ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екзаменаційні квитки по предмету Фінанси, грошовий обіг, кредит за осінній семестр 2000
     

 

Фінанси

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 1

1) Фінансові методи та напрямки їх дії.
2 ) Технологічна структура капітальних вкладень. Способи здійснення капітальних вкладень.
3) Державний кредит у формі звернення частини вкладів населення в державну позику.
4) Аналіз рівнів динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства.
5) Розрахунок індексу кредитоспроможності (індексу Альтмана), недолік методу для прогнозування фінансового стану підприємства.
6) Підвищення ділової активності, критерії та економічні показники.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 2

1 ) Амортизаційні відрахування як джерело фінансових ресурсів. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань основних засобів і нематеріальних активів.
7) Методи нормування оборотних коштів.
8) Світові концепції фінансової політики.
9) Показники, що характеризують якісні зміни у майновому положенні підприємства і ступеня їхньої прогресивності. < br>10) Частки оборотних коштів в активах і власних оборотних коштів у загальній їх сумі і запасів у оборотних активах. Формули їх розрахунку та інформаційне забезпечення.
11) Визначення і формули розрахунку коефіцієнтів загальної оборотності капіталу; оборотності мобільних коштів і матеріальних оборотних коштів.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 3

1 ) Поняття капіталу. Його загальна формула, зміст і форми.
12) Оборотні кошти підприємств та їх склад.
13) Росія як гарант.
14) Розрахунок прибутковості капіталу простих акцій.
15) Алгоритм роботи зі звітом про рух грошових коштів.
16) Завдання аналізу ефективності використання нематеріальних активів підприємств. Система показників їх аналізу та оцінки.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 4

1 ) Позабюджетні фонди, їх освіта та призначення.
17) Мета і завдання планування фінансів.
18) Санація та зовнішнє управління майном у зв'язку з банкрутством підприємства.
19) Поняття «ефекту фінансового важеля», його розрахунок та економічний сенс.
20) Порівняльний аналітичний баланс, його структура і показники.
21) Ефективність господарської діяльності підприємства. Способи її вимірювання та основні показники.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 5

1 ) Формування балансової і чистого прибутку.
22) Розрахунок обсягів реалізованої продукції в натуральному вираженні і витрат на неї по повній собівартості на планований період.
23) Сутність трансферту, трансферних операцій і послуг.
24) Сутність аналізу відносних показників.
25) Найбільш істотні обмеження звітної та аналітичної форм балансу.
26) Фактори ефективності господарської діяльності та їх класифікація.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 6

1 ) Вимоги, що пред'являються до фінансової політики.
27) Акціонерне товариство закритого типу та організація його фінансів.
28) Державний кредит, його суть і відмінні риси.
29) Вплив на величину власного капіталу структури капіталу та ціни залучених ресурсів.
30) Основні види аудиторських висновків, стандартні і нестандартні ув'язнення, їх відмінності.
31) Раціональна організація пошуку резервів розвитку виробництва.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 7

1 ) Загальнодержавні фінанси, їх склад, роль і зв'язок з фінансами підприємств.
32) Сутність нормування оборотних коштів.
33) Поєднання страхової і кредитної діяльності банків та добровільне страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів.
34) Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, зумовлених змінами в структурі продукції.
35) Оцінка фінансового стану підприємства з точки зору короткострокової перспективи.
36) Поняття «факторних моделей рентабельності». Мультиплікативна модель взаємозв'язку різних факторів на темпи росту власного капіталу.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 8

1 ) Напрямки використання чистого прибутку.
37) Податкові пільги.
38) Застава товарів в обігу та переробці, валютні цінності, кредитування під заставу векселів і порука як способи забезпечення зобов'язань.
39) Мета та методи фінансового аналізу.
40) Балансова модель фінансової стійкості.
41) Класифікація факторів і резервів екстенсивного розвитку виробництва.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 9

1 ) Кількісне і якісне вплив фінансів на суспільне виробництво.
42) Фінансовий план господарюючого суб'єкта. Основні показники доходів і витрат плану.
43) Факторингове обслуговування.
44) Сутність факторного методу аналізу.
45) Маневреність функціонуючого капіталу, формула розрахунку, показники нормально функціонуючого капіталу.
46) Головна мета аналізу ефективності господарської діяльності підприємства, характеристика основних інтересів і цілей фінансового аналізу різних груп учасників комерційного справи.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 10

1 ) Ознаки фінансових відносин.
47) Укрупнені елементи балансового прибутку і визначення їх обсягів.
48) Управління державними кредитами. Завдання, які вирішуються в процесі управління.
49) Аналіз майнового стану підприємства за допомогою вертикального аналізу звітності.
50) Типи поточної фінансової стійкості і ліквідності господарюючого суб'єкта. Їх економічний зміст.
51) Напрями аналізу та оцінки структури нематеріальних активів.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ ? нсового аналізу.
130) Поняття «фінансової стійкості» і «фінансової стійкості в довгостроковому плані».
131) Аналіз та оцінка ефективності діяльності підприємства, основні завдання аналізу.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 27

1 ) Інвестиційний інститут, його діяльність на ринку цінних паперів в ролі фінансового брокера, інвестиційного консультанта, інвестиційної компанії, інвестиційного фонду.
132) Розрахунок нормативів оборотних коштів по готовій продукції і статті

«Витрати майбутніх періодів».
133) Основні показники і коефіцієнти, що свідчать про неспроможність підприємства.
134) Рентабельність позикових коштів, способи його розрахунку. Джерела інформації для розрахунку.
135) Суть понять «ліквідність балансу» і «ліквідність активів».
136) Резерви екстенсивного та інтенсивного розвитку виробництва з точки зору кінцевих результатів.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 28

1 ) Казначейські зобов'язання, депозитні та ощадні сертифікати, їх відмітні особливості.
137) Механізм управління фінансами підприємств.
138) Комерційний (фірмовий) кредит.
139) Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції.
140) Сутність поняття «економічна ефективність».
141) Визначення та формули розрахунку фондовіддачі (оборотності) грошових коштів та інших необоротних активів та коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 29

1 ) Функціонування фінансів у сфері виробництва, обігу та споживання і вплив на них.
142) Капітальні вкладення як спосіб відтворення основних фондів.
143) Готівкова форма розрахунків, касові операції. Основні положення їх ведення.
144) Вертикальний (структурний) аналіз, його показники, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.
145) Поняття «власних оборотних коштів» і «нормальних джерел формування запасів».
146) Прискорення оборотності оборотних коштів його вплив на фінансовий стан підприємства.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 30

1 ) Форми фінансового забезпечення відтворювальних витрат.
147) Планування прибутку.
148) Лізинг, його види і основні форми.
149) Сутність порівняльного (просторового) аналізу.
150) Взаємозв'язок змін прибутку, оборотного капіталу і грошових коштів.
151) Аналіз ділової активності та рентабельність. Формули фінансових коефіцієнтів і їх взаємозв'язок.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 31

1 ) Державний (позавідомчий) фінансовий контроль. Органи, що здійснюють його. Його завдання, об'єкти і сфери контролю.
152) Джерела фінансування капітальних вкладень.
153) Безготівкова форма розрахунків з оформленням платіжного доручення і платіжної вимоги-доручення.
154) Способи розрахунку сукупних включений капіталу та розрахунок його рентабельності.
155) Ознаки «хорошого» балансу з точки зору підвищення ефективності.
156) Факторний аналіз рівнів рентабельності по групі показників, розрахований на основі різних елементів прибутку (доходу).

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 32

1 ) Фінанси, як економічна категорія. Область їх виникнення.
157) Розрахунок балансової вартості основних засобів та середньорічної вартості основних виробничих фондів.
158) Розрахунки за допомогою кредитних і дебетових карток.
159) Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції.
160) Кількісні критерії оцінки структури балансу. Підстави для визнання структури балансу незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним.
161) Аналіз дебіторської заборгованості.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 33

1 ) Незалежний фінансовий контроль.
162) Визначення сукупного нормативу обігових коштів.
163) Форфетірованіе і його механізм.
164) Поняття «рентабельності». Розрахунок рентабельності в залежності від напрямку вкладень коштів.
165) Коефіцієнти поточної, швидкої і відкладеної ліквідності

(платоспроможності), їх смислове значення, формули розрахунку.
166) Умови раціоналізації виявлення і мобілізація резервів.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 34

1 ) Оборотні фонди і фонди обігу. Їх склад, зміст і участь у виробничо-торговельному процесі.
167) Планування виробничої собівартості залишків нереалізованої продукції і виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).
168) Iпотека: сутність та предмет.
169) Рентабельність продажів, його економічний зміст. Фактори, що впливають на рентабельність продажів.
170) Аналіз ліквідності балансу.
171) Виробничий потенціал і сукупний резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСИ, грошовий обіг і кредит

Білет № 35

1 ) Фінансові ресурси, їх поняття, формування і використання.
172) Ефективність використання оборотних коштів і розрахунок його основних показників.
173) Дебіторська заборгованість. Показники оцінки її ризику.
174) Горизонтальний (часовий) аналіз, його показники. Визначення ступеня агрегування, цінність результатів аналізу в умовах інфляції.
175) Комплексна оцінка ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності балансу, його сутність і розрахунок.
176) Роль економічного аналізу в управлінні підприємством.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 3056 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status