ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Бізнес-план ВАТ Будівельний трест № 12
     

 

Будівництво

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

"Промислове та цивільне будівництво"

Курсова робота

з дисципліни "Планування в будівництві" на тему

"Бізнес - план ВАТ" Будівельний трест № 12 "на 2000 - 2001 рік"

Виконав: студент гр. ПЦБ-971 будівельного факультету

Давиденко Е. А.

Перевірив:

Фомічова Л. М.

Могилів 2001

Зміст:

1. Відомості про підприємство.

1. 1. Загальна характеристика підприємства.

1. 2. Історія створення, розвитку та сучасного стану підприємства.

1. 3. Основні напрями та цілі діяльності підприємства.

1. 4. Виклад ідеї проекту.

1. 5. Планована середня заробітна плата.

2. Продукція і послуги.

3. Маркетинг.

4. Науково - дослідні та проектно - конструкторські роботи.

4. 1. Обгрунтування вибору проекту. 4. 2. Види і кількість необхідногообладнання.

5. Виробничий план.

5. 1. Стратегія виробництва.

5. 2. Технологічний потенціал.

5. 3. Матеріально - технічне забезпечення.

5. 4. Виробнича програма.

6. Організаційний план управління підприємством.

6. 1. У правління.

6. 2. Кадри.

6. 3. Соціальне забезпечення.

7. Фінансовий план.

7. 1. Аналітично і баланс підприємства.

7. 2. Угрупування витрат для аналізу беззбитковості підприємства.

7. 3. Аналіз беззбитковості виробництва і реалізації СМР.

7. 4. Техніко-економічне обгрунтування повернення фінансової допомоги.

8. Оцінка ризиків.

9. Створення нових робочих місць.

10. Охорона праці та техніка безпеки на створюваних робочих місцях.

11. Юридичні аспекти.

1. Відомості про підприємство.

1.1. Загальна характеристика підприємства.

Відкрите акціонерне товариство «Будівельний трест № 12» єсамостійною юридичною суб'єктом господарювання Республіки Білорусь.
Реквізити підприємства:

Повне найменування підприємства-Відкрите акціонерне товариство
«Будівельний трест № 12»,

Скорочене найменування-ВАТ «Стойтрест № 12», Юридична адреса:індекс 212030, місто Могилів, Вул. Архієрейський вал Канісского, будинок 3.

Поштова адреса: індекс 212030, місто Могилів. вул. Архієрейський вал
Канісского, будинок 3., Телефон (код) 0222 № 25-б2-74, факс 31-19-87.

Розрахунковий рахунок № 3012001550013 в управлінні ВАТ БПСБ по Могилевськоїобласті, код 355.

Орган державного управління, якому підвідомча підприємство
- Міністерство архітектури і будівництва Республіки Білорусь.

Галузева належність підприємства: будівництво.

Форма власності підприємства: колективна.

Керівник підприємства: генеральний директор Ваксман Броніслав
Ісакович.

Засновник підприємства: Мінгосімущество Республіки Білорусь.

1.2. Історія створення, розвитку та сучасного стану підприємства.

ВАТ «Будтрест № 12» веде свій родовід від дрібних будівельнихорганізацій м. Могилева, а дату створення Могильовського повітового відділення
«Белгосстроя» - 21 квітня 1924 року - прийнято вважати днем створення тресту.

За час діяльності тресту реконструйовані та введені в експлуатаціюзаводи та фабрики, побудовані об'єкти житла та соцкультпобуту. Тільки за період
1957 -1970 р. р. трестом було побудовано 400 житлових будинків площею 648 тис.м2, 43 дитячих дошкільних закладів на 7240 місць, 54 школи на 32534 місця,
12 лікарень на 1473 місця. Зведено і реконструйовано більше 60підприємств, у тому числі завод «Електродвигун», автозавод ім. Кірова,завод «Стоммашіна», металургійний завод, м'ясокомбінат, нафтобаза,комбінат силікатних виробів. Дім політпросвіти, обласна бібліотека
Архітектурний силует і панораму міста прикрасили будівлі готелю «Могилів»,
Будинки спорту, кінотеатру «Жовтень», лабораторного корпусу ММІ та багатьохінших об'єктів.

Зі складу Будтрест № 12 були виділені: у 1965 році - Будтрест № 17 у 1965 році - трест «Могілевсельстрой» в 1967 році - трест «Крічевсельстрой» в 1971 році-Домобудівний комбінат.

В даний час трест веде будівництво в основному об'єктів житла ісоцкультпобуту в м. Могилеві, а так само в районах Могильовської області.

1.3. Основні напрями та цілі діяльності підприємства.

Основним напрямком і метою діяльності підприємства євиконання договірних зобов'язань з будівництва та введення: виробничих потужностей, об'єктів житла, соціально-культурнихоб'єктів; виконання комплексів спеціальних і монтажних робіт, наданняпобутових, транспортних, ремонтно-будівельних та інших послуг населенню тапідприємствам, оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами,виробами і конструкціями.

Метою діяльності підприємства є господарська діяльність,спрямована на отримання прибутку.

1. 4. Виклад ідеї проекту.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 16 грудня
1999р. № 731 «Про затвердження найважливіших параметрів прогнозу соціально --економічного розвитку Республіки на 2000рік »і доведеними областіпоказниками по житловому будівництву обласний виконавчий комітетрішенням № 3-27 від 27 січня 2000р. затвердив завдання щодо введення вексплуатацію житла в 2000 році за рахунок усіх джерел фінансування за
ВАТ «Будтрест № 12» у розмірі 31 тис. м2 загальної площі.

Основна мета отримання кредиту полягає в розширенні обсягу виробництвау сфері часткового будівництва житла для населення із залученням коштівнаселення і організацій, що бажають побудувати квартири в м. Могильові.

Для цього ВАТ «Будтрест № 12» планує залучити на робочі місця заосновним будівельним професіям:

Мулярів - 30 осіб;

Плотніков - 12 осіб;

бетонярів - 10 чоловік.

Всього: -- 52 людини.

Дана категорія працівників буде використана для виконання робіт наоб'єктах ВАТ «Будтрест № 12».

Залучення даних працівників дозволить збільшити обсяг виробництвапродукції на 874 тис. руб. на рік у цінах 1991 року, або 230880 тис. руб. впоточних цінах Дане збільшення обсягу виробництва дозволить скоротитиумовно-змінні витрати (накладні витрати) на виробництво іреалізацію продукції, що в свою чергу дозволить збільшити конкурентноздатність, що випускається. В цілому очікуване збільшення обсягувипускається, за рахунок створення нових робочих місць дозволитьрозширити ринок послуг, що надаються з будівництва житла. Надалі, вразі падіння цін на вторинному ринку житла ВАТ «Будтрест № 12» будемати запас для можливого зниження цін на житло споруджений у виглядізбільшеного відсотка рентабельності, що дозволить при зниженні цінзберегти рентабельність виробництва на рівні поточного періоду

1.5. Планована середня заробітна плата.

Заробітна плата встановлюється в залежності від встановленогорозряду, обсягу виконаної роботи, дотримання технології, СНіП та якостіробіт.

Середня заробітна плата за липень становить:

Мулярів, теслярів - 60 - 80 тис. руб.

бетонярів - 54-65 тис. руб.

Зростання заробітної плати планується відповідно до зростання індексузміни вартості будівельно-монтажних робіт за статтею «Основназаробітна плата », встановленим Мінбудархітектури РБ.

2. Продукція і послуги.

Підприємство здійснює виробництво загально спеціальнихробіт, надає послуги населенню відповідно до чинного статутупідприємства. Підприємство здійснює будівництво відповідно дозатвердженими Державними ліцензіями.

Програмою підрядних робіт на 2000рік по тресту передбаченобудівництво житла в обсязі 60% від загальної суми програми

3. Маркетинг.

Основною концепцією маркетингу в ВАТ «Будтрест № 12» єзадоволення потреб регіону в послуги, що надаються з подальшимотриманням прибутку від усіх видів діяльності. Для можливості більшширокого залучення коштів населення і організацій для пайової участі вбудівництві житла у м. Могилеві, ВАТ «Будтрест № 12» активно проводитьрекламні компанії з подальшим вивченням потреб населення вспоруджений трестом житло. В цілому за минулий період 2000 року нарекламні цілі і вивчення попиту населення було витрачено 20 тис. крб.,що дозволило визначити потреби в житлі по м. Могильова за основнимикритеріям, таким як:

• район забудови;

• площа квартир;

• очікувана ціна одного квадратного метра загальної площі;

• споживчі якості пропонованого житла (площа кухні, площа балконів і лоджій, наявність місць під автостоянку, матеріал стін та ін.)

Так, яскравим прикладом такого підходу в організації роботи єосвоєння будівництва житла, планованого до провадження робіт ззастосуванням конструкції будівлі з вільним плануванням квартир. Основнимпринципом вільного планування квартир є відсутність будь-якихбуло обмежень на внутрішнє планування квартир, що дозволитьіндивідуально врахувати побажання забудовників по внутрішньому устроюприміщень, їх площі та кількості.

Зведення такого будинку планується в районі кінотеатру «Жовтень», зпочатком будівництва у вересні 2000 року.

Виходячи з цього ВАТ «Будтрест № 12» планує розширити обсягивиробництва за рахунок створення робочих місць з метою збільшення кількостіжитла, що будується у вільному плануванні квартир. Це дозволить збільшитичастку ВАТ «Будтрест № 12» за рахунок конкуруючих організацій, якіпропонують стандартну конструкцію будівель для пайової участі вбудівництво в м. Могильові.

4. Науково дослідні та проектно - конструкторські роботи.

4. 1. Обгрунтування вибору проекту.

Будівництво 152 кв. житлового будинку по пр-ту Шмідта здійснюєтьсязгідно з проектною документацією. Нормативний термін будівництва 9міс.
Будівельний обсяг будинку 66883м3, в т. ч. 1-ї черги 35156 мЗ, поверховість
8-10 поверхів, різноповерховою 4-х секційний житловий будинок. Матеріали стін-цегласилікатна потовщений.

Обсяг робіт в цегляній кладці тільки 2-х секцій складає 4, 5-тисмЗ. Необхідна чисельність каменярів для роботи в 2 зміни порядку 60чоловік.

знову починає новий будинок по вулиці Баха буде будуватися за новоютехнології, збірно - монолітний каркас, що передбачає великий обсягмонолітного з/бетону.

4. 2. Обладнання та інвентар, необхідні для забезпечення новихробочих місць:

Нижче перераховані інвентар, обладнання та будівельні матеріалибудуть придбані за рахунок фінансової допомоги отриманої з коштів фондусприяння зайнятості для створення нових робочих місць.

Засоби фінансової допомоги будуть розподілені з розрахункового рахунку треступропорційно створюваних робочих місць в залежності від кількостіпрацевлаштованих безробітних у структурних підрозділах тресту.

- для мулярів
| № | | | Стоїмо. | Сума |
| п/| | Кількість | за | |
| п | Найменування | у | 1 од. | |
| | | | Тис.руб | тис.руб |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |

1. Ящики муляра 20 2,0

40

2. Молоток - кирочка 30
3,0 90

3. Лопати совкові 30 2,5

75

4. Кельма 30
2,3 69

5. Рівень 10
6,0 60

6. Схил 30
2,0 60

7. Розшивка 20
2,6 78

- для платників і бетонярів

1. Трансформатор на 36 вольт 2 110,0
220

2. Вібратори глибинні 3 400,0
1200

3. Молоток 12 2,8
34

4. Лопата совкова 10 2,45

25

5. Ножівка 12 1,5
18

6. Ножиці для різання арматури 2 20 40

7. Рівень 2 6,0
12

8. Сокира 12 4,7
56

Всього: 2137

Придбання будівельних матеріалів: збірний ж/бетон, цегла,розчин, бетон, пиломатеріали, столярні вироби.

Всього: 23863 Загальна сума 26000 тис. руб.

5. Виробничий план.

5. 1. Стратегія виробництва.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначаєперспективи розвитку, виходячи з попиту на будівельну продукцію, роботи,послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвиткупідприємства.

Основу планів складають господарські договори, укладені ззамовниками, споживачами продукції, робіт і послуг. Підприємство вільно ввиборі предмета договору, визначення зобов'язань, будь-яких інших договірнихумов не суперечать чинному законодавству.

5. 2. Технологічний потенціал.

ВАТ «Будтрест № 12» являє собою єдиний виробничо --господарський комплекс, до складу якого входять структурнізагальнобудівельні, спеціалізовані та невиробничі організації.

5.3. Матеріально-технічне забезпечення.

Матеріально - технічне забезпечення виконання робіт здійснюєтьсяуправлінням виробничо - технологічної комплектації (УПТК).

5. 4. Виробнича програма.

Основні техніко-економічні показники виробничо - господарської діяльності підприємства
| | | | РОКИ |
| № | | | |
| п/| | | |
| | | | |
| | | | |
| п | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Од. | |
| | | | 1999 | 7м-в | 2000 | Темп | 2001 | Темп |
| | | | | 2000р |. | зростання |. | |
| | | | Рік | | | | | зростання |
| | | | | | | К | | а |
| | | | Факт | факт | прогнив | 1999 | прогнив | к |
| | | | | | | | Оз | 2000 |
| | | | | | Оз |%, | | г |
| | | | | | | | |%. |
| | Показники | зм. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |

1.Об'ем СМР (власні сили)
1.1. в цінах 1991 р млн. руб. 12,5 7,6

13,6 108,8 14,3 105,1
1.2. в поточних цінах --«-- 1061 1533
2800 263,9 3600 128,5
2.Чісленность працюючих - всього чол. 1256 1251
1300 103,5 1350 103,8
2.1. у т.ч. будівельно --виробничий персонал чол. 1043 1031

1095 105,0 1145 104,6
2.2. з них робітники, чол. 822 805 865

105,2 920 1063
2.3. ІТП і службовців чол. 221 226

230 104,0 225 97,8
3. Продуктивність праці

(вц. 1991р.) Тис.руб. 12,0 7,42
12,4 103,3 12,6 101,6
4. Фонд оплати праці млн. руб. 303 460 1015

335 1780 175,4
5. Среднемес.зарплата 1-гопрацюючого тис.руб. 20,1 52,5
65,0 323,3 110,01 69,2
6. Прибуток балансова млн. руб. 117 173 230

196,6 320 139,1
7. Рентабельність% 8,37 7,81

8,5 101,5 8,7 102,3

8. Житлобудівництво млн. руб. 530 790 1300
2453 1670 128,5
9. Введення житла млн. руб. 9244 12151 31000
335,3 32000 103,2

5. 5. Правовий захист виробництва.

У тресті є юридична служба, економічна, виробничо-технологічна, кошторисно-договірна, фінансова та інші служби, які контролюють укладення господарських договорів та їх виконання.

6. Організаційний план управління підприємством.

6.1. Управління


Ген. Директор (Ваксман Броніслав Ісакович тел 22-34-89 факс 31-19-87
Головний бухгалтер (Ходоркіна Галина Олексіївна тел. 25-74-40

Начальник СУ-44-Морозов Д. С. т. 25-82-41
Начальник СУ-56-Субоч В. М. т. 25-74-91
Начальник СУ-57-Карпов Б. В. т. 25-74-01
Начальник СУ-59-Маркачев В. В. т. 25-24-50
Начальник СУ-92 - Баранов М. Н. т. 25-64-49
Начальник СУ-60 - Міхаенкін Е. Ф. т. 25-70-63
Начальник СУ-76-Якушев І. І. т. 25-25-27
Начальник УМ-120-Чорний А. Б. т. 31-12-38
Начальник УПТК-Денгалев Т. І. т. 25-91-12
Начальник ЖКК - Мишковскій Г. Б. т. 25-81-33
Заведу Д/С № 49 - Дерунових Н. А. т. 44 - 29-04
Заведе. Д/С № 63-Казимирова С. А. т. 25-29-38

6. 2. Кадри.

Облікова чисельність працюючих в тресті на 1. 01. 2000р. склала
1388 чол. У тому числі будівельно-виробничий персонал 1164 чол.

Більшість працівників має стаж роботи в тресті більше 20 років, протепомітно знизився приплив молодих кадрів. Так із загальної чисельності маютьвік:

-до 24 років -156 чол. Або 11, 2%

-від 25 до 29 років -103 чол. Або 7, 4%

-від 30 до 39 років -276 чол Або 19, 9%

-від 40 і вище -853 чол Або 61, 5% Із загальної чисельності:

-вища освіта -104 чол

-середня спеціальна -336 чол

-середнє -771 чол

6. 3. Соціальне забезпечення.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом та адміністрацією ВАТ відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

7. Фінансовий план.

7. 1. Аналітичний баланс підприємства тис. руб.
| Найменування розділів, груп і статей | 1 січня, | 01, 07. |
| балансу | 2000р. | 2000р. |
| АКТИВ | | |
| ОБОРОТНІ ЗАСОБИ | 364736 | 1213619 |
| Грошові активи | 30771 | 44720 |
| Грошові кошти | 30771 | 44720 |
| Короткострокові фінансові вкладення | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 142676 | 681524 |
| Розрахунки з покупцями та замовниками | 103185 | 422337 |
| Інші дебітори | 39551 | 259187 |
| Запаси і витрати | 191289 | 487375 |
| Виробничі запаси | 132138 | 433967 |
| Незавершене виробництво | - | - |
| Готова продукція і товари | 2619 | 1837 |
| Інші запаси і витрати | 56532 | 51571 |
| Необоротні активи | 4633521 | 4622781 |
| Основні засоби | 4470304 | 4436298 |
| Первісна вартість | | 5965090 |
| Знос | | 1528792 |
| Нематеріальні активи | 677 | 515 |
| Первісна вартість | | 789 |
| Знос | | 284 |
| Інші необоротні активи | 162540 | 185968 |
| Незавершені капітальні вкладення | 161350 | 184778 |
| Довгострокові фінансові вкладення | 51 | 16 |
| Обладнання до встановлення | 1190 | 1190 |
| БАЛАНС | 4998257 | 5836400 |
| ПАСИВ | | |
| КОРОТКОСТРОКОВІ | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 364010 | 973984 |
| Короткострокові позики | 4485 | 10000 |
| Кредиторська заборгованість | 357083 | 959530 |
| Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 154839 | 540060 |
| Розрахунки з податкових платежів | 32941 | 145704 |
| Розрахунки з оплати праці | 34860 | 88801 |
| Інші кредитори | 134443 | 184965 |
| Інші короткострокові зобов'язання | 2442 | 4454 |
| Довгострокові зобов'язання | 11757 | 11814 |
| Довгострокові позики | - | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 11757 | 11814 |
| Довгострокові орендні зобов'язання | 11757 | 11814 |
| КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ | 4622490 | 4850602 |
| Статутний капітал | 27 | 94008 |
| Сплачений статутний капітал | 27 | 94008 |
| Неоплачений статутний капітал | | |
| Фонди і резерви | 4652504 | 4798075 |
| Цільове фінансування і надходження | 13647 | 210947 |
| Амортизаційний фонд | 5871 | 34554 |
| Інші фонди | 4632986 | 4552574 |
| Нерозподілений прибуток | -30041 | -41481 |
| Нерозподілений прибуток минулих | -4395 | -28516 |
| періодів | | |
| Нерозподілений прибуток звітного | -25646 | -12965 |
| періоду | | |
| Збитки минулих років і поточного року | | |
| БАЛАНС | 4998257 | 5836400 |

8. Оцінка ризиків.

Виробничо - господарська діяльність будівельної організаціїпов'язана з ризиком отримання збитків або навіть банкрутства, причинами якогоможуть бути:

- нестабільність поточної економічної ситуації, непередбаченіпідвищення податкових ставок;

-неповнота інформації про фінансовий стан основних замовників,коливання ринкових цін на використовувані матеріальні ресурси;

- безвідповідальність і некомпетентність персоналу, аварії, вихід зладу основних робочих машин та обладнання;

- коливання валютних курсів та інше.

При реалізації бізнес-плану можуть виникнути такі види втрат:

- трудові: запізнювання за термінами виконання робіт, втрати робочогочасу з-за непередбачених обставин;

- матеріальні: додатковий, раніше не передбачені витрати; втративід втрати обладнання, майна., матеріалів;

- фінансові: недостатнє або повне неотримання коштів ззапланованих джерел, зменшення виручки у зв'язку з інфляцією,зміною курсу рубля, сплата додаткових податків і зборів, виплатиштрафів, перевитрата грошових коштів.

Для тресту найбільш суттєвими втратами, які можуть призвести докритичної ступеня ризику, є:

- фінансові втрати, які можуть виникнути через відсутність ранішезапланованих коштів у замовника;

- зростання вартості основних виробничих матеріалів більше 5% безвідповідного фінансового покриття за рахунок зростання вартості СМР;

- втрата частини висококваліфікованого робочого персоналу при недостатньому рівні оплати праці.

9. Створення нових робочих місць.

У зв'язку з розширенням обсягу виробництва планується залучити на зновустворені робочі місця робітників наступних спеціальностей:

| № | Найменування професії | Колич | У тому числі: | Дата |
| п/| | місць | | введення |
| п | | усього: | СУ | СУ | СУ | СУ-| (місяць, рік |
| | | | -44 | -56 | -59 | 92 |) |
| | | | | | | | |
| 1. | Муляр 2-4 розряду | 30 | 10 | 10 | 4 | 6 | Січень |
| | | | | | | | 2001р. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Грудень |
| | | | | | | | 2000р. |
| | | | | | | | Лютий |
| | | | | | | | 2001р. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Тесляр 2-4 розряду | 12 | 4 | 5 | 3 | - | |
| | | | | | | | |
| 3. | Бетоняр 2-3 розряду | 10 | 6 | 2 | - | 2 | |
| | Разом: | 52 | 20 | 17 | 7 | 8 | |

10. Охорона праці та техніка безпеки на створюваних робочих місцях.

На підприємстві існує служба і фахівці з охорони праці та технікибезпеки.

Умови праці на створюваних робочих місцях відповідають вимогамтехніки безпеки та виробничої санітарії.

Режим праці та відпочинку встановлено відповідно до законодавства,колективним договором, трудовим договором.

Робітники забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та іншиминеобхідними засобами індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючихзасобів відповідно до встановлених норм.

Проводиться постійний контроль за дотриманням нормативних правових актівз охорони праці; проводиться атестація робочих місць за умовами праці;підготовка (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації працівників запитань охорони праці.

Робітники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями.

Для забезпечення безпеки праці та попередження професійнихзахворювань організується проведення попередніх (при вступі нароботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичнихоглядів.

11. Юридичні аспекти.

намічувані розширення ринку послуг з будівництва житла, новизни впланування квартир, зменшення накладних витрат у зв'язку зі зростаннямобсягів дозволяє зробити привабливим для населення участь убудівництві житла. З інвесторами укладено і будуть укладатися договорина пайову участь у будівництві, що передбачають своєчаснефінансування замовляється житла. Одночасно укладаються договори назабезпечення будівництва матеріалами і комплектуючими виробами.

Набір необхідної робочої сили буде забезпечуватися трудовими договорамивідповідно до вимог трудового кодексу

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.2 of 10 on the basis of 3833 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status