ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Тези до екзамену з макростатистики
     

 

Статистика

1. Макроекономічна статистика займається визначенням кількісної характеристики масових явищ і процесів. Статистика вивчає показники життєвого рівня населення і безробіття. Класифікація-це систематизований розподіл явищ і процесів на певні секції, групи, класи ... класифікатор-системний перелік об'єктів кожному з яких присвоюється код, який замінює назву об'єкта ..
Класифікатор доповнюється і конкретизується у номенклатурі-угруповання об'єктів за певними ознаками .. Об'єкти групуються Фасетноє способом (обліковим) і Ієрархічно-(по типу «дерева»)
2. Галузева класифікація необхідна для аналізу стат. даних на виробництві, фактори пр-ва. Існує МСОК - (міжнародна стандартна галузева класифікація ...) була розроблена в ООН. має ієрархічну структуру і складається з 159 груп, які утворюють 290 класів .. Класифікується з урахуванням: А) характеру вироблених товарів і послуг. Б) призначення товарів і послуг У) Виду сировини, обробки і технології виробництва ... окоп - (Загальний Російський класифікатор видів ек. Діяльності, продукції) був прийнятий з 1994р. Має 55 тис. Видів продукції та послуг по всіх галузях ...

ОКП-(Класифікація продукції) побудований на 5іступінчастою ієрархічній структурі ...
3. херня, про яку згадувати не хочу навіть!
4. національне багатство-сукупність всіх накопичених в країні матеріальних ресурсів, продуктів, праці, станом на певний момент часу. Всі розрахунки проводяться на кінець і початок періоду ... статистика ведеться за 4ем основним секторам економіки: 1.) основні фонди-це засоби праці, які постійно перебувають у процесі виробництва і переносять свою вартість на продукцію що виготовляється, при цьому свою первісну форму не втрачають .. 2.) Оборотні фонди-предмети праці, які повністю споживаються при виготовленні продукції переносячи свою вартість в повному розмірі на виготовлену продукцію і повністю втрачають свою первісну вартість. 3.) Особисте майно населення-частина нац. багатства знаходиться у власності населення, для задоволення потреби їх .. фінансові активи - активи, яким протистоять фінансові зобов'язання .. - Це фінансові ресурси надані однією госп. од. інший госп. од. за користування якими вона отримує певну винагороду ..

ВПФ-будівлі, споруди, передавальні пристрої, житла, робочімашини та обладнання, транспортні засоби, госп. інвентар, малолітнінасадження та ін. Структура ВПФ може змінюватися під впливом деякихфакторів таких як: НТП, зміна форм обліку та оцінок ВПФ ..
5. Оцінка ВПФ необхідна для визначення зносу, структури ОПФ. Розділяють:
Первісна вартість-являє собою повну вартість ОФ у момент закупівлі з урахуванням витрат на транспортування і монтаж .. під цією вартістю
ОФ зараховується на баланс підприємства .. Відновлювальна вартість - вартість в сучасних діючих умовах з урахуванням переоцінки ОФ ..
Первісна вартість з авичетом зносу (Залишкова вартість) - різниця між повною первісною вартістю та сумою зносу на даний момент часу .. Востановітелльная вартість з авичетом зносу - множення відновної вартості на коефіцієнт зносу ..
6. Амортизація-представляє собою вартість зносу ОПФ, що переноситься на продукцію що виготовляється. Амортизація явл. частиною витрат тому включається в собівартість продукції .. А = (Первісна вартість-Ліквідаційна вартість)/термін служби ОФ На = (А/Первісна вартість) * 100%.
Починає нараховуватися з 1-го числа місяця введення і закінчується з першого числа місяця наступного за місяцем вибуття ОФ ... < br>7.
8. Обладнання буває готівково-яке перебуває на балансі підприємства ..
ВСТАНОВЛЕНІ-яке здано в експлуатацію і практично працює ...
Невстановлені - явл. Частиною наявного обладнання та ділитися на:
Підмет установці .. Зайве, що підлягають списанню ... Ступінь використання характеризується наступними показниками: 1) Використання паркооборудованія-Кісп = Фактично працює/Встановлене 2) Змінність
- Ксмен = Загальна кількість відпрацьованих верстато-годин/загальна кількість встановлених верстатів .. Кіспольз см. Режиму = КСМ/к-ть змін. 3) Коеф-т екстенсивності (за часом) 4) Коеф-т. Інтенсивності (за потужність) 5)
Інтегральний коеф-т = Ке * Кі
9. Матеріальні ресурси-внутрішні і зовнішні мат. запаси .. Виділяють 2 види мат. цінностей: Виробничі запаси-(сировина, матеріали, паливо та енергія, які перебувають у сфері виробництва) підрозділяються (поточні, підготовчі, страхові, сезонні) Товарні запаси-(готова продукція, що знаходиться в сфері обігу) - поділяються на збутові (у виробника) , складські (у посередників), запаси в дорозі (у виробника до споживача). Величину запасів визначають за формулою З = (Зна початок періоду + Зна кінець періоду)/2. Забезпеченість пр-я запасами в днях визначається як: Здн = З/середньодобовий витрата ..
10. Показниками використання матеріальних ресурсів явл.:
Матеріалоємність = Витрата матеріалів/кол-во продукції ... всяка херня ...
11. Сукупний суспільний продукт-вартість матеріальних створених у суспільстві протягом певного періоду .. (визначається шляхом підсумовування ВАЛОВОЇ продукції всіх галузей матеріального виробництва)
Національний дохід-новостворена в мат. виробництві вартість. НД = ВП-
МатЗатрати ...
12. ВВП-на відміну від совка. Заг. Прод. Включає в себе ще й вартість зроблених послуг. Розраховується 1) За джерелами виробництва
ВВП = ВВ (валовий випуск) - ПП (проміжна прод. - Споживана з метою виробництва іншої продукції .. 2) За отриманими доходами - включає всі доходи підприємств, оплатц праці, споживання основного капіталу .. 3) У напрямку використання-розраховується на основі особистого й гос-го споживання і накопичення послуг і мат. благ ..

ВНП-відрізняється від ВВП тим, що не включає продукти та послугивиробленими підприємствами іноземних держав ..
13. СНС
14. Населення-сукупність людей проживають на одній території і безперервно поновлюються за рахунок народжуваності і смертності .. Одиницею дослідження може бути як одна людина. Так і сім'я в цілому. Об'єктом досліджень явл. Наеленіе Перепис населення-основне джерело інфомація про населення .. Завдання: Визначення чисельності, складу, природного руху (народжуваність, смертність, приріст регістрауія та розірвання шлюбів), міграції, соціальної характеристики населення ..
15. Перепис населення проводиться у певні проміжки часу між ними інформація виходить розрахунковим шляхом: Чисельність на початок гола
+ Народились-Померли + Прибулі-Вибулі .. Існує Постійне
-що проживають в регіоні не дивлячись на фактичне розташування їх на даний момент Наявне населення-всі особи знаходяться на даній території в тому числі і постійні .. Чисельність населення на певний період часу визначається за середньою хронологічній
(S = (1/2S1 + S2 + S3 1/2Sn)/n-1) або по ср арифметичної зваженої ..
Населення групують по: Полу, національність, вік (дітородний, ясельні, дошкільнята, школярі, працездатного) Сімейного положенню
(число зареєстрованих і розірвання шлюбу та осіб коли-небудь перебували у шлюбі для чоловік. і жен. окремо).
16. Природний рух населення-зміна чисельності населення в результаті смертності та народжуваності. Виражається в абсолютних (од.) і відносних показниках (коеф-т смертність, народжуваність, Брачності,
приросту) на 1000 осіб .. Коеф-т фертильності-коеф-т народжуваності жінок от15 до 49 років .. Коеф-т малюкової смертності (до 1 року) -
КСМ = (померлих у тек. Році народилися в попередньому/кількість народжених в попередньому році + померлих у тек. Році народилися в тек. Році/кількість народжених в тек. коду) * 1000
17. Міграція населення-механічне переміщення населення по території ...
Міграція буває Внутрішньої і Зовнішньої. (причини: зміна місця проживання, підприємництво, загострення нац. відносин, і. т.д.) Існують: Коеф-т ПРИБУТТЯ (на 1000 чол) і коеф-т вибуття. Для планування діяльності на перспективу чисельність населення розраховується за формулою перспективної чисельності населення на основі природного та механічного приросту.: Sn +1 = Sn (1 + Kобщ.пр/1000) t Коеф-т загального приросту = Кр-КСМ + Кмех.пр.
18. Статистика ринку праці-статистика економічно активного населення, зайнятості. Безробіття, статистику трудових конфліктів .. Економічно активне населення-це населення яке пропонує свою працю на ринку праці і ділитися на заняття (виконує будь-яку роботу або тимчасово відсутній на роботі з будь-яких причин) розраховується як:
Кзн = Чисельність зайнятого населення/числ. ек-ки активного населення .. і
безробітних (що не мають роботу, що шукають роботу і чи готові приступити до роботи) визначається як Кб = Число безробітних/число ек-ки активних ..
Економічно активне населення-учні, студенти, пенсіонери.
Інваліди ..
19. За статусом в зайнятості визначають економічно активне населення:
1) Наймані робітники-ті хто уклав письмовий або усний договір на виконання роботи і отримують за це винагороду. Діляться на постійних, тимчасових і сезонних робочих .. 2) Роботодавці - особи постійно працюють на власному підприємстві і постійно застосовують найману працю. Особи, що працюють на 3) Інлівідуальном підприємстві. Працівники
4) Колективних підприємств. 5) Особи, які не відносяться ні до однієї з перерахованих категорій.
20. Баланс трудових ресурсів-це система показників відображають чисельність, склад, структуру трудових ресурсів. Складається з 2-х частин: ресурси і їх використання .. До населення працездатного віку ставляться жінки від 16 до 54 років і чоловіки від 16 до 59 років. А також особи молодше 16 років і старше, які вже зайняті на виробництві.
21. Особи, зайняті в економіці в залежності від виконуваної роботи відповідно до класифікатора зайнятості діляться на 9 груп: 1)
Керівники 2) Фахівці вищого рівня 3) Фахівці СР-го рівня
4) Службовці 5) Працівники сфери обслуговування 6) Кваліфіковані працівники сільського госп-ва 7) Кваліфіковані працівники підприємств 8) Оператори машинних установок 9) Не кваліфіковані працівники. Працівники поділяються на основних і допоміжних. На підприємстві існує обліковий склад працівників. (Всі працівники виключаючи тих, хто виконує разову роботу за договорами або учні проходять практику)
22. Рух робочої сили-це зміна чисельності працівників підприємства приводить до перерозподілу раб. Сили між регіонами або галузями.
Вимірюється в абсолютних величинах: Оборот по прийому (всі прийняті на роботу) і оборот з вибуття (всі звільнені). і відносних величинах: коеф-т обороту з прийому (прийнятих на роботу/СР спис. чисельність за період) Коеф-т обороту з вибуття, Коеф-т плинності кадрів (кількість звільнених/СР спис. чисельність за період) Коеф-т заміщення раб. сили
(Число прийнятих/число вибуття)
23. Робочий час визначається законодавством РФ: 40 годин-робочий тиждень і 36 годин для неповнолітніх і працюють у важких умовах.
Розрізняють 3 види фонду часу: КАЛЕНДАРНИЙ (кількість днів у періоді),
Табельний (календарний - вихідні та свята), максимально можливе
(Табельний-чергові відпустки) Існують коеф-ти використання всіх видів часу відносно максимально можливого) Визначають коеф-ти змінності (число робочих/число робітників у найбільшу зміну).
24. Трудові конфлікти-розбіжності між роботодавцем і працюючим.
Бувають без зупинки робочого процесу та з зупинкою раб процесу ..
Конфлікти бувають на основі 1) викликало в результаті не задовільних переговорів і 2) В результаті виробничого процесу (погіршення праці, не виконання зобов'язань з виплати з/п.)
25. Така херня .....< br>26. Оплата праці-регулярно одержувана винагорода за виконану роботу. До складу фонду з/п. входять: 1) Нарахування суми оплати праці за фактично відпрацьований час. 2) Оплата праці за не відпрацьований час
(додаткова) 3) Стимулюючі надбавки та добавки пов'язані з режимом роботи підприємства (за шкідливість). Фонд з/п. Нараховується щомісячно в цілому по підприємству. Існує Часовий, Денне, Місячний фонд з/п. А взагалі на підприємствах ім. Відрядна і погодинна оплата праці ..
Виплати Соціального характеру компенсації та соц. виплати, на лікування, відпочинок, вихідні допомоги, виплати у зв'язку ліквідації виробництва.
27. Існує середньомісячна з/п. (Фонд зп./Среднеспіс. Числ. Робітників.) І середньогодинна (фонд зп./Ср спис. Чисельність працюючих) Динаміку зп. Аналізується на основі індексів: змінного складу-

Індекс структурних зрушень-

Індекс фіксованого складу-
28. Необхідно аналізувати відповідність фонду зп. До запланованого.
Існує абсолютне відхилення-

Відхилення враховує Ср зп. І ср спис. чисельність працюючих:

Для звіту використовують відносні показники:

Для підприємств на балансі яких стоїть не виробнича сфера
(дс., ЖКУ) фонд не залежить від результатів діяльності підприємства.
29. Промислова продукція-це результат діяльності підпр. Тобто до чого преложена працю. У залежності від ступеня готовності розрізняють
Напівфабрикати (що пройшли обробку, але потребують подальшої обробки)
Готовий виріб - товар не вимагає подальшої обробки і готовий для реалізації, забезпечений відповідними сертифікатами і ВТК.
Незавершене пр-во продукт обробка якого не закінчена.
30. Продукцію враховують у Натуральних вимірниках (фізичний обсяг продукції (розраховується з валу)) і в Умовно-натуральних вимірниках-дозволяє визначити обсяг продукції в «у.о.»:
31. Вартісне вираз продукції: Q = q * p. Розрізняють: Валова продукція
- (різниця між валовим оборотом і внутрішньозаводського обігом (витрачені на власні потреби)) Товарна продукція-(продукція виготовлена на сторону), Реалізована п. - (відвантажена споживачеві за грошову засіб), Чиста продукція-(знову створена вартість на підпр.) ЧП = ВП-
МОЗ.

Індекс вартості прод-ії:

Індекс динаміки цін випущеної прод-ії:

Індекс динаміки фізичного обсягу:
32. нету.
33. нету.
34. нету.
35. Собівартість-витрати товару при його виробництві (транспортування, придбання). Використовують метод: Угрупувань-вивчаються структура собівартості за статтями витрат. Середніх і відносних величин-використовується для обчислення динаміки. Графічний метод-для більшої наочності. Індексний метод-використовується для характеристики динаміки в часі з урахуванням коеф-тов інфляції та ін ...
36. потім ....< br>37. Для оновлення продукції на підприємстві виникає необхідність урахування зміни собівартості на всі види продукції .. Визначається показником витрат на 1 грн. Тов. Продукції. :
38. Статистика ціни провадиться для: 1) Аналізу рівня цін. 2) Структури цін
Аналіз структури цін для виявлення всіх факторів які дозволять знизити собівартість продукції. 3) Динаміки цін. Яскравий приклад динаміки ціни явл .- інфляція. Інфляція для ціноутворення явл. Індексом цін. Він визначається в основному з 3-х груп: Продовольчі товари,
2) Непродовольчі товари. 3) Платні послуги ... Розраховується індивідуальний індекс ціни: -

39. Індекс продуктивних цін характеризує динаміку цін з різних видів промислової продукції. Як з вимірників приймаються ціни попередніх періодів.:

Для вивчення динаміки цін виробників вивчають 3 індексу:

1) Індекс змінного складу

2) Інд. Фіксованого складу

3) Інд. Структурних зрушень
40. Фінанси підприємств-це фінансові відносини виражені в грошовій формі виникають на підприємстві при розподілі грошових фондів і накопичень (купівля акцій, сплата штрафних санкцій, податки, зобов'язання) Фінансові засоби можуть бути Власні (статутний капітал) та залучені. Вони формуються на основі Прибутки. Прибуток буває: Балансова (від продажу основних засобів і ПФ), від реалізації продукції (різниця між виручкою і собівартістю), Позареалізаційні доходи (Дивіденди, оренда, пайові доходи, не пов'язані з реалізацією продукції).

У першій чергу підприємство має виплачувати внески в бюджет і впозабюджетні фонди. Решта прибуток спрямовується до фондів підприємства дляподальшого обороту ..

Але прибуток підприємства може бути, а може і не бути ... Для цьогоіснує такий показник, як Рентабельність-існує загальна
(відношення Прибули до Фо?? дам):

ПРОДУКЦІЇ (відношення прибутку до собівартості)

Також існує показник ділової активності (Відношення виручки до
КАПІТАЛІВ (матеріальні і не матеріальні активи, фонди і т.п.))


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
6.8 of 10 on the basis of 4355 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status