ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпори по ТГП
     

 

Теорія держави і права

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: Поняття та основні
ФУНКЦІЇ. ТГП це сума і система знань про загальні політико-юридичнихзакон-х розвитку і виникнення та функціонування гос-но правовихявищ. Теорія досліджує явища в цілому і носить фундаментальний хар-р
(загально теор) спираючись на ф-ті погляди. Осн функції; - пізнавальна
(онтологічна), закл. У пізнанні і поясненні явищ і процесів гос-но -прав життя. - Евристична функція мистецтво нахожд істини. Закл в глибиніпізнання основних закон-тей гос-правовому житті з'ясувати тенденцію Розвиткуправа и гос. - Прог --ностіческая укладений у прогнозуванні подальшого розвитку права ідержави на основі відображено її об'єкт закономірностей.

2. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ОБЩ. ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ. Державазаймає особливе місце госуд і політичній системі: - держава єєдиним повноправним органом (у масштабах країни); - держававизначає основні розвитку суспільства в системі суспільства; - госуд єофіційним представником всередині країни і за її межами. Державає ядром політичної системи. С'б'екти політичної системи черезвибори формують політичні органи.

3. УКРАЇНА ЯК суверенною демократичною державою. Поняття демократіївживається ви Терех значеннях - як фора держави, - як політичнийрежим, - принцип організації та діяльності суспільством і державнихорганів. Визнання народу вищим джерелом влади (5ст К), - виборній основіорганів держави в результаті конкурентних, чесних, вільних виборів,
- Рівноправність громадян в управлінні справами держави, - проголошеннягарантування і реальне здійснення прав громадян, - підпорядкуванняменшості більшості, але при собляденіі прав меншості, - законність вяк режим, - взаємна отвецтвенность держави і особистості.
Суверенітет (верховенство, незалежність, єдність) 16.07.90.

4. СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ НАУК, МІСЦЕ І РОЛЬ В НІЙ ТГП. У системі заг.наук ТГП явл. приватної соціологічною наукою розглядає. Гос-во і право яксуспільне явище. Всістеме правознавства (юр. Наук) вона єзагальнотеоретичної наукою, явл. методолог. Базою галузевих юр. Наук тобтопоняття, принципи, закономірності. ТГП для всіх юр наук має орієнтуютьзначення. Як навчальна дисципліна ТГП грає роль теоритического введення вправознавство. До революції ТГП розглядалася як інціклопедія права.

5. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТА І МЕТОДІВ ТГП. ТГП вивчає основні закони розвиткудерж і пр вони определ гос-по надбудову в цілому. - Закономірності метушня гос іпр; - розвиток сутності та змісту держ і пр; - хутро та функції г і п; --призначення апарату публ влади; - заснування законності гос органів; --загальні прінцмпи демократії, законності і правопорядку заг порядку; --призначення і функції права, правове регулювання заг. Методологія цесистема прийоми, принципів і способів вивчений загальних закономірностей метушня іразв гос-по явл. методи: - загальний і конкретний. Загальний: - метод фил-йдіолектікі (Гегель); - Восхожд від простого до складного, від абстрактного доконкретно; - єдність історичного та логічного. Когкретние: - формально -догмат метод (юр-технич) має практичне значення для правотв, длясистемат норм актів; - системно-структурний; - соціологічкскій
(статистичний); - Порівняльний (конкретні методи в сревненіі із загальнимипри вивченні ТГП.

6. ПОН, призн, сутнього ГОС-ВА. Совр ПІДХОДИ до сутності ГОС-ВА. Д-ва цеособлива організація публічної влади кіт виражає інтереси всього народу абодомінуючої частини. Своя територія, суверенітет, збираючи податки. Формуй госапарат управління і примушуючи, виступає суб'єктом міжнародних відносин.
Призн: територія (це визна кордонами частина земної кулі якийРаспростри суверенітет цієї держави (16.07.90 .))., суверенітет
(верховенство, незалежність, єдність), наявність публічної влади, нал спецапарату управлен заг, правов початку организ життя заг. Розкрити сутністьдержави - це заначив це виявити що заначив необхідність його всуспільстві, д-ва в цівіле поном як засіб компр.

7. ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ. ФДМ, ФГП, ФГР. Форма госдарства - цехарактеристика порядку организ гос влади в країні. Вона розкривши зміст:
- Порядок образ і функц вищих орган держ влади і управління в країні
(монархія абсолютна і обмежена, парламентська республіка,президентська, змішана); - спосіб територіального устрою і порядокспіввідношення з регіонами та місцевими влестямі (унітароное держава,федерація, конфедер - кожен має свій суверінететом, протекторат,унія, імперія, Фузія, інкорпорація); - методи здійснення гос-й влади
(демократичні ліберальний-частвная власність і недемократіческіелабо антідеомкратіческіе - автолітарний, тоталітарний, фашистський. Деспотія,тиранія.)

8. ФУНКЦІЇ ГОС-ВА: ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСИФІКАЦІЯ. Цеосновні напрямки діяльності гос-ва обумовлені потребою впевних суспільних відносин. Внутрішні - направл на внутрішнюдіяльність держави в межах її території: - економічна,соціальна, фінансово-контрольна, охоронно-правова, природоохоронна.
Зовнішні - діяльність держави на міжнародній арені: - культурнаспівробітництво, науково-технічне співробітництво, охорона окр середовища,оборона країни. Функц гос-ва - зовнішні і внутрішні-за сферамижиттєдіяльності економічні, політичні, гуманітарні - потривалості дії - постійні і тимчасові.

9. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ. СИСТЕМА ГОС ОРГАНІВ В УКРАЇНІ, ЇХ
ПРАВОВА ОСНОВА. Орган державної реєстрацiї явл апарату гос влади і частина механізму гос -ва, мають свою структуру, компетенцію як правило керують окремоїсферою общ життя. Правова основа: законодавчий порядок створення, функц -я, припинення деят; самосотятельность (не має право вмешиваться вдіяльність інших органів держ). Система: - представницькі органи держвлади справ на задо-е та органи місцевого самоврядування; - виконавчіоргани поділяються на вищі та центральні (мінестерства і відомства); --місцеві органи виконавчої влади; - органи судової влади.
(85,91,92,93,94)

10. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ і функції-ня госуд влади в Ураїні.
Системи "стримань і прото-В". Принцип стримувань і противаг це принципподілу влади на зак, исп, закон, теоретичні обгрунтував і вивчив Шарль
Монтеськье. Кожна з влади явл самостійною і незалежною, виключаєпривласнення влади (узурпації) окремий орган влади. Елемент здеру і прот: --право ВЕТА президента на закони Прінемаемие парламентом (106); - процедураімпічменту; - наявність незалежної судової влади, шляхом розгляду насуді спорів про право суд є котнрол і стримає всі інші гілки влади;
- Діяльність конституційного суду розглядає акти законодавчої владина вимогу виконавчої і навпаки.

11. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ОСНОВА, КЛАСИФІКАЦІЯ ГОС.
СЛУЖБОВЦІВ. Державна служба це робота в гос закладах, особливий вид госдіяльності осущ на професійній основі в соотвецтв покладено на цейорган завданнями та функціями, служба розглядається на ряду з матеріальноютрудовою діяльністю, як окремий правовий інститут, що складається з нормвизначають правовий статус гос-х службовців: - порядок вступу наслужбу; - посадові права та обов'язки; - обмеження та поощеренія; --соц захист і пільги. Держ службовець це особа яка займає посаду визназа конкретно встановлене винагороду, виконує конкретну роботу поздійснення завдань і функцій держави. Класифікація: - від виду госдіяльності: виконає, судебн, представницька; - по хар-ру праці: --керівники, - фахівці,-технічні виконавці; - За юрид властивості: на - гос служащ мають влатсние повноваження (посадові особи,представники влади) та неімеющіе; по клас службовців щодо правового режиму: --штатні і позаштатні раб-ки (за договором).

12. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОУПР-Я В УКРАЇНІ. Самоврядуваннявид соціального управління кіт заснований на самоорганізації, самодіючі,саморегулюванні та участі в суспільних відносинах. Самоупрсамостійно управляє справами ставить передсобой завдання і виконує їх.
Принципи: свобода, рівність, участь в управлінні. Термін самоврядуваннявикористовують до кількох рівнів об'єднання людей: 1 до всієї громади (загсамоврядування), 2 окремим територіям (регіональні, місцевісамоврядування), 3 керування виробництвом (виробничесамоврядування, локальне). Формами самоврядування явл. : Поради,муніципалітети (самоврядна громада або сукупність виборних органівмісцевого самоврядування ил держуправління), сходи (сходи громадян), зборів,трудові колективи (зборів). Місцеве самоврядування це особливарізновид самоврядування, суть полягає в законному правітериторіальної спільності самостійно вирішувати всі питання місцевого значення врамках адміністративно терито одиниці (не завжди в рамках). Сільські,селищні і міські ради можуть дозволяти створення з ініціативижителів будинкові, вуличні, квартальні комітетів.

13. ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ А УКРАЇНІ, ЇХ ВИДИ,
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ.

14. ПОНЯТТЯ Правотворчість. ПРИНЦ, СТАДІЇ ПРАВОТВ ПРОЦЕСУ.
Правотворчість явл однієї зі сторін діяльності держави метою якоїявл формування правових норм, їх зміну і скасування. Правотворчість явлпроцесом зведення до закону гос волі і оформленні її в разл юридичнихактах. Правотворчу поняття більш вузьке ніж правотворення. Принципиправотворчу: - демократизм, активна участь населення у всез видах влади;
- Законів і Конституції; - гуманізм, напрямок актом на захист правособистості; - професіоналізм (за участю професіоналів); - принциппостійного вдосконалення прийнятих актів. Вимоги: компетентно -ть, доступність, стислість. Правотворчого процесу єсовок здійснені дії организ послідовних: - стадія законініціативи це КабМін, ВР, Президент, Нацбанк; - стадія обговореннявнесеного законопроекту, буває офіційним (палати парламенту, парламкомітети підкомітети і комісії) і неофіційним; - стадії прийняття ізатвердження прин ВР, затверджений Президентом; - оприлюднення бувши офіційне танеофіційне (промульгацію).

15. ГОС-ВО ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН. Держава в правовідносинах яксуб'єкт може виступати як в цілому так і через гос. Органи. Держ виступаєяк офіційний представник суспільства як всередині так і за її межами.
Усередині своєї країни гос-во є власником воно виступ якрозпорядник. Держ власної від імені народу поширюється через спец госоргани (фонд держ майна) кіт може продавати (приватизація) та викуповуватигос майно (націоналіз). За межами країни держава теж євласником (посольства, будівлі., культурні цінності). Об'єкти гос-вакораблі літаки і т.д. Через міжнародні договори гос выст як суб'єктаміжнародних відносин.

16. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН. ПОНЯТТЯ ПРАВОСП, ДЕЕСПОС І
Правосуб'єктності. Суб'єкти правових відносин - це суб'єкти права яківикористовують своє право дієздатність. Суб'єктами правовідносин явл физич.і юридичні особи. Физич ОСОБИ: це особи які володіють правоспос ідієздатні Правоспособ це право бути носієм прав з народження - смертюзакінчуються. Дитина право на мед допомогу, на життя, на житло, ім'я. Зчасом людина формується з його спеціальними правами (паспорт 18,водіння). Дієздатність - самостійно своїми дійств реалізовуватиправа та обов'язки осущ. Повна, Часткова (з 15-18), Обмежена (після 15років за рішенням суду), Повний не дієздатний (до 15 років права осущ батьки)або (душевно хворі) ЮР ОСОБИ: - згідно зі ст 23 Гр.КУ юр особами єорганізації, установи, підприємства які від свого імені можутьвиступати в суді нести обов'язки як юридична особа. ПРИЗ ЮР ОСОБИ: --цілісність установи наявність трудового колективу, адміндії на основі статуту зареєструють в органах влади.; - наявність відособлені.майна; - нести юр відповідальність від свого імені. Правоздатність тадієздатність юридичних осіб виникає з моменту реєстрації статуту в госорганах.; - печатка установи; - юридичну адресу. ВИДИ ЮР ОСІБ:комерційні (комерц основа - для прибутку) та некомерційні (такого собі цілімедицина, освіта)

17. ПРИНЦИПИ ПРАВА, ЇХ І КЛАСИФІКАЦІЯ. Принц права це важливі ідеї визнаосновні вимоги до системи права, це основи на яких будується системаправа - вона без них не можлива. Вони знаходяться в постійному розвитку. Узалежно від характеру принц права розділ: - загальні; - спуціальноюридичні (це соц-но економічні, політичні, ідіологіческіе,етичні, релігійні та ін); - принцип загальнообов'язковості норм права; --несуперечність (пріоритет закону перед іншими нормативними актами); --принцип соц-й свободи виражений у суб'єктивних правах рівність усіх передзаконом і судом; - принц неприпустимий зворотної сили; справедливість,гуманізм, законність, демократизм, єдність юр прав та обов'язків.
Виділяють міжгалузеві, галузь, і принципи інститутів права. Так само допринципам права відносять аксіоми (це положення яке сприймають бездоказів), презумпція (їх істинність вимагає док-ва). Види презумпції:
- незаперечні це закріплено в зак-ве припустити про наявність або відсутністьвизна фактів кіт не віддаються під сумнів наприклад, презумпція неповнолітніхдітей; - опровержімие це закріплено в зак-ве припустити про наявність абовідсутності визна фактів кіт що мають юридичне значення до тих пірпоки стосовно цих фактів невстановлені інше; - преюдиція це винятокоспорювання факту так як він є істинним.

18. Правова держава: сутність, основні риси, ФУНКЦІЇ. Правоведержава це таке гос-во в якому забезпечується панування права,верховенство закону, рівність, пріоритет прав і свобод людини переддержавою пріоритет норм міжнародного права перед національнимзаконодавством. Принципи гуманізму, справедливості, рівності, свободи,честі та гідності особистості. Конкретними критеріями розвитку суспільстваявл.: незалежна, гуманне правосуддя, пріоритет прав і свобод особистостінад інтересами держави, можливість реалізації творчих здібностейі релігійних поглядів кожної людини, особливий зміст чинногозаконодавства основ на принц справедливості з заходами примусу івисоким рівнем розвитку нац культури. Юридичні ознаки: - верховенствозакону у всіх сферах суспільного життя; - поділ влади здержек іпротиваг; - розвинене громадянське суспільство (це самос правовий інститутвідносин який забезпечує умови для реалізації приватних інтересів іпотреби у соц, культурних, духовних та ін сфер життя або гр суспільствоструктура общ відносин які характеризуються наявністю розвинених економічних,соц, і культурних відносин сущ незалежно від держави.

19.ПРІМЕНЕНІЕ НОРМ ПРАВА: ЗНАЧЕННЯ, ОСНОВ. МЕЖІ І СТАДІЇ. Значення:
Застосування норм права це особлива форма реалізації права. Управозастосовчій практиці можна виділити цілий ряд ситуацій колинеобхідно прим норми права вирішувати конкретні справи і приймати по нихрішення. Так обставини коли правовідносини повинні пройти контроль гос -х органів прийняти певне рішення (Зарегистр нерухомий нотаріуса).
Ненадлеж чином використовують права та зобов суб'єктів права. Такіобставини які необхідно встановлювати наявність чи відсутність фактіві визнати значними (факт реєстрації шлюбу, факт безвісновідсутнього, факт визнання померлим. Такі ситуації в яких необхідновстановлювати склад правопорушення, наявність провини і міру отвецтвенності.
Систематизація прогалин у праві що не дозволяє вирішити справу. Стадії: --аналіз і вивчення фактичних обставин справи - вибір нормативного актасоотв галузі права - перевірка достовірності та правильності акта івизначення його юр сили - аналіз змісту і тлумачення норми права --прийняття рішення у справі - виконання цього рішення. Основні риси: --застосований правових норм входить до системи суспільства явл частиною правовоїсистеми; - прим норм права має комплексний характер по скільки охоплюєта інші форми реалізації права; - прим норм права має владний характер іосущ в соотвецтв з компетентними органами гос-ва і службовцями; - застосувати?? иенорм права означає реалізацію законодавства в правовідносинах.

20. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА Правосвідомість: ПРАВОВА ИДЕОЛОГИЯ, ПРАВОВА
ПСИХОЛОГІЯ, ПРАВОВЕ ПОВЕДІНКА. Правосвідомість це явище фил-епредставляє область свідомості відображення правової дійсності. Цесистема знань про право як сукупність зв'язків у формі чутливого абонаукового його розуміння. Правосвідомість складається з правової ідеології іправової психології. Правова ідеологія - це систем наукове виразправових поглядів, принципів, вимог заг класів окремих груп іверств населення. У розробці беруть участь юристи, політики,економісти, з огляду на конкретні історичні умови життя суспільства,розстановку сил, рівень суспільної свідомості, соц-ту психологію, волю іінтереси населення. Правова психологія - це сукупність правовихпочуттів, ціннісних відносини, настроїв, бажань характерних для всьогосуспільства в цілому і конкр соц груп та індивідів. Через правову психологіюреалізується самооцінка тобто уміння критикувати, оцінювати свою поведінку ввідповідно до норм права.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
6.8 of 10 on the basis of 1283 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status