ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Економіко-правовий аспект тимчасового вивозу культурних цінностей
     

 

Митна система

Зміст

Список скорочень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3


Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

Глава 1. Культурні цінності як об'єкти митного контролю ... .. 7


Глава 2. Специфіка застосування митного режиму «тимчасовеввезення/вивезення »щодо культурних цінностей (що дієзаконодавча база) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 15

2.1. Постанова Уряду Російської Федерації «Про переліктоварів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) з повним умовнимзвільненням від сплати митних зборів, податків ... ... ... ... ... ... 15

2.2. Закон РФ «Про вивезення і ввезення культурних цінностей» ... ... ... ... ... ... 21

2.3. Наказ Міністерства культури від 12.10.98 № 528 ... ... ... ... ... ... ... ... 25


Глава 3. Особливості застосування заходів нетарифного регулювання докультурних цінностей при тимчасове вивезення, тимчасове ввезення татимчасове вивезення культурних цінностей для реставрації ... ... ... ... .. 28


Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52


Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55


Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 56

Список скорочень

МЕР -- Міністерство економіки розвитку та торгівлі;

МК - Міністерство культури;

МВС - Міністерство внутрішніх справ;

ГУООП - Головне управління охорони громадського порядку;

МПР - Міністерство природних ресурсів.

Введення

Сучасний період розвитку суспільства, що характеризується різкимисоціально-економічними, а також політичними потрясіннями несев собі також зміни в усвідомленні людьми ролі культурної спадщинив духовному розвитку нації. Культура формується шляхом підсумовуваннядосвіду багатьох поколінь, в результаті їх матеріальної та духовноїдіяльності і являє собою систему творення,поширення, зберігання і використання матеріальних і духовнихцінностей. З огляду на той факт, що дана система євизначальним чинником у всіх областях перетворювальноїдіяльності людини, часто вона стає ареною гостроїідеологічної полеміки з питань культурної політики державив галузі розвитку культурних зв'язків, збереження культурнихцінностей, що є духовним базисом нації.

Однією з особливостей діяльності митних органів
Російської Федерації є те, що митні органи
«... Забезпечують дотримання законодавства, контроль за виконаннямякого покладено на митні органи ... »[5, ст.10]. Митнимкодексом, також на митні органи покладено функції зприпинення незаконного обігу через митний кордон
Федерації «... предметів художньої, історичної таархеологічного надбання народів Російської Федерації тазарубіжних країн, об'єктів інтелектуальної власності ... »[5].

З огляду на вищесказане, а також те, що Законом України від 15квітня 1993 р. № 4804-1 «Про вивезення і ввезення культурних цінностей»
Державний митний комітет віднесено до органів, які виконують вмежах своєї компетенції функції органу державногорегулювання вивезення і ввезення культурних цінностей (Ст. 12 Закону),митні органи, будучи одночасно правоохоронними таподатковими органами, у межах своєї компетенції займаються
«Культурною діяльністю», областю застосування якої є:

«... виявлення, вивчення, охорона, реставрація та використанняпам'яток історії та культури; ...

... музейна справа та колекціонування; ...

... міжнародні культурні обміни; ...

... виробництво матеріалів, устаткування та інших засобів,необхідних для збереження, створення, розповсюдження і освоєннякультурних цінностей; інша діяльність, в результаті якої зберігаються,створюються, поширюються і освоюються культурні цінності »[4,ст.ст. 3,4].

У даній роботі розглянуті основні економіко-правовіпитання, пов'язані з реалізацією законодавства, деякіпроблеми, що ускладнюють їх реалізацію, а також можливі шляхи вирішеннясформованих протиріч у чинному законодавстві, пов'язанихзі статусом даної категорії товарів і митним контролем за їхпереміщенням через державний і митний кордон
Федерації при приміщенні культурних цінностей під митні режими,що забезпечують їх тимчасове вивезення з Російської Федерації тазворотне ввезення.

Актуальність теми, пов'язаної з економіко-правовим аспектомтимчасового вивезення культурних цінностей полягає, насамперед, уте, що дана категорія товарів є унікальною як з точкизору їх матеріально-просторової форми втілення, щоістотним чином позначається на їх значущості для держави зрізних позицій, у тому числі і як запасів вартості, так і зточки зору сучасного стану законодавчої бази.

У даній дипломній роботі розглянуті особливості застосуваннямитного режиму «тимчасове ввезення/тимчасове вивезення» стосовнокультурних цінностей, особливості застосування заходів нетарифногорегулювання. Розглянуто основні проблемні питання, пов'язані ззастосуванням митного режиму «переробка за межами митноїтериторії »у разі вивезення культурних цінностей за кордон дляреставрації.

Аналіз законодавчої бази призводить до необхідностірозгляду питання про виділення культурних цінностей в окремукатегорію товарів, що вимагають спеціального порядку обліку, контролю імитного оформлення. Цей висновок грунтується на неможливостізастосування деяких положень митного законодавства, вразі переміщення культурних цінностей через державний імитний кордон Російської Федерації.

Істотною обставиною, що утрудняє дослідницькуроботу в даному напрямку, є практично повна відсутністьспеціальної літератури, з точки зору розглянутого аспекту, завинятком декількох нормативних актів, що не дають можливості длявирішення нестандартних ситуацій.

Практичне значення дипломної роботи полягає ввисвітлення основних проблемних питань і можливості продовжитирозпочаті дослідження з внесенням конкретних пропозицій по коліяхвиходу з ситуації, що склалася.

Глава 1. Культурні цінності як об'єкти митного контролю

Культурні цінності завжди були об'єктом пильноїуваги з боку людей, як різних національностей, так ірізних верств населення, незалежно від їх рівня життя,політичного або соціального статусу.

Для одних - це предмети задоволення своїх культурнихпотреб, для інших - це спосіб існування чи засібнаживи.

Задоволення культурних потреб - це, як насолодауже створеними творами мистецтва, так і можливістьтвори мистецтва створювати, зберігати, колекціонувати,вивчати і т.д.

В даний час використовуються різні терміни,стосовно об'єктів культури: культурна спадщина, пам'ятникиісторії культури і культурні цінності.

Культурна спадщина утворює сукупність матеріальних ідуховних культурних цінностей інших епох, що підлягають збереженню,переоцінки і використання наявних досягнень.

У статті 3 Федерального Закону РФ від 23 червня № 115-ФЗ «Основизаконодавства про культуру »культурні цінності визначені як:

« ... моральні і естетичні ідеали, норми та зразкиповедінки, мови, діалекти і говори, національні традиції тазвичаї, історичні топоніми, фольклор, художні промисли іремесла, твори культури і мистецтва, результати і методинаукових досліджень культурної діяльності, що мають історико -культурну значимість будівлі, споруди, предмети і технології,унікальні в історико-культурному відношенні території та об'єкти ».

Поняття« культурні цінності »охоплює як матеріальніоб'єкти, так і духовну діяльність людини. Культурної цінністюможуть мати засоби праці і його речові продукти,твори духовної творчості, філософські ідеї, досягненнянауки, традиції, моральні та правові норми і т.д.

У статті 7 закону РФ «Про вивезення і ввезення культурних цінностей»перераховуються категорії предметів, що підпадають під діюцього Закону:

- історичні цінності, в тому числі пов'язані з історичнимиподіями в житті народів, розвитком суспільства і держави,історією науки і техніки, а також що стосуються життя ідіяльності видатних особистостей (державних, політичнихгромадських діячів, мислителів, діячів науки, літератури,мистецтва);

- предмети та їх фрагменти, отримані в результатіархеологічних розкопок художні цінності, в тому числі:

- картини і малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі і збудь-яких матеріалів;

- оригінальні скульптурні твори з будь-яких матеріалів,в тому числі рельєфи;

- оригінальні художні композиції та монтажі з будь-якихматеріалів;

- художньо оформлені предмети культового призначення, вЗокрема ікони;

- гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друкованіформи;

- твори декоративно - прикладного мистецтва, у томучислі художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу,кістки, тканини та інших матеріалів;

- вироби традиційних народних художніх промислів;

- складові частини та фрагменти архітектурних, історичниххудожніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;

- старовинні книги, видання, які становлять особливий інтерес
(історичний, художній, науковий і літературний), окремоабо в колекціях;

- рідкісні рукописи і документальні пам'ятники;

- архіви, включаючи фото-, кіно-, відеоархіви;

- унікальні та рідкісні музичні інструменти ;

- поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремоабо в колекціях;

- старовинні монети, ордени, медалі, печатки та інші предметиколекціонування;

- рідкісні колекції та зразки флори і фауни, предметищо представляють інтерес для таких галузей науки, як мінералогія,анатомія та палеонтологія;

- інші рухомі предмети, у тому числі копії, що маютьісторичне, художнє, наукове або культурне значення, атакож взяті державою під охорону як пам'ятники історії ікультури.

Різноманітність вживаних термінів пояснюється тією складністю,яка виникає при використанні загальноприйнятих по відношенню докультурних цінностей поняттями стосовно до митногозаконодавству. Це та межа, за якою унікальневитвір, що виражає творчість народу, його мову, звичаї,віросповідання і т.д. стає, з точки зору букви закону
«Товаром, що переміщуються через митний кордон
Федерації ».

Необхідно підкреслити, що цінності (культурні цінності), зточки зору міжнародної класифікації, який використовується для оцінкинаціонального багатства по системі національних рахунків єоднією зі складових нефінансових виробничих матеріальнихактивів. У даному випадку культурні цінності можуть виступати якпредмети значної вартості, не зменшується з плиномчасу, які самі безпосередньо не беруть участь у матеріальномувиробництві, але при цьому можуть бути запасами вартості.

Національне багатство

постійно вимагає створення активи Фінансовіактиви

постійно вимагає створення активи (у системі національних рахунків)

Матеріальні

Нематеріальні

1. Основніфонди 1. Витрати на геологорозвідку
Виробничі 2. Мат. Оборотні Ср-ва 2.
Оригінали лит. І худож. виготовлений.

3. Цінності

3. Програмне забезпечення ЕОМ

1.Земля 1.

Ліцензії, патенти, ноу-хау

2.Богатства надр 2.

Договору про оренду
Невиробничі 3.Невиращеваемие ресурси (лісові, рибні, водні)

Слід зазначити, що митне законодавство неприпускає віднесення культурних цінностей до окремої категоріїтоварів з точки зору митного оформлення і, таким чином, зцього боку - культурні цінності стають товаром, як будь-якимрухомим майном, що переміщуються через митний кордон
Російської Федерації.

Товарна номенклатура містить у собі товарну групу 97 -
«Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат»і пропонує класифікацію культурних цінностей з шести товарнимпозиціях:

9701100000 - Картини, малюнки та пастелі;

9701900000 - Інші;

9702000000 - Оригінали гравюр, естампів і літографій;

970300000 - Оригінали скульптур і статуеток з будь-якихматеріалів;

9704000000 - Марки поштові або марки держмита, знакипоштової оплати та ін;

9705000000 - Колекції і предмети колекціонування іззоології, ботаніки, мінералогії, анатомії, історії, археології,палеонтології, етнографії, або нумізматиці;

9706000000 - Антикваріат віком понад 100 років;

Дана класифікація передбачає віднесення культурнихцінностей до окремої товарної групи.

Разом з тим, на митні органи Російської Федераціїпокладено функції з припинення незаконного обігу черезмитний кордон предметів художньої, історичної таархеологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн. Крімтого, контроль за законним переміщенням культурних цінностей, (приумови, що вони мають матеріально-просторову формувтілення) передбачає виділення їх в окрему категоріютоварів.

Дана обставина обумовлена тим, що в традиційномурозумінні товаром є продукт людської праці, створенийдля отримання прибутку шляхом продажу або обміну. Природно, щокультурні цінності можуть виступати і в цій якості, аленаведені раніше визначення, що відносяться до культурних цінностей,явно суперечать економічної сутності товару, що видно зпреамбульной частини закону «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».

Крім того, умовно потрапляючи під визначення «товар», як
«Будь-яке рухоме майно, ... переміщується через митний кордон
Російської Федерації »(закон« Про митний тариф »), культурніцінності не підпадають під дію цього закону. Виходячи здиспозиції, закон «Про митний тариф» не може застосовуватися дорегулювання правовідносин що виникають, з порушень абоправопорушень у сфері контролю за вивезенням і ввезенням культурнихцінностей.

Цей закон, будучи законодавчим актом прямої дії,не встановлює процесуальні особливості та суб'єктіввідповідальності у сфері порушення, пов'язаних з недотриманнямвстановленого порядку з переміщення через митний кордонкультурних цінностей.

Таким чином, корреспондіруя об'єкт «товар» і об'єкт
«Культурна цінність», можна зробити висновок, що ст. 230 ТК НЕпередбачає як об'єкт правопорушення - порядокоформлення культурних цінностей, що переміщуються через митнийкордон держави, що також підтверджує необхідністьвиділення культурних цінностей в окрему категорію товарів.

Виходячи з вищевикладеного, слід визначитися врозмежування сфер застосування адміністративного і кримінальногозаконодавства по відношенню до тих випадків, коли порушений порядокпереміщення, включаючи застосування митних режимів, порядокмитного оформлення та митного контролю за переміщеннямкультурних цінностей через митний кордон Російської Федерації.

Необхідно підкреслити і ту істотну особливість, якаполягає у визначенні митної вартості при митномуоформленням культурних цінностей і поміщення їх під режим тимчасовий
«Ввезення/вивезення». Відповідно до закону «Про митний тариф», митнавартість заявляється декларантом митному органу Російської
Федерації. Порядок визначення митної вартості товарівгрунтується на загальних принципах митної оцінки, прийнятих вміжнародній практиці, і відноситься до товарів, що ввозяться намитну територію Російської Федерації і визначається
Урядом Російської Федерації на основі положень закону «Промитний тариф ». Митна вартість вивезених товарів такожвстановлюється Кабінетом Міністрів України [2, ст. 12].

При визначенні митної вартості використовуються методи,встановлені цим Законом.

Істотним є те, що жоден із шести методів неможе бути застосований у випадку, коли товаром є культурніцінності.

Природно, що саме поняття «культурні цінності» або
«Витвори мистецтва» мають на увазі під собою дбайливе іуважне до них ставлення як з боку працівників «культурної»сфери, так і з боку митних органів, які звикли, в основномумати справу з «звичайним» товаром, тобто ?? продуктом праці, створенимдля продажу ».

Треба сказати, що митне оформлення культурних цінностейвідбувається відповідно до встановленого для цих цілей порядку,який регламентується Законом про вивезення та ввезення культурнихцінностей, митним законодавством та іншими відповіднимизаконодавчими актами Російської Федерації.

Фіскальна функція митних органів при оформленнікультурних цінностей зводиться до мінімуму, тому що митнезаконодавство в даний час надає можливість длябезмитного вивозу витворів мистецтва, що не представляють зсебе антикваріату або не є народним надбанням. Разом зтим, наявність податку на додану вартість на творимистецтва істотно обмежує можливість ввезення культурнихцінностей до Росії. З одного боку це запобігає ввезення натериторію Росії творів т.з. «Псевдокультури», з іншогобоку - призводить до великих складнощів у разі придбаннясправжніх шедеврів російськими музеями та іншими організаціями. Тимне менше, можливість для ввезення культурних цінностей ззвільненням від сплати ПДВ існує і використовується в деякихвипадках російськими музеями для придбання або прийняття в дартворів мистецтва. Рішення про звільнення від ПДВ у такихвипадках приймається кожен раз окремо і є компетенцією ГТК
РФ.

Глава 2. Специфіка застосування митного режиму «тимчасове ввезення/вивезення» щодо культурних цінностей (діюча законодавча база)

2.1. Постанова Уряду від 16.08.00 р. № 599 «Про перелік товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) з повним умовним звільненням від сплати митних зборів і податків».

Будь-який митний режим, під який можуть бути поміщенітовари, має свої особливості, пов'язані з різними чинниками.
Це може і специфіка оподаткування, умови зберігання на складахтимчасового зберігання, особливості застосування заходів нетарифногорегулювання, відповідальність за різні види порушеньмитних правил, пов'язаних із застосовуваним митним режимом ікатегорією товарів. До особливостей можуть бути віднесені також ірізні категорії товарів, можливість або неможливістьзастосування до них окремих митних режимів, форми звітності,особливості перевезення, методів контролю за митною вартістю тавалютного контролю. Можливість чи неможливість наданняпреференцій і багато іншого.

Режим «тимчасовий ввіз/тимчасовий вивіз» також має своїособливості. Ці особливості пов'язані, перш за все, з категоріямитоварів, приміщення яких під зазначений режим є можливимабо неможливим, з особливостями оподаткування при приміщеннітоварів під даний режим і з приміщенням тимчасововвезених/вивезених товарів під інші митні режими.

Митний режим «тимчасове ввезення/вивезення» регламентуєтьсяглавою одинадцятий Митного кодексу Російської Федерації.
Даний режим припускають тимчасове знаходження товарів натериторії Росії або за її межами з подальшим їх вивезенням абоввезенням у встановлені законодавством терміни і з можливимзастосуванням пільг зі сплати митних платежів.

Окремі категорії товарів, наприклад культурні цінності,ввезення і вивезення яких здійснюється тимчасово, вимагають застосуванняінших законодавчих актів (Федеральний Закон про вивезення та ввезеннякультурних цінностей), застосування заходів нетарифного регулювання,різних документів, не потрібних при застосуванні даних режиміввідносно інших товарів.

Розглянемо найбільш загальні питання, пов'язані із застосуваннямзазначеного митного режиму.

До основних особливостей застосування даного режиму відносятьсявимоги Російського законодавства до категорій товарів,які можуть бути поміщені під режим тимчасового ввезення/вивезення. Цівимоги викладені в Постанові Уряду від 16.08.00 р. №
599 «Про перелік товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) з повнимумовним звільненням від сплати митних зборів і податків ».

Істотним фактом є те, що предмети,класифікуються в товарній групі 97, потрапляють під дію п.17розділу III переліку товарів, затверджених постановою
Уряду Російської Федерації від 16 серпня 2000 року № 599,тимчасово ввозяться (вивозяться) з повним умовним звільненням відсплати митних зборів і податків:

- Товари, які є творами мистецтва, предметами колекціонування, якщо такі товари залишаються у власності іноземної (при вивезенні - російського) особи, книги, періодичні видання, публікації та документи, пов'язані з утворенням , наукою, культурою.

Основні вимоги, що пред'являються до процедури приміщеннятоварів під режим «тимчасове ввезення/вивезення» поширюються також іна товарну групу 97. До цих вимог, як уже зазначалося,відносяться, перш за все, можливість віднесення товарів до переліку,затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від
16 серпня 2000 № 599, зобов'язання про зворотне вивезення/ввезеннятоварів, неперехідні право власності на товари, можливістьїх надійної ідентифікації, дотримання строків тимчасовоговвезення/вивезення та деякі інші.

Необхідно підкреслити, що збори за митне оформленнясплачуються при кожному разі декларування, тобто, як привідкритті режиму «тимчасове ввезення/вивезення», так і при її закриттябудь-яким іншим митним режимом. Виключенням є випадкиоформлення тимчасово вивозяться державними та муніципальнимимузеями, архівами, іншими державними сховищами, а такожбібліотеками культурних цінностей, що знаходяться в їх фондах напостійному зберіганні, для експонування, назад ввозяться післяпроведення виставок, вернісажів і подібних заходів, а такожтимчасово ввозяться на адресу цих організацій культурних цінностей уметою експонування і назад вивозяться після проведення виставок,вернісажів і подібних заходів (Інструкція про стягування митнихзборів за митне оформлення).

Заява-зобов'язання про зворотне вивезення/ввезення товарівнадається до митного органу, що проводить оформленнятимчасово ввозяться/вивозяться товарів. У Заяві-зобов'язаннівказуються реквізити юридичної особи, відомості про товари, цілі іобставини тимчасового ввезення/вивезення, строки ввезення/вивезення. Такожпідтверджується ознайомлення до вимог статей 271, 273, 263,
284 Митного кодексу Російської Федерації, що передбачаютьвідповідальність за порушення даного зобов'язання (Додаток 1).

Необхідно підкреслити, що дані форми Заяв -зобов'язань, затверджене наказом Санкт-Петербурзької митниці від
24.09.97 р. № 150, що надається при приміщенні товарів підмитний режим «тимчасове ввезення/вивезення» за своїм змістом невідповідає вимогам, що пред'являються до порядку переміщення,митного контролю та митного оформлення культурних цінностей,що поміщаються під зазначений митний режим.

В даний час керівництвом Санкт-Петербурзької митницірозглядаються форми Заяв-зобов'язань, найбільш повновідповідають вимогам, що пред'являються до основних умовприміщення культурних цінностей під режим тимчасового ввезення/вивезення
(Додаток 2,3).

Аналогічна проблема існує і при необхідності продовженнястроків тимчасового ввезення/вивозу культурних цінностей. Заява --зобов'язання, що використовується під час продовження термінів на «звичайний» товарявляє собою форму, представлену в Додатку 4. Найбільшприйнятна форма Заяви - зобов'язання про продовження термінівтимчасового ввезення/вивезення для культурних цінностей повинна матиформу, представлену в Додатку 5.

Крім того, при продовженні строків тимчасового вивезення необхіднописьмовий дозвіл Департаменту по збереженню культурнихцінностей Міністерства культури Російської Федерації, документ провстановлення страхової оцінки культурних цінностей, гарантіїдержавних органів приймаючої сторони (країни призначення) вщодо збереження та повернення культурних цінностей, документ,підтверджує комерційне страхування тимчасово вивезенихкультурних цінностей.

Необхідно підкреслити, що порушення строків тимчасового ввезенняабо вивезення, якщо зворотне вивезення або ввезення є обов'язковим,передбачає відповідальність за порушення митних правил,передбачену частиною першою статті 271 Митного кодексу
Російської Федерації. Справа про порушення митних правил заводитьсянегайно, якщо товари в день закінчення терміну тимчасовоговивезення або ввезення не представлені до зворотного ввезення, вивезення або незаявлені до приміщення під інший митний режим.

При порушенні термінів тимчасового вивезення, якщо вивезені товари
- Культурні цінності та їх повернення у встановлені терміниє обов'язковим, відповідальність настає відповідно достаттею 190 Кримінального кодексу Російської Федерації. Дане діяннякваліфікується як самостійний злочин, здійснене відразуж у момент закінчення строків тимчасового вивезення.

Необхідно підкреслити, що диспозиція статті 271 Митногокодексу РФ носить альтернативний характер тільки відноснотоварів, і наявності або відсутності ознак контрабанди.

Стаття 219 ТК РФ кваліфікує неповернення на митнутериторію РФ предметів художньої, історичної таархеологічного надбання народів Російської Федерації тазарубіжних країн, вивезених за її межі, якщо таке поверненняє обов'язковим, як один з видів кримінальним злочиномконтрабанди.

Пункт 2 статті 56 Закону від 15 квітня 1993 р. «Про вивезення іввезення культурних цінностей »також кваліфікує дане діяння якконтрабанда і відсилає до кримінального законодавства Російської
Федерації.

Стаття 190 Кримінального кодексу РФ кваліфікує дане діянняяк неповернення у встановлений термін на територію РФ предметівхудожнього, історичного та археологічного надбання народів
РФ і закордонних країн, вивезених за її межі, якщо такеповернення є обов'язковим згідно ззаконодавством і визначає його як самостійнезлочин.

Безпосереднім об'єктом даного злочину єпорядок вивезення та повернення культурних цінностей. Предметомданого злочину є культурні цінності, під якимирозуміються рухомі предмети матеріального світу, певністаттями 6,7 Закону РФ «Про вивезення і ввезення культурних цінностей».
Крім цього, поняття «культурні цінності» розкривається в ст. 3
«Основ законодавства про культуру» від 09.10.92 р., у ст. 3
Федерального закону від 26.05.96 р. «Про Музейний фонд РФ і музеях
РФ ». Разом з тим, ст. 5 закону «Про митний тариф» та ст. 18
Митного кодексу РФ культурні цінності можуть бути віднесені дотоварах, як до «будь-якого рухомого майна».

Санкцією, передбаченої частиною 1 статті 271 ТК РФ єштраф у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості товарів,що є безпосередніми об'єктами правопорушення.

Разом з тим, у ст. 231 ТК РФ роз'яснюється, щовідповідальність за НТП настає, якщо правопорушення не тягне засобою кримінальної відповідальності. У цій же статті зазначено, щозалучення до кримінальної відповідальності не звільняє відвідповідальності за НТП, але «термін накладення стягнення обчислюється змоменту отримання митним органом РФ рішення про відмову або впорушення кримінальної справи »(ст. 247 ТК РФ).

Таким чином, в день закінчення терміну зворотного ввезення,зазначеного в заяві - зобов'язанні, при відсутності дозволуна продовження дії Свідоцтва на право тимчасового вивезеннякультурних цінностей і за реальної можливості повернути культурніцінності на територію РФ, дане діяння є завершенимзлочином, відповідальність за яке настає відповідноз санкцією, передбаченої ст. 190 Кримінального кодексу РФ.

П. 9 ст. 117 УПК РСФСР відносить митні органи до органівдізнання у справах про злочини, передбачені ст. 190 КК РФ.
Відповідно до ст. 119 УПК, «... якщо даний злочин підслідноюрізних органів попереднього слідства, справа направляєтьсяпрокурору для визначення органу, який проводитимепопереднє слідство ». У даному конкретному випадку, ст. 126 УПК
РРФСР обов'язковість попереднього слідства покладено наслідчих органів ФСБ.

2.2. Закон РФ «Про вивезення і ввезення культурних цінностей»

Федеральний закон Російської Федерації від 15.04.93. № 4804-1є одним з основних керівних документів, що регламентуютьпорядок вивозу з Російської Федерації і ввезення до Російської
Федерацію культурних цінностей. Разом з іншими законодавчимиактами Російської Федерації цей Закон має на меті збереженнякультурного надбання Росії, захист культурних цінностей віднезаконного вивезення, ввезення та передачі права власності на них.

Закон заснований на принципі єдиного митного простору ієдиного порядку вивезення і ввезення культурних цінностей на всійтериторії України незалежно від форми власності,а також для всіх юридичних, фізичних, посадових осіб та органіввлади і управління.

Відповідно до ст. 6 Закону під культурними цінностями розуміютьсярухомі предмети матеріального світу, що знаходяться на території
Російської Федерації, а саме:

- культурні цінності, створені окремими особами або групою осіб, які є громадянами Р Ф;

- культурні цінності, що мають важливе значення для РФ і створені на території РФ іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають на території РФ;

- культурні цінності, виявлені на території РФ;

- культурні цінності, придбані археологічними, етнологічними і природничо-експедиціями за згодою компетентних влади країни, звідки походять ці цінності;

- культурні цінності, придбані в результаті добровільних обмінів;

- культурні цінності, отримані як дарунок або законно придбані за згодою компетентних органів влади країни, звідки відбуваються ці цінності.

Культурні цінності, що не підлягають вивозу з РФ,розглянуті в ст.9 Закону:

- рухомі предмети, що становлять історичну, художню, наукову чи іншу культурну цінність і віднесені відповідно до чинного законодавства до особливо цінних об'єктів культурної спадщини РФ, незалежно від часу їх створення;

- рухомі предмети, незалежно від часу їх створення, що охороняються державою і внесені в охоронні списки та реєстри в порядку, встановленому законодавством РФ;

- культурні цінності, що постійно зберігаються в державних і муніципальних музеях , архівах, бібліотеках та в інших державних сховищах культурних цінностей РФ. За рішенням уповноважених державних органів дане правило може бути поширене на інші музеї, архіви та бібліотеки;

- культурні цінності, створені понад 100 років тому, якщо інше не передбачено цим Законом.

Закон передбачає регулювання вивезення з території
Російської Федерації і ввезення з території Російської Федерації, атакож тимчасове вивезення і тимчасове ввезення культурних цінностей. Вивезеннякультурних цінностей, що не підпадають під дію ст.9чинного Закону, має здійснюватися відповідно дорішенням про можливість їх вивезення, що приймаєтьсядержавними органами, визначеними Законом. Необхіднопідкреслити, що вивезення і ввезення культурних цінностей,що містять дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, а такожвиди зброї регулюються іншими законодавчими актами
Російської Федерації. Це зазначено в ст.ст. 20 і 21 Закону.
Порядок вивезення і ввезення культурних цінностей поширюєтьсятакож і на осіб, що володіють дипломатичними привілеями та імунітетами.

Культурні цінності, що ввозяться на територію РФ, підлягають митному контролю та спеціальної реєстрації в порядку,встановленому Федеральною службою по збереженню культурнихцінностей спільно з Державним митним комітетом
РФ. Слід зазначити, що функції Федеральної служби передані
Департаменту по збереженню культурних цінностей Міністерствакультури Російської Федерації.

При транзит культурних цінностей через територію РФтакож повинні надаватися документи, що підтверджують те,що дані предмети ввозяться виключно з метою транзиту.

У Законі приділяється увага тимчасового вивезення ітимчасового ввезення культурних цінностей. Тимчасове вивезення і ввезення кул?? турне цінностей здійснюється музеями, архівами,бібліотеками та іншими фізичними та юридичними особами: для організації виставок; для здійснення реставраційних робіт та наукових досліджень; у зв'язку з театральною, концертноюта іншою артистичною діяльністю, а також в іншихнеобхідних випадках.

Аналізуючи даний розділ чинного Закону, слідпідкреслити, що забороняється незаконна передача прававласності на культурні цінності. Однак вивезення культурних цінностей може здійснюватися тільки законним власником предметів або особою, уповноваженою на те власником увстановленому законодавством порядку.

Закон розглядає кілька умов справлянняспеціального збору за право вивозу культурних цінностей. По -перше, збір, який сплачується фізичними та юридичними особамиу випадках отримання ними свідоцтва на право вивезеннякультурних цінностей. По-друге, встановлюються пільги посплати спеціального збору. А по-третє, спеціальний збір нестягується у випадку, якщо вивезення культурних цінностейздійснюється безпосередньо автором. Слід зазначити, щопорядок справляння спеціального збору в даний час невстановлений. Відповідно до Закону встановлюєтьсяміждержавне співробітництво, і полягаютьміждержавні угоди (разд.8) з метою запобіганнянезаконних вивезення, ввезення культурних цінностей та передачіправа власності на них. Він також встановлюєдисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність запорушення законодавства про вивезення та ввезення культурнихцінностей.

2.3. Наказ Міністерства культури від 12.10.98г. № 528

Наказом Мінкультури № 528 затверджено Інструкцію про порядокконтролю за вивезенням і тимчасовим вивезенням культурних цінностей.
Інструкція розроблена відповідно до Закону «Про вивезення і ввезеннякультурних цінностей », Положенням про Міністерство культури
Російської Федерації та іншими нормативно-правовими актами.

Інструкцією визначено місцезнаходження 13-ти територіальнихорганів щодо збереження культурних цінностей з територієюобслуговування. Справжньою інструкцією регламентований порядок видачісвідоцтв на право вивозу культурних цінностей з Російської
Федерації, порядок тимчасового вивезення, порядок контролю за вивезенням ітимчасовим вивезенням культурних цінностей з Російської Федерації.

Для отримання свідоцтва на право тимчасового вивезеннякультурних цінностей з Російської Федерації державні тамуніципальні музеї, архіви, бібліотеки, інші державнісховища культурних цінностей, інші юридичні та фізичніособи повинні надати до Міністерства культури Російської
Федерації або його територіальні органи заяву про тимчасовевивезення культурних цінностей із зазначенням терміну перебування їх замежами Російської Федерації. До заяви повинні додаватися:
. списки культурних цінностей з докладним їх описом;
. договір з приймаючою стороною, в якому мають бути обумовлені цілі і умови тимчасового вивезення культур

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.4 of 10 on the basis of 2036 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status