ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпаргалки з статистикою
     

 

Статистика

-----------------------

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, І ОСН. КАТЕГОРІЇ

В даний час стат. має наступне визначення.
Стат. - Це планомірний і систематичний облік масових громадськихявищ, що здійснюється державними статистичними органами ідає числове вираження виявляється закономірностям.
Взагалі статистик дуже багато, наприклад: стат. промисловості, стат.торгівлі, економічна стат., математична, прикладна і т.д.
Так як стат. має справу з масовими явищами, то основним поняттямє статистична сукупність.
Стат. сукупність - це безліч об'єктів або явищ, що вивчаються стат.,які мають один або декілька спільних ознак і відрізняються між собоюза іншими ознаками.
Окремі об'єкти або явища, що утворять статистичну сукупність,називаються одиницями сукупності.
Явища і процеси в житті суспільства вивчаються стат. за допомогоюстатистичних показників.
Статистичний показник - це кількісна оцінка властивості досліджуваногоявища.
Однією з важливих категорій статистичної науки є поняття ознаки.
Ознака - це характерна властивість досліджуваного явища, що відрізняє його відінших явищ.
У різних галузях стат. вивчаються різні ознаки. Таким чином,статистичних ознак, тобто властивостей, якостей об'єктів спостереження дужебагато. Всі їх різноманіття прийнято поділяти на дві великі групи: ознакиякості і ознаки кількості.
Якісний ознака (атрибутивний) - ознака, окремі значення якоговиражаються в вигляді понять, найменувань.
Кількісний ознака - ознака, визначені значення якого маютькількісні вирази.
Кожен об'єкт вивчення може володіти цілим рядом статистичних ознак,але від об'єкта до об'єкта одні ознаки змінюються, інші залишаютьсянезмінними. Мінливі ознаки від одного об'єкта до іншого прийнятоназивати варіюються. Саме ці ознаки вивчаються в стат., Оскількинезмінною ознака вивчати нецікаво.
Варіація - це різноманіття, змінність величини ознаки у окремиходиниць сукупності спостереження.
Окремі значення ознаки називаються варіантами цієї ознаки.
Метод статистики передбачає таку послідовність дій:

- розробка статистичної гіпотези,

- статистичне спостереження,

- зведення і групування статистичних даних,

- аналіз даних,

- інтерпретація даних.
Проходження кожній стадії пов'язано з використанням спеціальних методів,пояснюється змістом виконуваної роботи.
Масовий характер суспільних законів і своєрідність їх дійзумовлює необхідність дослідження сукупних даних.
Закон великих чисел породжений особливими властивостями масових явищ. Останнів силу своєї індивідуальності, з одного боку, відрізняються один від одного, аз іншого - мають щось спільне, обумовлене їхнє членство впевного класу, виду. Причому поодинокі явища в більшій міріпіддані впливу випадкових чинників, коли їхня сукупність.
Закон великих чисел в найбільш простій формі свідчить, що кількіснізакономірності масових явищ виразно проявляються лише в доситьвеликому їх числі.

статистичного спостереження

- розробка статистичної гіпотези,

- статистичне спостереження,

- зведення і групування статистичних даних,

- аналіз даних,

- інтерпретація даних.

Стат. спостереження - це початкова стадія економіко-стат. Наблі. Вонаявляє собою науково-організаційну роботу по збиранню масовихпервинних даних про явища і процеси суспільного життя.
Будь-яке стат. Наблі. здійснюється за допомогою оцінки та реєстрації ознакодиниць сукупності у відповідних облікових документах. Таким чином,отримані дані є факти, які так чи інакшехарактеризують явища суспільного життя.
Стат. Наблі. повинне відповідати наступним вимогам.
1. Набла. явища повинні мати наукову і практичну цінність, висловлюватипевні соціально-економічні типи явищ.
2. Безпосередній збір масових даних повинен забезпечити повноту фактів,що відносяться до розглянутого питання, так як явища перебувають упостійній зміні, розвитку. У тому випадку, якщо відсутні повнідані, аналіз і висновки можуть бути помилковими.
3. Для забезпечення достовірності стат. даних необхідна ретельнавсебічна перевірка якості зібраних фактів.
4. Для того, щоб створити найкращі умови для отримання об'єктивнихматеріалів, необхідна наукова організація стат. спостереження.
Стат. Наблі. здійснюється у двох формах: шляхом надання звітності тапроведення спеціально організованих статистичних спостережень.
звітністю називають таку організовану форму статистичного Наблі. приякої відомості надходять у вигляді обов'язкових звітів у визначені строкиі за затвердженими формами.
При цьому джерелом відомостей, як правило, є первинні обліковізаписи в документах бухгалтерського та оперативного обліку.
Спеціально організоване стат. Наблі. є збір відомостейза допомогою переписів, одноразових обліків і обстежень. Прикладомспеціально організованого стат. Наблі. можуть бути: перепис населення,всякого роду соціологічні обстеження.
Види стат. Наблі. розрізняються за часом реєстрації даних і за ступенемохоплення одиниць досліджуваної сукупності.
За характером реєстрації даних у часі розрізняють Наблі. безперервний ібезперервно. Останнє, у свою чергу поділяється на Наблі. періодичнеі одноразова.
Безперервним є таке Наблі. яке ведеться систематично. При цьомуреєстрація фактів здійснюється в міру їх здійснення, наприклад, реєстраціяактів цивільного стану. За поточного Наблі. не можна допускатизначного розриву між моментом виникнення факту і моментом йогореєстрації.
перериваним є таке Наблі. яке повторюється через певніпроміжки часу.
Одноразова Наблі. проводиться у міру потреби, час від часу, бездотримання суворої періодичності або взагалі проводиться один раз.
За ступенем охоплення одиниць досліджуваної сукупності розрізняють суцільні інесплошние стат. Наблі.
суцільним називають таке Наблі. при якому обстеженню піддаються всі безвинятку одиниці досліджуваної сукупності. Шляхом суцільного Наблі.здійснюється отримання звітності від підприємств та установ.
Несплошним називають таке Наблі. при якому обстеженню піддаються невсі одиниці досліджуваної сукупності, а тільки заздалегідь встановлена їхчастина, наприклад, вивчення торгових оборотів і цін на міських ринках.
Основним видом несплошного Наблі. є вибіркове.
вибірковим Наблі. називається Наблі. при якому характеристика всієїсукупності фактів дається за деякою їх частини, відібраної у випадковомупорядку. У торгівлі з його допомогою вивчають ефективність нових, передовихформ торгівлі, попит населення і ступінь його задоволення.

ВИЗНАЧЕННЯ Помилка вибірки
Помилка вибірки - це об'єктивно виникає розбіжність міжхарактеристиками вибірки і генеральної сукупності. Вона залежить від рядуфакторів: ступеня варіації досліджуваного ознаки, чисельності вибірки,методом відбору одиниць у вибіркову сукупність, прийнятого рівнядостовірності результату дослідження.
Визначення помилки вибіркової середньої.
При випадковому повторному відборі середня помилка вибіркової середньоїрозраховується за формулою:

де - середня помилка вибіркової середньої;
- дисперсія вибіркової сукупності; n - чисельність вибірки.
При бесповторном відборі вона розраховується за формулою:

де N - чисельність генеральної сукупності.
Визначення помилки вибіркової частки.
При повторному відборі середня помилка вибіркової частки розраховується заформулою:
де - вибіркова частка одиниць, що володіють вивчаються ознакою; --число одиниць, що володіють вивчаються ознакою; - чисельність вибірки.
При бесповторном способі відбору середня помилка вибіркової частки визначаєтьсяза формулами:

Гранична похибка вибірки пов'язана із середньою помилкою вибіркиставленням:
При цьому t як коефіцієнт кратності середньої помилки вибірки залежить відзначення ймовірності Р, з якою гарантується величина граничної помилкивибірки.
Гранична помилка вибірки при бесповторном відборі визначається за наступнимиформулами:


Гранична помилка вибірки при повторному відборі визначається за формулою:

Зведення і групування статей. ДАНИХ

У результаті першої стадії стат. дослідження одержують відомості про кожнуодиниці сукупності. Завдання другій стадії полягає в тому, щоб упорядкуватиі узагальнити первинний матеріал, звести його до групи і на цій основі датиузагальнюючу характеристику сукупності. Цей етап у статистиці називаєтьсязведенням.
Розрізняють просту зведення (підрахунок тільки загальних підсумків) і стат. угруповання,яка зводиться до розчленування сукупності на групи щодо істотного дляодиниць сукупності ознакою. Групування дозволяє отримати такірезультати, за якими можна виявити склад сукупності, хар-ні риси івластивості типових явищ, виявити закономірності та взаємозв'язки.
Результати зведення можуть бути представлені у вигляді стат. рядів розподілу.
Статистичним рядом розподілу називають впорядковане розподілодиниць сукупності на групи по досліджуваному ознакою. Залежно відознаки ряди можуть бути варіаційними (кількісними) і атрибутивними
(якісними).
Кількісні ознаки - це ознаки, що мають кол-ве вираз уокремих одиниць сукупності, наприклад, заробітна плата робітників,вартість продукції промислових підприємств і т.д.
атрибутивні ознаки - це ознаки, що не мають кількісної заходи.
Наприклад, стать, професія робітника і т.д.
Варіаційні ряди можуть бути дискретними або інтервальними.
Дискретний ряд розподілу - це ряд, в якому варіанти виражені цілимчислом.
Інтервальний ряд розподілу - це ряд, в якому значення ознакизадані у вигляді інтервалу.
Стат. ряди розподілу дозволяють систематизувати й узагальнювати стат.матеріал. Однак вони не дають всебічної характеристики виділених груп.
Щоб вирішити ряд конкретних завдань, виявити особливості у розвитку явища,виявити тенденції, встановити залежності, необхідно зробитиугруповання стат. даних.
Групування - це процес утворення груп одиниць сукупності одноріднихв будь-якому відношенні, а також що мають однакові або близькі значеннягруппіровочного ознаки.
Для цієї мети вибирається группіровочний ознака і розробляється системапоказників, якими будуть хар-тися виділені групи. Визначення таобгрунтування показників цілком залежать від мети дослідження та поставленоїзавдання. У залежності від мети та завдань дослідження, розрізняють наступні видиугруповань: типологічні, структурні, аналітичні.
До типологічних угруповань відносять всі угруповання, які хар-ютьякісні особливості і відмінності між типами явищ. Типологічніугруповання широко застосовуються в економічних, соціальних та іншихдослідженнях.
Структурна угруповання - виявляє склад однорідної в кач-ному відношеннісукупності з будь-якою ознакою. Прикладом можуть служити угрупованняпідприємств по відсотку виконання плану, за числом робітників і т.д. Значеннятаких угруповань полягає в тому, що з їх допомогою можуть бути виділені івивчені групи підприємств передових, середніх, які відстають; виявленіневикористані резерви виробництва, наприклад, в області поліпшеннявикористання основних фондів, підвищення продуктивності праці,поліпшення якості продукції і т.д.
Аналітична угруповання - застосовується для дослідження взаємозв'язку міжявищами. Використовуючи аналітичні угруповання, визначають факторні ірезультативні ознаки досліджуваних явищ. Факторні - це ознаки,що роблять вплив на інші, пов'язані з ними ознаки. Результативні --це ознаки, які змінюються під впливом факторних.
Освіта груп за двома і більше ознаками, взятими в певномупоєднанні, називається комбінованої угрупованням. При цьому группіровочниеознаки прийнято розташовувати, починаючи з атрибутивного, певноюпослідовності, виходячи з логіки взаємозв'язку показників.
Застосування комбінованих угруповань обумовлено різноманіттямекономічних явищ, а також необхідністю їх всебічного вивчення. Алезбільшення числа группіровочних ознак обмежується зменшеннямнаочності, що знижує ефективність використання стат. інформації.

Прог-МНО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГ. ПИТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Кожне спостереження проводиться з конкретною метою. При його проведеннінеобхідно встановити, що підлягає обстеженню. Треба вирішити наступніпитання:
Об'єкт спостереження - сукупність предметів, явищ, у яких повинні бутизібрані відомості. При визначенні об'єкта вказуються його основнівідмітні риси (ознаки). Кожен об'єкт масових спостережень складаєтьсяїх окремих одиниць, тому треба вирішити питання про те, який той елементсукупності, який послужить одиницею спостереження.
Одиниця спостереження - це складовий елемент об'єкта, що єносієм ознак, що підлягають реєстрації та основою рахунку.
ценз - це певні кількісні обмеження для об'єкта спостереження.
Ознака - це властивість, яка характеризує певні риси іособливості, притаманні одиницям досліджуваної сукупності.
Програма спостереження - це перелік ознак, що підлягають реєстрації.
Програма знаходить відображення в формулярі спостереження. Виділяютьсяорганізаційні питання: перелік заходів, що забезпечують правильністьспостереження, а також оргплан, де враховуються органи спостереження, часспостереження, порядок прийому та здачі матеріалу, порядок отриманняінформації.
Період спостереження - час, протягом якого має бути здійсненареєстрація.
Критична дата спостереження - дата, за станом на яку повідомляютьсявідомості.
Критичний момент - момент часу, станом на який виробляєтьсяреєстрація спостережені фактів.


Статистичні таблиці - це найбільш раціональна форма поданнярезультатів статистичної зведення й угруповання.
Значення статистичних таблиць полягає в тому, що вони дозволяють охопитиматеріали статистичної зведення в цілому. Статистична таблиця, посуті, є системою думок про досліджуваному об'єкті, що викладаютьсяцифрами на основі певного порядку в розташуванні систематизованоїінформації.
У економічної та управлінської роботи, пов'язаної з комерційноюдіяльністю, статистичні таблиці застосовуються дуже часто. Томунеобхідно навчитися правильно їх складати і аналізувати.
За зовнішнім виглядом статистична таблиця являє собою рядпересічних горизонтальних і вертикальних ліній, що утворюють погоризонталі рядка, а по вертикалі - графи (стовпчики, колонки), які всукупності складають як би кістяк таблиці.
Таблиця, яка складається з рядків і граф, які ще не заповнені цифрами,називається макетом таблиці. Кожна статистична таблиця має підметі присудок.
Підмет таблиці. - Це об'єкт нашого вивчення (назва району, міста,підприємства).
Присудок. - Це система показників, якими характеризується об'єктвивчення, тобто підмет таблиці.
Зазвичай підлягає розташовується зліва, у вигляді найменування горизонтальнихрядків, а присудок - праворуч, у вигляді найменування вертикальних граф.
У таблиці можуть бути підведені підсумки по графах і рядках.
Обов'язкова частина таблиці - заголовок, що показує, про що йде мова втаблиці, до якого місця і часу вона відноситься.
Залежно від побудови підмета, таблиці поділяються на три види:прості, групові і комбінаційні.
Простими таблицями називаються такі, в яких підлягає немає угруповань,а дається лише перелік одиниць сукупності (перечневие таблиці),адміністративних районів (територіальні таблиці) або періодів часу
(хронологічні таблиці).

Групові статистичні таблиці дають більш інформативний матеріал дляаналізу досліджуваних явищ, завдяки освіченим у їх підлягає групамщодо істотного ознакою або виявлення зв'язку між низкою показників.
комбінаційними таблицями називаються такі, в яких підмет міститьугруповання одиниць сукупністьності по двох або більше ознаками, взятими впоєднанні. Комбінаційна таблиця встановлює взаємне дію нарезультативні ознаки існуючу зв'язок між факторами угруповання.

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ

Якщо одне з числових виразів даної ознаки дорівнює нулю, то перетинвідповідної графи і рядки перекреслюється.
Якщо числові значення ознаки невідомі, то в перетині графи та рядкиставиться три крапки.
Якщо перетин графи і рядки не має сенсу, то ставиться "Х".
Якщо в таблиці відсотки по відношенню до будь-якого попереднього року, тоцей рік повинен бути показаний в таблиці, не дивлячись на зазначення його взаголовку.

ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ рядів ДИНАМІКИ
Одним з найважливіших напрямів аналізу рядів динаміки явл. вивченняособливостей розвитку явища за окремі періоди часу.
Для динамічних рядів розраховують ряд показників: К - темпи росту; (y -абсолютні прирости; (K-темпи приросту.
Темп зростання - відносний показник, що виникає в результаті поділудвох рівнів одного ряду один на одного. Чи можуть розраховуватися якланцюгові, коли кожний рівень ряду порівнюється з попереднім йомурівнем:, або як базисні, коли всі рівні ряду зіставляються зодним і тим же рівнем y0, обраним за базу порівняння:. Темпи зростанняможуть бути представлені у вигляді коефіцієнтів або у вигляді відсотків.
Абсолютний приріст - різниця між двома рівнями ряду динаміки, має туж розмірність, що і рівні самого ряду динаміки. Абсолютні приростиможуть бути ланцюговими і базисними, залежно від способу вибору бази дляпорівняння: ланцюговий абсолютний приріст -; базисний абсолютний приріст -. Длявідносної оцінки абсолютних приростів розраховуються показники темпівприросту. Темп приросту - відносний показник, який показує на скількивідсотків один рівень ряду динаміки більше (або менше) іншого,що приймається за базу для порівняння. Базисні і ланцюгові темпи приросту:
. (yб і (yц-абсолютний базисний або ланцюговий приріст; y0-рівень рядудинаміки, обраний за базу для визначення базисних абсолютних приростів; yi-1 - рівень ряду динаміки, обраний за базу для визначення i-голанцюгового абсолютного приросту.
Існує зв'язок між темпами росту і приросту:
(К = К - 1 або (К = К - 100% (якщо темпи зростання визначені у відсотках).
Якщо розділити абсолютний приріст (ланцюгової ) на темп приросту (ланцюговий) завідповідний період, отримаємо показник, що називається - абсолютназначення одного відсотка приросту:.
За показниками зміни рівнів ряду динаміки (абсолютні прирости,темпи росту і приросту), отриманими в результаті аналізу вихідного ряду,можуть бути розраховані узагальнюючі показники у вигляді середніх величин --середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту.
Середній абсолютний приріст може бути отриманий за однією з формул:
або, де n - число рівнів ряду динаміки; y1 - перший рівень рядудинаміки; yn-останній рівень ряду динаміки; yцi-ланцюгові абсолютні прирости.
Середній темп зростання можна визначити, користуючись формулами:
,, де n - кількість розрахованих ланцюгових або базисних темпівросту; y0 - рівень ряду, прийнятий за базу для порівняння; yn-останнійрівень ряду; Kiц - ланцюгові темпи росту (в коефіцієнтах); Кiб - першийбазисний темп зростання; Кnб-останній базисний темп зростання. Між темпамиприросту (K і темпами зростання До існує співвідношення (K = К - 1,аналогічне співвідношення вірно і для середніх величин.

Індекс цін виробників

Включає індекс цін на пром., с/г та ін продукцію. Індекс цін произв-ляпром. прод. хар-ет динаміку зміни цін виробників пром.прод.
Визначається на основі спостереження за зміною цих цін шляхом реєстраціїцін на товари. Спостереження за зміною цін здійснюється за вибірковою мережібазових підприємств. Для розрахунку зведених індексів по галузі використовуютьгалузеву структуру пром. виробництва за попередній рік. Індекс цін напром. продукцію складається з:-відбору базових підприємств і товарів -представників;-визначення порядку реєстрації цін;-вибір вагрозрахункової ф-ли. Серед підприємств є представники різних формвлас., типових д/даній галузі. Поряд з великими підпр. мають бути ідрібні. Мережа базових підприємств формують в два етапи:-відбирається minвеликих підприємств, що мають значить. вагу в країні;-підприємства, що відображаютьрегіональну специфіку. Відбір товарів виробляється:-для спостереження зарівнем цін на конкретні види товарів;-для розрахунку індексу цін потоварними групами;-для розрахунку зведених індексів цін по галузях. З кожноїтов. групи, вкл. однорідні товари, відбирають 3-5 представницьких виду, пок-рим будуть реєструвати ціни. Реєстрації підлягають фактичні ціни напроизв. і відвантажену продукцію в тек. місяця на російський ринок продукцію
(без ПДВ, акцизів, і ін податків не входять в оптову ціну). До складуреєструється ціни не повинні включатися витрати підприємств понад ціни пр -ва.

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕН. ОБР І КРЕДИТУ

Предметом вивчення явл. кол-жавна хар-ка масових явищ у сфері ден.обігу та кредитних відносин. Ден. обіг - це рух грошей увнутр. обороті в готівковій і б/готівковій формі в процесі обігу товарів,надання послуг і здійснення різних платежів. Ден.обр. охоплює нетільки рух товарів і послуг, але й позичкового та фіксованого капіталу.
Значна частина обігу в країнах з Р.Е. припадає на на фін. операції,тобто на угоди з різними видами цінних паперів, позичкові операції,податкові платежі та ін. Більша частина ден. обороту відбувається в б/нал.формі. Це пов'язано з з різким збільшенням платіжних операцій. Грошово -кредитне регулювання - сис-ма заходів гос-ва, спрямована настабілізацію ден. обр., валютної систе-ми, поліпшення функціонуваннякредитної систе-ми. Центробанк використовує такі прийоми, як регулюванняоблікової ставки, зміна норми обов'язкових резервів банку, проведенняоперацій з держ. цін. паперами.
ЗАВДАННЯ:
1. Визначення розмірів ден. маси та її структури.
2. Відображення ден. обр. і оцінка факторів, що впливають на знеціненнягрошей.
3. Хар-ка кредитної політики.
4. Статистичне вивчення форм кредиту.
5. Вивчення позикового відсотка.

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН

Основним призначенням явл. оцінка динаміки цін на споживча. товари. Урезолюції МОП зафіксовано, що метою розрахунку ІСЦ явл. оцінка зміни учасі загального рівня цін на споживча. товари і послуги, придбанінаселенням для невиробничого споживання.
ІСЦ У РФ включає:
-зведений ІСЦ, хар-ющій зміна вартості базового повного набору потреб.товарів і послуг у середньому на одну сім'ю.
-зведений ІСЦ покриває зміна вартості фіксованого набору товаріві послуг без товарів необов'язкового користування
-ІСЦ для окремих соц-економ. груп населення, хар-ющій змінавартості фіксованого набору товарів і послуг, на

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9 of 10 on the basis of 2605 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status