ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Методи оцінки якості товару
     

 

Товарознавство
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Поняття якості товарів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2. Методи оцінки якості товарів
2.1. Об'єктивні методи визначення показників якості
2.1.1 Вимірювальний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
2.1.2 Математична обробка даних та аналіз результатів вимірювань (випробувань) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 7
2.1.3 Реєстраційний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2.1.4 Розрахунковий метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.1.5 Метод дослідної експлуатації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
2.2 Евристичні методи
2.2.1 Органолептичний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 10
2.2.2 Експертний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.2.3 Соціологічний метод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 12
2.2.4 Статистичні методи контролю та управління якістю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 13
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
Список використаної літератури ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
Введення
Для визначення показників якості в товарознавство застосовують різні методи, які грунтуються на правилах застосування певних принципів і засобів випробувань. До засобів випробувань можуть ставитися технічний пристрій, речовина та/або матеріал для проведення випробувань.
Залежно від джерела і способи отримання інформації ці методи класифікуються на об'єктивні, евристичні, статистичні і комбіновані (змішані).
Об'єктивні методи ділять на вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий та дослідної експлуатації. Евристичні методи включають в себе органолептичний, експертний та соціологічні методи.
Методи визначення значень показників якості в залежності від характеру впливу на об'єкт контролю бувають руйнівними і неруйнівними. Метод руйнівного контролю на увазі руйнування зразків, при цьому може бути порушена придатність зразків до подальшого застосування. Метод неруйнівного контролю не порушує придатність зразків до застосування, тобто не руйнує зразок.
За способом знаходження числового значення методи визначення показників якості діляться на прямі і непрямі. При прямих вимірах шукане значення фізичної величини (маса, довжина, температура, час) визначають безпосередньо за допомогою того чи іншого приладу, а результат вимірювання виходить відразу після відліку за шкалою приладу, наприклад визначення маси товару за допомогою гир.
Непрямі методи визначення будь-якої характеристики А включають проведення n прямих вимірювань характеристики В, з якої характеристика А функціонально пов'язана. За результатами прямих вимірів (В1, В2, В3 ..., Вi) розраховують В = Вi/n, а потім визначають А за формулою А = f (В1, В2, В3 ..., Вi). Непрямі методи менш точні, але дозволяють швидко визначити потрібні характеристики, і в більшості випадків є неруйнівними, наприклад знаходження коефіцієнта поверхневого натягу рідини, оцінка межі міцності при розтягу металів. Поділ методів на прямі і непрямі треба враховувати при математичній обробці результатів, тому що спосіб підрахунку похибок залежить від методу вимірювань.
Вибір методу визначається з урахуванням цілей, завдань та умов оцінки значень показників якості. Результати мають бути обгрунтованими і відтворюваність даних або іншим прийнятним методом. Обраний метод повинен забезпечити оцінку показників якості з необхідною точністю і повнотою на всіх етапах життєвого циклу товару.
1. Поняття якості товарів
Якість - сукупність характерних властивостей, форми, зовнішнього вигляду та умов застосування, якими повинні бути наділені товари для відповідності своєму призначенню. Всі ці елементи визначають вимоги до якості вироби, які конкретно втілені на етапі проектування в технічній характеристиці вироби, в конструкторської документації, в технічних умовах. Передбачають якість сировини, конструктивні розміри і т.д.
У літературі поняття якості трактується по-різному. Однак основне розходження в розумінні якості визначається відмінностями в умовах командно-адміністративної і ринкової економік. В умовах першого якість трактується з позиції виробника, а в ринковій з позиції споживача.
Поняття якості неодноразово обговорювалося науковою громадськістю і практиками. Велику роль у формуванні сучасного уявлення про якість зіграла Академія проблем якості РФ. У результаті її діяльності сформувалося концептуальне бачення якості як однієї з фундаментальних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну та економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства.
Основні елементи придатності товарів, які визначаються технічною характеристикою вироби, називають якістю конструкції. При удосконаленні якості конструкції зростає вартість виробу.
Якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру визначальних її властивостей. Сучасна наука і практика виробили систему кількісної оцінки властивостей продукції, які і дають показники якості. Широко поширена класифікація властивостей предметів (товарів) за такими групами, які дають відповідні показники якості:
-показники призначення товару,
-показники надійності,
-показники стандартизації і уніфікації,
-ергономічні показники,
-естетичні показники,
-показники транспортабельності,
-патентно-правові показники,
-екологічні показники,
-показники безпеки.
2. Методи оцінки якості товарів
2.1. Об'єктивні методи визначення показників якості
2.1.1 Вимірювальний метод

 Вимірювальний (лабораторний, інструментальний) метод визначення чисельних значень показників якості заснований на інформації, що отримується при використанні технічних засобів вимірювань (вимірювальних приладів, реактивів та ін).
Використання технічних засобів здійснюється відповідно до методики проведення вимірювань і припускає використання приладів і реактивів Методика проведення вимірювань включає методи вимірювань; засоби та умови вимірювань, відбір проб, алгоритми виконання операцій з визначення показників якості; форми подання даних і оцінювання точності, достовірності результатів, вимоги техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
Вимірювальним методом визначається більшість показників якості, наприклад, маса вироби, форма і розміри, механічні та електричні напруги, число оборотів двигуна. Основними достоїнствами вимірювального методу є його об'єктивність і точність. Цей метод дозволяє одержувати легко відтворюються числові значення показників якості, що виражаються у конкретних одиницях: грамах, літрах, ньютонах.
 До недоліків цього методу варто віднести складність і тривалість деяких вимірювань, необхідність спеціальної підготовки персоналу, придбання складного, часто дорогого устаткування, а в ряді випадків і необхідність руйнування зразків. Вимірювальний метод у багатьох випадках вимагає виготовлення стандартних зразків для випробувань, суворого дотримання загальних та спеціальних умов випробувань, систематичної перевірки вимірювальних засобів.
2.1.2 Математична обробка даних та аналіз
результатів вимірювань (випробувань)
При проведенні інструментальної оцінки і використання отриманих результатів слід враховувати, що результати вимірювань дають наближене значення вимірюваної величини, тобто можуть містити похибки.
Похибки можна розділити на наступні групи:
Грубі (промахи) пов'язані з невірними розрахунками або недостатньою старанністю в роботі. Такі похибки не є систематичними, однак вони не випадкові, тому що не викликані впливом різних численних факторів.
Систематичні похибки викликані однією або кількома причинами, які діють за певними законами. Виникають внаслідок застосування несправних приладів, неточних гир, порушення методики вимірювання.
Допустимі приладові похибки (інструментальні, апаратурні), обумовлені недосконалістю конструкції та виготовлення правильно працюючого приладу і не суперечать існуючим нормам. Властиві майже всім приладів, які мають рухомі частини. Знос і старіння матеріалів, з яких виготовлені деталі приладів, - постійні причини приладових похибок. Допустимі приладові похибки вказуються в паспорті кожного приладу.
Випадкові похибки викликаються факторами, які носять випадковий характер і не піддаються обліку, тому ймовірність помилки в той чи інший бік однакова.
Помилки вибірки виходять з-за того, що для визначення показників якості береться частина матеріалу, звичайно незначна в порівнянні з усією оцінюваної його масою. Для того, щоб за даними вибірки можна було достовірно судити про показники якості всієї генеральної сукупності, необхідно, щоб вибірка була репрезентативною (представницької).
2.1.3 Реєстраційний метод
Реєстраційний метод грунтується на спостереженні і підрахунку числа певних подій, випадків, предметів або витрат. Цим методом визначають, наприклад, кількість відмов за певний період експлуатації виробу, витрати на створення і (або) використання виробів, число різних частин складного виробу (стандартних, уніфікованих, оригінальних, захищених патентами), кількість дефектних виробів в партії.
Недоліком цього методу є його трудомісткість і в ряді випадків тривалість проведення спостережень. У товарознавства цей метод широко застосовується при визначенні показників довговічності, працездатність, зберігання, стандартизації та уніфікації, а також патентно-правових показників.
2.1.4 Розрахунковий метод
Розрахунковий метод заснований на одержанні інформації розрахунком. Показники якості розраховуються з математичних формул, за параметрами, знайденим іншими методами, наприклад вимірювальним.
Розрахунковий метод використовують при проектуванні і конструюванні вироби, коли воно ще не може бути об'єктом інструментальних досліджень. Часто розрахунковий метод використовують для прогнозування або визначення оптимальних (нормативних) значень, наприклад, показників безвідмовності. Розрахунковий метод дуже часто використовують при проведенні непрямих вимірювань. Наприклад, за величиною показника заломлення скла встановлюють коефіцієнт дзеркального відображення, а по твердості сталі - її міцність. Розрахунковим методом визначають зміст бісульфітних похідних глюкози і фруктози в меді за результатами хроматографічного аналізу
2.1.5 Метод дослідної експлуатації
Метод дослідної експлуатації є різновидом реєстраційного методу. Його використовують, як правило, для визначення показників надійності, екологічності, безпеки. У процесі реалізації цього методу вивчається взаємодія людини з виробом в конкретних умовах його експлуатації або споживання, що має велике значення, так як вимірювальні методи не завжди дозволяють повністю відтворити реальні умови функціонування вироби. Даний метод використовується для оцінки впливу косметичних засобів на шкіру людини, при цьому оцінюється сенсибілізуючі вплив засобів на організм людини.
Для оцінки показників довговічності одягу залучаються піддослідні, які будуть експлуатувати цей одяг в звичайних умовах до повного зносу. Зміна властивостей матеріалів і одягу в цілому може досягатися застосуванням лабораторного устаткування.
Метод дослідної експлуатації використовують при оцінці довговічності роботи електроустаткування. Перевагою цього методу є висока точність і достовірність значень показників якості, а недоліками - тривалість і великі витрати, а в деяких випадках складність моделювання умов експлуатації
2.2 Евристичні методи
2.2.1 Органолептичний метод
Органолептичний метод грунтується на використанні інформації, отриманої в результаті аналізу відчуттів і сприймань за допомогою органів почуттів людини - зору, нюху, слуху, дотику, смаку. При цьому методі не виключається використання деяких технічних засобів (крім вимірювальних та реєстраційних), що підвищують роздільні здатності органів почуттів людини, наприклад, лупи, мікрофона з підсилювачем гучності і т.д.
Органолептичний метод простий, завжди використовується перше, часто виключає необхідність використання вимірювального методу, як більш дорогого, вимагає малих витрат часу. Крім доступності та простоти цей метод незамінний при оцінці таких показників якості, як запах, смак.
Різновидом органолептичного методу є сенсорний, дегустаційний та ін методи. Сенсорний аналіз застосовується для оцінки якості продуктів харчування. У результаті сенсорного аналізу визначають колір, смак, запах, консистенцію харчових продуктів.
Дегустаційний метод передбачає апробування харчових продуктів. Результати дегустації залежать від кваліфікації експерта, дотримання умов дегустації: не можна курити, використовувати пахучі речовини, у тому числі парфумерію.
Незважаючи на істотні переваги органолептичного методу, він має недолік, що виражається в його суб'єктивності. Очевидно, що точність і достовірність значень показників якості, що визначаються даним методом, залежить від здібностей, кваліфікації, навичок та індивідуальних особливостей людей, що визначають відповідні параметри властивостей продукції.
2.2.2 Експертний метод
Експертний метод визначення показників якості заснований на обліку думок фахівців-експертів. Експерт - це фахівець, компетентний у вирішенні конкретного завдання. Цей метод застосовують у тих випадках, коли показники якості не можуть бути визначені іншими методами через недостатню кількість інформації, необхідність розробки спеціальних технічних засобів і т.п.
Експертний метод є сукупністю декількох різних методів, які являють собою його модифікації. Відомі різновиди експертного методу застосовуються там, де основою рішення є колективне рішення компетентних людей (експертів). Кваліфікація експерта визначається не тільки знанням предмету обговорення. Враховуються специфічні можливості експерта. Наприклад, у харчовій промисловості при оцінці якості продуктів харчування враховують можливості експерта сприймати смак, запах, а також його стан здоров'я. Експерти, що оцінюють естетичні і ергономічні показники якості, повинні бути добре обізнані в галузі художнього конструювання.
При використанні експертного методу для оцінки якості формують робочу та експертну групи. Робоча група організує процедуру опитування експертів, збирає анкети, обробляє і аналізує експертні оцінки.
Експертна група формується з висококваліфікованих фахівців у галузі створення і використання оцінюваної продукції: товарознавці, маркетологи, дизайнери, конструктори, технологи та ін Бажано, щоб експертна група формувалася не для однієї експертизи, а як постійно діючий орган з досить стабільним складом експертів.
2.2.3 Соціологічний метод
Соціологічний метод визначення показників якості заснований на зборі та аналізі думок споживачів. Збір думок споживачів здійснюється різними способами: усне опитування; розповсюдження анкет-запитальників, організація виставок-продажів, конференцій, аукціонів. Для отримання достовірних результатів потрібні науково обгрунтована система опитування,а також методи математичної статистики для збору та обробки інформації.
Соціологічний метод широко використовують на стадії виконання маркетингових досліджень, при вивченні попиту, для визначення показників якості, оцінки якості. Наприклад, для з'ясування вимог, яким повинен задовольняти електричний праска, розробляється опитувальний лист із зазначенням параметрів праски. Листи пересилаються поштою, при спілкуванні з покупцями в торгових точках.
Для обробки отриманої інформації потрібно враховувати середній бал і кількість майбутніх покупців, які за даний зразок висловилися. Потім визначають суми балів кожного з параметрів та загальну суму балів. Далі оцінюють коефіцієнти вагомості кожного параметра і перевіряють результати підсумовуванням.
2.2.4 Статистичні методи контролю та
 управління якістю
Статистичні методи засновані на визначенні значень показників якості продукції з використання методів теорії ймовірностей і математичної статистики. Область застосування статистичних методів надзвичайно широка і охоплює весь життєвий цикл товару (проектування, виробництво, використання і т.д.). Статистичні методи застосовуються в системах якості, при сертифікації продукції систем якості. Методи математичної статистики дозволяють із заданою ймовірністю проводити оцінку якості виробів. Статистичні методи сприяють скороченню витрат часу на контрольні операції і підвищення ефективності контролю.
За допомогою статистичних методів можна визначити: середнє значення показників якості та їх довірчі межі та інтервали розподілу; закони розподілу показників якості; коефіцієнти кореляції; параметри залежності досліджуваного показника якості від інших показників або числових характеристик факторів, що впливають на досліджуваний показник якості, а також порівнювати середнє значення або дисперсії досліджуваного показника для двох або декількох одиниць з метою встановлення випадковості чи закономірності відмінностей між ними. При проведенні статистичного контролю приймається рішення про приймання або забракованих всієї партії продукції за результатами контролю вибірки.
Статистичні методи можна використовувати по всьому життєвому циклу продукції, від визначення вимог на самому початку до їх виконання в кінці. Дані методи дозволяють значно скоротити трудовитрати і обсяги роботи з контролю партій. Це пов'язано з тим, що контролюється від 5 до 15% від всієї партії. Використання статистичних методів знайшло відображення в стандартах.
ВИСНОВОК
В результаті теоретичного вивчення комплексних методів оцінки якості, зроблені наступні висновки.
Якість - синтетичний показник, що відображає сукупне прояв різних факторів. Це поняття відображає сукупність властивостей і характеристик продукції.
Якість пройшло багатовіковий шлях розвитку і розвивалося в міру того, як удосконалювалися потреби і зростали можливості виробництва по їх задоволення.
Якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру визначальних її властивостей. До основних показників якості відносяться призначення, надійність, технологічність, стандартизація і уніфікація, ергономічність, естетичність, транспортабельність, екологічність, безпека, патентно-правові показники.
Кількісне значення показників якості продукції визначається методами:
* Експериментальним,
* Органолептичними,
* Соціологічним,
* Експертними.
Важливим елементом в управлінні якістю є сертифікація та стандартизація. Головне завдання стандартизації полягає у створенні системи нормативно-технічної документації. Ця система визначає прогресивні вимоги до продукції, а також контроль за правильністю використання цієї документації.
Список використовуваної літератури
1. Николаева М.А. «Товарна експертиза, М., 1999 р
2. Райкова Є.Ю. «Теорія товарознавства»
3. Сергєєв А.Г. «Сертифікація», М, 2000 р
4. Товарознавство продовольчих товарів, Ростов-на-Дону, 20003 р
5. Товарознавство та організація торгівлі продовольчих товарів, М, 2003 р

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.8 of 10 on the basis of 2643 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status