесок засновників державних пенсійних фондів;

В) виручка від реалізації товарів, інвістіціі, отримані при проведенні інвістіціонних конкурсів, виручка від реалізації надлишкового майна

20. Норми витрат матеріальних ресурсів встановлюються з метою:

А) недопущення зайвої витрати ресурсів, оперативності обліку, недопущення відхилень від заданих характеристик продукції, що випускається

Б) створення баз даних для планування діяльності підприємства, недопущення зайвої витрати ресурсів, недопущення відхилень від заданих характеристик продукції, що випускається

В) дотримання нормальних умов праці, оперативності обліку,створення баз даних для планування діяльності підприємства

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.4 of 10 on the basis of 4003 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status