ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Тези до іспиту за статистикою
     

 

Статистика

1) Статистика-галузь практичної діяльності яка має на метізбір-обробку, аналіз, і публікацію отриманих даних про суспільніявища і процеси.

Як і будь-яка наука стат-ка має предмет діяльності-кількісна сторона явищ (для суспільних явищ-це розмір, рівень, темп розвитку).

Сукупність-це сукупність явищ об'єднаних будь-якої якісної стороною, але відрізняються ознаками.

Одиниця сукупності-елемент сукупності, носій ознак підлягають реєстрації.

Ознаки-що мають кількісне вираження (вік, стаж)

Ознаки - не мають кількісних вираз (професія)

Показники: об'ємні-(чисельність населення, ресурсів) розрахункові-(абсолютні, відносні, середні)

Метод-кількість прийомів і методів якими користується статистика досліджуючи свій предмет:

Статистичне спостереження-збір і реєстрація всіх сущ. фактів.

Угрупування-Дає можливість систематизувати і класифікувати отриману інформацію

Метод узагальнюючих показників-вивчення явища за допомогою відносних, абсолютних, середніх величин.

Держкомстат - в Відповідно до 71ст. Конституції РФ є Фед.
Органом виконавчої влади. На чолі стоїть голова. Держкомстат встановлює стат. стандарти РФ.

Завдання: 1) Розробка, збір, обробка стат програм і досліджень.

2) Координація стат. діяльності в РФ.

3) Надання стат. інформації: Уряду, Президента,

Фед. зборам, Фед. виконавчої влади.

Функції: 1) Організовує проведення стат. програм.

2) Забезпечує збір, обробку. Зберігання, захист стат. інформації.

3) Зіставлення стат. інформації з показниками інших країн.

4) Виносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Має право: 1) Отримувати Держ. Звітність від госп. суб'єктів.

2) Розробляти інструкції для госп. суб'єктів.

3) Здійснювати контроль за госп. суб'єктами по стат. питань.

4) Укладати договори з стат. відомствами інших країн.
2) Стат. спостереження-облік факторів, який характеризує суспільно -економічні явища і процеси. Воно характер-ся:

планомірним - стат. спостереження організовується за певним планом (організація, техніка збору інформації, контроль, оформлення результатів.

Масовим - Слід охоплювати якомога більшу кількість одиниць досліджуваної сукупності для отримання достовірної інформації.

Систематичність -- Стат. спостереження може бути: Систематичним,

Регулярним, Безперервним.
3) Будь-яке стат. спостереження починається з:

1) Постанови цілі та завдання

2) Вибір Об'єкту спостереження (сукупність підлягає дослідженню)

3) Вибір Одиниці спостереження (частину об'єкта ( сукупності) спостереження)

4) Визначення програми спостереження (перелік питань показників за якими буде проводитися спостереження) оформляється у вигляді бланків з інструкцією, яка роз'яснює сенс проведення роботи.)

Існують 2 форми стат. спостереження:

1) Звітність: інформація надається у вигляді формуляра регламентованого зразка завіреного підписом директора. (вона документально і юридично завірена)

2) Спеціально організоване обстеження. - (перепис населення.)

Види стат. Наблі.:

1) Поточне-проводиться безперервно (конвеєр)

2) Періодичне - (перепис населення)

3) Одноразова-виробляється в разовому порядку.

Спостереження може бути суцільним (генеральна сов-ть) і не суцільним
(вибіркова сов-ть), повторним і не повторним.

Існують 3 способу відбору у вибіркову сукупність:

1) Випадковий.

2) Механічний

3) стратифікованій-за серіями, номерами, гнізд.
4) Підсумок-це обробка даних отримана в процесі стат. спостереження.

Підсумок буває: Централізована і Децентралізована.

Проста (елементи і підсумок) та Складна (Елементипідрозділяються на свої елементи та підсумки)

Підсумок розподіляється на етапи:

1) Стат. угруповання-розподіл отриманих даних на групи з яких-небудь загальних ознак.

2) Розробка показників (одиниць вимірювання). (числові, відносні)

3) Підрахунок підсумків

4) Зведення результатів в таблиці.

Угрупування буває:

З якісними і кількісними рядами. (ряд має Варіант і
Частоту)

Кількісні ряди: інтервальні (рівні і не рівні, Закритіі відкриті) і дискретні

Угрупування розрізняють на: топологічну (Груп-ка за певнимиознаками)

Структурну (угрупування по варіюється ознакою (напр. Час)) Вибирають ознака, а потім визначають інтервальний варіаційний ряд

Аналітична (Вивчає взаємозв'язок міжявищами)

Таблиці мають: Стовпці і рядки і являють собою сітку.

Як в пропозиції мають: Підмет (якісніпоказники) і Присудок (Кількісні показ-ли)

Таблиці поділяються на: Прості-з однієї ознаки: Перечневие,
Територіальні, Хронологічні.

Групові-зв'язок кількох ознак (Елементипідрозділяються на свої елементи та підсумки)

Комбіновані-так і групові (стаж роботи зарозрядів)
5) Стат. таблиця-це умовне зображення числових величин за допомогою графічного образу і допоміжних елементів (Поле графіка, просторові орієнтири, масштабні орієнтири, експлікація
(роз'яснення графіка )).

За характером графічного образу: лінійний

Точковий

площинних (стовпчикові, кругові, секторні,квадратні, фігурні)

Бувають діаграми, картограми, картодіаграмми.

Столбикова діаграма: Вертикальні стовпчики (Столбикова (+)),< br>Горизонтальні стовпчики (смуговий або Ленточная (-/+))< br>Квадратна діаграма: Сторона квадрата = квадратному кореню із значення.
Кругова діаграма: Як і квадратна але визначається не сторона квадрата, а
.

6) Структурні діаграми: секторні (кругові 1% = 3,6 гр.)

смугові діаграми питомих ваг

Фігурні (об'ємні фігури)

Лінійні (точки, з'єднані лінією.
Застосовуються при динамічних змінах (вісь Х-час)

Полігон розподілу (Як і лінійна, алевикористовується при дискретних рядах)

Гістограма (Як і Столбикова але використовується при інтервальних рядах (за Х-інтервали)

Висота стовпця = частоту ділити на відповідний інтервал

(дельту))

7) Результати стат. спостереження реєструються у вигляді абсолютних величин.

Вони вимірюватися в конкретних одиницях (рублях, штуки, людях, іт.д.)

Абсолютна величина може бути ІНДИВІДУАЛЬНА (одинична) і ССУМАРНАЯ
(підсумкова)

Слід розмежовувати моментальні (на певний момент) і
Інтервальний (показник за період)

8) Відносна величина-це показник співвідношення між двома абсолютними показниками.

ДИНАМІКА = ПОТОЧНИЙ/БАЗА

КУМУЛЯТИВНА ПЛАНОВОГО ЗАВДАННЯ = ПЛАНОВАНИМ/ПОТОЧНИЙ

виконання планових завдань = ПОТОЧНИЙ/заплановано.

Величини координації-ставлення одного цілого до іншого цілого
(населення міста і села)

Величини інтенсивності

Величини наочності-величини в одному і тому ж періоді, але різнихоб'єктах

9) Середня величина-узагальнюючий показник

Середню величини: 1) Чи повинні розраховуватися за однорідної сукупності. 2) Загальну середня для більшої наочності слід підкріплювати груповими середніми
Середні величини поділяються на:

СТУПЕНЯ середні (прості, зважені)

1) середня арифметична, 2) середня гармонійна (зворотній арифметичної для визначення «n») 3) середня геометрична

СТРУКТУРНІ середні

1) Мода. 2) Медіана
10) Дисперсія-це середній квадрат відхилень варіантів значень ознакивід їх середньої величини.

Дисперсія постійної величини = 0

Дисперсія не зменшиться якщо всі значення ознаки зменшити наодне і теж число.

Якщо всі значення ознаки зменшити в одне і теж число раз тодисперсія зменшиться в K2

ВІДХИЛЕННЯ - у скільки разів коливаються величини ознаки у досліджуваноїсукупності.

Середнє лінійне відхилення (коливання щодо середньогорівня)

Середнє квадратичне відхилення (Квадратний кореня з дисперсії)

Коефіцієнт варіації-відношення середнього квадратичного відхилення досереднього арифметичного і * 100%

12) Ряд розташований у хронологічному порядку називається поруч динаміці.

розрізняють за:

1) За часом: МОМНТНИЕ (чисельність на початок року ...) ІНТЕРВАЛЬНОГО

(за місяць, за рік)

2) За формою: абсолютні, відносні, середні.

3) За кількістю показників: ізольовано, КОПЛЕКСНИЙ.

4) За відстаней між датами: повний і неповний (нерівні інтервали)

Правила побудови рядів динаміки:

1) Ряди повинні бути впорядковані в часі.

2) Чим менше інтервали, тим точніше кінцевий результат

3) Дані повинні бути співставні за території, часу, цінами,

( зміна меж територій, інфляція ...)

Показники динаміки:

1) Абсолютний приріст

2) Темп зростання

3) Темп приросту

4) Абсолютне значення 1% приросту

13) Для узагальнюючої хар-ки ряду динаміки використовують:

1) Середній абсолютний приріст

2) Середній темп зростання

3) Середній темп приросту

Вирівнювання інтервального ряду: (Так як ряди динаміки формуються під різними показниками тому іноді непомітно встежити тенденцію)
1 ) Метод укрупнення інтервалів (якщо добовий інтервал нічого не дає те досліджують річний)
2) Ковзна середня (обчислюється середня не для всієї сукупності, а для кожного інтервалу)
3) Аналітичне вирівнювання (y = f (t))
Сезонні коливання це коливання показників в залежності від пори року.
Коеф-т сезонності (місячні показники/середній рівень даного показника)
14) Індекс-відносна величина показує в скільки разів рівень явища відрізняється від рівня того ж явища але при інших умовах

Індекси розрізняють: ПЗ СТУПЕНЯ ОХОПЛЕННЯ: Індивідуальні (одна ознака) і
Загальні або зведені (дві ознаки)

ПО ЗМІСТУ: Кількісні і Якісні

Індекси бувають базисні і ланцюгові

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.7 of 10 on the basis of 851 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status