ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Характеристика рівня життя населення Тверській області
     

 

Статистика

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

ФГТУ ВПО «ТВЕРСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Економічний факультет

Кафедра фінансів, статистики та АЕД

Курсова робота зі статистики на тему: Економіко-статистична характеристика рівня життя населення

Тверській області

Виконав студент 34 групи

Керівник

Дата надання

Оцінка

Тверь 2004

Зміст


Зміст 2
Вступ 3
1. «Теоретичні аспекти основних питань теми» 5
2. «Організаційно - економічна характеристика області» 16
2.1 «Розташування Тверській області» 16
2.2 «Грунтово - кліматичні умови Тверській області» 16
2.3 «Економічні умови Тверській області» 17
3 «Економіко - статистичний аналіз» 19
3.1 Метод Угрупування 19
3.2 Ряди динаміки 22
3.3 кореляційно-регресійний аналіз 25
4 «Прогнозування» 27
1) Метод екстраполяції 27
2) Метод середньорічних показників 28
Висновки і пропозиції 29
Список використовуваної літератури 31
Додаток 1 33

Введення

Соціально-економічне життя суспільства проявляється в різного родумасових явищах. Вони є предметом дослідження статистики, якавивчає їх кількісну сторону в нерозривному зв'язку з їх якіснимзмістом у конкретних умовах місця і часу. У кожний історичниймомент соціально-економічні явища мають конкретні розміри, структуру,інтенсивність розвитку, ту чи іншу поширеність і певніспіввідношення між собою. Статистика за допомогою статистичних показниківхарактеризує розміри досліджуваних явищ, їх особливості, закономірностірозвитку та їх взаємозв'язок.

Зміни в економічній та соціального життя, викликані кардинальнимхарактером реформ, що проводяться, не можуть не враховуватися у статистичнійпрактиці. За останні роки без перебільшення наболілої стала для наспроблема рівня життя населення, яка нерозривно пов'язана з матеріальноюзабезпеченістю народу. Ці питання розглядає така галузьстатистичної науки як статистика доходів і витрат населення.

В даний час статистикою доходів і витрат населення відводитьсяважлива роль. Вона дає оцінку досягнутого стану і динаміки вартостіжиття, рівня забезпеченості населення матеріальними благами. Саместатистика доходів і витрат населення показує розміри і змінавикористання грошових коштів, одержуваних населенням країни. З цією метоюформується система показників для характеристики розшарування населення зарівнем доходів, визначаються обсяги і темпи бідності, які набувають уостанні роки загрозливих розмірів.

Проблема матеріальної забезпеченості та диференціації населення такожє однією з найактуальніших тем.

Мета моєї роботи - об'єктивна оцінка обсягів грошових доходівнаселення одного з регіонів Російської Федерації - Тверської області. Уроботі досліджується тенденція їхньої зміни в 2003 році, даєтьсяхарактеристика розмірів джерел формування грошових доходів населенняобласті, Для повноти аналізу динаміки грошових доходів мною будепроведений розрахунок прогнозного значення показників доходів населення
Тверської області.

Категорія рівня життя за своїм смисловим змістом носитьпідкреслено порівняльний характер, припускаючи порівняння значеньвідповідних показників в часовому чи просторовому плані.

Для зіставлення рівня життя населення в рамках області застосовуютьсятимчасові та групові аналітичні показники. Тимчасові зіставленняособливо важливі в сьогоднішніх умовах для оцінки реальних соціально -економічних наслідків проведених реформ, варіантів економічногокурсу, ступінь соціальної напруженості в суспільстві.

Для опису часової динаміки використані темпи росту і приростурівня величин, які оцінюють грошові доходи. Ці величини виражають швидкістьзміни показника. Зміна ж темпів зростання або приросту показникависловлює прискорення його динаміки.

При вивченні часової динаміки показників грошових доходів я виявляввідмінності в їх динаміці від базового до аналізованого рівнів показника.

У даній роботі були використані наступні методи статистичногоаналізу: кореляційно - регресійний метод, метод статистичнихугруповань і метод рядів динаміки, розрахунки на основі матеріалів,підготовлених Тверським обласним комітетом державної статистики.

При написанні роботи застосовувалися програмні засоби: Microsoft Word
XP та Microsoft Excel XP.

Становлення нових економічних відносин визначив необхідністьвдосконалення статистики доходів і витрат населення, активногозалучення в її сферу експертних оцінок та економіко-математичногомоделювання даних.

1. «Теоретичні аспекти основних питань теми»

В даний час, доходи населення - це один з найважливішихпоказників, що характеризують матеріальний добробут народу. До доходівнаселення можна віднести всю сукупність грошових і натуральних засобів дляпідтримки фізичного, морального, емоційного та інтелектуальногостану народу на певному рівні, задоволення його постійнорозширюється і зростаючих потреб.

Грошовий дохід населення формується з таких джерел, якзаробітна плата працівників, які працюють за наймом та інші відповіднінадходження від роботодавців, чистий дохід від власності тапідприємницької діяльності. У складі грошових доходів домогосподарствтакож враховуються пенсії, допомоги та інші соціальні трансферти, а такожгрошові кошти, що надійшли від продажу сільськогосподарських продуктів,кормів, худоби та інші грошові надходження.

В останні роки сталися певні зміни у формуванні грошовихдоходів. До середини 90-х років, у зв'язку з активізацією реформ, що проводяться векономіці країни, з'явилися такі джерела доходів, про існуванняякі ще кілька років і не підозрювали.

Незважаючи на ситуацію, що на сьогоднішній день ситуацію в областіструктури грошових доходів населення, одне з головних місць у формуваннідоходів, як і раніше, займає заробітна плата працівників усіхгосподарських одиниць за виконану роботу за наймом. Заробітна плата - цесума виплат в грошовій і натуральній формі, одержуваних найманим працівникомяк винагорода, як правило, через регулярні періоди часу завідпрацьований час або виконану роботу, а також підлягає оплаті час
(наприклад: щорічні відпустки).

Фонд заробітної плати підприємств складається з оплати за тарифнимиставками, окладами, відрядними розцінками, премій за рахунок усіх джерел,винагород за вислугу років, стаж роботи, виплат за іншими видами оплатипраці. В умовах ринкової економіки підприємства самі регулюютьосвіта фонду заробітної плати. На сучасному етапі фіксуєтьсяістотну відмінність у розмірах заробітної плати по галузях економіки.
Ця диференціація, на жаль, не має прямого відношення до відмінностей вскладності праці та його умовах.

Мотиваційний потенціалом заробітної плати залишається функціяматеріального стимулювання працівника. В даний час, спостерігаєтьсярізке зниження цього стимулу з-за малої частки заробітної плати в доходахнаселення. Заробітна плата, як основне джерело відтворення робочоїсили також втрачає свою значимість і перетворюється фактично в різновидсоціальної допомоги.

За останній час відбулися істотні зміни в оплаті найманоїпраці. Перш за все, змінився механізм визначення рівня оплати праці.
При встановленні нових ставок керівники фірми стали частіше виходити зфінансового стану свого підприємства, а не з умов колективнихдоговорів на інших підприємствах галузі, як це було в минулому.

Серед факторів, що роблять найбільший вплив на визначеннярівня оплати праці, головне місце займає динаміка виробничихвитрат і продуктивності праці, потім слід обсяг очікуваних прибутківі тільки після цього розмір заробітної плати на підприємствах, що виробляютьаналогічну продукцію.

Другим за значенням джерелом грошових доходів є різнівиплати соціальних трансфертів, тобто виплати у вигляді пенсій, посібників,стипендій і т.д.

Основний вид соціальних трансфертів - виплата трудових пенсій, середяких розрізняють пенсії за віком, інвалідності, у зв'язку з втратоюгодувальника та соціальних пенсій. Усі види пенсій фінансуються з Пенсійногофонду країни.

Інші посібники та виплати по соціальному забезпеченню, пов'язані зсоціальних трансфертів, виробляються з Державного фонду зайнятості,
Фонду соціального страхування, державних позабюджетних фондів, приватнихфондів, страхових установ, профспілок, інших громадських організацій іінших благодійних фондів.

Створено федеральні, республіканські і муніципальні служби посоціального захисту, фонди соціальної підтримки населення, якіздійснюють компенсаційні і дотаційні виплати населенню, особливонайбільш незахищеним групам його в період ринкових перетворень.

Стипендії студентам установ вищої професійної освіти,учням закладів середньої і початкової професійної освіти,аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва в аспірантурі приустановах вищої професійної освіти та науково -дослідних установах, докторантам, студентам, учням іслухачам інших навчальних закладів, посібники та інші соціальні виплатифінансуються за рахунок відповідних бюджетів.

Загальнодержавної гарантією доходів населення є соціальнінормативи доходів населення - мінімальна заробітна плата і мінімальнапенсія по старості.

Мінімальний розмір оплати праці - нижній її межа, що встановлюється занайменш кваліфікований, простий працю. Його величина є точкоювідліку для всіх інших ставок заробітної плати.

Виходячи з мінімальних розмірів оплати праці, ведуться переговори міжкерівниками підприємств (організацій) і профспілками про укладенняколективних договорів на різних рівнях, починаючи від підприємств ікінчаючи галузями. У цих документах обговорюються різні премії тадоплати, диференціація заробітної плати по галузях, в залежності відрівня кваліфікації, причому традиційні тарифні ставки в останні рокивтрачають своє значення.

Мінімальний розмір пенсії (допомоги і стипендії) відповідноявляє собою її нижню межу, що встановлюється відповідниминормативними актами. Його розрахунок проводиться на основі даних про мінімальнузаробітної плати і прожиткового мінімуму.

У країнах з ринковою економікою мінімальна заробітна плата імінімальна пенсія є ефективним засобом державногорегулювання.

Не значна, але зростаюча частина доходів населення припадаєна надходження від реалізації продукції з особистих підсобних господарств (ЛПХ),колективних садівничих товариств, індивідуальних та приватнихвиробництв. В основному ЛПХ зорієнтовані на отримання доходів унатуральній формі для задоволення особистих потреб, що істотнопідвищує реальні доходи населення. Натуральні надходження в сукупномудоході населення оцінюються за середніми цінами реалізації аналогічнихтоварів.

Одним із джерел грошових доходів, роль якого, як говорилосявище, з кожним роком збільшується, є одноразові виплати ігонорари, дохід від власності (відсотки за банківськими кредитами івкладами, дивіденди, рента, дохід від власності, що відносяться до власниківстрахових полісів) і підприємницької діяльності.

Рента - це одна зі складових доходи від власності, якахарактеризує регулярно одержуваний дохід з капіталу, з землі та іншихприродних ресурсів, майна. Слід зауважити, що рента є тієючастиною грошового доходу, який не пов'язаний з підприємницькоюдіяльністю власника.

Підприємницький дохід припадає на підприємницькуздатність, чи заповзятливість. Цей доход є винагородоюпідприємця за виконання ним таких функцій: підключення капіталу,праці та природних ресурсів в єдиний процес виробництва або послуги;прийняття основних рішень з управління фірмою; введення нових продуктів,технологій; ризик, що відноситься до вкладених коштів - своїм власним ісвоїх компаньйонів чи акціонерів.

Підприємницький дохід - це частина прибутку, що залишається врозпорядженні підприємця після сплати відсотка на взятий їм кредит.
Підприємницький дохід не є заданою величиною, а залежить відтого, як господарює підприємець.

Основні визначення теми:
1) Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових доходів --характеризує диференціацію населення за рівнем матеріального достатку іпредставляє собою показники чисельності населення, згрупованого взаданих інтервалах за рівнем середньодушових грошових доходів.
2) Розподіл загального обсягу грошових доходів - за різними групаминаселення виражається через відсотки загального обсягу грошових доходів, якиммає кожна з 10-ти процентних груп населення.
3) Кількість населення з грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму --визначається на основі рядів розподілу населення за рівнемсередньодушових грошових доходів і є результатом підсумовування числаосіб, чиї грошові доходи нижче величини прожиткового мінімуму.
4) Номінальні грошові доходи населення - включають оплату по праці всіхкатегорій населення, пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальнівиплати, надходження від продажу продуктів сільського господарства, доходи відвласності у вигляді відсотків по вкладах, цінних паперів, дивідендів,доходи осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, а також страховівідшкодування, позики, доходи від продажу іноземної валюти та інші доходи.
5) Середньодушові грошові доходи - встановлюють розмір загального обсягугрошових доходів у розрахунку на одну людину.
6) Грошові витрати населення - включають витрати на купівлю товарів іоплату послуг, обов'язкові платежі та різноманітні внески (податки і збори,платежі зі страхування, внески в громадські і кооперативні організації,повернення банківських позик, відсотки за товарний кредит тощо), купівлюіноземної валюти, приріст заощаджень у вкладах та цінних паперах, купівлюжитла.
7) Реальні розташовувані грошові доходи - номінальні грошові доходипоточного періоду за винятком обов'язкових платежів і внесків,скориговані на індекс споживчих цін.
8) Індекс споживчих цін - визначає зміну в часі загальногорівня цін на товари та послуги, які купуються населенням, і вимірюєвідношення вартості фактично фіксованого набору товарів і послуг употочному періоді до його вартості у базисному періоді.
9) Купівельна спроможність грошових доходів населення - відображаєпотенційні можливості населення з придбання товарів і послуг тавиражається через товарний еквівалент різних товарів і послуг, якіможна придбати на середній дохід.
10) Величина прожиткового мінімуму - відповідно до Федерального законувід 24 жовтня 1997 р. № 134-ФЗ «Про прожитковий мінімум в Російській
Федерації »являє собою вартісну оцінку споживчого кошика, атакож обов'язкові платежі і збори. Споживчий кошик встановленазаконом Тверській області від 26 квітня 2001 року № 145-ОЗ-2 «Проспоживчому кошику населення Тверській області »і містить мінімальнінабори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхіднихдля збереження здоров'я людини і забезпечення його життєдіяльності.
11) Статистичне спостереження - це масове, планомірне, науково -організоване спостереження за явищами соціального і економічного життя,яке полягає в реєстрації відібраних ознак у кожної одиницісукупності.
Процес проведення статистичного спостереження включає наступні етапи:
° підготовка спостереження;
° проведення масового збору даних;
° підготовка даних до автоматизованої обробки;
° розробка пропозицій щодо вдосконалення статистичногоспостереження.
Статистичні спостереження найчастіше переслідують практичну мету --отримання достовірної?? Інформація для виявлення закономірностей розвиткуявищ і процесів. При підготовці спостереження крім мети слід точновизначити, що саме підлягає обстеженню, тобто встановити об'єктспостереження.
12) Об'єкт спостереження - деяка статистична сукупність, в якійвиникають досліджувані соціально-економічні явища і процеси.
13) Програма спостереження - це перелік ознак (або питань),підлягають реєстрації в процесі спостереження. Від того, наскільки добрерозроблено програму статистичного спостереження, багато в чому залежитьякість зібраної інформації.
14) Термін (період) спостереження - це час, протягом якого відбуваєтьсязаповнення статистичних формулярів, тобто час, необхідний дляпроведення масового збору даних.

До найважливіших методологічних проблем соціальної статистикивідносяться: проблема обгрунтування принципів відбору для отриманнярепрезентативної вибірки домашніх господарств; проблеми обробки та аналізуотриманих даних про доходи та споживанні та розповсюдженні отриманоїінформації на все населення, яке проживає на даній території. Основнамета вибірки домашніх господарств полягає в зборі та аналізі даних,характеризують рівень життя і диференціацію доходів і споживаннянаселення.

Виділяють два підходи до формування вибірки домашніх господарств. Першийполягає у відборі індивідів з різних соціально-економічних груп;другий - у відборі домашніх господарств. Основна складність реалізації данихпідходів полягає у відсутності інформації про доходи та майновийположенні всього населення або домогосподарств, які проживають на данійтериторії. Тому застосовується багатоступінчастий відбір, що враховуєнепрямі ознаки, пов'язані з доходами. Другий підхід можна назватикомбінованим. У цьому випадку формуються три вибірки з різнимипрограмами обстеження: для вивчення бідного населення - з родин зповної і високим навантаженням; для вивчення працюючого населення - із сімейз середньою, низьким навантаженням і без неї; для заможної частини населення --за даними Державної податкової служби.

За даними перепису населення всі домашні господарства поділяються закоефіцієнту сімейної навантаження на наступні типи: з повним навантаженням (усіособи у домашньому господарстві не зайняті), з високою (осіб непрацюючих в сім'їбільше, ніж працюючих), із середньою, з низькою і без навантаження (всі особипрацюють). У результаті пропорційного відбору з кожного типу домашніхгосподарств може формуватися територіальна вибірка, яка дозволитьпроводити аналіз не тільки в цілому, а й диференційовано по виділенихкатегорій домашніх господарств. Вибірка може коригуватися післяпроведення перепису населення.

На основі обстеження бюджетів домашніх господарств розраховується іпублікується система показників, що включає:
1. Грошовий дохід домогосподарства, що представляє собою обсяг грошовихзасобів, якими мав у своєму розпорядженні домогосподарство для забезпечення своїх витраті створення заощаджень без залучення раніше накопичених коштів, позик ікредитів;
2. Вартість натуральних надходжень продуктів харчування та наданих внатуральному вираженні дотацій і пільг;
3. Валовий дохід домашніх господарств, що складається з суми грошових доходів івартості натуральних надходжень продуктів харчування та наданих внатуральному вираженні дотацій і пільг;
4. Грошові витрати домогосподарств, узагальнюючі споживчі витрати, івитрати не пов'язані зі споживанням;
5. Витрати на кінцеве споживання, що складаються з споживчих витрат,вартості натуральних надходжень продуктів харчування та вартостінаданих в натуральному вираженні дотацій і пільг;
6. Наявні ресурси домашніх господарств.

По кожному домогосподарства обчислюється рівень середнього грошовогодоходу на душу населення, що дорівнює поділу грошового доходу домогосподарства начисло готівкових членів сім'ї.

З метою вивчення диференціації стоїться розподіл населення зарівнем середньодушового грошового доходу, валового доходів і наявнихресурсів. Моделювання розподілу населення за середньодушове грошовогодоходу дозволяє поширити результати вибіркового обстеження на всенаселення Росії або окремих суб'єктів РФ.

Диференціація доходів, як правило, розглядається за розміромсередньодушового сукупного доходу населення в цілому, окремих регіонів тагруп домогосподарств (які проживають у міській місцевості, у сільськіймісцевості, з них господарств пенсіонерів, які мають дітей до 16 років і т.д.) Устатистикою бюджетів домашніх господарств використовуються середньомісячнийсукупний дохід і середній доход на одного члена домогосподарства. Середщо працюють за основу береться середньомісячна нарахована заробітна платаробітників і службовців по галузях економіки (без працівників, зайнятих неповніробочий день або тиждень, і учнів).

На підставі розподілу населення за розміром доходів розраховуютьсятакі статистичні характеристики:
1. Узагальнюючі показники розподілу: модальне значення доходу, медіанне значення доходу і середній доход.
2. Показники структури розподілу доходу: квартільний рівень доходу
(нижній і верхній), доцільний і інші можливі рівні доходу (нижні і верхні), частка квартільних, децильних та інших груп населення
(домогосподарств) за рівнем доходу в грошовому доході суспільства , середній дохід по виділених груп населення.
3. Коефіцієнти диференціації доходів населення, що встановлюють розмір підвищення грошових доходів високоприбуткових груп в порівнянні з малоприбутковими групами населення.

До показників диференціації грошових доходів відносяться: доцільнийкоефіцієнт диференціації; коефіцієнт фондів; крива Лоренца ікоефіцієнт Джині; коефіцієнт контрастів. При їх розрахунку використовуютьсядані про доходи крайніх (бідних і багатих) груп населення (доцільнийкоефіцієнт, коефіцієнт фондів, коефіцієнт контрастів) або повністюрозподіл населення за доходами (крива і коефіцієнт Лоренца ікоефіцієнт Джині). Вони відносяться до системи оцінок, відомої якметодологія Парето - Лоренца - Джині, яка широко використовується у закордоннійсоціальної статистики.

Коефіцієнт концентрації доходів Джині показує розподіл усієїсуми доходів населення між його окремими групами.

Коефіцієнт Джині змінюється в інтервалі від 0 до 1. Чим ближче йогозначення до 1, тим вище рівень нерівності (концентрації) у розподілісукупного доходу; чим ближче він до 0, тим вище рівень рівності.

Коефіцієнт Джині з Росії склав: у 1995 р. - 0,381; в 1996 р. -
0,387, у 1997 р. - 0,401, у 1998 р. - 0,379, у 1999 р. - 0,400, у 2000 р. -
0,399. Загальне підвищення коефіцієнта в період з 1992 по 1999 рр..свідчить про посилення нерівності у розподілі сукупного доходув суспільстві.

Для вимірювання рівня бідності встановлюється поріг грошових доходів,нижче якого особи або домогосподарства обробляються нестача коштівдля забезпечення вартості життя, яка визначається мінімальними потребами.
Розрізняють такі методи вимірювання бідності населення:

1. абсолютний, виходячи із сукупної вартості оцінки прожиткового мінімуму, який визначається нормативним методом за допомогою науково обгрунтованих нормативів споживання;

2. відносний, виходячи зі сформованих співвідношень у розподілі доходів за різними групами населення та визначення мінімального споживчого бюджету (МПБ) статистичним методом.

3. суб'єктивний, заснований на обстеженні громадської думки про рівень низьких або недостатніх доходів;

4. якісний, при якому враховуються не тільки величина доходу, але і фактичне становище людей у загальній системі виробництва і розподілу;

Российская державна статистика розраховує і публікуєпоказники рівня і розповсюдження низькі доходи, що отримуються на основівибірки бюджетів домашніх господарств, і середньодушового грошового доходу забалансу грошових доходів і витрат населення, а також величинипрожиткового мінімуму.

2. «Організаційно - економічна характеристика області»

2.1 «Розташування Тверській області»

Тверська область - одна з найбільших областей Європейської частини
Російської Федерації. Розташована на 55,5 є-58, 5є північної широти і 32є-38єсхідної довготи і входить до складу Центрального федерального округу. Ззаходу на схід вона простягнулася більш ніж на 450 км, а з півночі на південьприблизно на 350 км. Відстань від обласного центру до міста Москвистановить 167 км, до міста Санкт-Петербурга - 485 км. Площа Тверськійобласті - 84,2 тисячі квадратних кілометри. Чисельність населення - 1472,6тисяч чоловік.

2.2 «Грунтово - кліматичні умови Тверській області»

Тверська область є частиною Російської рівнини з характерним для неїчергуванням низовин і височин. Західна частина області зайнята
Валдайській височиною з висотами 200 - 300 мнтров і більше. До Валдайськійвисочини на півдні примикають моренні рівнини (Бєльська височина).
На південному заході розташована Західно-Двінська низина з чергуютьсямелкохолмістимі грядами і зандовимі рівнинами. Східна частина Тверськійобласті має більш рівнинний рельєф. На південному сході розташована
Верхневолжская низина.

В області переважають дерново-підзолисті, торф'яно-підзолисто-глейовіболотні грунти. На моренних відкладеннях - пеімущественно суглинні ісупіщані, в районах Валдайській височині і на зандрових низинах --піщані і супіщані грунту.

Клімат Тверській області є помірно-континентальним. Змінасередньорічних температур повітря в межах від 4,0 є на заході до 2,6 є напівнічному сході. Найбільш низькі температури припадають на січень-лютий,абсолютні мінімуми на заході області-43є-46є, на сході-50є. Однаквзимку можливі й відлиги з температурою +5 є.

Середня кількість опадів по області коливається від 560 до 720 мм, восновному вони обумовлені циклонічною діяльністю, але влітку бувають імісцеві опади, що визначаються прогревом території. Місячні суми опадівз року в рік коливаються в дуже великих межах, річні суми опадівменш схильні до коливань.

2.3 «Економічні умови Тверській області»

Таблиця 1

Основні соціально - економічні показники Тверській області

| Показники | 2003 р. | У% до |
| | Фактично | |
| | Млн. рублів | |
| | | 1995 | 2000 | 2002 |
| Обсяг промислової продукції | 55388 | 115 | 110 | 100,2 |
| Обсяг підрядних робіт за договорами | 9533 | 125 | 179 | 120 |
| будівельного підряду | | | | |
| Інвестиції в основний капітал | 20515 | 122 | 125 | 124 |
| Введення в дію житлових будинків, тис. м 2 | 292 | 75 | 134 | 113 |
| Продукція сільського господарства | 11600 | 72 | 88 | 95 |
| Оборот роздрібної торгівлі | 26181 | 107 | 125 | 105 |
| Обсяг платних послуг населенню | 6990 | 80 | 100,8 | 96 |
| Середня чисельність зайнятих у | 666 | 96 | 99,4 | 99,7 |
| економіці, тис. осіб | | | | |
| Кількість офіційно | 5,6 | 39 | 103 | 92 |
| зареєстрованих безробітних (на | | | | |
| кінець року), тис. осіб | | | | |

По даній таблиці можна зробити висновок, що у Тверській областіспостерігається зростання за багатьма соціально - економічними показниками, хочаіноді і не значний. Найбільше зростання мають інвестиції в основнийкапітал і введення в дію житлових будинків. Це пояснюється посиленнямекономічної активності в області.

Так як робота присвячена вивченню рівня життя населення Тверськійобласті, а рівень життя нерозривно пов'язане з доходами населення, то будедоцільно вказати джерела цих доходів, вони представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Структура грошових доходів населення

| | 1990 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 |
| | Мільйонів рублів |
| Грошові доходи - всього | 3852,5 | 11283,4 | 23042,9 | 30450,8 | 41506,4 |
| у тому числі: | | | | | |
| - Доходи від підприємницької | - | 1035,8 | 3037,2 | 2545,5 | 4338,0 |
| | | | | | |
| діяльності | | | | | |
| - Оплата праці | 2703,2 | 5137,4 | 10972,0 | 15614,2 | 21335,3 |
| - Доходи робітників і службовців | | | | | |
| від підприємств і організацій, | | | | | |
| крім оплати праці | 83,8 | 169,1 | 436,9 | 557,7 | 706,7 |
| - Соціальні трансферти | 722,0 | 2471,1 | 4931,5 | 7557,3 | 10544,8 |
| - Доходи населення від | | | | | |
| власності | 114,8 | 321,8 | 705,9 | 802,3 | 1101,6 |
| - Надходження від продажу | | | | | |
| продуктів сільського господарства | 159,3 | - | - | - | - |
| - Надходження з фінансової | | | | | |
| системи | 5,5 | - | - | - | - |
| - Доходи від продажу іноземної | | | | | |
| валюти | - | 481,3 | 695,5 | 849,8 | 947,0 |
| - Інші надходження | 63,9 | 1659,3 | 2111,2 | 2172,6 | 1699,4 |
| - Гроші, отримані за | | | | | |
| переказах | - | 7,6 | 152,7 | 351,6 | 833,6 |

З даних таблиці видно, що намічається стійка тенденція до збільшеннядоходів населення. Найбільший дохід населення отримує від оплати праці тасоціальних трансфертів. Велика частка доходів від заняття населеннямпідприємницькою діяльністю. Але треба також відзначити відсутність з 1990року доходів від продажу продуктів сільського господарства.

3 «Економіко - статистичний аналіз»

3.1 Метод Угрупування

Статистична угруповання - це процес утворення однорідних групна основі розчленування статистичної сукупності за істотними для нихознаками.

Як вихідні дані для розрахунків були взяті значення середньоїнарахованої заробітної плати та середнього накопичення заощаджень у вкладах тацінних паперах по кожному місяцю 2003 року. Факторний ознакою будезначення нарахованої заробітної плати, а результативним - накопиченнязаощаджень. Вихідні дані представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Середні дані щодо нарахованої заробітної плати і накопичення заощаджень у вкладах та цінних паперах за 2003 рік

| Номер | Місяць | Середня | Середня накопичення |
| місяця | | нарахована | заощаджень у |
| | | Заробітна плата, | вкладах та цінних |
| | | Руб. | паперах, руб. |
| 1 | Січень | 3634 | 142 |
| 2 | Лютий | 3639 | 135 |
| 3 | Березень | 3889 | 101 |
| 4 | Квітень | 4005 | 168 |
| 5 | Травень | 4083 | 147 |
| 6 | Червень | 4296 | 266 |
| 7 | Липень | 4462 | 196 |
| 8 | Серпень | 4443 | 173 |
| 9 | Вересень | 4413 | 137 |
| 10 | Жовтень | 4700 | 146 |
| 11 | листопада | 4756 | 247 |
| 12 | Грудень | 5422 | 336 |

При розрахунку методом угруповань оптимальніше буде утворювати групиз нерівними інтервалами. Для визначення величини інтервалу і меж групнеобхідно побудувати графік.


Рис. 1 Розподіл місяців 2003 року по середньої нарахованої заробітної плати

З графіка видно, що оптимальним буде розподіл значень на 3групи. В основі угрупування лежить факторний ознака.

Таблиця 4

Угрупування місяців щодо нарахованої заробітної плати і накопичення заощаджень у вкладах та цінних паперах за 2003 рік

| Групи місяців по | Місяці | Вихідні дані для визначення середнього |
| з/п | | значення |
| | | Факторний ознака | Результативний |
| | | | Ознака |
| | | Розмір з/п руб. | Накопичення |
| | | | Заощаджень руб. |
| 1 від 3500 до 4010 | Січень | 3634 | 142 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Лютого | 3639 | 135 |
| | Березня | 3889 | 101 |
| | Квітня | 4005 | 168 |
| Разом по групі 1 | - | 15167 | 546 |
| 2 від 4011 до 4445 | травня | 4083 | 147 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Червня | 4296 | 266 |
| | Серпня | 4443 | 173 |
| | Вересня | 4413 | 137 |
| Разом по групі 2 | - | 17235 | 723 |
| 3 від 4446 до 5450 | липня | 4462 | 196 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Жовтня | 4700 | 146 |
| | Листопад | 4756 | 247 |
| | Грудня | 5422 | 336 |
| Разом по групі 3 | - | 19340 | 925 |

Формули для визначення середніх величин представлені в додатку 1.
Але в цьому випадку середня арифметична зважена буде дорівнює середнійарифметичної простої, тому що f завжди дорівнюватиме 1. Ні одне значенняознаки не повторюється двічі.

Таблиця 5

Залежність середнього накопичення заощаджень у вкладах та цінних паперах від середньої нарахованої заробітної плати

| Групи місяців | Число | Середні рівні |
| | Місяців | |
| | | |
| | | Розмір з/п | Накопичення заощаджень |
| | | | |
| 1 від 3500 до 4010 | 4 | 3791,75 | 136,4233 |
| 2 від 4011 до 4445 | 4 | 4308,75 | 180,75 |
| 3 від 4446 до 5450 | 4 | 4835 | 231,294 |
| Разом у середньому | - | 4311,8333 | 182,8848 |

Висновок: Спостерігається пряма залежність між показниками, тому що призбільшення середнього значення факторного ознаки збільшується і середнєзначення результативної ознаки. Тобто нарахованої заробітної платизбільшується середнє значення накопичення заощаджень у вкладах та ціннихпаперах.

3.2 Ряди динаміки

Ряд динаміки являє собою ряд розташованих у хронологічнійпослідовності числових значень статистичного показника,характеризують зміна суспільних явищ в часі. Вихідні даніпідібрані за 12 місяців 2003 року. Формули для розрахунку даного методу даніу додатку 1. Для визначення показників динаміки складемо таблицю 1.

Таблиця 6

Показники динаміки

| Місяці | Рівні | Абсолютний | Темп зростання% | Темп приросту | Абсолютно | < br>| | Ряду | приріст | |% | є |
| | | | | | Значення |
| | | | | | 1% |
| | | | | | Приросту |
| | | | | | А% |
| | | Ланцюгової | базисних | ланцюгової | базисних | ланцюгової | базисних | |
| | | Й | й | | й | | й | |
| Січень | 3634 | - | --| - | - | - | - | - |
| феврал | 3639 | 5 | 5 | 100,137 | 100,137 | 0,1376 | 0,1376 | 36,34 |
| ь | | | | 6 | 6 | | | |
| березень | 3889 | 250 | 255 | 106,870 | 107,017 | 6,8700 | 7,0171 | 36,39 |
| | | | | 0 | 1 | | | |
| квітня | 4005 | 116 | 371 | 102,982 | 110,209 | 2,9828 | 10,2091 | 38,89 |
| | | | | 8 | 1 | | | |
| Травень | 4083 | 78 | 449 | 101,947 | 112,355 | 1,9476 | 12,3555 | 40,05 |
| | | | | 6 | 5 | | | |
| червень | 4296 | 213 | 662 | 105,216 | 118,216 | 5,2168 | 18,2168 | 40,83 |
| | | | | 8 | 8 | | | |
| липня | 4462 | 166 | 828 | 103,864 | 122,784 | 3,8641 | 22,7848 | 42,96 |
| | | | | 1 | 8 | | | |
| серпня | 4443 | -19 | 809 | 99,5742 | 122,262 | -0,425 | 22,2620 | 44,62 |
| | | | | | 0 | 8 | | |
| сентяб | 4413 | -30 | 779 | 99,3248 | 121,436 | -0,675 | 21,4364 | 44,43 |
| рь | | | | | 4 | 2 | | |
| Жовтень | 4700 | 287 | 1066 | 106,503 | 129,334 | 6,5035 | 29,3341 | 44,13 |
| ь | | | | 5 | 1 | | | |
| листопада | 4756 | 56 | 1122 | 101,191 | 130,875 | 1,1915 | 30,8751 | 47 |
| | | | | 5 | 1 | | | |
| грудня | 5422 | 666 | 1788 | 114,003 | 149,202 | 14,003 | 49,2020 | 47,56 |
| ь | | | | 4 | 0 | 4 | | |

По таблиці обчислимо:

1) Середньомісячний абсолютний приріст

? уц = = 162, 5455

= 162,0909

2) Середньомісячний темп зростання (Тр)

= 103,7045%

= 119,6909 %

Найбільш точним способом виявлення загальної закономірності розвиткуявища є аналітичне вирівнювання прямій. Формули для розрахунківдані в додатку 1. У цьому випадку рівняння буде мати вигляд:
= 4311,8333 +67,6294? T
Розрахунок показників аналітичного вирівнювання наведемо у таблиці 7.

Таблиця 7

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки середньої нарахованої заробітної плати
| Місяці | Вихідні | Умовні | | | Вирівняний | Відхилення | Квадрати |
| | Рівні | є | | | ий | є | відхилень |
| | Ряду | позначу | | | рівень | фактично | |
| | Динаміки | ения | | | ряду | їх | |
| | | Часу | | | динаміки | рівнів | |
| | | | | | | Від | |
| | | | | | | Тео | |
| | | | | | | Ських | |
| | У | t | t2 | yt | у1 | в - у1 | (у - у1) 2 |
| Січень | 3634 | -11 | 121 | -3997 | 3567,9099 | 66,0901 | 4367,9013 |
| | | | | 4 | | | |
| феврал | 3639 | -9 | 81 | -3275 | 3703,1687 | -64,1687 | 4117,6221 |
| ь | | | | 1 | | | |
| березень | 3889 | -7 | 49 | -2722 | 3838,4275 | 50,5725 | 2557,5778 |
| | | | | 3 | | | |
| квітня | 4005 | -5 | 25 | -2002 | 3973,6863 | 31,3137 | 980,5478 |
| | | | | 5 | | | |
| Травень | 4083 | -3 | 9 | -1224 | 4108,9451 | -25,9451 | 673,1482 |
| | | | | 9 | | | |
| червень | 4296 | -1 | 1 | -4296 | 4244,2039 | 51,7961 | 2682,8360 |
| липня | 4462 | 1 | 1 | 4462 | 4379,4627 | 82,5373 | 6812,4059 |
| серпня | 4443 | 3 | 9 | 13329 | 4514,7215 | -71,7215 | 5143,9736 |
| сентяб | 4413 | 5 | 25 | 22065 | 4649,9803 | -236,9803 | 56159,6626 |
| рь | | | | | | | |
| Жовтень | 4700 | 7 | 49 | 32900 | 4785,2391 | -85,2391 | 7265,7042 |
| ь | | | | | | | |
| листопада | 4756 | 9 | 81 | 42804 | 4920,4979 | -164,4979 | 27059,5591 |
| грудня | 5422 | 11 | 121 | 59642 | 5055,7567 | 366,2433 | 134134,154 |
| ь | | | | | | | 8 |
| Разом | 51742 | 0 | 572 | 38684 | 51741,999 | 0,0004 | 251955,093 |
| | | | | | 6 | | 2 |

Для найбільшої наочності отриманих даних Відхилення фактичнихрівнів від теоретичних представимо у вигляді графіка.

Рис 2. Відхилення фактичних рівнів від теоретичних

По графіку видно, що найбільше негативне відхилення у вересні,а найбільший позитивний грудні.

Перевіримо правильність вирівнювання. Якщо вирівнювання виконаноправильно, то повинна виконуватися рівність Sу = S

Перевірка: 51742? 51741,9996

Різницю в 0,0004 можна пояснити тим, що округлення при розрахункахвироблялися до 4 знаки після коми.

Для оцінки ступеня наближення вирівняних рівнянь до фактичнихданими розраховується залишкове середньоквадратичне відхилення такоефіцієнт варіації. Формули представлені в додатку 1.
 = 144,9009
? 100% = 3,3605%

Висновок: середнє квадратичне відхилення рівне 144,9009 говорить про те,що значення нарахованої заробітної плати відхиляється від середнього значенняприблизно на 145 рублів. За отриманого значення коефіцієнта варіаціїможна сказа

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.9 of 10 on the basis of 1536 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status