ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Управлінський облік на підприємстві
     

 

Керування

Опис ситуації.

Організація складає кошторис на наступний рік. проводиться трипродукту: Альфа, Бетта, Гамма.

Надано наступна інформація за нормативними затратами

Таблиця 01. Нормативні витрати на оплату основних матеріалів іробочої сили (ден. од.)

| Материал Х, за 1 кг. | 2,6 |
| Материал Y, за 1 кг. | 2,2 |
| Ставка заробітної плати: | |
| підрозділ 1 | 4,6 |
| підрозділ 2 | 3,0 |

Накладні витрати в підрозділі 1 відшкодовуються на базі показникаробочого часу основних виробничих робітників, у підрозділі 2 - набазі машино-годин.

Таблиця 02. Нормативи витрати основних матеріалів та робочого часуна виріб.

| | Виріб | Виріб | Виріб |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Материал Х, на од. | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Материал Y, на од. | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
| Трудовитрати, ч: підрозділ 1 | 0,75 | 1,25 | 2,00 |
| підрозділ 2 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Машино-година: підрозділ 1 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| підрозділ 2 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |

Таблиця 03. Баланс за попередній рік.

| Основний капітал: | | | |
| Земля | | 72500 | |
| Будівля та обладнання | 1500000 | | |
| Мінус амортизація | 563750 | 936250 | 1008750 |
| Оборотний капітал | | | |
| Запаси: | | | |
| Готова продукція | 296000 | | |
| Сировина | 165000 | | |
| Дебіторська заборгованість | 175250 | | |
| Каса | 48500 | 684750 | |
| Мінус короткострокові зобов'язання | | | |
| Кредиторська заборгованість | | 162500 | 522250 |
| Нетто-активи | | | 1531000 |
| Акціонерний капітал: | | | |
| 300 000 звичайних акцій за 4 ден.ед. | | 1200000 | |
| кожна | | | |
| Резерви | | 331000 | |
| | | | 1531000 |

Таблиця 04. Дані про реалізацію.

| Готова продукція | Виріб | Виріб | Виріб |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Прогнозований обсяг продажу | 6000 | 10000 | 10000 |
| Ціна реалізації одиниці продукції | 50 | 110 | 95 |
| Необхідні запаси на кінець | 1200 | 1000 | 800 |
| облікового періоду, од. | | | |
| Запаси на початок облікового періоду, | 1000 | 1200 | 1500 |
| од. | | | |

Таблиця 05. Запаси матеріалів.

| Основні матеріали | Матеріал Х | Материал Y |
| Запаси на початок облікового | 5000 | 75000 |
| періоду | | |
| Необхідні запаси на кінець | 8000 | 10000 |
| облікового періоду | | |

Таблиця 06. Накладні виробничі витрати.

| | Підрозділ 1 | Підрозділ 2 |
| Кошторисна ставка розподілу | На час | На час |
| накладних витрат | трудовитрат | трудовитрат |
| Допоміжні матеріали | 2,0 | 1,5 |
| Праця допоміжних робітників | 1,2 | 1,2 |
| Енергія (змінна частина) | 0,8 | 1,0 |
| Ремонт та техобслуговування | 0,8 | 1,2 |
| (змінна частина) | | |
| Кошторисні постійні накладні | | |
| витрати | | |
| Амортизація | 120000 | 150000 |
| Контроль | 45000 | 50000 |
| Енергія (постійна частина) | 30000 | 45000 |
| Ремонт та техобслуговування | 30000 | 50000 |
| (постійна частина) | | |

Адміністративно-управлінські витрати складають 351000 ден.ед. івідшкодовуються на базі витрат на робочу силу.

Таблиця 07. Рух готівки за кошторисом.

| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Надходження від | 423000 | 465300 | 528750 | 697950 |
| споживачів | | | | |
| Платежі | | | | |
| Матеріали | 54560,8 | 81841,2 | 68201 | 68201 |
| Зарплата | 118980,4 | 148725,5 | 148725,5 | 178470,6 |
| Інші видатки | 108373,3 | 162559,95 | 162559,95 | 108373,3 |

1. Необхідно підготувати сукупну фінансовий кошторис на майбутній рік і наступні документи:

- програму збуту,

- виробничу програму,

- кошторис використання основних матеріалів,

- кошторис по праці основних робітників,

- кошторис загальновиробничих витрат,

- касову консолідовану кошторис.

2. Необхідно підготувати форму звіту про виконання виробничої кошторису від одного з підрозділів у разі відхилення обсягу виробництва: вироби «Альфа» менше на 4%, вироби «Бета» більше на 17%, вироби «Гамма» більше на 3%.

3. Підготуйте рекомендації щодо оптимізації виробничої програми і підвищення рентабельності виробів, запропонуйте методи з удосконалення калькулювання витрат по виробах.

Розробці кошторисів (бюджетів) та звітів про їх виконання в управлінськомуобліку відводиться центральна роль.

Цілі складання кошторисів наступні:

- допомога планування щорічних операцій,

- координація діяльності різних підрозділів підприємства та забезпечення гармонійності їх функціонування,

- доведення планів до керівників різних центрів відповідальності,

- стимулювання діяльності керівництва з досягнення цілей організації,

- управління виробництвом,

-- контроль і управління витратами на основі аналізу відхилень і створення системи внутрішнього контролю за витратами і результатами,

- оцінка ефективності роботи центрів відповідальності та їх керівників.

Існують наступні етапи складання кошторису:

1) повідомлення подробиць політики складання кошторисів та основних напрямів особам, відповідальним за складання кошторисів,

2) визначення фактора, що обмежує випуск продукції,

3) підготовка програми збуту , початкова підготовка кошторисів,

4) обговорення кошторисів з вищим керівництвом

5) координація та аналіз розглянутих кошторисів

6) остаточне ухвалення кошторисів < p> 7) подальший аналіз кошторисів

Тепер розглянемо кожен етап детально

Обсяг і асортимент збуту визначають рівень виробництва компанії, колиспоживчий попит є чинником, що обмежує обсяг виробництва.
Тому програма збуту - найважливіший план при складанні річного кошторису.

Програма збуту показує кількість кожного виду виробів, якікомпанія планує продати, і плановану ціну реалізації. У програміпредставлений прогноз сукупного доходу, на основі якого будутьоцінюватися готівкові надходження від споживачів, а також показані основнідані для складання кошторису витрат виробництва, витрат на реалізаціюі адміністративних витрат. Програма збуту, таким чином, єосновою для інших кошторисів, оскільки всі витрати безпосередньо залежать відобсягу продажів. Якщо програма збуту складена неточно, всі інші кошторисніоцінки будуть ненадійними.

Таблиця 1. Програма збуту.

| Вироби | Ціна, руб. | Обсяг, шт. | Виручка, руб. |
| Альфа | 50 | 6000 | 300000 |
| Бета | 110 | 10000 | 1100000 |
| Гамма | 95 | 10000 | 950000 |
| | | | 2350000 |

Наступний етап складання програми збуту - підготовкавиробничої програми. Вона формується тільки в кількіснихпоказниках і входить до сфери відповідальності керівника виробництва.
Метою програми є забезпечення обсягу виробництва, достатнього длязадоволення купівельного попиту, та створення економічнодоцільного рівня запасів.

Річна виробнича програма складається на основі наступнихданих: даних про кількість виробів до реалізації на прогнозований період,дані про необхідні запаси на кінець облікового періоду, дані про запаси напочаток облікового періоду. Річна виробнича програма - цекількість виробів, які необхідно придбати в прогнозованому періоді.

Таблиця 2. Річна виробнича програма, шт.

| | Виріб | Виріб | Виріб |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Виріб до реалізації | 6000 | 10000 | 10000 |
| + Планований запас на кінець | 1200 | 1000 | 800 |
| періоду | | | |
| = Разом на продаж і запаси | 7200 | 11000 | 10800 |
| - Запас на початок періоду | 1000 | 1200 | 1500 |
| = Кількість виробів | | | |
| необхідних провести | 6200 | 9800 | 9300 |

Начальники цехів 1 і 2 повинні підготувати оцінку матеріалів, якібудуть потрібні для виконання виробничої програми.

Кошторис використання основних матеріалів у виробництві складається наоснові даних про номенклатуру що використовуються у виробництві основнихматеріалів, даних про ціну за одиницю матеріалу використовується у виробництві
(по кожному виду матеріалу), даних про норму витрати матеріалів (кожноговиду) використовуються для виробництва 1 вироби.

Таблиця 3. Кошторис використання основних матеріалів у

виробництві.

| | Виріб | Виріб «Бета» | Виріб | Усього |
| Показ-| «Альфа» | | «Гамма» | |
| | | | | |
| тель | | | | |
| | Це | колич | Сум-| це | колич | Сум-| ціна | коли | Сум-| це | Коли | Сум-|
| | На | ество | | на | ество | | | чесних | | на | чесних | ма |
| | | | Ма | | | ма | | у | ма | | | |
| | | | | | | | | | | | У | |
| Материа | 2, | 12400 | 3224 | 2, | 29400 | 7644 | 2,6 | 2325 | 6045 | 2, | 6505 | 16913 |
| л Х | 6 | | 0 | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Материа | 2, | 18600 | 4092 | 2, | 39200 | 8624 | 2,2 | 1395 | 3069 | 2, | 7175 | 15785 |
| л Y | 2 | | 0 | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Усього: | | | | | | | | | | | | 32698 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |

Далі складається кошторис витрат на придбання основних матеріалів.
За складання кошторису витрат на придбання основних виробничихматеріалів відповідає начальник відділу закупівель, тому що саме він несевідповідальність за придбання запланованої кількості сировини длязабезпечення потреб виробництва. Його завдання полягає всвоєчасному придбання цих матеріалів за запланованою ціною. Крімтого необхідно взяти до уваги запланований рівень запасів сировини.
Для детального планування та управління річну кошторис необхіднопроаналізувати по місяцях.

Кошторис витрат на придбання основних матеріалів (бюджет закупівель)складається на основі даних кошторису використання матеріалів, на основіданих про запас матеріалів: ціна основних матеріалів (за одиницювиміру), дані про запас матеріалів на початок облікового періоду, даніпро запас сировини і матеріалів на кінець періоду.

У кошторисі зазначаються витрати на закупівлю матеріалів по кожному видувиробів і загальні витрати на закупівлю матеріалів.


Таблиця 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів (бюджет

закупівель).

| Показник | Матеріал |
| | Х | Y |
| Кількість матеріалів з річним кошторисом | 65050 | 71750 |
| використання матеріалів, кг | | |
| + Запас сировини і матеріалів на кінець | 8000 | 10000 |
| періоду, кг | | |
| = Кількість матеріалів на виробництво | 73050 | 81750 |
| і запаси, кг | | |
| - Запас матеріалів на початок періоду, кг | 13000 | 16500 |
| = Кількість матеріалів необхідне | 68050 | 6750 |
| придбати, кг | | |
| Ціна, руб. | 2,6 | 2,2 |
| Витрати на закупівлю матеріалів, руб. | 176930 | 14850 |
| Загальні витрати на закупівлю матеріалів, | 191780 |
| руб. | |

Відповідальність за складання кошторису з праці лежить на керівникахцехів 1 і 2. Вони повинні підготувати для обох цехів розрахунки витрат робочогочасу, який необхідний для задоволення потреб виробництва.
Якщо на підприємстві існує кваліфікаційне поділ праці, то таківиди праці в кошторисі вказуються окремо. Кошторисні погодинні номи визначаєвідділ праці.

У річним кошторисом з праці вказуються витрати по заробітній платі врозрахунку на кожний вид виробленої продукції по кожному цеху, в цілому покожному цеху, в цілому по підприємству.

Таблиця 5. Річна кошторис по праці основних виробничих робітників.

| | Цех 1 | Цех 2 |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Заплановано | 6200 | 9800 | 9300 | 6200 | 9800 | 9300 |
| виробити, шт | | | | | | |
| Норма часу на | 0,75 | 1,25 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| одиницю продукції, | | | | | | |
| час | | | | | | |
| Загальна кількість | 4650 | 12250 | 18600 | 9300 | 19600 | 23250 |
| годин | | | | | | |
| Ставка заробітної | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| плати за годину, руб | | | | | | |
| Витрати на | 21390 | 56350 | 85560 | 27900 | 58800 | 69750 |
| зарплату, руб | | | | | | |
| Витрати на зарплату | 163300 | 156450 |
| по цехах, руб | | |
| Витрати на зарплату | 319750 |
| в цілому по | |
| підприємству, крб | |

Для складання річного кошторису по використанню машино-годинвикористовуються дані виробничої програми, норма витрати машино-годинна виріб.

У кошторисі використання машино-годин розраховується загальна кількістьмашино-годин витрачається на виготовлення одного виду виробів і загальнекількість машино-годин витрачається на виробництво всіх видів виробів звиробничій програмі.

Таблиця 6. Розрахунок загальної кількості машино-годин.

| | Виріб | Виріб | Виріб |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Заплановано провести | 6200 | 9800 | 9300 |
| виробів, шт | | | |
| Машино-години на вироби, час | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Загальна кількість | 12400 | 19600 | 27900 |
| машино-годин, час | | | |
| Усього машино-години, час | 59900 |

За складання кошторису загальнозаводських накладних витрат відповідає такожкерівник виробничого відділу. Загальна сума накладних витрат укошторису буде залежати від динаміки витрат за окремими статтями у відношеннідо прогнозованого рівня виробництва. Накладні витрати необхідноаналізувати, з тим щоб з'ясувати, керовані вони чи ні, і встановитиконтроль за рівнем цих витрат.

Кошторисні витрати по статтях змінних накладних витрат визначаєтьсяшляхом множення кошторисного праці основних виробничих робітників зкожному цеху на кошторисну погодинну ставку розподілу змінних накладнихвитрат.

Річна кошторис загальновиробничих витрат включає в себе наступністатті витрат: контрольовані накладні витрати - допоміжніматеріали, зарплата допоміжних робітників, енергія (постійна частина),витрати на ремонт (постійна частина), неконтрольовані накладні витрати --амортизація, контроль, енергія, витрати на ремонт.

Контрольовані накладні витрати в підрозділі 1 відшкодовуються на базіпоказника робочого часу основних виробничих робітників, упідрозділі 2 - на базі машино-годин.

У річний кошторис загальновиробничих витрат розраховується загальна суманакладних витрат

Таблиця 7. Річна кошторис загальновиробничих витрат.

| Ставки розподілу накладних | Накладні витрати | усього |
| витрат | | |
| | Цех 1 | Цех 2 | Цех 1 | Цех 2 | |
| | | | Альфа | бета | гамма | альфа | бета | гамма | |
| Контрольовані | На час трудовитрат | | | | | | | |
| накладні | | | | | | | | |
| витрати | | | | | | | | |
|-допоміжні | 2,0 | 1,5 | 9300 | 24500 | 37200 | 13950 | 29400 | 34875 | 149225 |
| матеріали | | | | | | | | | |
| - Зарплата | 1,2 | 1,2 | 5580 | 14700 | 22320 | 11160 | 23520 | 27900 | 105180 |
| допоміжних | | | | | | | | | |
| робочих | | | | | | | | | |
| Енергія | 0,8 | 1,0 | 37200 | 9800 | 14880 | 9300 | 19600 | 23250 | 80550 |
| постійна частина | | | | | | | | | |
| Ремонт | 0,8 | 1,2 | 37200 | 9800 | 14880 | 11160 | 23520 | 27900 | 90980 |
| постійна частина | | | | | | | | | |
| Усього | | | 22320 | 58800 | 89280 | 45570 | 96040 | 113925 | 425935 |
| контрольовані | | | | | | | | | |
| накладні | | | | | | | | | |
| витрати | | | | | | | | | |
| | | | 170400 | 255535 | 425935 |
| Неконтрольовані | | | | |
| накладні | | | | |
| витрати | | | | |
| Амортизація | | 120000 | 150000 | 270000 |
| Контроль | | 45000 | 50000 | 95000 |
| Енергія | | 30000 | 45000 | 75000 |
| Витрати на | | 30000 | 50000 | 80000 |
| ремонт | | | | |
| Неконтрольовані | | 225000 | 295000 | 520000 |
| накладні | | | | |
| витрати | | | | |
| Загальна сума | | 395400 | 550535 | 945935 |
| накладних | | | | |
| витрат | | | | |
| Кошторисні ставки | | 395400: 35500 = 11,14 | 550535: 59900 = 9,19 | |
| розподілу | | | | |
| накладних | | | | |
| витрат | | | | |
Собівартість одиниці продукції розраховується наступним чином:

Таблиця 8. Собівартість одиниці продукції.

| | Виріб | Виріб | Виріб |
| | «Альфа» | «Бета» | «Гамма» |
| Основні матеріали | | | |
| Х | 5,2 | 7,8 | 6,5 |
| Y | 6,6 | 8,8 | 3,3 |
| Заробітна плата ОПР | | | |
| Підрозділ 1 | 3,45 | 5,75 | 9,2 |
| Підрозділ 2 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| Накладні витрати | | | |
| Підрозділ 1 | 8,36 | 13,93 | 22,28 |
| Підрозділ 2 | 13,79 | 18,38 | 22,98 |
| Виробнича | 41,90 | 60,66 | 74,06 |
| собівартість | | | |

Коли всі кошторису складені, кошторисний рахунок прибутків і збитків і балансзабезпечують загальну картину планової продуктивності на кошторисний період.

Таблиця 9. Самотній рахунок прибутку і збитків.


| Виручка від реалізації | | | 2350000 |
| Запас сировини і основних матеріалів | 178000 | | |
| На початок періоду | | | |
| Закупівлі | 191780 | 369780 | |
| Запас сировини і основних матеріалів на | 42800 | | |
| кінець періоду | | | |
| Собівартість спожитого сировини | | 326980 | |
| Зарплата ОПР | | 319750 | |
| Загальні виробничі витрати | | 945935 | |
| Сукупні виробничі витрати | | | 1592665 |
| Запас готової продукції на початок | 222308,5 | | |
| періоду | | | |
| Запас готової продукції на кінець | 168327 | 53981,5 | |
| періоду | | | |
| Собівартість реалізованої продукції | | | 1646646,5 |
| Прибуток від виробничої | | | 703353,5 |
| діяльності | | | |
| Адміністративні витрати | | | 351000 |
| Чистий прибуток | | | 352353,5 |

Таблиця 8. Прогноз звітного балансу


| Основний капітал: | | | |
| Земля | | 72500 | |
| Будівля та обладнання | 1500000 | | |
| Мінус амортизація | 833750 | 666250 | 738750 |
| Оборотний капітал | | | |
| Запаси: | | | |
| Готова продукція | 168327 | | |
| Сировина | 42800 | | |
| Дебіторська заборгованість | 410250 | | |
| Каса | 753927,5 | 1375304,5 | |
| Кредиторська заборгованість | | -230701 | 1144603,5 |
| | | | 1883353,5 |
| Акціонерний капітал: | | | |
| 300 000 звичайних акцій за 4 ден.ед. | | 1200000 | |
| кожна | | | |
| Резерви | | 331000 | |
| прибуток | | 352353,5 | |
| | | | 1883353,5 |

Кредиторська заборгованість:


162000 +191780 + 149225 - 272804 = 230701 руб.

Розраховується кредиторська заборгованість наступним чином: до сумикредиторської заборгованості по балансу за попередній рік додаєтьсявитрати на закупівлю основних матеріалів 9смета витрат на придбанняосновних матеріалів) додається сума витрат на закупівлю допоміжнихматеріалів (з річної кошторису загальновиробничих витрат) та віднімаєтьсясума платежів (з таблиці 07)

Мета касової консолідованої кошторису - забезпечити достатнюкасову готівку на будь-який момент, що відповідає рівню операцій зрізних кошторисів. У роботі показана поквартальна касова кошторис, напрактиці ж вона повинна складатися помісячно іЧи потижнево. З огляду на те,що планування готівкових коштів схильне до невизначеності, необхіднопередбачати суми, кілька перевищують мінімальний обсяг коштів,допускаючи деякі межі похибки планування. Касова кошторисдозволить фірмі уникнути появи готівкових коштів, які перевищують їїпотреби, дозволяючи керівництву прийняти заходи для перетворення зайвихкоштів у короткострокові інвестиції. І навпаки, можна заздалегідь виявитидефіцит коштів і вжити заходів щодо отримання банківської позики для йогопокриття.
Таблиця 9. Касова кошторис.

| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Усього |
| | | | | | |
| Залишок грошових | 48500 | 189585,5 | 261758,85 | 411022,4 | 48500 |
| коштів на | | | | | |
| початок періоду | | | | | |
| Надходження від | | | | | |
| дебіторів | 423000 | 465300 | | 697950 | 2115000 |
| | 471500 | 654885,5 | 528750 | 1108972,4 | 2163500 |
| Платежі | | | 790508,85 | | |
| Придбання | | | | | |
| матеріалів | 54560,8 | 81841,2 | | | 272804 |
| Зарплата | 118980,4 | 148725,5 | | 68201 | 594902 |
| Інші видатки | 108373,3 | 162559,95 | 68201 | 178470,6 | 541866,5 |
| | | | 148725,5 | 108373,3 | |
| | | | 162559,95 | | |
| Кінцеве сальдо | 189585,5 | 261758,85 | 411022,4 | 753927,5 | 753927,5 |

Рух готівки за кошторисом
Надходження від споживачів розподіляються у відсотках від виручкизменшеною на суму постійної дебіторської заборгованості (2350000 - 10% =
2115000 руб), Виплати за матеріалами розподіляються виходячи з суми витратна придбання основних і допоміжних матеріалів з урахуванням постійноїкредиторської заборгованості в 20% ((191780 + 194225) - 20% = 272804 руб),виплати по заробітній платі розподіляються виходячи із суми заробітної платиосновних і допоміжних робітників збільшеної на 40% ((319750 + 105180) +
40% = 594902 руб), розподіл інших витрат орієнтується на сумуадміністративно-управлінських витрат, збільшену на 10-15% (351000 +
15% = 541866,5 руб).
Сума виплат останнього кварталу коригуються виходячи з рівності активіві пасивів балансу.

Кошторисний рахунок прибутку і збитків, баланс і касову консолідовану кошторисбухгалтер повинен представляти на розгляд планово-фінансової комісіїразом з низкою фінансових коефіцієнтів, передбачених бюджетом, такихяк коефіцієнт окупності капіталовкладень, відношення оборотного капіталудо короткострокових зобов'язань, коефіцієнт ліквідності і коефіцієнти,що характеризують використання коштів. Якщо ці коефіцієнти виявлятьсяприйнятними, то кошторис буде прийнята.
У нашому випадку прибуток на використовуваний капітал складає 19%, відношенняоборотного капіталу до короткострокових зобов'язань складаєприблизно
6: 1, таким чином керівництво до остаточного прийняття кошторисів має обговоритиальтернативні шляхи зниження інвестицій в оборотний капітал.

Звіт про виконання кошторису.

Таблиця 10. Річна виробнича кошторис 1 підрозділу.


| Показ | | Виріб | Виріб | Виріб | РАЗОМ |
| тель | | "Альфа" | "Бетта" | "Гамма" | |
| Основні | | 73 160,00 | 162 | 91 | 326 980,00 |
| ті | | | 680,00 | 140,00 | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| Х | | 32 240,00 | 76 440,00 | 60 | 169 130,00 |
| | | | | 450,00 | |
| кількістю | | 12 400,00 | 29 400,00 | 23 | |
| ство | | | | 250,00 | |
| ціна | | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
| Y | | 40 920,00 | 86 240,00 | 30 | 157 850,00 |
| | | | | 690,00 | |
| кількістю | | 18 600,00 | 39 200,00 | 13 | |
| ство | | | | 950,00 | |
| ціна | | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| Зарабо | | 21 390,00 | 56 350,00 | 85 | 163 300,00 |
| тна | | | | 560,00 | |
| плата | | | | | |
| Основні | | | | | |
| х | | | | | |
| вироб | | | | | |
| одеситів | | | | | |
| нних | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| кількістю | | 4 650,00 | 12 250,00 | 18 | |
| ство | | | | 600,00 | |
| годин | | | | | |
| ставка | | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| Контр | | 22 320,00 | 58 800,00 | 89 | 170 400,00 |
| ліру | | | | 280,00 | |
| ті | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| вспомо | | 9 300,00 | 24 500,00 | 37 | 71 000,00 |
| нів | | | | 200,00 | |
| ные | | | | | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| ставка | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| зарабо | | 5 580,00 | 14 700,00 | 22 | 42 600,00 |
| тна | | | | 320,00 | |
| плата | | | | | |
| вспомо | | | | | |
| нів | | | | | |
| них | | | | | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| енергі | | 3 720,00 | 9 800,00 | 14 | 28 400,00 |
| я | | | | 880,00 | |
| ставка | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| ремонт | | 3 720,00 | 9 800,00 | 14 | 28 400,00 |
| | | | | 880,00 | |
| ставка | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Неконт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| роліру | | | | | |
| емие | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| аморті | | | | | 120 000,00 |
| зація | | | | | |
| контро | | | | | 45 000,00 |
| ль | | | | | |
| енергі | | | | | 30 000,00 |
| я | | | | | |
| постою | | | | | |
| нна | | | | | |
| частина | | | | | |
| ремонт | | | | | 30 000,00 |
| Разом | | | | | 885 680,00 |
| витрат | | | | | |
| и по | | | | | |
| цеху 1 | | | | | |

Таблиця 11. Річна виробнича кошторис 2 підрозділи.


| Показник | Виріб | Виріб | Виріб | РАЗОМ |
| | "Альфа" | "Бетта" | "Гамма" | |
| Зарабо | | 27 900,00 | 58 800,00 | 69 | 156 450,00 |
| тна | | | | 750,00 | |
| плата | | | | | |
| Основні | | | | | |
| х | | | | | |
| вироб | | | | | |
| одеситів | | | | | |
| нних | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| кількістю | | 9 300,00 | 19 600,00 | 23 | |
| ство | | | | 250,00 | |
| годин | | | | | |
| ставка | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Контр | | 45 570,00 | 96 040,00 | 113925 | 255 535,00 |
| ліру | | | | | |
| ті | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| вспомо | | 13 950,00 | 29 400,00 | 34 | 78 225,00 |
| нів | | | | 875,00 | |
| ные | | | | | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| ставка | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| зарабо | | 11 160,00 | 23 520,00 | 27 | 62 580,00 |
| тна | | | | 900,00 | |
| плата | | | | | |
| вспомо | | | | | |
| нів | | | | | |
| них | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| енергі | | 9 300,00 | 19 600,00 | 23 | 52 150,00 |
| я | | | | 250,00 | |
| ставка | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ремонт | | 11 160,00 | 23 520,00 | 27 | 62 580,00 |
| | | | | 900,00 | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Неконт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| роліру | | | | | |
| емие | | | | | |
| наладн | | | | | |
| ті | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| аморті | | | | | 150 000,00 |
| зація | | | | | |
| контро | | | | | 50 000,00 |
| ль | | | | | |
| Енергі | | | | | 45 000,00 |
| я | | | | | |
| постою | | | | | |
| нна | | | | | |
| частина | | | | | |
| ремонт | | | | | 50 000,00 |
| Разом | | | | | 706 985,00 |
| витрат | | | | | |
| и по | | | | | |
| цеху 2 | | | | | |

Розрахунок при зміні обсягів.

Значення обсягів виробництва:
Виріб «Альфа» (-4%) 5952 шт.
Виріб «Бетта» (17%) 11466 шт.
Виріб «Гамма» (+ 3%) 9579 шт.

Таблиця 12. Річна виробнича кошторис підрозділи 1.


| Показник | Виріб | Виріб | Виріб | РАЗОМ |
| | "Альфа" | "Бетта" | "Гамма" | |
| Основні | | 70 233,60 | 190 335,60 | 93 | 354 443,40 |
| ті | | | | 874,20 | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| Х | | 30 950,40 | 89 434,80 | 62 | 182 648,70 |
| | | | | 263,50 | |
| кількістю | | 11 904,00 | 34 398,00 | 23 | |
| ство | | | | 947,50 | |
| ціна | | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
| Y | | 39 283,20 | 100 900,80 | 31 | 171 794,70 |
| | | | | 610,70 | |
| кількістю | | 17 856,00 | 45 864,00 | 14 | |
| ство | | | | 368,50 | |
| ціна | | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| Зарабо | | 20 534,40 | 65 929,50 | 88 | 174 590,70 |
| тна | | | | 126,80 | |
| плата | | | | | |
| Основні | | | | | |
| х | | | | | |
| вироб | | | | | |
| одеситів | | | | | |
| нних | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| кількістю | | 4 464,00 | 14 332,50 | 19 | |
| ство | | | | 158,00 | |
| годин | | | | | |
| ставка | | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| Контр | | 21 427,20 | 68 796,00 | 91 | 182 181,60 |
| ліру | | | | 958,40 | |
| ті | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| вспомо | | 8 928,00 | 28 665,00 | 38 | 75 909,00 |
| нів | | | | 316,00 | |
| ные | | | | | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| ставка | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| зарабо | | 5 356,80 | 17 199,00 | 22 | 45 545,40 |
| тна | | | | 989,60 | |
| плата | | | | | |
| вспомо | | | | | |
| нів | | | | | |
| них | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| енергі | | 3 571,20 | 11 466,00 | 15 | 30 363,60 |
| я | | | | 326,40 | |
| ставка | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| ремонт | | 3 571,20 | 11 466,00 | 15 | 30 363,60 |
| | | | | 326,40 | |
| ставка | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Неконт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| роліру | | | | | |
| емие | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| аморті | | | | | 120 000,00 |
| зація | | | | | |
| контро | | | | | 45 000,00 |
| ль | | | | | |
| енергі | | | | | 30 000,00 |
| я | | | | | |
| постою | | | | | |
| нна | | | | | |
| частина | | | | | |
| ремонт | | | | | 30 000,00 |
| Разом | | | | | 936 215,70 |
| витрат | | | | | |
| и по | | | | | |
| цеху 1 | | | | | |

Таблиця 13. Річна виробнича кошторис 2 підрозділи.


| Показ | | Виріб | Виріб | Виріб | РАЗОМ |
| тель | | "Альфа" | "Бетта" | "Гамма" | |
| Зарабо | | 26 784,00 | 68 796,00 | 71 | 167 422,50 |
| тна | | | | 842,50 | |
| плата | | | | | |
| Основні | | | | | |
| х | | | | | |
| вироб | | | | | |
| одеситів | | | | | |
| нних | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| кількістю | | 8 928,00 | 22 932,00 | 23 | |
| ство | | | | 947,50 | |
| годин | | | | | |
| ставка | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Контр | | 43 798,65 | 112 366,80 | 117 | 273 508,20 |
| ліру | | | | 342,75 | |
| ті | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| вспомо | | 13 407,75 | 34 398,00 | 35 | 83 727,00 |
| нів | | | | 921,25 | |
| ные | | | | | |
| матері | | | | | |
| али | | | | | |
| ставка | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| зарабо | | 10 726,20 | 27 518,40 | 28 | 66 981,60 |
| тна | | | | 737,00 | |
| плата | | | | | |
| вспомо | | | | | |
| нів | | | | | |
| них | | | | | |
| робочі | | | | | |
| х | | | | | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| енергі | | 8 938,50 | 22 932,00 | 23 | 55 818,00 |
| я | | | | 947,50 | |
| ставка | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| ремонт | | 10 726,20 | 27 518,40 | 28 | 66 981,60 |
| | | | | 737,00 | |
| ставка | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Неконт | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| роліру | | | | | |
| емие | | | | | |
| наклад | | | | | |
| ные | | | | | |
| витрати | | | | | |
| и | | | | | |
| аморті | | | | | 150 000,00 |
| зація | | | | | |
| контро | | | | | 50 000,00 |
| ль | | | | | |
| енергі | | | | | 45 000,00 |
| я | | | | | |
| постою | | | | | |
| нна | | | | | |
| частина | | | | | |
| ремонт | | | | | 50 000,00 |
| Разом | | | | | 735 930,70 |
| витрат | | | | | |
| и по | | | | | |
| цеху 2 | | | | | |

Таблиця 14. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Альфа».


| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Основні | | 73160,00 | 70233,60 | 2926,40 |
| ті | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| Х | | 32240,00 | 30950,40 | 1289,60 |
| Y | | 40920,00 | 39283,20 | 1636,80 |
| Зарабо | | 21390,00 | 20534,40 | 855,60 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 22320,00 | 21427,20 | 892,80 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 9300,00 | 8928,00 | 372,00 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 5580,00 | 5356,80 | 223,20 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 3720,00 | 3571,20 | 148,80 |
| я | | | | |
| ремонт | | 3720,00 | 3571,20 | 148,80 |
| Разом | | 116870,00 | 112195,20 | 4674,80 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |

Таблиця 15. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Бетта»


| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Основні | | 162680,00 | 190335,60 | -27655,60 |
| ті | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| Х | | 76440,00 | 89434,80 | -12994,80 |
| Y | | 86240,00 | 100900,80 | -14660,80 |
| Зарабо | | 56350,00 | 65929,50 | -9579,50 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 58800,00 | 68796,00 | -9996,00 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 24500,00 | 28665,00 | -4165,00 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 14700,00 | 17199,00 | -2499,00 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 9800,00 | 11466,00 | -1666,00 |
| я | | | | |
| ремонт | | 9800,00 | 11466,00 | -1666,00 |
| Разом | | 277830,00 | 325061,10 | -47231,10 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |

Таблиця 16. Звіт по 1-му підрозділу. Виріб «Гамма»


| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Основні | | 91140,00 | 93874,20 | -2734,20 |
| ті | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| Х | | 60450,00 | 62263,50 | -1813,50 |
| Y | | 30690,00 | 31610,70 | -920,70 |
| Зарабо | | 85560,00 | 88126,80 | -2566,80 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 89280,00 | 91958,40 | -2678,40 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 37200,00 | 38316,00 | -1116,00 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 22320,00 | 22989,60 | -669,60 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 14880,00 | 15326,40 | -446,40 |
| я | | | | |
| ремонт | | 14880,00 | 15326,40 | -446,40 |
| Разом | | 265980,00 | 273959,40 | -7979,40 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |


Таблиця 17. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Альфа».

| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Зарабо | | 27900,00 | 26784,00 | 1116,00 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 45570,00 | 43798,65 | 1771,35 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 13950,00 | 13407,75 | 542,25 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 11160,00 | 10726,20 | 433,80 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 9300,00 | 8938,50 | 361,50 |
| я | | | | |
| ремонт | | 11160,00 | 10726,20 | 433,80 |
| Разом | | 73470,00 | 70582,65 | 2887,35 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |

Таблиця 18. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Бетта».


| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Зарабо | | 58800,00 | 68796,00 | -9996,00 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 96040,00 | 112366,80 | -16326,80 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 29400,00 | 34398,00 | -4998,00 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 23520,00 | 27518,40 | -3998,40 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 19600,00 | 22932,00 | -3332,00 |
| я | | | | |
| ремонт | | 23520,00 | 27518,40 | -3998,40 |
| Разом | | 154840,00 | 181162,80 | -26322,80 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |


Таблиця 19. Звіт по 2-му підрозділу. Виріб «Гамма»


| Показ | | Заплановані | фактичні | відхилення |
| тель | | витрати | витрати | |
| Зарабо | | 69750,00 | 71842,50 | -2092,50 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| Основні | | | | |
| х | | | | |
| вироб | | | | |
| одеситів | | | | |
| нних | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| Контр | | 113925,00 | 117342,75 | -3417,75 |
| ліру | | | | |
| ті | | | | |
| наклад | | | | |
| ные | | | | |
| витрати | | | | |
| и | | | | |
| вспомо | | 34875,00 | 35921,25 | -1046,25 |
| нів | | | | |
| ные | | | | |
| матері | | | | |
| али | | | | |
| зарабо | | 27900,00 | 28737,00 | -837,00 |
| тна | | | | |
| плата | | | | |
| вспомо | | | | |
| нів | | | | |
| них | | | | |
| робочі | | | | |
| х | | | | |
| енергі | | 23250,00 | 23947,50 | -697,50 |
| я | | | | |
| ремонт | | 27900,00 | 28737,00 | -837,00 |
| Разом | | 183675,00 | 189185,25 | -5510,25 |
| переміщення | | | | |
| нних | | | | |
| витрат | | | | |
Висновок.

Кошториси потрібні організаціям для досягнення багатьох цілей.

Вони не тільки допомагають у плануванні та координування економічноїдіяльності та інформування про неї всіх членів організації (підприємства),їх використовують також як засобу управління та стимулювання. Крім того,вони часто служать основою оцінки ефективності діяльності керівників.

До початку складання кошторису вище керівництво повинно проінформувативсіх відповідальних за складання кошторисів на поточний рік про вплив на кошторисполітики перспективного планування. Зазвичай перший готується програмазбуту, що є основою для розробки всіх інших кошторисів. Керівники,відповідають за виконання планових показників, повинні підготувати кошториси длятих областей діяльності, за які вони відповідають, і представити їх назатвердження своїм начальникам. У міру просування кошторисів з організаційноїієрархії вивчають їх взаємозв'язку та співвідношення даних з тим щоб, взятіразом, вони складали прийнятне ціле.

Коли всі кошторису узгоджені, вони повинні бути об'єднані в узагальненукошторис, що включає рахунок прибутків і збитків, баланс і касовуконсолідовану кошторис. Прийняття узагальненої кошторису є підставою длякерівників усіх центрів відповідальності виконувати їх кошторису. Процеспланування не повинен зупинятися на узгодження всіх кошторисів.
Періодично всі планові показники повинні порівнюватися з фактичними,вживатимуться відповідні заходи, що забезпечують досягнення запланованихрезультатів. Складання кошторису є постійним динамічним процесом іне повинно закінчуватися з прийняттям річного кошторису.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.9 of 10 on the basis of 1694 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status