ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Фізичний розвиток населення країни і проблеми ефективності соціалізації особистості курсантів вищих навчальних закладів
     

 

Фізкультура і спорт

Фізичний розвиток населення країни і проблеми ефективності соціалізації особистості курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за допомогою спортивної діяльності

Байтала Ю.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Введення.

Аналіз літературних джерел (як наукової, так і методичної літератури) [см., напр.: 1 - 14 та ін] свідчить, що питання фізичної підготовки майбутніх працівників міліції, аж до цього моменту, не є комплексними. У основному, дослідники звертають увагу на окремі "больові" точки (розгляд особливостей фізичної підготовки на початковому етапі професійного навчання майбутніх працівників міліції; дослідження особливостей фізичної підготовки в період адаптації до умов міліцейської служби; дослідження структури фізичної підготовки діючих працівників МВС; розгляд шляхів і засобів ефективного засвоєння професійних знань, умінь і навичок для покращення службово-професійної підготовки тощо). І лише окремі автори [см.: 2 - 5, 9, 12, 13] розглядають питання професійного самовиховання курсантів, формування морально-вольової особистості курсанта. Нам видається, що подібний підхід є надзвичайно плідним у плані розробки сучасної методології фізичної підготовки співробітників МВС.

Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.

Метою справжньої роботи з'явилася нагальна необхідність розгляду фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ крізь "призму" ціннісних орієнтацій, рівня самосвідомості та відповідальності курсантів, підвищення рівня їх самосвідомості та відповідальності як суб'єктів власної фізичної культури.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є процес фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес фізичного виховання в професійної підготовки курсантів.

Методи і організація дослідження. Дослідження проводилося в період з червня 2004 р. по теперішній час. Для вироблення мети і рішення поставлених завдань, було опитано близько 200 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС) (починаючи з моменту їх вступу до ВНЗ і по теперішній час). Вік респондентів - від 17 до 22 років.

Були проаналізовані відповідні наукові та методичні публікації.

Результати дослідження.

Умови діяльності людей, пов'язаних з виконанням своїх службових обов'язків у умовах ризику для власного життя і здоров'я (міліціонерів, пожежників, співробітників МНС та ін), вимагають постійної підтримки їх фізичного, професійної та психологічної підготовки на найвищому рівні.

Державні та відомчі органи влади встановлюють для них суворі високі критерії фізичної підготовленості, часто і ретельно перевіряють спеціальні уміння, рівень розвитку фізичних і психічних якостей, стан здоров'я. Але чи означає це, що держава, встановлюючи високу планку вимог, разом з цим автоматично створює і всебічні передумови для реалізації своїх намірів?

Ми висловимо деякі свої міркування з цього питання, розглянувши визначають тенденції в сучасній Україні, що відображають стан справ з фізичної підготовці майбутніх працівників органів внутрішніх справ.

До жаль, соціально-економічні та політичні реформи, які відбувалися і відбуваються в Україні, істотно вплинули на традиційну систему фізичної підготовки курсантів, бо вона завжди забезпечувалась і була похідною від рівня фізичного виховання молоді в країні в цілому. Практично всі вчені і фахівці відзначають загальне погіршення фізичного стану, рівня здоров'я як усього населення країни, так і - особливо - молоді призовного віку в проміжок часу 1991 - 2008 рр..

Зміна відносин і форм власності, стрімкий спад виробництва в промисловості та в аграрному секторі, глибока економічна криза - все це призвело до згортання фізкультурно-масової роботи, зменшення кількості молоді, залученої в регулярні заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, в спортивних секціях підприємств, установ і організацій. Скорочення цієї роботи негативно позначилося на стані здоров'я молоді. Понад 50% дітей, учнів і студентів мають незадовільну фізичну підготовку, а кожен четвертий юнак призовного віку не може проходити службу у ЗС і МВС України. Колись могутнє спортивне товариство "Динамо", яке об'єднувало і координувало фізичну підготовку всіх співробітників органів внутрішніх справ і молоді призовного віку, в даний час ледь животіє існування.

В системі МВС прийнято поняття "фізична підготовка", що вказує на відносно вузьку спрямованість фізичного виховання. На нашу думку, більш доцільно використовувати поняття "службово - прикладна фізична підготовка "(СПФП), під яким слід розуміти підготовку співробітників МВС, незалежно від вузької спеціалізації, яка орієнтована на досягнення психофізичної готовності до силового затримання правопорушників. Разом з тим, вона є засобом активного відпочинку, підтримки оптимального рівня розумової діяльності та зниження негативного впливу на організм емоційної напруги, з яким пов'язана навчальна діяльність курсантів і службова діяльність співробітників МВС.

За останні роки повсюдно спостерігається зниження рівня професійно орієнтованої | фізичної підготовки значної частини співробітників МВС, погіршення стану їх здоров'я, низький рівень мотивації здорового способу життя. Ці явища набувають узагальнений характер, про що свідчить динаміка результатів здачі ряду контрольних нормативів. Подібна ж тенденція спостерігається серед абітурієнтів і курсантів навчальних закладів МВС України.

Спеціально підкреслимо, що в "сітці" годин, передбачених у навчальних планах навчання курсантів України, на фізичну підготовку виділяється дуже мало годин (не більше 5 - 6% із загального фонду).

А адже ні для кого не є секретом величезна виховна роль фізичної підготовки в умовах навчального закладу, зокрема, величезний вплив систематичних занять різними формами фізичної підготовки на соціальну активність слухачів та курсантів.

Спорт як важливий соціальний феномен пронизує всі рівні сучасного соціуму, надаючи широкий вплив на основні сфери життєдіяльності суспільства. Він впливає на національні відносини, ділове життя, суспільне становище, формує моду, етичні цінності, спосіб життя людей. Дійсно, феномен спорту має потужну соціалізується силою. Політики давно розглядають спорт як національне захоплення, здатна згуртувати суспільство єдиної національною ідеєю, наповнити своєрідною ідеологією, прагненням людей до успіху, до перемоги.

Як показали проведені соціологічні опитування курсантів ХНУВС (було опитано близько 100 респондентів), що активно займаються спортом, саме спорт сформував у них початкове уявлення про життя і в світі. Саме в спорті найбільш яскраво виявляються такі важливі для сучасного суспільства цінності, як рівність шансів на успіх, досягнення успіху, прагнення бути першим, перемогти не тільки суперника, але й самого себе.

Люди, пройшли "школу спорту", переконані, що спорт допоміг їм виховати віру в свої сили і можливості, а також уміння ними скористатися. Спорт вчить йти на жертви заради досягнення мети. Уроки, засвоєні в спортивних залах, потім, як правило, допомагають і в житті. Багато хто з спортсменів-курсантів стверджують, що саме спорт зробив із нього людину, здатну бути особистістю. За допомогою спорту реалізується принцип сучасного життя - "розраховувати на самого себе ". Це означає, що досягнення успіху залежить, перш за все, від індивідуальних якостей - честолюбства, ініціативи, працьовитості, терпіння, вольових навичок. Вчені-соціологи постійно підкреслюють, що спорт має здатністю акумулювати в собі основні цінності суспільства: завдяки занять спортом (або навіть в процесі споглядання спортивних змагань!) суспільні цінності присвоюються індивідом, інтеріорізіруются як особистісні. Фактично спорт є мініатюрою самого життя і, таким чином, служить як би лабораторією, в якій може створюватися позитивна система цінностей суспільства.

Ми можемо сміливо говорити про т. з. "соціалізації спортсмена". Справа в тому, що фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні особистості. Багато соціальних ситуації програються в спортивній діяльності, що дозволяє спортсменові напрацьовувати для себе життєвий досвід, вибудовувати особливу особистісну систему цінностей і установок, а ціннісний потенціал спорту дозволяє вирішувати цілий ряд виховних завдань. Для курсанта вкрай важливі такі риси, як мужність, характер, воля, вміння стійко переносити труднощі і тощо

Опитування курсантів, проведений на одному з етапів нашої роботи, показали, що в експериментальній групі кількість задоволених заняттями з фізичної культурі збільшилося на 41,2%, а не задоволених - знизилося на 32,3%. У контрольній групі ці показники не мають такої вираженості. Шкала "задоволений" виросла всього на 5,2%.

Відзначимо також (з огляду на специфіку професійного навчання майбутніх працівників міліції), що зміст предмета "Загальна та спеціальна фізична підготовка" в навчальних закладах МВС України має явно виражений професійно орієнтований характер і суттєво відрізняється від змісту предмета "Фізичне виховання" в цивільних ВНЗ. Але якщо організація і зміст фізичного виховання студентів на достатньому рівні висвітлені в спеціальній літературі, то жодного підручника, адаптованого до вимог обов'язкової програми загальної та спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України, як такого, поки ще немає.

В висновок спеціально підкреслимо, що всі перераховані вище проблеми стосуються як кожної конкретної людини, так і всього суспільства в цілому.

Висновки.

1. Правильне виявлення ціннісних орієнтацій курсантів у сфері фізичної культури дозволить створити оптимальні умови для стимуляції курсантів до загальнокультурного, професійного і фізичному розвитку.

2. Навчальна діяльність у ВНЗ МВС повинна бути побудована з урахуванням усунення протиріччя між теоретичними знаннями і реальним досвідом курсантів в галузі фізичної культури і спорту. Характер і спрямованість навчального матеріалу з фізичної культури повинні узгоджуватися з реальними знаннями, здібностями і можливостями курсантів, що сприятиме виробленню у них власної точки зору.

3. Цілком природно, що підвищення рівня самосвідомості та відповідальності курсантів, як суб'єктів освітнього процесу, дозволить їм оцінювати своє фізичний розвиток і фізичну підготовленість, контролювати свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту відповідно до вимог, що пред'являються до майбутньої професійної діяльності.

4. Необхідність формування і виховання курсанта як суб'єкта власної фізичної культури детермінована неухильно зростаючими вимогами суспільства до рівнем розвитку загальної культури особистості майбутнього фахівця.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Оскільки висновок про нерозривний зв'язку рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки співробітника МВС з рівнем його загальної та спеціальної соціальної та психологічної адаптації не підлягає сумніву, то саме в даному напрямі і будуть розвиватися наші розробки.

Оскільки це комплексна проблема, ще раз підкреслимо, що, зрештою, мова йде про розробку сучасної методології фізичної підготовки співробітників МВС.

Ці моменти підтверджуються і нашими дослідженнями респондентів ХНУВС.

Список літератури

1. Адаптація організму учнів до навчальної та фізичних навантажень/Под. ред. А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова. - М.: Педагогіка, 1982. -240 С.

2. Алексеев Н.А., Зайцев В.П. Професійне самовиховання курсанта, займається фізичною підготовкою .- Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: сб. научн.тр.под ред. проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2002. № 4 .- с.36 - 41.

3. Алексеев Н.А., Зайцев В.П. Соціально-педагогічний аспект формування морально-вольової особистості курсанта, що займається фізичною підготовкою .- Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: сб. научн.тр.под ред. проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2002. № 2 .- с.59 - 66.

4. Алексеев Н.А., Рябушенко А.А., Зайцев В.П., Крамськой І.С. Соціально-педагогічні проблеми курсантів, які займаються фізичною підготовкою в інституті .- Сучасні технології та оздоровчі програми педагогічного процесу з фізичної культури і спорту в навчальних закладах. Матеріали міжнар. науч.-метод. конф., 27-28 февр. 2002 р. - Бєлгород, 2002 .- с.56 - 60.

5. Антошки Ю.М. Аналіз рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України .- Сучасні технології спорту вищих досягнень у професійній підготовці співробітників силових відомств. (матеріали Міжнар. науч. конгр.) Москва, 2-4 февр. 2006  г. - М., 2006 .- с.3 - 9.

6. Булич Е.В. Фізіолого-гігієнічна характеристика впливу занять фізичною вихованням на розумову працездатність і психоемоційну стійкість студентів. - Вчені записки. - СГУ, 1997. - С. 60-120.

7. Віндюк О.В. Рухова активність - основа здорового способу життя .- Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: сб. научн.тр.под ред. проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2003. № 1 .- с.72 - 76.

8. Головченко Г.Г., Бондаренко Т.В. Формування особистості фахівця засобами фізичного виховання. - Харків: ІСМВ "ХК", 2001. - 156 с.

9. Лавриненко Д.І., Некрасов А.Д., Вороновська Т.А., Данько В.М., Рокша М.В., Липов В.Г., Моря А.М., Черв'яков В.П., Прокопчук Л.М. Структура та основні спрямування системи фізичного виховання курсантів .- Фізичне виховання студентів творчих спеціальностей: сб. научн.тр.под ред. проф. Єрмакова С.С. -- Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2003. № 4 .- с.87 - 97.

10. Лісіцин Ю.П., Сахно А.В. Здоров'я людини - соціальна цінність. - М.: Думка, 1988. - 270 с.

11. Муравов І.В. Оздоровчі ефекти фізичної культури і спорту. - Київ: Здоров'я, 1989. - 203 с.

12. Рябушенко А.А. Деякі підходи до організації навчальних занять з фізичної підготовці// Науково-практичні проблеми викладання фізичної культури в вищих навчальних закладах: Матеріали науково-практ. конф. - Белгород: Белю, 1999. - С. 5-7.

13. Тонков О.Є. Провідні принципи конструктивного вирішення конфліктів у процесі спортивної підготовки співробітників МВС// Сучасні психолого-педагогічні технології у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. Матеріали международ. науч.-практ. конф. - Ч. I. - М., Білгород: белго, 1999. - С. 19-28.

14. Уилмор Дж. X., Костилл Д.Л. Фізіологія спорту і рухової активності. - К.: Олімпійська література, 1997 .- 503 с.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://lib.sportedu.ru

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.4 of 10 on the basis of 2619 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status