ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Види і характеристика співучасників злочину в кримінальному праві
     

 

Кримінальне право і процес
П Л А Н
1.Вступ
2.ПОНЯТІЕ І ОЗНАКИ Співучасть у злочині
2.1 Об'єктивні ознаки співучасті у злочині
2.2 Суб'єктивні ознаки співучасті у злочині
3.вид співучасників злочину з кримінального права
4.Характеристика співучасників злочину
4.1 Виконавець
4.2 Організатор злочину
4.3 підбурювач
4.4 Пособник
5.ЗАКЛЮЧЕНІЕ
6.ІСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА

1. В В Е Д Е Н Н Я
На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій демократична правова держава при верховенство правового закону та пріоритет прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством як майбутнє державного устрою України. Рішення цієї задачі пов'язано не тільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням законності діяльності держави та її органів, муніципальної системи і суспільних формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних меж правового нігілізму, що знаходиться нині на межі беззаконня під всіх сферах державного і суспільного життя, і, головне, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.
Це потребує високопрофесійного складу юристів і достатньої правової грамотності державних службовців та інших осіб, зайнятих юридичною діяльністю. Громадська корисність і престижність цієї діяльності значно зростає в період революційних перетворень, соціальної конструкції суспільства, його нових економічних і політичних орієнтацій. Все вищесказане відноситься до різних галузей права, а до карного права як провідної галузі права - подвійно.
Інститут співучасті у злочині обгрунтовано визнається одним з найбільш складних у кримінальному праві. Протягом багатьох років йому приділялася велика увага в науці кримінального права, проте до теперішнього часу питання про поняття співучасті не можна назвати остаточно вирішеним. Ще в 1902 році видатний російський вчений професор Н.С. Таганцев писав, що вчення про співучасть знаходиться в хаотичному стані (1). Більш ніж через 80 років професор Ф. Г. Бурчак констатує, що питання про поняття співучасті, незважаючи на численну літературу, відноситься до числа спірних. Майже кожен автор, що стосувалося проблеми співучасті, пропонував своє, хай трохи так відрізняється від інших визначення співучасті (2).
Разом з тим не можна не відзначити, що сучасна злочинність в Україні характеризується зростанням кількості злочинів, скоєних у співучасті. Особливу небезпеку для суспільства представляє організована злочинність, оскільки в структурі суспільства діють організовано, згуртовано і цілеспрямовано кримінальні об'єднання, які перешкоджають здійсненню не лише кримінально-правової, але й соціально-економічної політики держави.
_____________________________< br /> 1.Русское кримінальну право.Спб., 1902.Т.1 С.735
2.Бурчак Ф.Г. Співучасть: соціальні, кримінологічні і правові проблеми.К.1986.С92
Запропонована нижче тема - ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА співучасників злочину з кримінального права - дає можливість розібратися в такій складній і багатогранної проблеми, як проблема кримінальної відповідальності за співучасть у злочині.
2.ОБ'ЕКТІВНИЕ ОЗНАКИ Співучасть у злочині
2.1 статті 19 КК України визначає співучасть як умисне спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину. Виходячи із законодавчого визначення виділяють об'єктивні і суб'єктивні ознаки співучасті у злочині.
З об'єктивної сторони співучасть характеризується наступними ознаками:
1) участю в скоєнні злочину двох або більше осіб, тобто множинністю суб'єктів;
2) спільно їх дій або бездіяльності.
2.2 Суб'єктивна сторона співучасті полягає в умисному характері спільної діяльності осіб (суб'єктів), що беруть участь у вчиненні умисного злочину. Мова йде не тільки про спільні дії, а й про спільності умислу всіх учасників. Кожен з них усвідомлює, що спільно (разом) з іншими співучасниками вчиняє суспільно небезпечне діяння і бажає або свідомо допускає вчинення злочину в цілому.
3. Види співучасників з кримінального права
Співучасниками називаються особи, які об'єдналися між собою для умисного спільного вчинення умисного злочину. При скоєнні злочину ролі, що виконуються співучасниками, можуть бути як однорідними, так і різнорідними. Кримінальне право України - ст.19 КК - розрізняє наступні види співучасників:
- Виконавець (ч.3 ст.19 КК України);
- Організатор (ч.4 ст.19 КК України);
- Підбурювач (ч.5 ст.19 КК України);
- Пособник (ч.6 ст.19 КК України);
В основу поділу співучасників на види покладена об'єктивна роль, виконувана кожним з них у спільно скоює злочин.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА співучасників злочину з кримінального права
4.1 Під виконавцем кримінальний закон (ст.19 КК України) розуміє особа, яка безпосередньо вчиняє злочин, тобто виконує дії (бездіяльність), що входять в об'єктивну сторону складу злочину. Отже, для того щоб бути визнаним виконавцем, співучасник повинен виконати повністю або хоча б частково дії, що входять в об'єктивну сторону складу злочину.
Проте слід сказати, що законодавець, описуючи об'єктивну сторону різних складів злочинів робить це не однаково, використовує різні прийоми.
Ряд складів злочинів описаний таким чином, що в законі вказується лише на досягнення певного злочинного результату. При цьому шляху досягнення такого результату залишаються за межами складу злочину. Так, у ст.101 КК України передбачена відповідальність за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Способи ж заподіяння такого ушкодження законодавцем не вказуються. Виходячи з цього, співвиконавцем такого злочину за наявності суб'єктивних ознак буде визнано особа, яка брала участь в застосуванні до потерпілого будь-якого насильства (наприклад, пов'язувало, завдавало ударів), а не тільки те, від безпосереднього впливу якої настав тяжке тілесне ушкодження.
В інших випадках при описі об'єктивної сторони складу злочину законодавець, навпаки, віддає перевагу змалюванні саме злочинної дії або описує як дію, так і злочинні наслідки. Крім цього, у кримінальному праві деякі склади злочинів описують вчинення не одного, а декількох дій. Наприклад, при насильницькому грабежі один із співвиконавців може застосовувати насильство до потерпілому, а інший виконувати дії, спрямовані на заволодіння майном; при здійсненні згвалтування одна особа може застосовувати насильство до потерпілої, а інше - робити з нею статевий акт. Як видно, дії таких осіб є зовсім не однорідними, а навпаки, різні за своїм характером. У таких випадках для визнання особи співвиконавцем буде достатньо, щоб він виконав хоча б частково одну із цих дій.
У науці кримінального права питання про те, кого вважати виконавцем злочину, є дискусійним.
Представники суб'єктивних теорій співучасті вважають, що виконавцем є особа, яка бажає цього діяння як виконавець, т.е.как власне виробництво, об'єктивні ж форми участі у злочині, не враховуються. Ця теорія співучасті отримала
найбільш широке поширення в Німеччині. Як свідчать
Н. Ф. Кузнєцова та Л. Вельцель, судова практика Німеччини послідовно слід суб'єктивної теорії співучасті, відповідно до якої вирішальним є не об'єктивний внесок співучасника у вчиненні злочину, а його "зла", "злочинна воля", "бажання співучасників діяння як свого або як чужого "(1).
Як вже говорилося, відповідно до ч.3 ст.19 КК України виконавець визначається як особа, яка безпосередньо вчиняє злочин. Однак вчинення злочину за допомогою використання малолітньої або несамовитого наукою кримінального права та судовою практикою також визнається виконанням злочину незалежно від тієї ролі, яку фактично виконувала таку особу у злочині. Це ж правило поширюється і на випадки, коли злочин здійснюється за допомогою використання особи, що не підлягає кримінальної відповідальності в силу інших обставин, передбачених кримінальним законом України, наприклад, що діяв у стані крайньої необхідності. Очевидно, що тут має місце не посередня, а опосередкування вчинення злочину, а тому ч.3 ст.19 КК України очевидно, потребує уточнення.
Для визначення поняття виконавця важливим є питання про відмежування його від пособника, діяння якого характеризуються єдністю місця і часу з виконанням злочину. Один з виникаючих тут питань пов'язаний з можливістю соісполненія у випадках, коли один із співвиконавців діє активно, а другий не діє, хоча об'єктивна сторона складу злочину описана як активні дії. Особливої актуальності ця проблема набуває у зв'язку із зростанням числа вимагань. Нерідко з групи вимагачів вимоги про передачу майна і відповідні загрози висловлює лише один з членів групи, інші ж будь-якої активності не проявляють, однак своєю присутністю, зовнішнім виглядом надають психічний вплив на потерпілого. Оскільки в наведеному прикладі об'єктивна сторона складу злочину - вимагання - описується законодавцем як активні дії, то соісполненіе шляхом бездіяльності в таких випадках неможливо. За наявності суб'єктивних ознак такі особи повинні бути визнані посібниками.
До цієї проблеми самому серці і такий досить поширений у судовій практиці і дискусійне в науці кримінального права питання, як кваліфікація дій "стояння на варті". У ряді країн наука кримінального права і судова практика розглядає такі дії як виконання злочину. Так, кримінальне право Японії визнає та-
_____________< br /> 1. (Кузнєцова Н. Вельцель Л. Кримінальне право ФРН. М., 1980. С.102).
Електричні дії соісполнітельством, оскільки вони усувають факт, що перешкоджає виконанню злочинного діяння і в "з'єднанні з діями виконання злочину необхідні для реалізації злочинного діяння, а отже, вони є не що інше, як дії здійснення" (1). Такої ж думки дотримується і судова практика Франції. Так, за свідченням А. легальний, "з давніх часів французький касаційний суд вважає стояння на варті, діями виконання. Проте такі висновки суперечать основним положенням об'єктивної теорії співучасті у злочині. Особи," що стоять на сторожі ", не виконують ні повністю, ні частково дій, що входять в об'єктивну сторону складу злочину, а тому повинні визнаватися посібниками, а не співвиконавцями злочинами.
Отже, з боку об'єктивною, діяльність виконавця може бути виражена у виконанні повністю або частково дій або бездіяльності, що входять в об'єктивну сторону складу злочину, або у скоєнні злочину за допомогою використання інших осіб, що не підлягають кримінальної відповідальності.
З боку суб'єктивної діяльність виконавця може відбуватися як з прямим, так і з непрямим умислом.
Під виконанням розуміється особа, яка безпосередньо вчинила злочин, тобто виконало повністю або частково дії (бездіяльність), що входять в об'єктивну сторону складу злочину, а також особа, яка вчинила злочин за допомогою використання інших осіб, що не підлягають кримінальної відповідальності через вік, неосудності або інших обставин, передбачених кримінальним законом України.
4.2 У відповідності до ч.4 ст.19 КК України організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням. Виходячи з буквального змісту кримінального закону під організатором розуміється особа, яка організувала вчинення конкретного злочину або керувала його вчиненням.
Проте наука кримінального права і судова практика визнають наявність двох форм організаторської діяльності, до яких відносяться:
1) організація і керівництво злочинними групами:
2) організація і керівництво вчиненням конкретного злочину.
1.Японское кримінальне право// Сучасне зарубіжне кримінальне право. М.1957. Т.1 с.372.
2. Ціт.по кн.: Ковальов М.І. Співучасть у злочині. Свердловськ: Іздво - під Свердл.юрід. ін-ту, 1962. Ч.2 С.40.
Кримінологічні дослідження організованої злочинності, проведені в останні роки, свідчать про наявність стійкої тенденції до розмежування функцій організатора злочинної групи і організатора конкретних злочинів, що здійснюються нею. Так, А. Волобуєв і Є. Галкін, даючи визначення організованої злочинності, в якості одного з основних ознак призводять виділення лідерів, "що не беруть участь у конкретних злочинах, а здійснюють організаторські, управлінські, ідеологічні функції: корупція, залучення до злочинної діяльності відповідальних працівників апарату , державних (у тому числі і правоохоронних) органів для забезпечення безпеки і гарантій учасникам спільноти; монополізація і розподіл сфер протиправної діяльності з метою отримання максимальних прибутків при максимальній захищеності її лідерів від відповідальності "(1).
Ці висновки не можна не враховувати при кримінально-правової регламентації організаторської діяльності. Слід, на нашу думку, чітко розмежувати в якості самостійних форм діяльності організатора, організацію і керівництво організованою злочинною групою і організацію і керівництво конкретними злочинами, такою групою чиненими.
На підставі проведеного аналізу вважаємо за необхідне ч.4 ст.19 КК України викласти в такій редакції: "Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням, а також особа, яка створила організовану злочинну групу або керувала нею."
Таким чином, з боку об'єктивною, організаторська діяльність характеризується.
- По-перше, здійсненням дій по формуванню злочинної групи, забезпечення її діяльності та загального керівництва такою діяльністю;
- По-друге, діями, спрямованими на організацію здійснення конкретного злочину, вчиненого співучасниками, і керівництво ними безпосередньо в процесі його вчинення.
Здається, що саме до другої формі організаторської діяльності відноситься дуже чітке і яскраве визначення, запропоноване Ф. Г. Бурчаков: "Для того, щоб стати організатором, особа повинна не тільки порушити в іншому обличчі рішучість вчинити злочин, не тільки взяти безпосередню участь у його здійсненні, але і зробити щось більше. Воно повинно, як говорить закон, організувати здійснення
___________< br /> 1. Волобуєв А., Галкін Е. Організована злочинність та її сутність Рад. юстиція. 1989. N 21. С.9;
злочину, тобто розробити його план, розподілити ролі між співучасниками або навіть точно в деталях визначити роль одного ісполнітеля.Інимі словами, воно має не тільки прищепити виконавцю намір вчинити злочин, але й продумати за нього, піднести йому готовий план дій. При цьому можливо, що сам організатор і не візьме участі у здійсненні виконавчих функцій ".
Суб'єктивна сторона першою форми організаторської діяльності - організації та керівництва злочинними групами - може характеризуватися як прямим, так і непрямим умислом. тобто такий організатор може як бажати, так і свідомо допускати здійснення тих чи інших злочинів створеної або керованої ним группой.Однако при цьому слід підкреслити, що непрямий умисел допустимо тільки по відношенню до вчинення суспільно діяння і настання суспільно небезпечних наслідків злочину в цілому. Стосовно ж до власних дій або бездій умисел повинен бути прямим і тільки прямим.
Друга форма організаторської діяльності - організація і керівництво здійсненням конкретних злочинів-за загальним правилом може здійснюватися тільки з прямим умислом, при якому організатор бажає настання суспільно небезпечних наслідків.
Разом з тим не можна не визнати, що в кримінальному кодексі ряд складів сформульовано таким чином, щопосягання одночасно здійснюється на кілька безпосередніх об'єктів - основний і дополнітельний.Кроме того, у практиці досить часто трапляються злочини за наявності "ідеальної сукупності", тобто одним суспільно небезпечним діянням суб'єкт здійснює кілька злочинів, передбачених кримінальним законом, а отже, й завдає шкоди двом або більше об'ектам.Пріменітельно
воно має не тільки прищепити виконавцю намір вчинити злочин, але й продумати за нього, піднести йому готовий план дій. При цьому можливо, що сам організатор і не візьме участі у здійсненні виконавчих функцій "(Бурчак Ф.Г, Вчення про співучасть за радянським кримінального права: К.: Наук. Думка, 1969. С. 142). Суб'єктивна сторона першою форми організаторської діяльності - організації та керівництва злочинними групами - може характеризуватися як прямим, так і непрямим умислом, тобто такий організатор може як бажати. так і свідомо допускати здійснення тих чи інших злочинів створеної або керованої ним групою. Однак при цьому слід підкреслити, що непрямий умисел допустимо тільки по відношенню до вчинення суспільно небезпечного діяння і до настання суспільно небезпечних пос-
____________< br /> 1.Бурчак Ф.Г. Вчення про співучасть за радянським кримінального права.
К.: Наук.думка, 1969. С.142)
ледствій злочину в цілому. Стосовно ж до власних дій або бездій умисел повинен бути прямим і тільки прямим. Друга форма організаторської діяльності - організація і керівництво здійсненням конкретних злочинів - за загальним правилом може здійснюватися тільки з прямим умислом, при якому організатор бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Разом з тим не можна не визнати, що в кримінальному кодексі ряд складів сформульовано таким чином, що посягання здійснюється одночасно на кілька безпосередніх об'єктів - основний і додатковий. Крім того, у практиці досить часто трапляються злочини за наявності "ідеальної сукупності", тобто одним суспільно небезпечним: діянням суб'єкт здійснює кілька злочинів, передбачених кримінальним законом, а отже, й завдає шкоди двох або більше об'єктів. Стосовно до таких злочинів з непрямим умислом може відбуватися будь-який вид співучасті у злочині, в тому числі й дії щодо організацій конкретних злочинів. Наприклад, співучасниками скоюється вбивство на замовлення. Відповідно до вимог замовника - підбурювача до скоєння злочину - в автомобілі потерпілого встановлюється вибуховий пристрій. Всі співучасники, у тому числі організатор і підбурювач, усвідомлюють, що в результаті вибуху можуть загинути і інші особи, що знаходяться в автомобілі або біля нього, однак, бажаючи настання смерті потерпілого, співучасники до побічного результату своїх дій ставляться байдуже - не бажають eгo наступу, але свідомо допускають, тобто діють з непрямим умислом.
Відзначимо, що вчинення злочину з непрямим умислом в таких випадках можливо тільки при дотриманні наступних умов: по-перше, по відношенню до власних дій у організатора злочину, підбурювач та посібника можливий тільки прямий умисел, по-друге, по відношенню до основного суспільно небезпечного наслідку всі співучасники повинні діяти з прямим умислом. Ставлення ж до побічного, додаткового результату може виражатися як в його бажанні, так і у свідомому допущенні. У деяких випадках може мати місце діяльність організатора, який поєднує як організацію і керівництво групою, так і організацію та керівництво здійсненням такою групою конкретного злочину. Проте, чим більша організована група, ніж масштабніше її злочинна діяльність, чим вищий ступінь організації, тим менше ймовірність виконання обох ролей - форм організаторської діяльності - однією і тією ж особою.
ВИСНОВОК: Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням, а також особа, яка створила організовану злочинну групу або керувала нею.
4.3 У відповідності до ч.5 ст.19 КК України підбурювачем визнається особа, схильний до скоєння злочину. Об'єктивна сторона діяльності підбурювача характеризується вчиненням активних дій, спрямованих на збудження у виконавця або інших співучасників рішучості вчинити злочин. Очевидно, що сам характер підбурювання виключає його вчинення шляхом бездіяльності.
Законодавець не вказує на конкретні способи підбурювання. Наука ж кримінального права відносить до їх числа примус і загрози, наказ, переконання, обіцянка винагороди або дачу його, обіцянка вигоди від скоєного злочину, прохання та ін Слід зазначити, що важко визначити в абстрактному плані дієвість того чи іншого способу підбурювання. Як пише М. І. Ковальов, "для того, щоб примусити людини поза його волею до вчинення будь-яких небажаних дій, часом вживаються досить жорсткі засоби, але вони розбиваються, натикаючись на стійкість і незламну волю людини. Однак іноді буває і так, що незначний жест, ледь помітний рух очей, мимохідь кинуте слово є достатніми, щоб людина погодився на найсерйозніший за своїми наслідками вчинок "(1).
При великій різноманітності способів підбурювання слід зауважити, що форми такої діяльності обмежені. Вони визначаються способом спілкування і передачі інформації від однієї людини до іншої. Тому формами підбурювання є словесна, передана усно або письмово, а також конклюдентні дії. Остання форма в судово-слідчій практиці зустрічається досить рідко і в основному використовується на місці скоєння злочину. Таким чином, з cторони об'єктивної, підбурювання являє собою вчинення активних дій, спрямованих на схиляння іншої особи до скоєння злочину.
З боку суб'єктивною, в переважній більшості випадків підбурювання здійснюється з прямим умислом, при якому винний бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Проте при здійсненні посягань одночасно на кілька безпосередніх об'єктів, за певних умов, допускається непрямий умисел (детальніше про це сказано при характеристиці організатора злочину).
ВИСНОВОК: підбурювачем визнається особа, що схилили шляхом умовлянь, підкупу, наказу, погроз, примусу або будь-яким іншим способом іншу особу до вчинення злочину).
4.4. Одним з найбільш поширених видів співучасників прес-
1. (Ковальов М. І. Співучасть у злочині. Свердловськ: Изд-во Свердла. Юрид. Ін-ту, 1962. Ч. 2, С. 69).
тупленія є пособник. Відповідно до ч.6 ст. 19 КК України посібником визнається особа, що сприяли вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, заздалегідь обіцяв приховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом.
Об'єктивна сторона пособництва характеризується вчиненням діянь (у більшості випадків дій, але іноді і бездіяльності) спрямованих на сприяння виконавцю або іншим співучасникам у скоєнні злочину. Аналіз передбачених кримінальним законом способів здійснення пособництва дозволяє розділити його на інтелектуальний і фізичний.
Інтелектуальне пособництво полягає у сприянні скоєння злочину порадами, вказівками, а також у заздалегідь даному обіцянку приховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, а також предмети, здобуті злочинним шляхом.
Ha пepвий погляд, інтелектуальне пособництво у вигляді дачі рад і вказівок нагадує підбурювання до злочину, способами вчинення якого також можуть бути дача рад і вказівок. Однак зті види співучасників істотно відрізняються один від одного. Сутність підбурювання полягає в тому, що такими діями у виконавця й інших співучасників створюється рішучість зробити злочину. На відміну від підбурювач, інтелектуальний пособник лише зміцнює рішучість вчинити злочин, яка на момент вчинення його дій вже мала місце.
До інтелектуальному пособництва ставиться, як вже говорилося, і заздалегідь дана обіцянка сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним путем.Несмотря на те, що таке пособництво пов'язано з виконанням фізичних дій, воно віднесено до інтелектуального. Це пояснюється тим, що кримінально-правове значення надається лише заздалегідь даного обіцянки надати допомогу злочинцеві шляхом виконання таких действій.Такое обіцянку, яку до початку виконання злочину, зміцнює у виконавця або інших співучасників рішучість його совершать.Прі цьому сам факт виконання цієї обіцянки на кваліфікацію дій пособника не впливає, оскільки такі дії вже не знаходяться в причинному зв'язку з вчиненням преступленія.Отказ пособника від заздалегідь даного ним обіцянки приховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, не звільняє його від кримінальної відповідальності, а може бути врахований лише при призначенні покарання.
Фізичним пособництвом визнається сприяння здійсненню
злочину наданням засобів або усуненням перешкод.
Під наданням засобів для вчинення злочину слід розуміти активні дії, що складаються в передачі виконавцю або іншим співучасникам будь-яких предметів, використання яких полегшує вчинення злочину.
Усунення перешкод, на відміну від попереднього способу пособництва, може бути виражено як шляхом активних дій (наприклад, злом вхідних дверей з метою здійснення вбивства знаходиться в квартирі потерпілого), так і шляхом бездіяльності при невчинення особою дій, які він міг і зобов'язаний був зробити.
Поряд з цим можливе здійснення саме пособніческіх (а не будь-яких інших) діянь шляхом бездіяльності. У цих випадках в причинному зв'язку з настанням суспільно небезпечних наслідків знаходиться не обіцянку утриматися від виконання покладених на особу обов'язків, а саме невиконання таких дій.
Так, наприклад, робочі шкірзаводі були зненацька охоронцем при спробі перекинути через паркан два рулони шкіри. Коли охоронець спробував затримати злодіїв, вони, нічого не кажучи, передали йому один з рулонів. Тоді охоронець, також нічого не кажучи, узяв рулон шкіри і надалі скоєння грабунку не перешкоджав. У наведеному випадку не що інше, як сам факт злочинної бездіяльності охоронця шкірзаводі, який з корисливих мотивів не виконав покладених на нього обов'язків з охорони державного майна, що знаходиться в причинному зв'язку з вчиненням злочину.
У розглянутому випадку мало місце пособництво у співучасті без попередньої угоди. Однак пасивне пособництво можливо і за наявності такої угоди, Так, пособництво продавця магазину, який за попередньою згодою з виконавцем крадіжки не замикає двері, є не інтелектуальною, а фізичним. Умови для вчинення злочину створюються не заздалегідь даними обіцянкою, а саме фактом залишення двері магазину відкритою, що дало можливість виконавцю безперешкодно проникнути в приміщення і здійснити крадіжку держмайна. Саме злочинна бездіяльність продавця магазину знаходиться в необхідній причинного зв'язку із завданням суспільно небезпечних наслідків. При розгляді заздалегідь обіцяного бездіяльності, що полягає в усуненні перешкод, доречна аналогія з вчиненням активних дій в рамках даної форми пособництва. Так, при заздалегідь обіцяне виготовленні дубліката ключа від вхідних дверей квартири, де планується здійснення крадіжки, значення пособніческіе дії набувають не в момент заздалегідь даної обіцянки такий ключ виготовити, а в момент передачі цього ключа виконавцю злочину.
До співучасті у вигляді пособництва слід також віднести діяч-
ність осіб, що підтримують функціонування (у тому числі і що здійснюють фінансування) і забезпечують безпеку організованих злочинних груп. Вважаємо, що така діяльність повинна розглядатися відповідно як пособництво у вигляді надання коштів і усунення перешкод. Однак особливість цієї діяльності полягає в тому, що вона є не безпосереднє сприяння здійсненню кожного конкретного злочину, а сприяння організованій групі в цілому, завдяки якому така гpyппa має можливість здійснювати злочини. Дана обставина обумовлює особливості притягнення до кримінальної відповідальності таких посібників, про що сказано далі.
У зв'язку з розгорнулася в останні роки в літературі полемікою з питань боротьби з організованою злочинністю деякими: авторами висловлено думку про те. що перелік способів вчинення пособництва необхідно доповнити вказівкою на дії, що направляються на надання фізичного або інтелектуального сприяння злочинцеві. Зокрема, при залученні до кримінальної відповідальності ділків наркобізнесу до відповідальності в якості пособників повинні бути притягнуті охоронці, кухарки, перукарі і та інші особи, що забезпечують життєдіяльність учасників організованої злочинної групи (1). Здається, що подібні висловлювання суперечать основоположним принципам кримінального права. Очевидно, автори забувають, що надання сприяння злочинцеві і надання сприяння здійсненню престуленія - поняття, далеко не ідентичні. Якою б не була істотною для злочинця допомогу кухарки, що готує обіди, і перукаря, який робить зачіску, на ні за яких обставин не буде знаходиться в необхідній причинного зв'язку з вчиненням злочину, а отже, відсутня підстава притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у преступленіі.П рактіческое здійснення подібних ознак призвело б до залучення до кримінальної відповідальності осіб, невинних у вчиненні злочину, а в подальшому до сваволі в каральної політики держави в целом.Ліца так званого технічного персоналу, які знають про злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи за наявності необхідних підстав можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише як недоносітелі.
Разом з тим вважаємо необгрунтованим наявність у кримінальному законі-ч.6 ст.19 КК - вичерпного переліку способів здійснення пособництва. Такий перелік необгрунтовано звужує сферу діяльності пособника. Як би не був досконалим кримінальний закон, він не в змозі охоплює-
____________< br /> 1. Кривошеїн П, Слесаренко В, Предмет полеміки новий, аргументація стара// Голос України. 2 травня l993г.
тіть все різноманіття способів надання сприяння вчиненню злочину.
У такій ситуації на сьогоднішній день судова практика змушена йти шляхом розширювального тлумачення ч.6 ст. 19 КК, що саме по собі є неприпустимим, оскільки посилює кримінальну репресію. Постановою Пленуму Верховного суду CCCP від 31.07.62 "0 судову практику у справах про за раніше не обіцяне приховування злочинів, придбання і збут свідомо похіщеннного майна, що діє і в даний час на території України, рекомендовано розглядати як пособництва заздалегідь обіцяне придбання і збут майна , завідомо здобутого злочинним шляхом. За визнання заздалегідь обіцяного придбання і збуту майна, здобутого злочинним шляхом, як способу вчинення пособництва висловлювався і М. Д. Дурцанов, який в принципі пропонував вважати встановлений в законі перелік зразковим (1).
Здається, що в принципі такий підхід до вирішення даної проблеми слід визнати правильним. Однак при цьому слід чітко вказати, що пособництвом може бути визнана лише така діяльність, яка знаходиться в необхідній причинного зв'язку з вчиненням злочину і змістом, якою є надання сприяння саме скоєння преступленія.Полагаем, що таке рішення цього питання, з одного боку, дозволить дати правильну кримінально-правову оцінку всіх можливих способів надання с?? дії скоєння злочину і, з іншого - виключить притягнення до кримінальної відповідальності осіб, діяльність яких не знаходиться в необхідній причинного зв'язку з вчиненням злочину. Тому я вважаю за необхідне доповнити ч.6 ст. 19
КК словами-"а також іншим способом сприяло скоєння злочину".
Отже, з боку об'єктивною, пособництво виражається у виконанні активних дій або бездіяльності, спрямованих на сприяння вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, також у дачі заздалегідь обіцянки приховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети здобуті злочинним шляхом. Со, суб'єктивної сторони, пособництво може характеризуватися як прямим, так і непрямим умислом, однак, як і при співучасті взагалі, непрямий умисел пособника можливий тільки по відношенню до спільно здійснюваного злочину. По відношенню до власних дій (бездій) умисел повинен бути тільки прямим.
ВИСНОВОК: посібником визнається особа, що сприяли вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, заздалегідь обіцяв приховати злочинно-
ка, знаряддя та засоби вчинення злочину, сліди злочину або
предмети, здобуті злочинним шляхом.
З метою вдосконалення кримінального законодавства визначення поняття пособника необхідно доповнити словами :"... а також іншим способом сприяло скоєння злочину ", внісши відповідні зміни до ч.6 ст.19 КК України.
5. З А К Л Ю Ч Е Н Н Я
Звичайно, в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю освітити таку глибоку і широку проблему як проблема кримінальної відповідальності за співучасть у злочині, однак фундаментальні поняття і базові положення у зазначеній роботі приведені. Незважаючи на те, що по-російському і по-українському законодавству визначення співучасті у злочині дещо відрізняються один від одного, але ці відмінності не настільки істотні і до того ж по ряду об'єктивних і суб'єктивних причин російсько правотворча думка трохи випереджає українську, що дає нашим законодавцям використовувати позитивний досвід накопичений російськими юристами після прийняття тих чи інших нормативних актів, і уникати помилок, обов'язково зустрічаються на такому тернистому шляху як правотворчість.
Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але й інших розвинених держав, з огляду на національні й історичні особливості нашого народу Україна стане демократичною та правовою державою.
_____________< br /> 1.Дурманов Н.Д. Питання співучасті у судовій практиці Верховного Суду СРСР// Соц. законність. 1.947. Х 8, С. 17-13).

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.8 of 10 on the basis of 3211 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status