ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екологічна безпека через екологічне страхування
     

 

Страхування

Забезпечення екологічної безпеки через

екологічне страхування

А. В.
Кічігін

Ханти-Мансійськ, Ханти-Мансійський державна страхова компанія
«Югорія»

Сьогодні в Росії, згідно зі статистикою, в екологічно нездоровоїобстановці проживає близько 70 млн. чоловік. Площа екологічнонесприятливих районів складає 2 млн. км, що дорівнює десятій частиніусього земельного фонду Росії. За даними екологів, в таких районахвиявляються чітко виражені ознаки деградації природного середовища,триває стійкий процес забруднення навколишнього середовища та зниженняпродуктивності природних ресурсів, зростає захворюваність населення,збільшується смертність. Ці регіони є зонами підвищеногоекологічного ризику. У Росії, за даними МНС, збитки від техногеннихкатастроф тільки в 1996 році склав приблизно 80 трлн. руб. У зв'язку зцим постає питання про методи компенсації понесених втрат.

В умовах переважання державної форми власностібільшість таких збитків відшкодовувалося за рахунок резервних фондів держави.
Проте в даний час держава не може, та й не повинно забезпечуватиповного відшкодування збитків, завданих громадянам, здоров'ю населення,навколишнє середовище підприємствами-джерелами підвищеної небезпеки. Важливознайти інші джерела покриття шкоди, ніж кошти бюджетів різнихрівнів, екологічних фондів, власних коштів підприємств. Страхуваннямає, у порівнянні з ними, особливі переваги, що підтверджується всієюсвітовою практикою.

Здавалося б, ця істина незаперечна. Але що ми бачимо? У Росіїстрахується менш 10% потенційних ризиків (проти 90-95% у більшостірозвинених країн), 90% власності підприємств, у тому числі федеральних імуніципальних, не забезпечено страховим захистом, що перетворює країну назону підвищеного ризику. Весь обсяг страхових внесків у нашій країніможна порівняти з аналогічними показниками лише однієї західної страховоїкомпанії, що замикає перелік ста найбільших компаній світу. І в цьому ми, нажаль, відстаємо від провідних країн заходу. Так, причина найчастіше криєтьсяв нестачі коштів на страхування. Давайте, нарешті, переглянемо сам підхіддо справи.

Все було б дуже просто, якщо б проблема стосувалася тількизабезпечення покриття витрат після аварій. Але корені проблеми треба шукатинабагато глибше. Витрати на попередження аварії незмірно менше тих,які можуть виникнути, якби аварія сталася напромисловому підприємстві. А, за великим рахунком, які кошти окуплять шкоду,завдані здоров'ю людей?

Що таке «екологічна безпека» в моєму розумінні? В абсолюті проній, на жаль, говорити не доводиться. Гадаю, це система заходів, спрямованихна максимальне усунення і зменшення небезпеки шкідливого впливурезультатів промислової діяльності підприємств на людину. Думаю,спільно, фахівці різних галузей науки можуть скласти оптимальнумодель цієї системи, в цьому бачу мету і сенс цього заходу. Ми жхотіли б привнести своє раціональне зерно і, треба сказати, страховикипрацюють над цією проблемою вже досить тривалий час. Але впоодинці, відомо, моря не переплисти.

Думаю, очевидно, що одним із засобів досягнення екологічноїбезпеки населення, як у сьогоденні, так і в майбутньому, (щоб неуподібнитися принципом: "після нас хоч трава не рости"), єекологічне страхування. Відразу відзначимо, що як такого, екологічногострахування в реальному житті немає, але в практиці під цим терміномрозуміється вид обов'язкового страхування цивільної відповідальностіорганізацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, зазаподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньомуприродному середовищу в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті.
Треба сказати, що в нашій країні екологічне страхування існуєвідносно недавно і слабко розвинене. Аналіз зарубіжного досвіду дозволяєзробити висновок, що це - особливий, найбільш складний вид страхування, який маєсвою специфіку і є досить ефективним економічниммеханізмом, який дозволяє компенсувати як шкода, заподіяна третімособам, так і втрати самих страхувальників, возікающіе в результаті аварійногозабруднення навколишнього середовища (йдеться, зрозуміло, про фінансовівтрати). Якщо розставити акценти у визначенні економічної сутностіекологічного страхування, то ми це зробили на проведенніпопереджувальних заходів, спрямованих на зниження ваги наслідківекоологіческіх надзвичайних ситуацій. Розкриємо суть страхування. За
До Цивільного кодексу РФ - це «відносини щодо захисту майнових інтересівфізичних та юридичних осіб при настанні певних подій
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплатиабо страхових внесків (страхових премій) ». Треба сказати, що структурастрахових внесків така, що частина її передбачає витрати напроведення попереджувальних заходів з метою недопущення настаннянесприятливих (страхових) подій. І навряд чи хто не побачить у цьому користьдля всіх зацікавлених суб'єктів. Крім того, плата за забруднення незвільняє підприємство від проведення природоохоронних заходів,вимагають додаткових капіталовкладень, а за договором страхування частинастрахового платежу може бути спрямована підприємству на проведенняпревентивних заходів, що знижують страховий ризик.

Таким чином, страхування екологічних ризиків може стати одним зефективних економічних механізмів, сприятливо що поєднують в собіможливість проведення превентивних заходів, спрямованих на недопущенняекологічних аварій, при одночасному створенні стабільних страховихфондів грошових коштів, службовців фінансовим гарантом покриття збитків навипадок аварійного забруднення середовища. У зв'язку з цим ми надаємовиняткову значущість екологічного аудиту, як елементу системиекострахованія. Екоаудірованіе по суті є єдинимінструментом обстеження підприємств-страхувальників: при підготовцідоговорів екострахованія, розробці планів превентивних заходів щодо зниженняекологічного ризику; при оцінці збитку при настанні страхового випадку;при розгляді позовів до підприємств з приводу забруднення навколишньогоприродного середовища.

Вирішення цієї проблеми в практичній площині ми бачимо, в тому числі,і в створенні регіональної системи екологічного страхування регіональнимистраховими компаніями, на які покладені економічні завдання зниженнябюджетних витрат на охорону навколишнього природного середовища в умовахприродокористування за рахунок формування страхових резервів з метоюзміцнення матеріальної основи інвестиційної діяльності на територіїрегіону і його соціально-економічного розвитку. Одним із прикладів такоїкомпанії є «Ханти-Мансійська державна страхова компанія
«Югорія» (м. Ханти-Мансійськ Ханти-Мансійського автономного округу), позиціяякій і представлена в даному доповіді. На наш погляд, основною метоюстворення регіональної системи екологічного страхування є впровадженняпрактичного механізму гарантованого фінансового забезпеченняекологічної безпеки регіону шляхом акумуляції і цільовоговикористання в системі страхування власних коштів учасниківстрахової діяльності і залучених фінансових джерел регіону. Увідповідно до цієї мети на систему екологічного страхуванняпокладаються такі функції:
- забезпечення гарантованого покриття витрат і збитків природокористувачів, інших юридичних і фізичних осіб (включаючи державу), що виникають в результаті реєстрації екологічних ризиків в рамках застрахованої діяльності;
- забезпечення підприємствам-джерел екологічної небезпеки фінансових резервів для покриття екологічного збитку, нанесеного їм третім особам

(включаючи державу як власника об'єктів навколишнього середовища);
- забезпечення необхідних резервів фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, згідно з правилами декларування безпеки промислових об'єктів (Постанова

Уряду РФ № 675 від 01.07.95г.);
- фінансування страхувальником превентивних заходів щодо зниження екологічного ризику з коштів резерву запобіжних заходів та тимчасового використання коштів страхового фонду;
- прибутковий оборот тимчасово вільних коштів страхового фонду з їх подальшим цільовим використанням;
- екологічний (еколого-економічний) аудит застрахованої діяльності і страхуються екологічних ризиків;
- забезпечення учасникам системи обов'язкового і добровільного страхування державних і недержавних пільг і привілеїв у веденні господарської діяльності, як суб'єктам, які вклали власні кошти в регіональну систему страхування.

Природно, створення цієї системи - тільки одна грань проблеми, весьспектр проблем не вдасться охопити в роботі, охопленої певнимирамками. Нам би дуже хотілося показати безперечну економічну вигоду длявсіх зацікавлених суб'єктів при проведенні екологічного страхування
(держава, страхувальники, страхові компанії, регіональна адміністрація,регіональний комітет Держкомприроди, населення), тому ми підкреслюємо,що готові і раді співпраці в досягненні спільної мети.

І, на закінчення, хотілося б нагадати норму Конституції РФ про те, що
«Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірнуінформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'юабо майну екологічним правопорушенням ». Ми сподіваємося, що розвитокекологічного аудиту в підсумку призведе до того, що навколишнє середовищезабруднювати буде економічно невигідно. Це, звичайно, ідеалістичнийпідхід, але не позбавлений здорового глузду.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.1 of 10 on the basis of 3334 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status