ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
страхування в Україні
     

 

Страхування

Вступ.

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин.
Зародившись у період розкладання первіснообщинного строю, воно поступовостало неодмінним супутником суспільного виробництва. Початковий змістрозглянутого поняття зв'язаний із словом "страх". Власники майна, вступаючиміж собою у виробничі відношення, випробували страх за його цілість, заможливість знищення або втрати в зв'язку зі стихійними лихами, пожежами,грабежами й іншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Ризикований характер суспільного виробництва - головна причиназанепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальнеблагополуччя. На цьому грунті закономірно виникнуло ідея відшкодуванняматеріального збитку шляхом солідарної його розкладки між зацікавленимивласниками майна. Якби кожний окремо узятий власник спробував відшкодуватизбиток за свій рахунок, то він був би змушений створювати матеріальні абогрошові резерви, рівні по розмірі вартості свого майна, що природно,руйновано.

Тим часом життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях,дозволив зробити вивід про випадковий характер настання надзвичайних подійі нерівномірності нанесення збитку. Було замічено, що число зацікавленихгосподарств, часто бувають більше числа постраждалих від різних небезпек.
За таких умов солідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствамипомітно згладжує наслідку стихії й інших випадків.
При цьому чим більша кількість господарств бере участь у розкладу збитку,тим менша частка засобів доводитися на частку одного учасника. Таквиникнуло страхування, сутність якого складає солідарна замкнута розкладказбитку.

Найбільше примітивною формою розкладу збитку було натуральнестрахування. За рахунок запасів зерна, фуражу й інших однорідних, легкоділеніх продуктів,формування шляхом подушних натуральних внесків, виявлялася матеріальнадопомога окремим постраждалим селянським господарствам. Однак такестрахування обмежувалося природними рамками однорідності і подільностіформувань із його допомогою натуральних запасів, тому в міру розвиткутоварно-грошових відношень воно поступилося місцем страхуванню в грошовійформі.

Розклад збитку в грошовій формі створювала широкі можливостінасамперед для взаємного страхування, коли сума збитку відшкодовуваласяйого учасниками на солідарніх початках або після кожного страховоговипадку, або по закінченні господарського року. Взаємне страхування вумовах капіталізму стало закономірно переростати в самостійну галузьстрахової справи. Якщо при взаємному страхуванні ще не формувавсязаздалегідь розрахований за допомогою теорії імовірності страховий фонд, тонадалі ймовірний середній розмір можливого збитку, що доводиться на кожногоучасника страхування, стала застосовуватися в якості основи страховихвнесків для завчасного формування страхового фонду.

У умовах сучасного товариства страхування перетворилося в загальнийуніверсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, прибутків іінших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Термін "страхування", що виражає перерозподільні відношення, ізприводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших значеннєвіхзначень цього слова. Зокрема, вираження "страхування" (страховка,підстрахування) іноді вживається в значенні підтримки в якій справі,гарантії удачі в чим-небудь, забезпечення безпеки людей при проведеннінебезпечних робіт, при виступах гімнастів і акробатів, а також запасутрівкості і надійності споруджень і механізмів і т.д. У даному випадку цейтермін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку.

Перерозподільні відносини, властиві страхуванню, звязані, з одногобоку, із формуванням страхового фонду за допомогою заздалегідь фіксованихстрахових платежів, з іншого боку - із відшкодуванням збитку з цього фондуучасникам страхування. Оскільки зазначені перерозподільні відношеннязвязані з рухом грошової форми вартості, економічна категорія страхування єскладовою частиною категорії фінансів. Специфічність фінансових відношеньпри страхуванні перебуває в ймовірному характері цих відношень. Імовірністьзбитку лежить в основі побудови страхових платежів, за допомогою якихформується страховий фонд. Використання засобів страхового фонду вимушено знастанням і наслідками страхових випадків.

Ці особливості страхових відношень включають їх у самостійну сферуфінансових відношень.

Специфічні страхові відношення є об'єктом страхової науки. Ця наукависвітлює фундаментальні теорії страхування, що охоплюють розгляд йогоекономічної сутності, функції, ролі і сфери застосування в сучасномутоваристві. Вона вивчає зміст найважливішої страхової термінології,класифікацію страхування й організаційні принципи побудова системистрахових організацій, методику числення страхових тарифів; висвітлюєнайважливіші умови кожного виду страхування, методику визначення збитку істрахового відшкодування збитку, економічного аналізу і плануваннястрахових операцій, питання перестрахування.

Страхування за всіх часів вважалося дохідною справою. Такі фірми, якскажемо, англійська "Ллойдс", є явними "передовиками виробництва" зачастині збору прибутку в країнах із ринковою економікою.

І Економічна суть і сфера застосування страхування.

Страхування - це спосіб відшкодування збитків, що спіткало фізичну абоюридичну особу, за допомогою розподілу між багатьма особами (страховоюсукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з засобів страховогофонду, що перебуває у віданні страхової організації (страховика).
Об'єктивна потреба в страхуванні обумовлюється тим, що збитки часомвиникають унаслідок руйнівних факторів, в загалі не підконтрольних людині
(стихійних сил природи), у всякому разі не тягнуть чий цивільно-правовийвідповідальності. У подібній ситуації буває неможливо стягувати збитки зкого б те ні було, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого.
Створений Заздалегідь страховий фонд може бути джерелом відшкодуваннязбитку. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинамистрахувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значнупотребу в грошах. Так, наприклад, фізична особа, у котрого ця потребавиникає, як правило, не може покрити її з власних засобів без дошкульнийобмеження свого життєвого рівня.
Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи. Страхування зв'язане зрозподілом СОП і частини НБ. Для страхування в той же час характерніекономічні відношення тільки по перерозподілу прибутків і накопичень,зв'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших утрат. Таким чином,страхування зв'язане з наявним рухом грошової форми власності. Страховийвипадок може і не наступити. Для страхування характерні всі ознакифінансів, але воно має і свої відмітні ознаки:
1. Виникають перерозподільні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матеріальний і інший збиток.
2. Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини між його учасниками, зв'язані із солідарною розкладкою суми збитку одного або декількох суб'єктів на всіх суб'єктів, залучених у страхування. Це замкнута розкладка заснована на імовірності того, що число постраждалих господарств звичайно менше числа учасників страхування. Як правило, число постраждалих повинно бути істотно менше числа застрахованих. Для організації замкнутої розкладки збитку створюється грошовий страховий фонд, сформований за рахунок внесків всіх учасників. Розмір страхового внеску представляє частку кожного з них у розкладці. Таким чином, чим ширше коло учасників, тим менше сума страхового внеску і вони більш доступні. Обов'язкове страхування втягує найбільше число учасників, отже менший страховий тариф і ризик настання страхового випадку.
3. Страхування передбачає перерозподіл збитку в часу й у територіальному розрізі.
4. Характерною рисою страхування є відносна безповоротність мобілізуючіх засобів.
Страхування - це сукупність особливих замкнутих перерозподільніх відношеньміж його учасниками з приводу формування за рахунок внесків страховихфондів, призначених для відшкодування матеріального й іншого збиткупідприємствам, організаціям і фізичним особам.
У світовій практика існує 2 системи страхування:
1. Система першого ризику - при настанні страхового випадку виплачуєтьсястрахове відшкодування в межах страхової суми, на якій полягає договір, алене більше суми збитку.
Страх. сума -15 тис.грн.
Збиток - 25 тис.грн.
Страхове відшкодування - 15 тис.грн.
2. Система пропорційного ризику - виплачують тільки ту частину збитку, якоївизначається страхове забезпечення.
Вартість об'єкта - 30 тис.грн.
Страхове забезпечення - 50%
Страхове відшкодування - 50% збитку

Функції страхування:

Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду коштів як плати за ризики, що беруть на свою відповідальність страхові компанії.
Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільномупорядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулюєрозвиток страхової справи в країні.

Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується всистемі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільністьстрахування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банкахакумулювання засобів населення з метою, наприклад, грошових накопичень, маєтільки ощадний початок, то страхування через функцію формуванняспеціалізованого страхового фонду несе ощадно-ризиковий початок. Уморальному плані кожний учасник страхового процесу, наприклад пристрахуванні життя, упевнений в одержанні матеріального забезпечення навипадок нещасної події і при завершенні терміна дії договору. При майновомустрахуванні через функцію формування спеціалізованого страхового фонду нетільки вирішується проблема відшкодування вартості постраждалого майна вмежах страхових сум і умов, обговорених договором страхування, але істворюються умови для матеріального відшкодування частини або повноївартості постраждалого майна.

Через функцію формування спеціалізованого страхового фонду вирішуєтьсяпроблема інвестицій тимчасово вільних засобів у банківські й іншікомерційні структури, вкладення коштів у нерухомість, придбання ціннихпаперів і т. д. З розвитком ринку в страхуванні незмінно будеудосконалюватися і розширюватися механізм використання тимчасово вільнихкоштів. Значення функції страхування як формування спеціальних страховихфондів буде зростати.

Друга функція страхування - відшкодування збитку й особистематеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в майнімають тільки фізичні і юридичні особи, що є учасниками формуваннястрахового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію здійснюєтьсяфізичним або юридичним особам у рамках наявних договорів майновогострахування. Порядок відшкодування збитку визначається страховимикомпаніями виходячи з умов договорів страхування і регулюється державою
(ліцензування страхової діяльності). За допомогою цієї функції одержуєреалізацію об'єктивного характеру економічної необхідності страховогозахисту.

Третя функція страхування - попередження страхового випадку імінімізація збитку - це широкий комплекс мір, у тому числі фінансуваннязаходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещаснихвипадків, стихійних лих. Сюди ж відноситься правовий вплив настрахувальника, закріплене в умовах укладеного договору страхування йорієнтоване на його дбайливе відношення до застрахованого майна. Міристраховика по попередженню страхового випадку і мінімізації збитку звутьсяпревенції. З метою реалізації цієї функції страховик утворить особливийгрошовий фонд попереджувальних заходів.

ІІ Класифікація й основні поняття в страховій справі.

Страхування проводиться спеціалізованими страховими організаціями, якіможуть бути державними і недержавними. Сфера їхньої діяльності можеохоплювати внутрішній (обмежений), зовнішній або змішаний страховий ринок.
Тим самим страхування в умовах розвиту страхового ринку здійснюється якусередині даної країни, так і за рубежем. Це - організована класифікаціястрахування. Однак істота страхових відношень виражається за допомогоюкласифікації по об'єктах страхування і роду небезпек.

Страхування охоплює різні категорії страхувальників. Його умовивідрізняються по об'єму страхової відповідальності; воно може проводитися всилу закону або на добровільних початках. Для упорядкування зазначеноїрозмаїтості страхових відношень і створення єдиної взаємозалежної системинеобхідна класифікація страхування.

Під класифікацією звичайно розуміють Ієрархічно підпорядкованусистему взаємозалежних ланок, що дозволяє створити струнку картину єдиногоцілого з виділенням його сукупних частин. Класифікація страхуванняпокликана вирішити ту ж задачу: розділити всю сукупність страхових відносинна взаємозалежні ланки, що знаходяться між собою в ієрархічнійпідпорядкованості.

У основі будь-якій класифікації повинні бути такі критерії, щопронизують усі взаємозалежні ланки. В основу класифікації страхуванняпокладені три категорії: розходження в об'єктах страхування та в об'ємістрахової відповідальності. Відповідно до цого застосовуються двікласифікації: по об'єктах страхування і по роду небезпеки. Першакласифікація є загальної, друга - часткової, що охоплює тільки майновестрахування.

Можна дати наступне визначення загальної класифікації страхування пооб'єктах страхування. Це ієрархічна система розподілу страхування погалузям, підгалузям і видів, що є ланками класифікації.

Всі ланки класифікації розташовуються так, щоб кожна наступна ланкабула частиною попереднього. За вищу ланку прийнята - галузь, середнє --підгалузь, нижче - вид страхування.
Всі ланки класифікації охоплюють форми проведення страхування - обов'язковуі добровільну.

В основі розподілу страхування на галузі лежать принципові розходженняв об'єктах страхування. Відповідно до цього критерію всю сукупністьстрахових відношень можна підрозділіті на чотирьох галузі: майнова,страхування рівня життя громадян, страхування відповідальності істрахування підприємницьких ризиків. У майновому страхуванні в якостіоб'єкта виступають матеріальні цінності; при страхуванні рівня життягромадян - їхнє життя, здоров'я і працездатність. Якщо в зв'язку знаслідками визначених подій життєвий рівень знижується, то на допомогуприходити страхування. По страхуванню відповідальності в якості об'єктавиступає обов'язок страхувальників виконувати договірні умови по постачаннюпродукції, погашенню заборгованості кредиторам або відшкодовуватиматеріальний і інший збиток, якщо він був нанесений іншим особам. Коли,наприклад, при авто аварії власник засобів транспорту завдав шкоди майну іздоров'ю іншої особи, то в силу діючого цивільного законодавства провідшкодування шкоди він зобов'язаний оплатити відповідні витратипостраждалому. При страхуванні відповідальності відповідне відшкодуванняшкоди робить за нього страхова організація. Те ж при страхуваннівідповідальності по погашенню заборгованості.

Об'єктами страхування підприємницьких ризиків є потенційно можливірізні втрати прибутків страхувальника, наприклад, збиток від простоївустаткування, упущена вигода що не відбулися або не вдалася угодам, ризиквпровадження техніки і технології.

Тим часом розподіл страхування на зазначені галузі ще не дозволяєвиявити ті конкретні страхові інтереси підприємств, організацій, громадян,що дають можливість проводити страхування. Для конкретизації цих інтересівнеобхідно виділення з галузей - підгалузі і види страхування.

Майнове страхування ділитися на декілька підгалузей, в залежності відформ власності і категорії страхувальників: страхування майна державнихпідприємств, колгоспів, орендарів, кооперативних і громадських організацій,майно громадян.

Страхування рівня життя громадян має дві підгалузі соціальногострахування робочих, службовців і колгоспників і особисте страхуваннягромадян. У свою чергу, соціальне й особисте страхування може мати більшконкретні підгалузі. Наприклад, по соціальному страхуванню: страхуванняпосібників, страхуві пенсії, страхування пільг; по особистому страхуванню:страхування життя і страхування від нещасних випадків.

По страхуванню відповідальності підгалузями є: страхуваннязаборгованості і страхування на випадок відшкодування шкоди, що такожназивають страхуванням цивільної відповідальності.

У страхуванні підприємницьких ризиків - дві підгалузі: страхуванняризику прямих і непрямих утрат прибутків.
До прямих утрат відносяться, наприклад, утрати від простою устаткування, донепрямих - страхування від перерв у торгівлі, страхування упущеної вигоди.

Для вступу страховика зі страхувальниками у визначені страховівідношення страхові інтереси страхувальників повинні одержати своєвираження в потребі застрахувати ті або інші об'єкти від тих можливихнебезпек, що загрожують цим об'єктам.

При з'ясуванні видів страхування відбувається конкретизаціястрахувальника, об'єму страхової відповідальності і відповідних тарифнихставок.

Видом страхування називається страхування конкретних одноріднихоб'єктів у визначеному об'ємі страхової відповідальності по відповіднихтарифних ставках.

Видами майнового страхування є, наприклад, страхування будівель,тварин, домашнього майна, засобів транспорту і т.д. У якості видівсоціального страхування виступають: страхування пенсій за віком, поінвалідності, із нагоди втрати годувальника і т.д. На особистомустрахуванню проводяться такі види страхування, як змішане страхуванняжиття, страхування дітей, страхування від нещасних випадків і інші. Застрахуванню відповідальності - страхування непогашення кредиту або іншоїзаборгованості. Види страхування підприємницьких ризиків прив'язані донаявності конкретного ризику в процесі виробництва або надання послуг, щовидно з приведених вище варіантів даного страхування.

Страхування може проводитися в обов'язковій і добровільній формі.
Товариство в особі держави встановлює обов'язкове страхування, тобтообов'язковість внесення відповідними страхувальниками фіксованих страховихплатежів, коли необхідність відшкодування матеріального збитку або наданняіншої грошової допомоги зачіпає інтереси не тільки конкретної постраждалоїособи, але і суспільні інтереси. Тому соціальне страхування, страхуваннябудівель і деяких панів. тварин у громадян, страхування військових,пасажирів і деякі інші види страхування в нашій країні є обов'язковими.

Оптимальне сполучення обов'язкового і добровільного страхуваннядозволяє сформувати таку систему видів страхування, що забезпечуєуніверсальний об'єм страхового захисту суспільного виробництва.
Класифікація майнового страхування по роду небезпек передбачає виділеннячотирьох видів, що не знаходяться між собою в ієрархічному зв'язку:
1. Страхування від вогню й інших стихійних явищ таких об'єктів, як будівлі, спорудження, устаткування, продукція, сировина, матеріали, домашнє майно і т.п.
1. Страхування сільськогосподарських культур від посухи й інших стихійних явищ.
1. Страхування на випадок відмінка або змушеного вибою тварин
Страхування від аварій, викрадення й інших небезпек засобів транспорту.

Зазначені ланки, що також називають видами страхування в рамках даноїкласифікації, відбивають розходження в об'ємі страхової відповідальностіпри страхуванні відповідних об'єктів. Класифікація за родом небезпекзастосовується для розробки методів визначення збитку і страховоговідшкодування.

Основні терміни і поняття:

Страхувальник - фізична або юридична особа, що сплачує грошові
(страхові) внески, що має, за законом або на основі договору одержуєгрошову суму при настанні страхового випадку. Страхувальник має визначенийстраховий інтерес. Через страховий інтерес реалізуються конкретнівідношення, у які вступає страхувальник із страховиком.

Страховик - організація (юридична особа), що проводить страхування, щоприймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або виплатити страховусуму, а також питання створення і витрати страхового фонду. В Україністраховиками в даний час виступають акціонерні страхові компанії. Уміжнародній страховій практиці для позначення страховика такожвикористовується термін андеррайтер. Страховик вступає в конкретнівідношення зі страхувальником. У своїх діях, формуючи ці відношення, вінкерується наявними в страхувальника і у товариства в цілому страховимиінтересами.

застрахований - фізична особа, життя, здоров'я і Працездатність якоговиступають об'єктом страхового захисту. Застрахованим є фізична особа, накористь якої укладено договір страхування. На практику застрахований можебути одночасно страхувальником, якщо сплачує грошові (страхові) внескусамостійно.

Страховий інтерес - міра матеріальної зацікавленості фізичної абоюридичної особи в страхуванні. Носіями страхового інтересу виступаютьстрахувальники і застраховані. Стосовно до майнового страхування наявнийстраховий інтерес виражається у вартості застрахованого майна. В особистомустрахуванні страховий інтерес полягає в гарантії одержання страхової суми увипадку подій, обумовлених умовами страхування. Наявний страховий інтересконкретизується в страховій сумі.

Страхова сума - грошова сума, на яку застраховані матеріальні цінності
(у майновому страхуванні), життя, здоров'я, працездатність (в особистомустрахуванні).

Об'єкт страхування - життя, здоров'я, працездатність громадян - вособистому страхуванні; будинки, спорудження, транспортні засоби, домашнємайно та інші матеріальні цінності - у майновому страхуванні.

Страховий поліс - документ встановленого зразка, що видаєтьсястраховиком страхувальнику (застрахованому). Засвідчує укладений договірстрахування і містить усі його умови.

Страхова оцінка - критерій оцінки страхового ризику. Характеризуєтьсясистемою грошових вімірніків об'єкта страхування, тісно ув'язаніх зімовірністю настання страхового випадку. У якості страхової оцінки можутьбути використані дійсна вартість майна або якийсь інший критерій (заявленавартість, початкова вартість і т.д.). У міжнародній практиці замістьтерміна "страхова оцінка" застосовується термін страхова вартість.

Страхове забезпечення - рівень страхової оцінки стосовно вартостімайна, прийнятої для цілей страхування. В організації страховогозабезпечення розрізняють систему пропорційної відповідальності, граничної ісистему першого ризику. Найбільше часто на практиці використовуєтьсясистема пропорційної відповідальності і система першого ризику.

Система пропорційної відповідальності - організаційна формастрахового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування взаздалегідь фіксованій частці (пропорції). Страхове відшкодуваннявиплачується в розмірі тієї частини збитку, у якій страхова сума складаєпропорцію стосовно оцінки об'єкта страхування. Наприклад, якщо страховасума дорівнює 80% оцінки об'єкта страхування, то і страхове відшкодуванняскладі 80% збитку. Частина збитку, що залишилася, (у даному прикладі 20%)залишається на ризику страхувальника. Зазначена частка страхувальника впокритті збитку називається ФРАНШИЗОЮ, або власним утриманнямстрахувальника.

Система граничної відповідальності - організаційна форма страховогозабезпечення. Передбачає відшкодування збитку як різницю між заздалегідьобумовленою межею і досягнутим рівнем прибутку. Якщо в зв'язку із страховимвипадком рівень прибутку страхувальника виявився нижче встановленої межі,то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим прибутком.

Система першого ризику - організаційна форма страхового забезпечення.
Передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку,але не більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума. Прицьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсуєтьсяцілком, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі невідшкодовується.

Страховий тариф, або брутто-ставка, - нормований стосовно страховоїсуми розмір страхових платежів. По економічному утриманню це цінастрахового ризику. Визначається в абсолютному грошовому вираженні, увідсотках від страхової суми в заздалегідь обумовленому тимчасовомуінтервалі (терміні страхування). При визначенні страхового тарифу в увагуможуть прийматися інші критерії (ризикові обставини), наприклад,надійність, довговічність, вогнестійкість, мореплавність та інще.
Елементами страхового тарифу є нетто-ставка і навантаження. Нетто-ставкавідбиває витрати страховика на виплати зі страхового фонду.

Навантаження - витрати на ведення справи, тобто пов'язані зорганізацією страхування, а також закладену норму прибутку.

Страхова премія - оплачений страховий інтерес; плата за страховийризик у грошовій формі. Страхову премію оплачує страхувальник і вноситьстраховику відповідно до закону або договору страхування. За економічномуутриманню страхова премія є сума ціни страхового ризику і витратстраховика, пов'язаних із покриттям витрат на ведення страхування. Страховупремію визначають виходячи зі страхового тарифу. Вноситься страхувальникомодноразово авансом при вступі в страхові правовідносіна або частинами
(наприклад, щомісяця, щокварталу) протягом всього терміну страхування.
Розмір страхової премії відражається в страховому полісі. Об'ємнадходження страхової премії від усіх функціонуючих страховиків - один ізнайважливіших показників стана страхового ринку. Синонімами терміна
"страхова премія" є страховий внесок і страховий платіж.

Термін страхування - тимчасовий інтервал, протягом якого застрахованіоб'єкти страхування. Може коливатися від декількох днів до значного числароків (15-25). Крім того, можливий невизначений термін страхування, що дієдоти, поки одна зі сторін правовідносин (страхувальник або страховик) невідмовиться від їхнього подальшого продовження, заздалегідь повідомив іншусторону про свій намір.

Поняття регресивний права: Відповідно до міжнародного законодавствапісля виплати страхового відшкодування до страховика переходить (у межахвиплачених сум) право пред'явлення регресної вимоги до винної сторони -
ПРАВО НА регрес. У цьому випадку страхувальник повинний вчасно забезпечитистраховику одержання такого права, передавши йому свої повноваження.

.

.

.
.
.
.

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2

2
2
2
2

2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


ІІІ Майнове та особисте страхування, його форми і види.


Майнове страхування.

Існує багато видів майнового страхування. Усі їх можна згрупувати по наступній схемі:
1. Сільськогосподарське страхування:
- с/г культур;
- тварин;
- іншого майна с/г підприємств
2. Транспортне страхування:
- страхування вантажів;
- морських судів;
- авіаційне;
3. Страхування майна юридичних осіб (усі, що не входить у с/г і транспортне страхування).
4. Страхування майна фізичних осіб:
- страхування будівель
- тварин
- домашнього майна

- транспортних засобів громадян
Зараз переважає добровільне страхування майна. Умови страхування визначає кожна компанія самостійно. Розмір страхового тарифу:по страхуванню будівель коливається від 0,1-1,0% від страхової суми,по страхуванню домашнього майна -1-5%,
3. по страхуванню тварин 5-20%,
4. транспортних засобів 1-12%,
5. майно підприємств 0,05-8%,
6. майна держпідприємств 3-20%,
7. морських судів 0,4-4%,
8. авіація, вантажів 0,5-5%.

Багато страхових компаній діференціюють страхові тарифи по обсягу страхового ризику.
По ризику пожежа - 0,7%, крадіжка - 1-2%, прорив каналізації 0 ,2-0, 3%.

Чинне законодавство забороняє виплату страхових відшкодувань перевищуючу реальну вартість застрахованого об'єкта. Т.ч. не повинно бути паралельно двох однакових договорів страхування. Страхове відшкодування буде виплачено тільки в 1 випадку (якщо воно перевищує реальну вартість). Для контролю за реальністю настання страхового випадку і запобігання подвійного страхування необхідно надання первинних екземплярів про настання страхового випадку в страхову компанію. Страхова компанія має право на регресивний ризик винуватців страхового випадку.

Для стимулювання страхувальників, що дбайливо відносяться до свого майна, деякі страхові компанії роблять знижку зі страхових тарифів при повторному заключення договорів страхування, якщо по старим (попереднім) договорах не було позовів.

Зараз страхові компанії прагнуть розширити коло об'єктів страхування майна: дрібних домашніх тварин, страхування квартир, майна громадян, що знаходяться у відрядженні, пам'ятники ювелірні вироби та інше.

Особисте страхування.

По кількості страхових відшкодувань серед галузей страхування особисте страхування є самим великим після соціального. Особисте страхування ділиться на 2 підотраслі: страхування життя і страхування від нещасних випадків.
1. Основні випадки страхування життя: на дожіття, на випадок смерті
(виплачується родичам (вігодоотрімувачам)),
2. на випадок смерті і втрати здоров'я
3. змішане страхування (ризики усіх вищезгаданих видів страхування).
Виплата відшкодувань здійснюється при дожітті, смерті і втрати працездатності.
4. страхування ренти - на дожіття, по настанні обговорення часу компанія виплачує регулярно страхові виплати протягом визначеного часу, у т.ч. можуть бути довічні (додаткове пенсійне страхування).
5. страхування дітей (страхувальник одна особа, застрахований - дитина - інша особа) на випадок смерті, утрати здоров'я, дожіття до повноліття (18 л). весільне страхування - страхування дітей. Випадок - договір одруження.

Страхування від нещасних випадків:
1. Індивідуальне страхування від нещасного випадку. Може бути окремих категорій працівників, окремих професій. Здійснюється за рахунок засобів страхувальника, добровільне страхування. Сума, на яку полягає договір, може бути дуже велика.
2. Страхування від нещасних випадків працівників підприємств - колективне страхування, здійснюється за рахунок засобів підприємства, добровільне.
3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків - пасажирів ж/д. транспорту і деяких інших міжміських видів транспорту, також військовослужбовців, працівників податкової інспекції, митниці і т.д.
4. Страхування дітей від нещасних випадків - повернення суми до закінчення терміна договору не буде, якщо страховий випадок не наступив.

Більшість видів страхування життя є накопичувальними (крім смерті і втрати здоров'я і працездатності) - компанія зобов'язується виплатити суму по закінченні терміна договору.

Ризики банкрутства, ризик невидачі кредиту, ризик інвестицій.

Щоб зберігалася зацікавленість страхувальника в недопущенні збитку страховик повинний залишити частину що відшкодовується збитку страхувальнику (70-80 % страховик, інше - страхувальник). Особливість страхування ризику - страховий випадок наступає, як правило, на початку терміна дії страхового договору або після терміна дії (наприклад при страхуванні інвестиційного проекту його спочатку треба реалізувати, одержати результат, а в цей час страховик може використовувати страхові внески).

Важливо установити оптимальний термін для виявлення фінансових результатів (буде збиток або немає). Страховик зацікавлений у більш тривалому терміні, тому що за цей час може бути покритий збиток. Для страхувальника вигідніше маленький термін: не дістав прибуток у даному місяці - одержує відшкодування.

IV Роздержавлення та розвиток страхового ринку в Україні.

Страхове законодавство в Україні бурхливо розвивається. Раніше, в умовахдержавної монополії на здійснення страхування, коли на страховому ринкубули тільки дві установи - Держстрах та Індержстрах, не було потреби взагальному законі про страхування. Достатньо було затвердити умови окремихвидів страхування.

Зараз, в умовах розвитку страхового ринку, де з'являється багатостраховиків, які конкурують між собою, потрібне раціональне державнерегулювання страхової діяльності.

Яким ж образом здійснюється страхування в ринковій економіці. Суспільнапрактика виробила три основні організаційні форми організації страховогофонду, в яких суб'єктами власності на його ресурси "виступають: 1) де?? жава,
2) окремий товаровиробник. 3) страховик. У цьому зв'язку виділяютьдержавний резерв, який використовується для компенсації втрат у випадкахвеликомасштабних аварій і може розглядатись як страховий резерв держави,різні страхові резервні фонди підприємств; і, нарешті, спеціальні коштитих, хто професійно займається страхуванням, - страхові резерви страховихкомпаній і організацій.

Державний резерв утвориться за рахунок загальнодержавних ресурсів.
Призначення цього фонду є забезпечення відшкодування збитків і усуненнянаслідків стихійного лиха і великих аварій, що створили надзвичайнуситуацію, потягли значні руйнування ^ великі людські жертви. Цей фондформується як в натуральній так і в грошовій формі.

Створення в децентралізованому порядку відокремленого фонду підприємствдає можливість оперативне подолати тимчасові труднощі в процесівиробництва. При переході до ринкової економіки значно поширюються межіСамострахування. Його нова модель трансформується у фонд ризик, щостворюється підприємствами, фірмами, акціонерними товариствами длязабезпечення їх діяльності при несприятливій економічній кон'юктурі,затримці платежів за поставлену продукцію, нестачі коштів для погашенняотриманих позичок.

Процес становлення страхового ринку в Україні йде не рівно. Поряд зістановленням і зміцненням одних страхових компанія можна спостерігати ірозпад, банкрутство чи відкликання ліцензії у інших. Є багато негативнихчинників об `єктивного характеру, що впливають на здійснення страховоїдіяльності. Це слабка законодавча база страхування, неузгодженість міжсобою багатьох актів законодавства, низькі фінансові вимоги до статутногофонду для ліцензіювання нової страхової компанії, жорсткий податковий прес
(55% на доход в 1994 році) для страхових організацій, низькаплатоспрожність потенційних страхувальників.
Проте поступово в Україні складається економічно - правовий простір длядіяльності страховиків. Держава в особі спеціально уповноваженого на теоргану - Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю здійснюєкерування цим процесом. Опрацьовуються правові норми здійснення страховоїдіяльності, ведеться ліцензіювання страхових компаній, постійно проводятьсяперевірки на предмет контролю їх платоспроможності, фінансової стабільностіі додержання ними вимог законодавства.
Найбільш загальні принципи страхування (в основному відносно державногострахування) викладені в Цивільному кодексі Україні.
Але, не принижуючи значення норм Цивільного кодексу, все ж требапідкреслити, що основу страхового законодавства України зараз складає
Декрет Кабінету Міністрів України № 47-93 від 10 травня 1993 року, та закон
України "Про страхування" № 85/96-ВР від 7 березня 1996 р..

Розвиток страхового ринку України відбувався в умовах зниження темпівспаду виробництва промислової продукції, здійснення курсу Уряду подоланняінфляції та інших передумов для пожвавлення економічної діяльності.

Так, у 1998 році валовий внутрішній продукт зменшив

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7 of 10 on the basis of 1287 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status