ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Спорудження пристроїв електропостачання та їх експлуатація
     

 

Будівельні науки
РЕФЕРАТ
У курсової роботі міститься: сторінок 25, 3 таблиць, малюнків 1, бібліографія з 3 назв.
пределяющіе коефіцієнти, обсяг робіт, станція, перегін, тягова підстанція (ТП), головний шлях, боковий шлях, анкерний ділянку, експлуатаційна довжина, горловини станції, розгорнута довжина, опори, поперечини, будівельні роботи, монтажні роботи, лінії електропередач (ЛЕП), пости секціонування, норма часу, норма виробітку, трудомісткість, контактна мережа (КС) та її елементи, спорудження та монтаж елементів контактної мережі та тягової підстанції, "вікна", план виконання робіт (ППР).
У курсової роботі виконано аналіз вихідних даних, наведено методику розрахунку обсягу робіт, розраховані обсяг і трудомісткість будівельних і монтажних робіт на станції і на перегоні, розраховане число "вікон", необхідних для поведінки окремих типів робіт, складений ППР, дано опис основних механізмів, машин і пристосувань, що використовуються при будівництві і монтажі КС і ТП, наведено індивідуальне завдання.
ЗМІСТ [U8]
ВСТУП 4
1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ 5
1.1. Основні дані 5
1.2. Додаткові дані 5
1.3. Методика розрахунку обсягу робіт 6
2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 8
3.ОПРЕДЕЛЕНІЕ обсяг і тривалість РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНІ І МОНТАЖНІ РОБОТИ КС 10
3.1. Будівельні роботи на станції 10
3.2. Монтажні роботи на станції 10
3.3. Будівельні роботи на перегоні 10
3.4. Монтажні роботи на перегоні 10
4. ВИБІР ПЕРЕЛІКУ МАШИН, механізмів і пристроїв ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 14
4.1. Вибір переліку машин 14
4.2. Приклад оцінки рівня механізації строітеьних та монтажних робіт 16
5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІКОН 17
6. РОЗРОБКА ГРАФІКА ППР НА СПОРУДЖЕННЯ І МОНТАЖ КС 20
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 21
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ робіт на висоті 23
ВИСНОВОК 24
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 25
ВСТУП
Все більше уваги приділяється електрифікації залізниць, так як вона дозволяє збільшити пропускну спроможність і поліпшити паливно-енергетичний баланс країни, підвищити продуктивність праці. В даний час електрифіковано близько 50 тисяч км залізниць.
В останні роки, незважаючи на зниження загального обсягу вантажообігу і руху поїздів, залишається актуальною проблема розрахунку потреби в технологічних "вікнах" і складання графіка ППР. Це обумовлено тим, що більшість електрифікованих ліній застаріло й елементи КС цих ліній, а також інші пристрої, доводиться постійно ремонтувати або замінювати. Одночасно постійно удосконалюються методи монтажного і технічного обслуговування і ремонту цих пристроїв. Таким чином, обсяги робіт постійно змінюються залежно від нововведеного методу, і їх доводиться знову перераховувати.
Роботи з електрифікації залізниць виконуються за системою генерального підряду. Генеральний підрядник (будівельний трест) приймає на себе відповідальність за спорудження всіх об'єктів, а частина робіт, які не може виконати сам, передає іншим організаціям, які є субпідрядниками. Роботи зі спорудження КС ділять на будівельні та монтажні.

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ

1.1. Основні дані

Струм: змінний;
Експлуатаційна довжина станції: L'е = 1,75 +0,01 n (км.)
де n-номер шифру, n = 6
Тоді L'е = 1,75 +0,01 6 = 1,81 км.;
Експлуатаційна довжина перегону L "е = 7,0 +0,04 n = 7,24 км.

Таблиця 1.1.


Таблиця коефіцієнтів і визначають обсяг робіт на спорудження та монтаж КС на заданій станції та перегоні.

Примітка: *- округлення у розрахунках до цілого числа в бік збільшення
**- округлення до парного числа в бік збільшення


1.2. Додаткові дані

Ділянка двупутний;
Характеристика підвіски на головному шляху перегону і станції:
ПБСМ95 + НЛФ185
На бічному шляху: ПБСМ70 + НЛФ100
Розташування проводів в плані:
Підвіска полукосая на прямих ділянках колії і вертикально-хордових на кривих.
На станції підвіска полукомпенсірованная. На перегоні-компенсована.
На головних коліях станції ресорний подопорний вузол, на бічних-рознесені струни.
На перегоні ресорні струни.
Заземлення на станції індивідуальне, на перегоні-групове в межах анкерного ділянки проводом АС-70.
Розміри руху поїздів:
На період будівельно-монтажних робіт приймаємо наступні масштаби руху N-пар поїздів добу:
Nпар = 50 +2 n = 50 +2 6 = 62
Рід струму-постійний.

1.3. Методика розрахунку обсягу робіт

Обсяг робіт розраховується за спеціальними формулами для кожного виду робіт і залежить від кількості встановлюваних елементів і виражається в штуках або кілометрах відповідно. Час виконання (норма часу) визначається по заданому значенню трудомісткості, вираженої в людино-годинах, помноженої на обсяг робіт, і визначається теж в людино-годинах, а потім переводиться в людино-дні.
Кількість вікон визначається з урахуванням того, що тривалість одного вікна складає 3ч.

Норма часу-витрати праці ланки або всієї бригади на одиницю продукції:
Де Н-норма виробітку.
Норма виробітку-число одиниць продукції, виробленої ланкою чи бригадою за 1 годину. (шт/год).

Час виконання одиничною роботи-час, потрібний на виробництво однієї одиниці продукції:

Трудомісткість-загальні витрати праці в чол-год. На виконання всієї роботи:

Кількість елементів і пристроїв, що підлягають спорудженню і монтажу, визначається за Lе 'і Lе "з використанням визначає коефіцієнта (табл. 1.1.) За формулою:
Де Qi-обсяг робіт
i - кількість пристроїв
Кок - визначальний коефіцієнт
Всі розраховані дані заносимо в таблицю 1.1. до графи "Обсяг робіт".

2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Роботи з електрифікації залізниць виконуються за системою генерального підряду. Генеральний підрядник (зазвичай галузевої трест) приймає на себе відповідальність за спорудження всіх об'єктів, а частина робіт, які він сам виконати не може, передає іншим організаціям, які є субпідрядниками. Роботи зі спорудження
КС ділять на будівельні та електромонтажні, що називаються просто монтажні.
До галузевим робіт належать розробка котлованів та встановлення фундаментів, анкерів, опор, анкерних відтяжок, жорстких поперечок. Одночасно встановлюють опори резервного живлення пристроїв автоблокування від поздовжньої ЛЕП 10кВ, що прокладаються на опорах КС.
Ці роботи, а також будівельні роботи зі спорудження ТП, ПС, ППС, автотрансформаторних пунктів (для системи 2х25 кВ), подовження і перебудови станційних шляхів та інші, як правило, виконують генеральні підрядники-будівельні трести міністерства транспортного будівництва (Мінстройтранс). Будівельні трести організовані за територіальним принципом і складаються з окремих підрозділів - будівельних ділянок (СУ), будівельно-монтажних поїздів (СМП) та інші, які об'єднують певні будівельні колони (прорабські пункти), що виконують певні види робіт. При підрозділах є будівельні двори, полігони та майстерні; в них виготовляють металоконструкції та вироби з бетону та залізобетону. Пристрої, що застосовуються в масовій кількості (опори, фундаменти, ригелі), виробляють на спеціалізованих заводах, розташованих у районах будівництва. Основні машини і механізми. Необхідні для будівництва при електрифікації залізниці, трести орендують у організацій Главстроймеханізаціі Мінтрансбуду.
Паралельно з будівництвом ведуться роботи з перебудови негабаритних по відношенню до споруджуються пристроїв КС і ТП ЛЕП, ліній зв'язку Державної адміністрації залізничного транспорту і Мінзв'язку.
Монтажні роботи при електрифікації залізниць виконують електромонтажні поїзда (ЕМП) Всесоюзного спеціалізованого монтажного тресту ж "Трансстроймонтаж" Главтранселектромонтажа Мінтрансбуду. До цих робіт відносяться монтаж КС, ТП, поздовжніх ЛЕП, розташованих на опорах КС, пристроїв енергетики (повітряні та кабельні лінії), перебудова ВЛ до 10 кВ включно, спорудження ліній дистанційного управління секційними роз'єднувачами.
Електромонтажні поїзда мають у своєму складі прорабські пункти з монтажу КС і ТП, майстерні, центральний склад та гараж. У віданні тресту Трансстроймонтаж знаходяться також заводи, які виготовляють конструкції для ТП і КС, у тому числі консолі, фіксаторні кронштейни, фіксатори, деталі, пристосування.
Роботи з електрифікації залізниць виробляють із затвердження проектно-кошторисної та технічної документації, включаючи проекти організації робіт, які повинні передбачати раціональне поєднання методів виконання робіт зі шляху і з поля в місцях, де це можливо за місцевих умов. Генеральні підрядники (будівельні трести) спільно з електромонтажними та іншими субпідрядниками, як правило, у своїй роботі застосовують метод мережевого управління і планування (СПУ).
Будівельні та монтажні організації перед початком робіт складають проекти їх виробництва, які враховують послідовність робіт, закінчення будівництва та монтажу по об'єктах у встановлені терміни, передбачають методи і способи виконання робіт в залежності від місцевих умов, визначають кількість і розміщення робочої сили, потреба в матеріалах і механізмах, додаткові заходи із забезпечення безпеки робіт тощо Терміни Закінчення робіт на основних об'єктах, конкретні виконавці, терміни постановки основних конструкцій та обладнання визначаються спільно з Державною адміністрацією залізничного транспорту і Мінтрансбуду.

3.ОПРЕДЕЛЕНІЕ обсяг і тривалість РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНІ І МОНТАЖНІ РОБОТИ КС

На підставі даних об'єму та тривалості (часу виконання) будується графік ППР. Обсяг робіт береться з вихідних даних (табл. 1.1.) Або обчислюється за спеціальними методиками залежно від завдання з будівництва і спорудження обладнання та проведення відповідних робіт. Час виконання робіт видається в людино-годинах і людино-днях.
Усі дані та обчислення заносяться в табл. 3.1. і в графік ППР (рис. 6.1.).

3.1. Будівельні роботи на станції

Всі котловани під опори в горловинах станції виконуються зі шляху котлованокопателем ВК-3. Решта опори розробляються з поля котлованокопателем МКТС-2М. Всі опори на станції - цільні.

3.2. Монтажні роботи на станції

Ізольовані консолі встановлюють на опорах в горловині станції. Турнікети кріпляться на жорстких поперечина і встановлюються на всіх шляхах станції (6 бічних і 2 головних). Кількість нижніх фіксують тросів (НФТ) дорівнює кількості жорстких поперечок. Ресорні струни встановлюються на кожному шляху станції і кожній поперечини, а також у опор в горловинах станції. У горловині всі фіксатори прямі. На станції половина фіксаторів прямі, половина - зворотні. Жорсткі поперечини заземляється з одного боку, в горловині станції у кожної опори заземлення індивідуальне.

3.3. Будівельні роботи на перегоні

80% котлованів на перегоні розробляються ВК-3 з шляху, інші - з поля МКТС-2М.

3.4. Монтажні роботи на перегоні

Всі консолі на перегоні ізольовані. Несучий трос розкочується поверху з установкою в сідла. Кількість прямих фіксаторів дорівнює кількості зворотних.


Таблиця 3.1.

Оцінка обсягу будівельно-монтажних робіт при спорудженні КС на станції і заданій ділянці перегонуПродовження таблиці 3.1.


Продовження таблиці 3.1.4. ВИБІР ПЕРЕЛІКУ МАШИН, механізмів і пристроїв ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Вибір переліку машин

Для водіння різних потягів, що застосовуються при спорудженні, експлуатації та відновлення КС і ВЛ, використовують тепловози, мотовози, автомотриси та дрезини.
Якщо під час виконання робіт необхідні електроенергія, використовують знімні-електростанцію МЕС-1, на якому є трифазний генератор потужністю 200 кВт, напругою 400 або 230 В, що забезпечує максимальний струм 360 А.
Широко застосовується для робіт на КС дрезини з двигунами внутрішнього згоряння автомобільного типу. Найбільшого поширення набула монтажно-відновлювальна дрезина ДМС, яку використовують для монтажних, ремонтних та відновлювальних робіт. На її платформі встановлена підйомна вишка з ізольованою робочою площадкою, яка розрахована на навантаження 5 кН (500 кгс) - це 5 чоловік з інструментами і матеріалами.
Застосовують також вантажні дрезини ДГК, призначені для вантажно-розвантажувальних робіт і перевезення вантажів. На цих дрезинах встановлюють крани з горизонтальною стрілою. Максимальна вантажопідйомність таких кранів 3,5 т.
Широко поширена Автомотриса АГВ, значно більш досконала, ніж дрезини. На автомотриси є кран вантажопідйомністю 3 т. із стрілою повертається на 180. Підйом ізольованою майданчика здійснюється за допомогою гідравлічного приводу і двох шарнірно закріплених рам. Повертають майданчик на 90 в обидва боки від нормального положення вручну.
Почали широко застосовувати дизельну монтажну автомотриси АДМС. Вона являє собою самохідний двохосьовий екіпаж. На передній консолі рами розташована кабіна, в якій перевозити 9 чоловік, включаючи машиніста та його помічника, на задній консолі рами встановлений двигун. Вантажопідйомність крана 3 т., максимальний виліт стріли від осі колії 8 м. На автомотриси встановлений трифазний генератор потужністю 50 кВт, напругою 400 В.
Щоб під'їхати на місце роботи, не займаючи ж.д. шляху використовують т.зв. автолетучкі, виконані на автомобілях підвищеної прохідності, Автолетучкі укомплектовані необхідними монтажними засобами і матеріалами, запчастинами та інструментами.
При роботах на КС і ВЛ, зокрема для встановлення фундаментів і опор, застосовують різні крани. Найбільш часто для встановлення фундаментів опор зі шляху використовують кран МК-ЦУМЗ-15; коли він працює на двоколійних ділянках, поїзди нормального габариту можуть слідувати по сусідньому шляху без обмеження швидкості. Отримав розповсюдження і кран КМТТС-10, змонтований на трелювальних тракторі типу ТТ-4. При роботі з аутригерами його вантажопідйомність досягає 10 т., без аутригерами-5 т.
Котлованокопатель ВК-3 змонтований на платформі дрезини ДГК. На платформі встановлено поворотна ферма з опорними домкратами і телескопічною висувною частиною, що несе направляючу раму робочого органу - багатоковшеві Баро з реверсивним транспортером.
Застосовують також бурові машини БКЕМ-650, БМТС-2 і БТСЕ-600П.
Бурова машина БКЕМ-650 змонтована на чотириколісної платформі, переміщуваного автомотриси АГВ або тепловозом.
Бурова машина БМТС-2 змонтована на дрезині ДГК, а машина БТСЕ-600П-на чотирьохвісної ж.д. платформі вантажопідйомністю 63 т. На машині БТСЕ-600П встановлені шарошечні долото і різцевого-шнековий бур. Для постачання електроенергією в складі інсталяційного поїзда необхідно мати вагон-елекростанцію.
Для робіт з поля застосовують котлованокопатель МКТС-2М; його використовують для риття котлованів на насипах висотою 2,5 м. Котлованокопатель МКТС-2М змонтований на тракторі Т-100М-3 з розширений гусеницями.
Все частіше застосовують котлованокопатель КБТС-800, яким можна розробляти котловани на насипах висотою до 3,7 м. і в виїмках глибиною до 2 м.
Для розробки котлованів під фундаменти опор гнучких поперечин застосовують одноковшеві екскаватори з зворотною лопатою місткістю 0,25-0,35 м3. Найбільш часто використовують екскаватор Е-221, виконаний на базі трактора "Білорусь"; цей екскаватор риє котловани глибиною 3,2 м.
Пальових фундаменти занурюють у грунт без попередньої його розробки спеціальним агрегатом АВСЕ-М, званим віброзанурювачі. Агрегат приводиться в дію і транспортується спеціальним мотовозів-електростанцією МЕС-1. Найбільша відстань від осі колії до осі встановлюваного фундаменту 5,4 м., тривалість циклу роботи агрегату з забивання фундаменту 6 хв.
Для розробки котлованів і встановлення опор ліній автоблокування та зв'язку застосовують бурильно-крановую машінуБКТС-1. Вона має навісне обладнання для буріння котлованів і встановлення в них опор, змонтоване на трелювальних тракторі ТТ-4.
Для перевезення опор ліній автоблокування та зв'язку застосовують опоровоз ОКТС-20 спільно з краном ТК-6, 3, який може бути використаний не тільки для вантажно-розвантажувальних робіт, але і в якості тягача.
Для прокладання кабелів дистанційного керування секційними роз'єднувачами, відмінностіних кабелів пристроїв енергетики і ВСЛ СЦБ застосовують канавокопачі ЕТЦ-165; їх виконують на базі трактора "Білорусь".
Для риття траншей зі шляху застосовують траншеєкопачі ТКТС-2, створений на базі дрезини ДГК.
Стикування мідних і алюмінієвих проводів здійснюють овальними трубчастими з'єднувачами, для обтиску яких застосовують спеціальні кліщі.
При стикування сталеалюміневих і алюмінієвих проводів використовують пристосування для скручування трубчастих з'єднувачів.
Для стикування хвильове проводи 4БСМ1в трубці Арльда застосовують спеціальний ключ.
Основним натяжним пристосуванням, що використовуються при роботах на КС, є Поліспаст. Як натяжних пристосувань використовують і різні лебідки вантажопідйомністю від 0,5 до 3 т.
Іноді при роботах на КС використовують струбцини із сталевого троса і натяжні муфти. При монтажі ЛЕП використовують пристосування для одночасного натягу трьох проводів.
Для установки струн не несе тросі застосовують пристосування, які називають ляльками. Монтажні люльки виготовляють двох типів. Люлька першого типу має масу 7,7 кг.
Для підйому на конічні ж.б. опори використовують легкі приставні сходи, виконані з дюралевих труб.
При підйомі на ж.б. опори КС і ВЛ автоблокування застосовують розбірні сходи. У місцях, де за умовами безпеки з металевих сходів роботи робити не можна, для підйому на опору застосовують інвентарні іспорі.
Виправляють контактні дроти, застосовуючи спец. рихтувальні (правочние) ключі. Широко застосовують напівавтоматичний верстат для виготовлення ланкових струн, що виконує одночасно всі операції.

4.2. Приклад оцінки рівня механізації строітеьних і монтажних робіт


Оцінка рівня механізації виконується розрахунком коефіцієнта, що оцінює вивільнення ручної праці за рахунок застосування машин і механізмів.
Де Кi - коефіцієнт, що оцінює рівень механізації
Тв - Час вивільнення
Тр - Час виконання роботи вручну (для визначення використовуються технологічні карти)

Час вивільнення визначається за формулою:
Де Тм - час виконання роботи машиною або механізмом.

Приклад розрахунку коефіцієнта механізації котлованокопателем ВК-3 і бурової машиною БМ.

ВК-3:
Тр = 12,9 год годину.
Тм = 0,74 год час
Тоді Тв = 12,9-0,74 = 12,16 год годину.
Кi = 12,16/12,9 = 0,94

БМ:
Тр = 12,9 год годину.
Тм = 1,62 год годину.
Тв = 12,9-1,62 = 11,28 год годину.
Кi = 11,28/12,9 = 0,874

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІКОН

Тривалість вікна приймаємо рівною 3 години.
Кількість вікон визначається за формулою:
Nок = Тоi/Nбр, (Nок округлюється до цілого)
Де Тоi - час виконання для I-тієї роботи, год.
Для перегону:
Тоi = t1 + tX1 + tX2 + TT +? TП 2 tС
Де t1-час від моменту закриття перегону до відправлення робочого поїзда (5-7мін.). Виберемо t1 = 6 хв .= 0,1 год.
- Час на проїзд поїзда від станції до місця роботи (до середньої точки перегону). При швидкості ремонтного поїзда 20 км/годину і довжині перегону 7,6 км. tX1 = (7,6/2)/20 = 0,19 год.
tX2-час повернення, tX2 = tX1 = 0,19 год.
Тт - час чистої роботи, що планується, час.


Трудомісткість (див. табл. 3.1.), Чол годину.
? tП - - _ `ьb__юиП = 0
tС - час установки і зняття огорожі, tС = 5 хв., 2tС = 10 хв = 0,167 год.
Таким чином: Тоi = TT +0,19 * 2 +0,167 = TT 0,547 год.
Для станції Тоi = TT 2 tС = TT 0,167 год.
Дані розрахунків заносимо в табл. 5.1. (див. наступну сторінку)

Таблиця 5.1.
Потреба у вікнах


6. РОЗРОБКА ГРАФІКА ППР НА СПОРУДЖЕННЯ І МОНТАЖ КС

Графік ППР (див. рис. 6.1.) Розробляється на базі табл. 3.1. і чертится міліметрівки на аркуші формату А3 і більше. У графік, крім даних таблиці 3.1., Також включаються розрахунки кількості вікон для кожного типу роботи, дані про номери робочих поїздів або бригад, додаються колонки, в які заносяться тимчасові дані виконання робіт. Число колонок відповідає кількості необхідних для роботи місяців. Кожна колонка місяця підрозділяється на тижневі колонки, що включають період робочих днів тижня. В колонках навпроти відповідних типів робіт прокреслюють горизонтальні рисочки, довжина яких визначається інтервалом часу, необхідним для виконання відповідної роботи.
При заповненні слід враховувати, що будівельні роботи проводяться двома робочими поїздами, які можуть виконувати одночасно дві різні роботи, або ж виконувати одну роботу, але вдвічі швидше.
Монтажні роботи виконуються чотирма бригадами, які, аналогічним чином, можуть виконувати від однієї до чотирьох робіт одночасно (відповідно, швидше або повільніше).
Після заповнення кожної з цих груп робіт (будівельних або монтажних) відводиться один тиждень для здачі-приймання робіт. На ППР цей період позначається у вигляді прямокутника.
Спочатку виконуються будівельні роботи на станції і перегоні паралельно, а потім, після здачі-приймання будівельних, монтажні.
Внизу кожної групи робіт виводиться рядок підсумків, в якій підсумовуються всі трудовитрати за всіма типами робіт (обсяг робіт, трудомісткість, час виконання, кількість вікон) з будівництва або монтажу відповідно (рядок "Разом"). Внизу всього графіка виводиться рядок підсумків для всього графіка (рядок "Всього").

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Приймання КС і ВЛ в експлуатацію

З початком будівництва призначається начальник дистанції КС. За півроку до пуску електріфіціруемого ділянки укомплектовують експлуатаційний штат в обсязі не менше 25%, а за квартал до введення - повністю. У цей період експлуатаційний персонал вивчає всі нормативні документи, правила, інструкції, особливості експлуатації на ділянці, конструкцію змонтованих пристроїв, і проходить перевірку знань, особливо правил техніки безпеки. Виробничі навички з обслуговування та ремонту пристроїв КС і ВЛ електромонтери отримують на експлуатованих лініях і при огляді та регулювання змонтованих пристроїв. Для керівництва за контролем якості робіт, участі в огляді, обкатці і прийнятті в експлуатацію відряджають найбільш підготовлений персонал з діючих ділянок.
У цей же період службою електрифікації та енергетичного господарства залізниці встановлюються межі ділянок енергопостачання та дистанції КС, затверджуються схеми живлення і секціонування КС і ВЛ.
Експлуатаційний персонал в міру готовності окремих перегонів і станцій проводить огляд і ретельну перевірку змонтованої КС і ліній електропостачання. При цьому перевіряють правильність монтажу і зборки всіх вузлів, стан і міцність кріплення арматури, правильність регулювання проводів по висоті і в плані з урахуванням температури повітря на час перевірки, стану заземлюючих пристроїв, антикорозійного змащення сталевих тросів і фарбування металевих конструкцій.
Перевіряють стану ізоляції та відповідність її схемами секціонування. Особливу увагу звертають на якість робіт, від яких залежить стійкість токос'ема і термін служби пристроїв: всі місця вигину КП повинні бути виправлені, похило розташовані на ньому затискачі встановлені у вертикальне положення: відстань від фіксаторів, що фіксують тросів і відходять гілок проводів до робочого КП повинно відповідати типовими проектами. Нахил струн, електричних з'єднань, положення вантажів компенсаторів при перевірці визначають за монтажними таблиць. Ретельно перевіряють правильність регулювання повітряних стрілок, сполучень та секційних ізоляторів. Оглядаючи затиски, переконуються в надійності затягування болтів, а в шарнірних з'єднаннях - у відсутності заземлення.
Виявлені в процесі перевірки несправності усувають, про значні відступи, що вимагають перемонтажа, повідомляють стрітеьно-монтажним організаціям, які повинні усунути їх до приймання в експлуатацію.
За один-два місяці до пуску всієї ділянки створюють робочі комісії, які зовнішнім оглядом, за даними перевірки експлуатаційним персоналом і з технічної документації визначають ступінь готовності його до експлуатації. Виявлені несправності, відхилення від норм і недоробки відзначають і потім перевіряють пристрої після їх усунення.
До подачі напруги виробляють холодну обкатку КС. При цьому ретельно перевіряють зазори і виноси КП, прохід струмоприймача в місцях сполучення анкерних ділянок і по повітряних стрілок, наближення поклавши струмоприймача до фіксує тросах, основним стрижням фіксаторів і до заземлених частинам в штучних спорудах. Для цього використовують вагон-лабораторії для випробування КС, апаратура яких здійснює запис положення КП на стрічку і оцінює якість регулювання по бальною системою.
Холодная обкатка може бути виконана причепленим до тепловоза електродом з піднятим струмоприймачем або ж застосовують знімний струмоприймачі, встановлений на автомотриси або дрезині.
До подачі напруги на кожній ізольованої секції КС встановлюють заземлення. На ділянках, прилеглих до експлуатованих, заземлення монтують відразу після розкочування приводів. Ці заземлення знімають безпосередньо до подачі напруги.
Після подачі напруги виробляють пуск електрорухомого складу. Представники монтажної і експлуатуючої організацій перевіряють якість токос'ема. Закінчивши об'їзд знімають напругу з КС і усувають помічені дефекти. Після першої подачі напруги на КС вважають що знаходиться під напругою і всі наступні роботи виконують відповідно до правил техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації КС електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування; перемикання виконують тільки за наказом енергодиспетчера.
Результати приймання КС робоче комісією після гарячої обкатки оформляють актом, до якого докладають перелік відступів і недоробок із зазначенням строків їх усунення. За результатами гарячої обкатки встановлюють причини підвищеного іскріння і спалахів. В акті дають висновок про можливість і умови початку регулярного руху з використанням електричної тяги.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ робіт на висоті

1. Роботи, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу лісів, риштовання, при яких основним засобом запобігання від падіння з висоти є запобіжний пояс, є верхолазних.
2. При робота, коли не є можливим закріплення строп запобіжного поясу за конструкцію, опору тощо, слід користуватися страхувальним канатом, попередньо заведеним за конструкцію, деталь опори тощо Виконувати цю роботу повинні дві особи, друга особа повинна в міру необхідності повільно відпускати або підтягувати страхувальний канат.
3. Ліси повинні бути виконані відповідно до правил користування інструментами і пристосуваннями при ремонті та монтажі енергетичного обладнання.
4. Настил лісів, надмостей, колисок повинен бути захищений, якщо їх висота над поверхнею грунту або перекриття перевершує +1 м.
При неможливості або недоцільності пристрої настилів і огороджень, а також при роботі на обладнанні у кожному випадку заходи безпеки повинні бути визначені технологічної карти, проектом виконання робіт або іншими документами.
5. При роботі на конструкції, під якими розташовані що знаходяться під напругою струмоведучі частини, ремонтні пристосування і інструмент, щоб уникнути їх падіння повинні бути прив'язані. Застосовувати в цих випадках монтерскіе запобіжні пояси з стропами з металевого ланцюга забороняється.
6. Електро-та газозварник, що користуються при роботі запобіжним поясом, повинні застосовувати пояс з металевого ланцюга.
7. Подавати деталі на конструкції та обладнання слід бенкет допомогою нескінченного каната. Що стоїть внизу повинен утримувати канат для запобігання його розгойдування і наближення до струмоведучих частин.
8. Персонал, що працює на порталах, конструкціях, опорах і т.п., повинен користуватися одягом, не стискує руху. Особистий інструмент повинен бути в сумці.
9. Прибирання з візка мостового краноосветітельного обладнання на стелі машинних залів і готельних повинні проводити не менше ніж дві особи з числа чергового персоналу або за нарядом ремонтний персонал. Друге особа повинна знаходитися поблизу працюючого і стежити за дотриманням ним необхідних заходів безпеки.
Пристрій тимчасових надмостей, сходів і т.п. на візку забороняється. Працювати слід безпосередньо з настилу візка і встановлених на настилі стаціонарних надмостей.
Перед підйомом на візок з її тролейні проводів має бути знята напруга. При роботі слід користуватися запобіжним поясом.
Пересувати міст або візок крана кранівник може тільки за командою виконавця робіт. При пересуванні мостового крана працюючі особи повинні перебувати на візку, пересування моста і візка забороняється.

ВИСНОВОК

1. Наведено методику розрахунку обсягу робіт і виконаний аналіз основних вихідних даних.
2. Викладено загальні питання організації будівельних і монтажних робіт.
3. Розраховані обсяги будівельних і монтажних робіт на станції і перегоні, трудомісткість будівельних і монтажних робіт. Результати розрахунків занесені в табл. 3.1.
4. Дано короткий опис основних машин, механізмів і пристосувань, а також необхідне обладнання прорабські пунктів.
5. Наведено оцінку рівня механізації будівельних робіт на прикладі котлованокопателя ВК-3 і бурової машини БМ.
6. Проведено розрахунок потреби в технологічних "вікнах"
7. Дано опис приймання КС і ВЛ в експлуатацію
8. Дано опис техніки безпеки при роботах на висоті
9. Побудований графік ППР на станції і перегоні (рис. 6.1.)

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


1. А.А. Прохорскій. Тягові і трансформаторні підстанції. М.: Транспорт, 1983. 495 с.
2. А.В. Фрайкфельдт, Н.А. Бондарєв, А.С. Марков. Пристрій, спорудження та експлуатація контактної мережі і повітряних ліній. М.: Транспорт, 1987. 335 с.
3. Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок
. М.: Енергія, 1981. 158 с.МПС РФ [U9]


Уральская Державна Академія Шляхів Сполучення [U10]

Кафедра:
"Електропостачання транспорту" [U11]
Курсова робота
Спорудження пристроїв електропостачання та їх експлуатація [U12]

Виконав:
ст. гр. Е-415
Самодуров І.В. [U13]
Перевірив:
преп.
Ляшко Г.В. [U14]

Єкатеринбург
1998 [U15]


РЕФЕРАТ


У курсової роботі міститься: сторінок 25, 3 таблиць, малюнків 1, бібліографія з 3 назв.


Визначальні коефіцієнти, обсяг робіт, станція, перегін, тягова підстанція (ТП), головний шлях, боковий шлях, анкерний ділянку, експлуатаційна довжина, горловини станції, розгорнута довжина, опори, поперечини, контактний провід (КП), що несе трос (НТ), будівельні роботи, монтажні роботи, лінії електропередач (ЛЕП), пости секціонування, норма часу, норма виробітку, трудомісткість, контактна мережа (КС) та її елементи, спорудження та монтаж елементів контактної мережі та тягової підстанції, "вікна", план виконання робіт ( ППР).


У курсової роботі виконано аналіз вихідних даних, наведено методику розрахунку обсягу робіт, розраховані обсяг і трудомісткість будівельних і монтажних робіт на станції і на перегоні, розраховане число "вікон", необхідних для поведінки окремих типів робіт, складений ППР, дано опис основних механізмів, машин і пристосувань, що використовуються при будівництві і монтажі КС і ТП, наведено індивідуальне завдання.

ЗМІСТ [U16]

ВСТУП 4
1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ 5
1.1. Основні дані 5
1.2. Додаткові дані 5
1.3. Методика розрахунку обсягу робіт 6
2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 8
3.ОПРЕДЕЛЕНІЕ обсяг і тривалість РОБІТ НА БУДІВЕЛЬНІ І МОНТАЖНІ РОБОТИ КС 10
3.1. Будівельні роботи на станції 10
3.2. Монтажні роботи на станції 10
3.3. Будівельні роботи на перегоні 10
3.4. Монтажні роботи на перегоні 10
4. ВИБІР ПЕРЕЛІКУ МАШИН, механізмів і пристроїв ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 14
4.1. Вибір переліку машин 14
4.2. Приклад оцінки рівня механізації строітеьних та монтажних робіт 16
5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІКОН 17
6. РОЗРОБКА ГРАФІКА ППР НА СПОРУДЖЕННЯ І МОНТАЖ КС 20
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 21
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ робіт на висоті 23
ВИСНОВОК 24
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛАІНФОРМАЦІЇ 25


ВСТУП


Все більше уваги приділяється електрифікації залізниць, так як вона дозволяє збільшити пропускну спроможність і поліпшити паливно-енергетичний баланс країни, підвищити продуктивність праці. В даний час електрифіковано близько 50 тисяч км залізниць.
В останні роки, незважаючи на зниження загального обсягу вантажообігу і руху поїздів, залишається актуальною проблема розрахунку потреби в технологічних "вікнах" і складання графіка ППР. Це обумовлено тим, що більшість електрифікованих ліній застаріло й елементи КС цих ліній, а також інші пристрої, доводиться постійно ремонтувати або замінювати. Одночасно постійно удосконалюються методи монтажного і технічного обслуговування і ремонту цих пристроїв. Таким чином, обсяги робіт постійно змінюються залежно від нововведеного методу, і їх доводиться знову перераховувати.
Роботи з електрифікації залізниць виконуються за системою генерального підряду. Генеральний підрядник (будівельний трест) приймає на себе відповідальність за спорудження всіх об'єктів, а частина робіт, які не може виконати сам, передає іншим організаціям, які є субпідрядниками. Роботи зі спорудження КС ділять на будівельні та монтажні.

1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ

1.1. Основні дані

Струм: постійна;
Експлуатаційна довжина станції: L'е = 1,75 +0,01 n (км.)
де n-номер шифру, n = 15
Тоді L'е = 1,75 +0,0115 = 1,9 км.;
Експлуатаційна довжина перегону L "е = 7,0 +0,04 n = 7,6 км.

Таблиця 1.1.


Таблиця коефіцієнтів і визначають обсяг робіт на спорудження та монтаж КС на заданій станції та перегоні.

Примітка: *- округлення у розрахунках до цілого числа в бік збільшення
**- округлення до парного числа в бік збільшення


1.2. Додаткові дані

Ділянка двупутний;
Характеристика підвіски на головному шляху перегону і станції:
М120 2 НЛО100 + У2180
На бічному шляху: ПБСМ70 + НЛО100
Розташування проводів в плані:
Підвіска полукосая на прямих ділянках колії і вертикально-хордових на кривих.
На станції підвіска полукомпенсірованная. На перегоні-компенсована.
На головних коліях станції ресорний подопорний вузол, на бічних-рознесені струни.
На перегоні ресорні струни.
Заземлення на станції індивідуальне, на перегоні-групове в межах анкерного ділянки проводом АС-70.
Розміри руху поїздів:
На період будівельно-монтажних робіт приймаємо наступні масштаби руху N-пар поїздів добу:
Nпар = 50 +2 n = 50 +215 = 80
Рід струму-постійний.

1.3. Методика розрахунку обсягу робіт

Обсяг робіт розраховується за спеціальними формулами для кожного виду робіт і залежить від кількості встановлюваних елементів і виражається в штуках або кілометрах відповідно. Час виконання (норма часу) визначається по заданому значенню трудомісткості, вираженої в людино-годинах, помноженої на обсяг робіт, і визначається теж в людино-годинах, а потім переводиться в че
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.5 of 10 on the basis of 4415 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status