ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Туризм на Алтаї і деякі проблеми, пов'язані з його розвитком
     

 

Туризм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Алтайського державного університету

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Курсова робота

Тема : Туризм на Алтаї і деякі проблеми, пов'язані з його розвитком.

Виконавстудент

1-ого курсугр.923

Леонтьєв
В.В.

Перевірив


________________________

________________________

________________________

Роботазахищена

__________________200_г.


Оценка__________________

Барнаул 2003

ЗМІСТ

| Вступ | 3 |
| 1.Турізм, ознаки туризму як самостійної | |
| галузі, його функції, соціальна сутність, проблеми | |
| ГТК | 5 |
| 2.Турізм на Алтаї і деякі проблеми, пов'язані з | |
| його розвитком | 9 |
| 3.Райони Гірського Алтаю | 17 |
| Висновок | 27 |
| Список використаної літератури | 28 |

Введення

По одному з визначень туризм є видом спорту,тобто груповим походом, що має мета - фізичне загартування організму. Такожтуризм є видом подорожей, що здійснюються для відпочинку ісамоосвіти.

З другої половини ХХ століття в окремих регіонах світу склалися певні соціально-економічні передумови, внаслідок яких велика частина населення стала виїжджати за межі місця свого постійного проживання на тривалий час і з різними цілями. Такі переміщення людей, а з ними і величезних грошових мас, у просторі, отримали певні територіальні закономірності і привели до появи та бурхливого розвитку мережі доріг, вокзалів, аеропортів, готелів, туристичних центрів і т.п. Таким чином, виник абсолютно новий сегмент світової економіки - туризм.

Туризм і рекреація стають екологічно найменшнебезпечним способом географічного (територіального) перерозподілукапіталу: з високо освоєних районів з зруйнованої природного (а нерідко йкультурної) середовищем в слабо освоєні території з порівняно невинноюприродою і культурою. Серед регіонів планети, що володіють ресурсамирекреації і туризму, починається гостра конкурентна боротьба за залученнятуристів і інвестицій у сферу відпочинку.

За даними ВТО (Всесвітня туристична організація) за 1993рік внесок туризму у світову економіку (валове виробництво послуг)оцінюється в 3,5 трильйона доларів, що еквівалентно 10,9% світового ВВП
(валовий внутрішній продукт). Це дозволило туризму зайняти третє місцепісля експорту нафти і автомобілів, а до 2005 року туризм повинен вийти наперше місце. За прогнозами експертів СОТ, кількість поїздок у світі до 2010 рокузросте в 2 рази і досягне мільярда туристських прибуттів.

У 1993 році міжнародний туризм забезпечив понад 11%міжнародних інвестицій і вніс до бюджету держав у вигляді податків 302мільярда доларів.

Сьогодні, завдяки науково-технічному прогресу, світперетворився в єдиний простір, великі відстані перестали бутибар'єром для бажаючих здійснити подорож. Туризм сприяє впровадженнюі застосування передових технологій, викликає активізацію світового ринкутоварів і послуг, сприяє інвестуванню коштів у різні сферивиробництва, допомагає вирішувати проблеми зайнятості та оздоровлення населення.
Індустрія туризму в 1994 році забезпечувала роботою 127 мільйонів чоловік (уНині ця цифра, без сумніву, зросла). При цьому темпи створенняробочих місць тут випереджали відповідний показник інших галузеймайже на 50%. Частка туризму у світовій торгівлі послугами досягла 30%.

Для досягнення позитивного балансу між ввозяться вкраїну грошима (в'їзний туризм) і вивозяться з країни (виїзний туризм)слід особливу увагу приділяти залученню зарубіжних туристів, щоб якможна більше грошей у країну ввозилося і витрачалося. Правильно продумана,динамічна і професійно здійснювана політика у сфері розвиткунаціонального туризму приносить державі велику економічну вигоду.

Туризм є не тільки джерелом прибутку, але йсильним фактором зростання престижу країни (або регіону), її значення в очахсвітової спільноти. В даний час туризм на Алтаї розвинений доситьнепогано. Природно туризм на Алтаї, як і туризм в будь-якому іншому регіоні,краї або країні, стикається з деякими труднощами. Але, незважаючи наце, його необхідно розвивати, тим більше, що природні умови Алтаюдозволяють розвивати туризм до більш високого рівня, ніж в даний час.

1. Туризм, ознаки туризму як самостійної галузі, його функції, соціальна сутність, проблеми ГТК

Сутність будь-якого явища відбивається в його визначенні.
Складність такого соціально-економічного явища, як туризм,характеризується наявністю великої кількості визначень, які постійнодопрацьовуються й удосконалюються.

У 1954 році ООН було прийнято наступне визначеннятуризму: туризм - це активний відпочинок, що впливає на зміцнення здоров'я,фізичний розвиток людини, пов'язаний за межами постійного місцяпроживання.

У законі «Про основи туристичної діяльності» туризм
- Це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіббез громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих,пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та іншихцілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасовогоперебування.

З економічної точки зору, туризм - це виробництвоі реалізація тур послуг і товарів різними організаціями, що володіютьтуристичними ресурсами.

Туризм - категорія економічна, тому, щодержава, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги, створює робочімісця для своїх громадян, отримує величезні доходи від ввезення валюти. Підбагатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічноїдіяльності.

Розглядаючи галузевий аспект туризму необхідновідзначити, що в Росії, відповідно до діючої класифікації галузейнародного господарства, туризм в якості самостійного структурногопідрозділи не виділяється.

Туризм включається до складу таких галузей, якохорона здоров'я, фізкультура, соціальне забезпечення. Цим підкреслюєтьсяважлива роль активного відпочинку в зміцненні здоров'я населення, утвердженняздорового способу життя.

На сучасному етапі розвитку багато економістів
(Костюкова, Іванова) говорять про трансформацію туризму в самостійнугалузь, сфери послуг, яка впливає на роботу торгівлі, зв'язку,комунальних служб, закладів культури, охорони здоров'я та ін
Основні ознаки туризму, як самостійної галузі:
1. Спеціалізована МТБ
2. Специфічні природно-антропогенні ресурси
3. Унікальність вироблених послуг та технології обслуговування
4. Ситуація, що формується, нова система управлінь
5. Висока суспільна значущість, в тому числі економічна, соціальна, політична.

Як галузь світового господарства туризм почався з 1988року. Займає 1 місце за оборотом послуг, 2 місце по валютних надходженнях,поступившись перше місце нафтопереробки.

Опції туризму:
1. Сприяє відновленню сил та працездатності людини і відповідно психо-фізіологічних ресурсів суспільства
2. Сприяє раціонального використання вільного часу людей
3. Сприяє збільшенню зайнятості та підвищення життєвого рівня місцевого населення.
4. Туризм збагачує соціально-економічну інфраструктуру та міжрегіональне співробітництво країн, держав, народів.

Соціальна сутність туризму:
1. Організація дозвілля населення
2. Згладжування розходжень і попередження конфліктів у суспільстві
3. Формування нових зв'язків між окремими людьми і групами
4. Освіта та підвищення культурного рівня населення
5. Поширення культурних цінностей.

Соціальний ефект від туризму виражається в раціоналізаціївільного часу населення, розширення духовних і фізичних здібностейнаселення.

З економічної точки зору туризм надаєпозитивний вплив на інші галузі народного господарства, стимулюєекономічний розвиток території, збільшує зайнятість місцевогонаселення. Туризм є найбільш екологічно чистим видомприродокористування.

Сучасні проблеми у розвитку туризму.
Західні фахівці відзначають недоліки в ДМК:

. Гостра нестача готелів, що відповідають світовим стандартам

. Погано навчений персонал

. Застаріла інфраструктура

. Труднощі зі засобами повідомлення

. Необхідність удосконалення системи безпеки
Проблеми ГТК на сучасному етапі:

1. Слабка активність і невисокі показники конгресно-виставкової роботи

2. Перерозподіл потоків туристів в готелі готельних ланцюгів

3. Гостра нестача 3 * готелів, що відповідають міжнародним стандартам

4. Гостра нестача готелів малої місткості

5. Невиправданий перевага у бік висококласних готелів в інвестиційній політиці

6. Невідповідність якості МТБ, обслуговування, асортименту харчування, виторгу офіціантів, якості меблів та посуду та оформлення залів

7. Необхідність коригування системи ліцензії та сертифікації

Брак готелів та готелів змушує їх будівництва.
Але сучасна готель покликана створити комфортні умови дляночівлі туриста і надати йому ряд додаткових послуг. Будівляготелі є багатофункціональним спорудою і міститьтехнологічно складне устаткування. Тому при спорудженні будівліготелю чи готелю необхідно приймати до уваги основні принципи:
1. Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися у навколишнє середовище, зберігаючи особливості міського або сільського ландшафту;
2. Слід враховувати природно-кліматичні фактори, температуру і вологість повітря, кількість опадів, швидкість і напрямок вітру тощо;
3. Архітектурне, конструктивне, планувальне рішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинна забезпечувати економічність його експлуатації;
4. При проектуванні будинку певну роль відіграють рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелі, встановлення рекордів певного напряму (найвища готель, сама екзотична готель і т.д.);
5. Планування будівлі повинна забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт що проживають, відповідати функціональним вимогам;
6. Будинок повинне відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам. Слід передбачити можливість реконструкції будівлі;
7. Необхідно дотримуватись умов економічності процесу будівництва будинку.

Реєстрація гостей, керування їх прибуттям та від'їздом,надання різних послуг проживають відбувається в суспільному частиниготелі. Необхідно правильно розподіляти в просторі і в часіпотоки гостей: що прибувають, які виїжджають і проживають. Простірвестибюля зонує: сходово-ліфтова зона, зона головного входу вготель, зона прийому гостей, відпочинку гостей, зона наданнядодаткових послуг проживають. Вдале розташування зон сприяєрозосереджує потоків клієнтів, формуванню непересічних потоків.
Обладнання, розташовується в кожній зоні повинно бути в необхідномукількості. Інтер'єр вестибюля - це візитна картка готелю.

2. Туризм на Алтаї і деякі проблеми, пов'язані з його розвитком

У 1936 році В.А. Обручов писав: «Алтай вже почавзалучати до себе туристів своїми особливостями природи. Ніде більше в
Сибіру не можна знайти такого поєднання гарних гірських ланцюгів зі снігами ільодовиками, альпійських лугів, скелястих ущелин, бурхливих річок з порогами іводоспадами, великих і маленьких озер, похмурої ялицево-ялицевою черні насході і світлих модринових лісів на заході ».

Алтайський регіон - це складне територіальнеосвіта, що увібрало в себе західні райони Алтаї Саянських гір і південнірайони Західно-Сибірської рівнини. У більш вузькому розумінні Алтайський регіонзвичайно розглядається в межах Алтайського краю і республіки Алтай. Алеособливий інтерес для розвитку туризму представляє гірська країна Алтай.

Чим краще пізнаєш Алтай, чим більше бачиш і розумієшйого, чим частіше вдається порівняти ці гори з іншими прекрасними гірськимисистемами - тим твердіше стає переконання: Алтаї Саянських гірська країна,що займає центр Азії - унікальне природно-історичне явище. Воногідне того, щоб з ним ознайомився кожен має інтерес і можливостіподорожувати насельник планети Земля.

Насправді інтерес до Алтаю є, як я вважаю, убагатьох, а от можливості у всіх різні. Тому хтось може поїхати вгори по путівці з проживанням в дорогому готелі з високоякіснимобслуговуванням, а хтось може, з огляду на свої низькі доходи, взагалі нікудине поїхати.

Що стосується іноземних туристів, то в Алтайськомурегіоні вони зустрічаються, але не часто, тому необхідно зробити все длязалучення іноземних туристів. Потрібно побудувати готелі світовогостандарту з високоякісним обслуговуванням, створити найбільш цікавімаршрути, забезпечити високу безпеку і т.д.

Але, як відомо, соціально-економічна значимістьтуризму в нашій батьківщині завжди недооцінювалася. В умовах «задзеркальніекономіки »вона не могла розкритися. Довгий час туризм, в тому числі ііноземний, був тягарем для місцевої влади. Іноземцям виділялисякращі ресурси за рахунок місцевих. Оплата туристських послуг проводилася заштучно встановленими чиновниками з міністерства фінансів «лімітів».
Вся зароблена валюта йшла до бюджету. Від туди виділялася, знову-такивизначається чиновниками, сума на розвиток туризму, яка ніколи невідповідала потребам. Туризм розглядався не як галузьнародного господарства, а як «пропаганда на госпрозрахунку». У цих умовахгалузь функціонувала вкрай мляво. За обсягами туризму та надходженням віднього Радянський Союз багато разів поступався Болгарії, Угорщини і навіть Румунії.

Незважаючи на це туризм, в даний час, продовжуєрозвиватися в нашій країні. А для того, щоб до нас надходила іноземнавалюта, для найбільш інтенсивного розвитку, необхідно розвиватиіноземний туризм.

Минулий ХХ століття, разом з багатьма феноменальнимиподіями і явищами в житті світової спільноти, продемонстрував, трохичи не вибуховий характер розвитку туризму. Його благотворний вплив нарозвиток політичних, соціальних, культурних зв'язків та міжособистіснихвідносин у міжнародному масштабі стало для всіх очевидним фактом.
Значний внесок у розвиток сфери туризму і подорожей вноситьміжнародний туристичний обмін, в якому особлива увага завжди приділяласяі приділяється в'їзного іноземного туризму тому саме прийом іноземнихтуристів дозволяє окремо взятим країнам домогтися високого рівнярозвитку своїх економік.

Росія має великі та різноманітнимитуристичними ресурсами, які привертали і привертають до себе увагуіноземних туристів. Однак результати, досягнуті нашою країною угалузі міжнародного туризму, залишаються поки що дуже скромними.
Російські туристичні фірми, що займаються прийомом і обслуговуванняміноземних туристів, дуже обмежені у матеріальних, фінансових,людських і управлінських ресурсах.

Розвиток ринкових процесів в російській економіцівимагає введення нових управлінських систем. Що діяла раніше в нашійкраїні система централізованого планування до її суворих командно -адміністративними, розподільчими методами і прийомами звалилася. Сьогоднікожна підприємницька структура, включаючи туристичні фірми, вільнаприймати будь-які виробничі рішення в рамках чинногозаконодавства. Тому з боку російських підприємців іекономістів зростає інтерес до концепції управління і до маркетинговихметодів впливу на формування попиту і зміцнення позицій фірми наринку.

Маркетинг - це система управління торгово -виробничою діяльністю туристської фірми в умовах ринковоїекономіки. Вихідною і основною позицією маркетингу є попит, підякий підлаштовуються всі елементи маркетингової технології. Кінцева метамаркетингу - отримання оптимального прибутку. І якщо комерційнадіяльність полягає у використанні всіх засобів і стимулів дляреалізації на ринку вже були вироблені або підготовлених до виробництватоварів і послуг, то маркетинг, в основу якого покладено вивченняспоживчого попиту, припускаєт також і виробництво товарів і послуг.

Досить важливою метою для туристичної фірми єзбільшення виробництва і продажу туристичного продукту, зростання доходів іприбутку, підвищення рентабельності. Підприємець не може утриматиспоживача туристичних послуг, якщо не отримує прибуток наінвестований капітал і якщо знову не вкладає цей прибуток ввиробництво, щоб бути в змозі задовольнити потреби та бажаннясвоїх клієнтів.

Створення привабливого туристичного продуктує однією з важливих завдань розвитку сучасного туризму. Створеннятакого продукту безпосередньо пов'язане з виробничими процесами втуристичній фірмі. Під час створення туристичного продукту необхідно чіткорозуміти, що насправді буде купувати турист. Адже він, напевно,оплачує не тільки готельне розміщення, але й нові відчуття, ізнайомство з невідомим, не тільки біфштекс або котлету з апетитнимгарніром, а й затишок, увагу, що розташовує обстановку. Причому цестосується не тільки іноземним туристам, а до всіх туристам взагалі.
Тому створення туристичного продукту повинно починатися з вивчення йогоспоживчих якостей і властивостей, виявлення його найбільш привабливихсторін для туристів.

Однією з важливих складових туристичного продуктує екскурсійна програма. Від того, наскільки грамотно вонаскладена і на якому рівні проводяться екскурсії, залежить враження відкраїни, в яку приїжджає турист. До екскурсій пред'являються певнівимоги: якщо автобусна екскурсія, то вимоги висувають докомфортабельності й технічного оснащення автобуса. Також екскурсії можутьбути річковими або пішохідними. Головна вимога до будь-якої екскурсії - їїповинен проводити висококваліфікований гід, який має ліцензію, виданутуристичними владою країни.

Велику роль у наданні необхідної привабливостітуристичного подорожі, задоволенні побажань та інтересів туристівграє маршрут. Вибір і розробка того чи іншого маршруту пов'язані, першза все, з цілями поїздок туристів саме на Алтай. Тому туристичніфірми зобов'язані добре знати туристські ресурси, які можуть привернутиувагу іноземних туристів, і вміло використовувати їх при розробціконкретних туристських маршрутів.

Методика розробки екскурсійного маршруту:
1. Вибрати тему екскурсії (в назві має бути «родзинка»).
2. Складання бібліографії (список літератури основної та додаткової).
3. Збір матеріалу і його оформлення, сортування: по об'єктах, по особистостям, по подіях.
4. Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів, які мають безпосереднє відношення до теми, об'єкти повинні забезпечувати безперервне вплив на учасників екскурсійного маршруту. Повинно бути оптимальна кількість об'єктів. 3ч. - 15-20 об'єктів, з них 10 основних. У тематичних екскурсіях 6-10 об'єктів (3ч.)
5. Складання маршруту, основні вимоги:

- не повинно бути протиріч з правилами ГИБДД;

- не повинно бути повторного проїзду по вулиці, площі;

- до об'єкту повинен бути зручний підхід і під'їзд;

- інші об'єкти не повинні відволікати увагу;

- маршрут не повинен повторювати інші екскурсії.
6. Об'їзд (засікаємо час, дивимося, де робити виходи, яких повинно бути

3 або 4).
7. Підготовка тексту: за хронологією, оп тематики.
8. Складання портфеля екскурсовода: фотокарти, але не більше 10-15 шт.
9. Складання методичної розробки - «паспорт».
Перший лист: назва, склад екскурсантів, тривалість,протяжність маршруту.
Другий лист: вступ (3-7 хв.).
| Маршрут | Зупинка | Об'єкти | Час в | Підтеми | Организа | методич |
| Екскурсії | і | показу | хв. | та | ційних | ські |
| і | | | | питання | вказівки | вказівки |
| | | | | | | |

10. Прийом екскурсії.
11. Затвердження екскурсії.
12. Затвердження списку екскурсоводів з даної екскурсії.
13. Сертифікація екскурсійного маршруту. Існує програма, вимоги.

Затвердження в ГИБДД. Набір документів до центру сертифікації.

Привабливість туристського маршруту залежить також івід способу перевезення туристів між включеними в нього пунктами. Сліддуже ретельно підходити до вибору тих чи інших засобів перевезення туристів.
Зокрема, туристичних фірмах, при виборі засобів перевезення, слідвіддавати перевагу тим перевізникам, які можуть забезпечити більшшвидку і максимально комфортабельну доставку туристів з міста в місто.
В даний час доставка туристів з Барнаула здійснюється європейськимиавтобусами, але залишаються і вітчизняні автобуси (ПАЗ), про комфорт якихможна навіть не говорити.

Що стосується пакету послуг, тобто комплексногообслуговування, то багато фірм залишають у пропонованих ними турах тількирозміщення в готелі та трансфер з аеропорту або вокзалу в готель іназад. Інші послуги туристи купують за додаткову плату вже вході поїздки (подорожі). Фірми повинні враховувати і психологію туристів,які завжди досягають максимуму свободи у виборі споживаних нимипослуг. Виняток більшості послуг з обов'язкового комплексу створюєумови для такої свободи під час подорожей туристів по маршруту і тимсамим сприяє збільшенню попиту.

Проте, непогано було б, якщо на території даноїзони відпочинку є, приміром, лазня, включати цю послугу у вартість путівки.
Якщо відпочиваючий проживає в готельному номері, то прибирання в ньому повиннапроходити кожен день. Досить часто у «нас» не дотримуються встановленіправила з боку обслуговуючого персоналу. Для прикладу можна навестирозповідь журналіста Юрія Трігубовіча: «Важко не звернути раз на пару роківна Гірський Алтай, живучи "під боком", в якихось 500-600 кілометрів.
Журналістські шляхи кілька разів приводили мене то на Телецьке озеро, то нарічки Бія і Катунь, які утворюють Об. Але до цих пір не підвертаєтьсявипадку поглянути на те, як відпочивають в алтайських горах люди ...

У селищі Артибаш, розташованому на північній околиці
Телецькому озері, звідки витікає ріка Бія, можна зустріти відпочиваючих з
Новосибірська, Кузбасу і Алтайського краю. З інших сибірських регіонів тежприїжджають туристи, але їх помітно менше. Але при цьому іноземна мова, частішенімецька, тут чується всюди. Звідси - спектр і якість послуг, якінадаються відпочиваючим.

Будиночки, "бунгало", кімнати, мансарди, номери здаютьсятут за цінами від 150 до 1000 рублів на добу за людину. Ми жили в
"номерах" по 250, що знімаються в однієї з новосибірських туристичних фірм.
Правда, поруч із загальною вітальнею розташовувалися дві ванні кімнати, в одній зяких функціонував, вибачте, тільки унітаз, а в іншій - тільки ванна.
У перший же день покоївка прийшла до нас у вітальню і попросила, мовляв, якщоприйдуть з податкової інспекції, сказати, що ми просто в гостях. Наш сусід,полковник міліції, хмикнув. Ні електропроводка, ні рівень санітарногостану, особливо, кафе в нижньому поверсі, не витримували в нашому випадкужодної критики. На третій день ми виявили, що по всьому будові нахабногуляють щури, що призвело нас до думки про те, що туристичній фірмінеобхідно заявити рекламацію. Але найбільш несподіваним відкриттям для авторацих рядків стала простота, з якою тут обходяться зі "своїми туристами".
Одного разу до нас в "номери" ввалила покоївка з оберемком білизни і заявила, щопрати їй більше ніде, тому ми повинні її пробачити.

Два рази ми парилися в тутешній лазні за окрему плату -
100 рублів за годину. Чи треба говорити про те, що перед миття нам самимдовелося її прибирати? До лазні, розташованої, як і весь комплекс, на крутомусхилі, вів звичайний корабельний трап. Підніматися по ньому, а особливо,спускатися, все одно, що зробити екскурсію по гірській річці,перестрибуючи з каменя на камінь. До речі, така послуга тут існує. За
20 рублів ви в супроводі провідника можете "поламати ноги" на одній зрічок, діставшись до мальовничих водоспадів. Екскурсії водить відомий в цихмісцях "екзотичну" Алекс Алтайський.

Одного разу він забрів до нас у гості. Багато розповідав промісцевої історії і побут. Алекс - один з тих людей, які "хворіють" Гірським
Алтаєм. Він пише картини, філософствує і пересувається по Росії ввільному режимі. Після нашої зустрічі Алекс зібрався до Москви, Пітер, апотім ще кудись. ... В общем-то, в Артибаше можна зустріти багато різнихлюдей, яких гори вже не відпускають. Розговорившись з одним із відпочиваючих,я дізнався, що він вже шостий раз приїжджає в Артибаш на своїй машині з
Омська. І навіть 1200 верст в одну сторону його не лякають. Правда, цього разуне обійшлося без пригод. У Горно-Алтайську у мого співрозмовника зламаласямашина. Фахівців не знайшлося, довелося повертатися на кількадесятків кілометрів тому - в Бійськ. Не тільки автосервіс, але і будь-якийдругий по дорозі на Гірський Алтай взагалі не розвинений. За виняткомневеликих імпровізованих базарчиків у великих селах.

У самому Артибаше місцеві жителі пропонують туристампевний набір послуг. Це - і піші маршрути по гірських стежках і річках,катання на конях. Але найбільш захоплююче - це подорож до самогознаменитого водоспаду на Телецькому озері - Корбу. У вільному перекладі ценазва означає строкаті кущі. На теплоході така екскурсія коштує 200рублів, на моторному човні - півтори тисячі. На відміну від теплохода, моторкивідвезуть вас ще на один водоспад, і не будуть обмежувати в часі.
Теплохід біля водоспаду коштує всього півгодини. До речі, біля сходів, що веде доводоспаду, процвітає місцевий бізнес - пиріжки, шашлики, напої,фотографії, вироби з кедра. До речі, вироби з кедра - тільки-тількинароджуваний вид гірничо-алтайського бізнесу, поки що не дав світу майстернихмайстрів, які могли б робити витончені речі. Дерево приваблює. Але те,що з нього зроблено, викликає складні почуття.

У Артибаш приїжджає багато "дикунів", особливо навихідні. Як правило, вони розбивають намети на "вертолетке", величезноїпосадочної майданчику для вертольотів на краю селища. Сюди ж місцева владана вантажівках завозять відходи лісопильного виробництва. З дровами в лісахтуго, тут немає сухостою або хмизу. Все, що проросло, - росте,настільки тут благодатні місця. Щоб "дикуни" не вирубували навколишнілісу, влада дарують їм дрова. Але це, мабуть, єдине, крімпрекрасною автошляхи, що робить влада ради відпочиваючих. Все інше вмісцевому туризмі розвивають приватники. Тому він формується "диким",самостійним способом.

Зазвичай місцеві жителі здають кімнати або цілі будинки. Алеочей вони не радують. Бази відпочинку взагалі справляють гнітюче враження.
Немає ніякого одноманітності в "архітектурі". Будують зараз в Артибаше багато,але вручну, з грубо обтесаних колод. Таке відчуття, що пристойнихтеслярів в селищі взагалі немає, не кажучи вже про архітектора і тим більше прозагальної стратегії розвитку. І лише на протилежному березі Телецькому озері
- В селищі Іогач - ми побачили акуратний, красиво спрацьований комплекс здвоповерхового будинку, лазні та літньої кухні. Це гідний приклад для наслідуваннягірничо-алтайських підприємцям. У Артибаше є пристойні з точки зоруматеріалів будови. Наприклад, одна з баз відпочинку, зроблена зкаліброваного колоди. Але вона виглядає настільки незграбно і "зухвало",що оселитися в ній - значить визнати у себе наявність поганого смаку. УЗагалом, будують у Артибаше некрасиво. Особливо це впадає в очі на тлінавколишнього природного пишноти.

На березі Телецькому озері гниють два величезних теплохода,які в радянські часи гнали сюди по великій воді через бію, підриваючипороги. Колись, судячи з напису на одному з суден, там розташовувався бар
"Косий". Місцеві стверджують, що за обидва судна "відповідальні" новосибірськіпідприємці, які й не думають забирати їх з берега. Хоча вони і пейзажпсують, та й, ржавея, завдають шкоди навколишньому середовищу. І про це варто було бподумати місцевої влади.

Але так чи інакше Гірський Алтай стає все більшепопулярним місцем відпочинку. Поки "диким", не облаштованим, безконтрольним збоку державних органів Республіки Алтай, але не перестає відце є привабливим для звиклих до "ненав'язливого сервісу"сибіряків ».

3. Райони Гірського Алтаю

Гірський Алтай дійсно стає досить привабливим іпопулярним місцем відпочинку, звичайно, є свої мінуси, причому їх скажімочимало, але й чимало плюсів.

Гірський Алтай ділиться на кілька районів: маймінскій,онгудайскій, чойскій, усть-канський, шебалінскій, Улаганського, Чемальский,турачакскій, Кош-Агачському, усть-коксінскій. Кожен з районів має якісьто свої особливості, і кожен район по-своєму привабливий.

Маймінскій район. На території Маймінского району,розташованого на півночі республіки, розташовано кілька турбаз і базвідпочинку, а також численні місця для дикого туризму, особливо поберегах річок. Район дуже популярний завдяки близькому розташуванню докордоні з Алтайським краєм, відносно добре розвинутою транспортною мережею,і найбільш розвиненою інфраструктурою, у порівнянні з іншими районами.

У туристському плані Маймінскій район є найбільшпопулярним серед туристів, що віддають перевагу відпочинок у наметах.

Недалеко від села Майми розташований прекрасний рестораналтайської кухні "мірками". Представляє інтерес музей казахської культури
(аіл), розташований перед мостом на озеро Ая. Можна зробити екскурсії допам'ятника В. Я. Шишкова (на 116 км Чуйської тракту), на озеро Манжерокское,на мінеральне джерело Аржан-Суу, на Талдінскіе печери, біля села Соузгазнаходиться археологічна пам'ятка - городище "Соузга".

Клімат району різко-континентальний. Кількість опадів
- 800 мм, з них більше 300 мм випадає в літній час. Пануючі вітрипівденно-східного і північно-західного напрямку.

Центр Маймінского району села Майми розташований в 10 кмвід Гірничо-Алтайськ, з'єднаний зі столицею автомобільною дорогою засфальтованих покриттям. АЗС розташовані у селах Майми, Риболовля, Манжерок,а також станція техобслуговування в селі Майми.

На сьогоднішній день на території району існує рядбаз.

База відпочинку "Ківі-Лодж" розташована на березі річки
Катунь в районі села Соузга в 30 км від Гірничо-Алтайськ. Комплекс включаєготель класу 3 *, річний кемпінг на двох островах.

Туристичний комплекс "Манжерок" знаходиться в селі
Манжерок в сосновому бору, на березі р.. Катунь. Двоповерховий котедж інаметовий табір.

Є музей казахської культури перед мостом на озеро
Ая. На турбазі "Манжерок" працюють досвідчені інструктори, що здійснюютьсплав, в зимовий час пропонуються екскурсії, катання на лижах, санях,також надаються піші, кінні, водні, автомобільні маршрути набудь-який смак.

На турбазі "Корона Катуні" здійснюються сплави по річці
Катунь, екскурсії на Камишлінський водоспад, в Тавдінскіе печери, на озеро
Манжерок, на святе джерело Аржан-Суу, різноманітна спортивна ікультурна програма ...

Сувеніри, вироби з дерева та каменю можна придбати усвятого джерела "Аржан-Суу".

Онгудайскій район. Центральне розташування району івелика кількість археологічних, історичних, етнографічних пам'ятників викликаєзакономірний інтерес у туристів. Тут є численні кам'яністатуї, кургани, стоянки поселень, наскальні малюнки. Найбільшоюпопулярністю користується Семінський перевал - найвища точка Чуйськоїтракту (1894 м. над рівнем моря). Старе Алтайське назва перевалу -
Д'ал-Менк ( "Вічна гора"). На найвищій точці перевалу стоїть пам'ятний обеліскна відзначення 200-річчя добровільного входження Гірського Алтаю до складу
Росії.

Навчально-тренувальні бази "Семінський перевал" і "Динамо"
- Місце в республіці Алтай для тренувань спортсменів, спортивна базаолімпійського резерву Росії. Тут розроблені різноманітні маршрути:піші, кінні, лижні, автомобільні.

Інтерес представляє "Каракольская галерея" - наскальні малюнки, наявністькурганів і кам'яних стел на території Онгудайского району, археологічніпам'ятники ІНІ, Білий Бом - пам'ятник на честь червоноармійців, урочище Калбак
- Таш місце з унікальними наскельними малюнками, Шавлінское озеро.

Клімат району різко континентальний. Середньорічнатемпература -1,1 ° С, за січень -22,1 ° С, за липень +16,2 ° С. Абсолютний максимумтемператури в липні +32 ° С абсолютна мінімальна температура в січні -54 ° С.
Середня кількість опадів за рік 379 мм.

Відстань від центру Онгудайского району с. Онгудай дом. Горно-Алтайськ?? складає 194 км. Автобусне сполучення з Гірничо-Алтайськомуздійснюється щоденно (час в дорозі 6 годин). АЗС в селі Онгудай, в селі
Іня.

Онгудайского На території району розташовано 4 бази.
Три з них навчально-тренувальні та одна база відпочинку.

Навчально-тренувальна база "Семінський перевал" розташована на 132 км
Чуйської тракту. База здатна прийняти до 55 осіб взимку і до 70 бажаючихвлітку - у будиночках і готелі.

У селі Онгудай є відомча готель при адміністрації, в селі Інятеж є готель.

На базах "Семінський перевал" і "Динамо" працюютькваліфіковані гіди-інструктори, вони навчать Вас самостійногоприготування фіточаїв, бальзамів, парфюмерно-косметичних препаратів.
Тут проходять тренування спортсмени. Також на цій базі існуєцікавий етноекологіческій маршрут "Ехо гір".

У селі Онгудай є магазин народних промислів "ТОРК
Чачак ". Тут можна придбати вироби з повсті, традиційні алтайськішапки, килими (сирмакі), ковдри з козячих шкір (тюркхан).

Чойскій район. Район не має важливими ізначними туристичними об'єктами, не має баз відпочинку і особливихвизначних пам'яток. Але, незважаючи на це, в районі активно розвиваєтьсясільський вид туризму (прийом туристів на будинках, харчування, проживання,екскурсії, відпочинок). Багатьом туристам, які відвідують район, місцеві жителі можутьзапропонувати відпочинок у вигляді полювання на крупного і дрібного звіра, риболовлі.

Клімат району різко-континентальний. Максимальнітемператури в липні +33 ° С, мінімальні в січні - 44 ° С. Вітри в основномупівнічно-західного напрямку. Річна норма опадів 800-1000 мм.

Село Чоя, центр Чойского району, розташоване в 62 км від
Гірничо-Алтайськ. З міста Гірничо-Алтайськ ходить щоденний автобус (час вдорозі 3 години). Є дві АЗС: у селах Сугул і Чоя.

У селі Чоя існує міні-готель. У даному районірозвивається сільський туризм.

Територія Чойского району покрита багатющими лісами.
Туристи, що відвідують Чойскій район, можуть провести своє дозвілля, займаючисьполюванням на великого, дрібного і хутрового звіра, а так само захоплюючійриболовлею на гірських річках.

Усть-канський район. Район багатий історичними іархеологічними пам'ятками природи. У селі Мендур-Соккон знаходитьсякраєзнавчий музей алтайської культури, поряд з будівлею музею стоїтьалтайський аіл.

Великий інтерес представляє Денисова печера,розташована в 4 км від села Чорний Ануй, єдиний пам'ятник Алтающо містить більше 20 культурних шарів.

Також цікава Усть-канський печера, що знаходиться в 4 кмна південний схід від села Усть-Кан, на правому березі річки Чариш, в горі Білий
Камінь (50-20 тис. років тому). У села Кирлик збереглися наскальнімалюнки. Дівочий плесо за Усть-Кумиром (в 57 км від Усть-Кана) - дужемальовниче місце для туристів. Також цікаво урочищі Шерета.

Клімат району різко континентальний. Абсолютний максимумтемператур спостерігається в липні +33 ° С і абсолютний мінімум -52 ° С в січні.
Середньомісячна температура зими -19 ° С, в липні +14 ° С, річна - 1,5 ° С.
Середнє кількістю

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.7 of 10 on the basis of 3840 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status