ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Використання діалектної лексики в мові
     

 

Риторика

Зміст


Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2
1 діалектна (обласна) лексика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2 Використання діалектної лексики в мові ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
3 Спеціальна (професійно-термінологічна) лексика ... .. 5
4 Використання спеціальної лексики в мові ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
5 жаргонної лексики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
6 Використання жаргонізмів у промові ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
7 Комп'ютерні жаргонізми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
8 Архаїзми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
9 Неологізми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
10 Запозичені слова ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 13
11 Фразеологізми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 13
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 16

Введення

Будь-яка людина, для якої російська мова є рідною, знає, щоозначають слова гроші, є, журавлина, луг, трактор, але далеко не кожензнайомий з такими словами, як фінагі (гроші), берлять (є, харчуватися),пожанька (луг), Журавлиха (журавлина).

Слова гроші, є, журавлина, луг, трактор належать до громадськоїлексиці (термін "загальнонародна лексика" певною мірою умовний,оскільки більшість людей не вживають у своїй промові нелітературнихслова. З іншого боку малокультурні людям невідомі багато літературно -книжкові слова). Її розуміння і вживання не залежать ні від місця, ані відпрофесійної приналежності людини. Саме загальнонародна лексикаскладає основу національного російської мови. У загальнонародну лексикувходять літературні слова: дерева, думати, крихітний, брехун і ін, нелітературна лексика, яка поширена серед людей самих різнихпрофесій та віку: балда, Тямущий, здуру, згодитися і ін

Необщенародная лексика - це лексика, розуміння і вживання якоїпов'язані з професією людини, її місцем проживання, родом занять і т.д. До необщенародной лексиці відносяться діалектні, спеціальні та жаргонніслова.

1 діалектна (обласна) лексика

діалектної (інакше обласний) лексикою називають ту частину необщенароднойлексики, яка є характерною приналежністю мови населення якої
- Або місцевості, області, району. Є слова, що вживаються тількижителями північних областей: козуля (соха), лава (місток), тепліна (багаття)та ін

Є слова, характерні для південних міст: замовлення (ліс), Козюля (земля),площі (кущі) і ін

Діалектні слова, які використовуються в художній літературі,називаються діалектизмами. Термін "діалектизм" включає в себе не тільките, що відноситься до особливостей словникового складу того чи іншогодіалекту, або говірки, а й те, що складає його фонетичну,словотворчі чи граматичну особливість. Наприклад: вяселий
(веселий), рох (тог), дамно (давно), ентот (цей) - фонетичнідіалектизми; зв'яжемо сіно (свіже сіно), у мене (у мене), степами (степу),лаяти (лає) - граматичні діалектизми; однова (одного разу), пластью
(пластом), повдоль (уздовж) - словотворчі діалектизми.

Серед лексичних діалектизмів розрізняють: власне лексичні діалектизми - слова, які мають улітературній мові синоніми з іншим коренем: баскою (гарний), вир
(вир), коти (черевики), чапура (чапля) та ін семантичні діалектизми - слова, що мають в даному діалекті (говірці)невластивий загальнонародної вживання значення. Наприклад: заздрісний,в деяких говорах має значення (старанний), хмара (гроза), губи (гриби),замовлення (ліс), нахабний (раптовий) та ін етнографічні діалектизми - слова, які називають предмети і явища,властиві побуті населення лише даної місцевості і невідомі в іншихобластях або чим - то специфічним відрізняються від них: дулейка (ватнакофта), плахта (спідниця з шматка тканини), тонец (тонкий млинець з прісноготесту) та ін Іншими словами, етнографічний діалектизм, або етнографізм, --це місцева назва особливою, місцевої речі. Етнографізму не маютьзагальнонародного синоніма, тому значення їх можна передати лишеописово.

фразеологічні діалектизми - стійкі словосполучення, відомі вданому значенні лише в якій - то місцевості: у нудьгу впасти (нудьгувати),як у сіль сіл (зачах), без смерті смерть (щось важке, важкий) та ін


2 Використання діалектної лексики в мові

Оскільки діалектна лексика належить до числа слів необщеізвестних,необщенародних, закономірне запитання, як і в якій мірі вона може бутивикористана в художніх цілях. Ступінь і характер використаннядіалектних слів визначаються темою твору, об'єктом зображення,цілями, які ставить перед собою автор, його естетичним ідеалом,майстерністю і т. д. Так, наприклад, у Л. М. Толстого діалектизмизустрічаються не тільки при передачі мови селян, а іноді і в мовіавтора, де дані без будь-яких роз'яснень. У І. С. Тургенєва такі слованосять характер цитат, вкраплень, чужих загальному словесного контексту. Прицьому вони забезпечені зауваженнями, що розкривають їхній зміст, областьвживання і ці графічні засоби в тексті підкреслюють їх відмінністьвід загальнолітературні контексту.

Використовувані авторами діалектні слова можуть позначати якісьпредмети, реалії, не відомі загальнонародної вживання, і тоді функціядіалектизмів, перш за все називная. У цій же функції нерідко вступають іті власне лексичні діалектизми, які не мають в літературномумовою однослівні еквівалента: Розташувавшись на галявині під дубком, явирішив зварити кашу-слівуху.

діалектизми можуть бути свіжим, виразним засобом. Самевиразність слова виползіна (стара шкірка, що скидаються деякимитваринами при линьки) захопила А. С. Пушкіна, почувши його від знавцянародної мови В. І. Даля.

діалектизми всіх типів служать засобом індивідуалізації персонажа:
"Лягва теж не даремно кричить, - пояснив дід, злегка стурбований нашимпохмурим мовчанням. - Лягва, милок, перед грозою завжди тривожиться,скаче, куди не потрапило. Надись я ночував у помічника, юшку ми з ним указанку варили біля вогнища, і лягва - кіло в ній було вазі, не менше --стрибнула прямо в казанок і зварилася ... "-" І нічого? - Запитав я. - Єможна? "-" Скусная їжа ", - відповів дід (Пауст); з їх допомогою можнадосягти, етнографічної достовірності й художньої переконливості ввідтворенні побуту, обстановки і т. д.

Для сучасних письменників, які пишуть про село і широко залучаютьдіалектні слова, не характерний спеціальне роз'яснення цих слів, навітьтих, які явно можуть бути невідомі читачеві.

Використовуються діалектні кошти і в газеті, найчастіше в нарисі, девони характеризують як цього героя, його мова, так і окремі особливостіпобуту, мови тієї місцевості, в якій живе герой.

Говорячи про вживання діалектних слів в газеті, необхіднопідкреслити, що вимога мотивованого використання діалектизмівнабуває тут особливого значення. І, перш за все тому, що газетаповинна нести читачеві утворену, літературну мову. Отже, залученнянелітературних коштів має бути в газетних текстах максимальновиправдано. Наприклад: Я не даремно поставив Василя Михайловича трохи обочьвід інших брянських тайгових жителів. І в цьому випадку не видаєтьсямотивованим використання діалектного слова ні з художньої, ні збудь - якої іншої точки зору.

Слід також пам'ятати, що вжите в газеті діалектне словоповинно бути зрозуміло читачеві, а значить, роз'яснено, якщо воно вимагає тогоза своїм характером. Адже газета прочитується швидко і у читача немаєчасу на відшукування в словниках незрозумілого слова.


3 Спеціальна (професійно-термінологічна) лексика

Спеціальна лексика - це слова і словосполучення, що вживаються ірозуміються переважно представниками певної галузі знання,професії: матем. логарифм, нормаль; ботан. пилок, суцвіття та ін Середспеціальних слів виділяються насамперед терміни та професіоналізми.

Термін - це слово (або сполучення слів), що є офіційноприйнятими і узаконеним найменування будь-якого поняття в науці, техніці,мистецтві і т. п. Як правило, термін однозначний в системі даноїтермінології, що відрізняє його від слів нетермінологіческіх: хім. метил,оксид, підстава, мед. гематома, протипоказання, гепатит та ін

Терміни можуть бути і вузькоспеціальних і загальнозрозумілим, розуміє іуживаними не тільки фахівцями в даній області знань.

Межі між вузькоспеціальних і загальнозрозумілою термінами мінливі.
Відбувається пересування частини вузькоспеціальної лексики в общеупотре -бітельную, яка нерідко вже не усвідомлюється як термінологічна. Цьомупересуванню сприяє ряд причин, серед яких велику роль граєпідвищення загальноосвітнього рівня населення, а також значення тієї чиіншої науки, галузі господарства в даний момент, з чим пов'язана широкапропаганда досягнення цієї науки, галузі господарства засобами масовоїінформації.

Розуміння значення терміна і перехід терміну в розряд загальнозрозумілих слівпов'язані і з його структурою: слова складаються з елементів, значення якихцілком ясно, звичайно засвоюється легко: безшовний, клеебетон, ракетодром іін Легко розуміються і засвоюються терміни, що виникли внаслідок пере -осмислення слів. Прикладом можуть служити назви безлічі деталеймеханізмів, що на вигляд, функції і т. д. схожих з побутовимипредметами: вилка, двірник, санчата та ін

Важлива роль у популяризації терміна належить і художньоїта художній літературі. Так, романтизація морських професій воповіданнях О. Гріна та інших письменників сприяла знайомству широкихчитацьких кіл з багатьма морськими термінами: аврал, бриг, рубка іін

За походженням терміни неоднорідні. Серед них є запозиченіцілком з інших мов (бліндаж, бриз, вакуум тощо) і утворені наоснові міжнародного загальноосвітнього фонду, перш за все грецьких ілатинських коренів. Значна частина термінів утворена з російськоїсловотвірного матеріалу: бойок, заземлити, підщепа та інші, а також зросіян і запозичених морфем: біострумів, пінобетон, скловата та інчимало термінів виникло в результаті переосмислення слів, найчастіше наоснові метафоризація: башмак (опора), корінь (основна частина слова) і т.д.

До спеціальної лексики крім термінів відносяться також професіоналізми --слова та словосполучення напівофіційного характеру, що позначають якесьспеціальне поняття, для якого ще немає офіційно прийнятого в данійнауці, галузі техніки і т. д. позначення. Такі, наприклад,поліграфічні професіоналізми висяча рядок (неповна рядок, якійпочинається або закінчується сторінка) та ін Професіоналізму називаютьсятакож назви спеціальних понять і предметів у різного роду промисли іремеслах.

До термінам і професіоналізму примикають професійні жаргонізми --неофіційні позначення понять спеціального і неспеціальних характеру,що існують у розмовній мові представників кокой-небудь професії, будь -або професійного колективу. Специфічні жаргонізми є в будь-якійпрофесії. Зазвичай такі професійно-жаргонні назви експресивнопофарбовані.


4 Використання спеціальної лексики в мові

Крім спеціальної літератури, спеціальна лексика, головним чиномтерміни, що використовуються на ряду з іншими лексичними засобами внеотраслевих газетах і журналах, в художній літературі і т. п. дляпередачі наукової і технічної інформації, вказівки на виробничіумови, в яких живе і діє герой, для створення його мовноїхарактеристики і т. д.

Широко використовується спеціальна лексика для створення слів невузькоспеціального характеру тобто метафор: і творчості реакція ланцюговастаріти душею не дасть нам ніколи.

метафоризація термінів є однією з характерних рис сучасноїгазетної публіцистики. Найбільш активно в сферу переносного вживаннязалучаються слова Командир, театрально-музичної та спортивноїтермінології: трудовий десант, хокейне тріо, ампула спринтера, датистарт кар'єрі т. д.

Використовується лексика і як засіб створення комічного. Комічнийефект досягається не рідко тим, що термін потрапляє в невластивий йомуконтекст, що суперечить не стільки навколишнього його лексиці, скільки самоїситуації - суто побутової, інтимну і т. п.: По дорозі він вирішував в уміскладне завдання, як би зручніше повідомити Раїсі Павлівні та Танечка проприйняте рішення, не викликавши при цьому некеровану термоядерну реакцію.

В інших випадках комічний ефект досягається тим, що термінвикористовується неправильно по відношенню до абсолютно невластивого йомукласів предметів або в значенні, невірно зрозуміли персонажем: А в кухніїхня собачка, системи пудель, накидається на відвідувачів і рве ноги.

Вживаючи спеціальну лексику з тією чи іншою метою, потрібно подати їїтак, щоб читач зрозумів необхідність спеціального слова, зрозумів йогозміст або уявив собі хоча б у загальних рисах той спеціальний предметпоняття, про які йде мова.

В основному введення спеціальних слів ті ж, що і способи введеннядіалектизмів. Це посторінкові виноски або відсилання до словничок, поміщеногов кінці книги, або пояснення в самому тексті, включення в такий контекст, вякому значення спеціального слова ставати в достатній міріясним без будь-яких пояснень. Можливості газети в цьому відношенні більшобмежені. У газеті можна дати спеціальне слово в такому контексті, щобчитач здогадався про його значення, або вдатися до роз'яснення, короткогоабо розгорнутого, точному або приблизним: Ще кілька років томувсі жиклери, а простіше кажучи, дозуючі пристрої карбюраторів,виготовлялися на заводі вручну.

Невдалими потрібно визнати випадки, коли спеціальне слово дано безжодних пояснень, а сенс його залишається незрозумілим.


5 жаргонної лексики

Жаргон - це сукупність особливостей розмовної мови, що виникаєсеред людей, що знаходяться в подібних професійних і побутових умовах,об'єднаних спільністю інтересів, спільним проведення часу і т. д.
Так, у мові учнів поширені жаргонні позначення навчальнихдисциплін: літра, фізри; оцінок: Трояк, гусак; дій, здібностейучнів: Довбали (вчити), звалити (здати іспит або залік), січ
(розуміти, міркувати) і т. д.

У лексиконі чимало жаргонізмів, що позначають оцінку чого або кого-небудь,виражають відношення до чого чи кому-небудь: молоток (позитивна оцінкадій людини), лажовий (про що-небудь негативному) до лампочки
(байдуже) і т. д.

Є свої жаргонізми у любителів різних ігор: забити козла (зіграти вдоміно), їхати, стукати (пропуск ходу в тій же гра), колір (червовамасть), полуцвет (бубнова масть) і т. д.

Словник деяких жаргонних слів дуже мінливий; частина жаргонних слівдосить швидко перестає вживатися, замінюючись іншими. Перш за все,це стосується молодіжного жаргону або жаргону учнів зокрема. Єкілька причин появи жаргонізмів у мові молоді. Одна з них --протест проти стандартності, заштампованності мовних засобів, протипідвищеного базікання. Але цей протест на практиці нерідко призводить допояви набору "ходячих" жаргонних слова та фрази, якістають своєрідними "штампами на зворотний бік" і тому об'єднують мова.

Різновидом жаргону є арго. Арго виникає в середовищі людей,які хочуть зробити свою мову незрозумілу оточуючим. Існувало аргобродячих торговців, шерстобітов, карткових шулерів, злодіїв, жебраків і т. д.

Можна відзначити, що частина жаргонної лексики з часом переходить взагальнонародне вживання, в розряд експресивно-просторічних слів. Так,колишніми жаргонізмів є: гарувати (ретельно працювати), незапорошена
(легкий), хохма (гумор), блатний (що відноситься до злочинного світу) та ін


6 Використання жаргонізмів у промові

Письменники, журналісти іноді використовують жаргон і арготіческую лексикуяк один із засобів мовної характеристики героя, для показу особливостейі звичаїв тієї або іншої середовища. Так, використання Н. Г. Помяловський в
"Нарисах бурси" бурсацьких жаргонізмів, нерідко докладне пояснення,допомогло письменникові передати похмурий колорит бурсацькій обстановки. Гравшвичкі, гупнути у пісні, пфімфа.

Професійні жаргонізми, поряд з термінами й професіоналізму,Брати участь можуть?? ь у відтворенні певної професійної середовища,знайомлячи зі спеціальними реаліями цього середовища і одночасно зпоширеними в ній розмовними позначеннями спеціальних пояснень.
Так, наприклад, повість "У серпні сорок четвертого" письменник В. Богомоловпознайомив читачів з деякими військовими жаргонізмів: бутафорити
(зображати що-небудь з якоюсь метою), парші (агент-папрашютіст) іін

У цій же функції виступають професійні жаргонізми і в газеті
(введені, як правило, в мову героїв, у промові журналіста виділеніграфічно): Потім хтось крикнув: - Пістолети не забув? Ось це здивувало.
Про які "пістолети" йде розмова? Виявляється, так називають снасть длялову бичків в море; Тисну педаль гальма, беру важелі на себе. Занадторізко - машина "клює".

Що стосується використання жаргонізмів інших типів, то вони зазвичайвикористовуються як засіб мовної характеристики.

В авторській мові (крім тих випадків, коли вони необхідні дляреалістичного відображення якої-небудь середовища) жаргонізми можуть бутивжиті як засіб насмішки, Іонії, і т. п.: Рукопис йому потрібна, якпотрібен автогенний апарат досвідченому шніферу для вскриванія вогнетривких кас;
На біду нашу, поруч опинився благодійник, якому потрібно було гнати валза талантами. І ми з приятелем потрапили в розряд юних талантів. Або кажучисучасною мовою, в жилу.


7 Комп'ютерні жаргонізми

Комп'ютерні технології, що бурхливо розвиваються з другої пол нашого століття,і, особливо, масове вторгнення в середині 80-х на наш ринокперсональних комп'ютерів, внесло в мову величезна кількість спеціальнихслів і виразів, багату розгалужену термінологію, наприклад: мережевакарта, мікропроцесор, операційна система, форматування, інсталяція,вінчестер, пікселі, діалогове вікно, об'єкт (об'єкт Delphi3.0 наприклад) іт.д. Багато хто з цих термінів - англіцизми, але є й чимала кількістьслів, "вітчизняного" походження.

Разом з наукою і виробництвом, пов'язаними з комп'ютерами, на ринокпроникли і віртуальні розваги: комп'ютерні ігри. Добре зробленагра - складний організм, що вимагає від грає певногопрофесіоналізму. Ігри розбиваються за типами, які отримують специфічніназви, часто вимагають багато спеціальних термінів і правил дляпозначення різних ігрових процесів (особливо що володіють можливостямимережі, тобто одночасної участі в грі кількох осіб): Квест,
Стратегічна гра, авіасимулятор, мультиплеєр, дезматч, фраг і т.д.

Як і в будь-якому професійному "мовою" в середовищі людей, так чи інакшепов'язаних з комп'ютерами, існують і неофіційні позначення тих чиінших понять, те, що можна назвати професійним "арго" (або жаргоном).

Способи творення жаргонізмів:

Дуже поширений спосіб (присутній всім жаргонізмів, що стоять поруч ізпевною термінологією), це трансофрмація якого-небудь терміну, якправило, великої за обсягом або важко сказаного. Тут можна виділити
1) скорочення: комп'ютер - комп, вінчестер - гвинт, макінтош - мак.

2) Універбація: материнська плата - мати, стратегічна гра-стратегія,рольова гра - рольовик, струменевий принтер - струйников,

ЗD studio max - max (слово - назва популярної програми, щеграматично не оформили).

Як і в професійному мовою комп'ютерників, у жаргоні багато англійськихзапозичень. Часто це запозичення з англійської комп'ютерногожаргону:

Слово Геймер - від англ. жаргонізми Gamer (Професійний гравець укомп'ютерні ігри). Смайли - смішна пика, що представляє собоюпослідовність знаків пунктуації (: - |). Від анг. жарг. smily.

Думер - Doomer (шанувальник гри Doom).

"отцями" жаргонізмів можуть виступати і професійні термінианглійського походження, які вже мають еквівалент в російській мові:хард драйв, хард диск, важкий драйв - hard drive (жорсткий диск),коннектітся - to connect (приєднуватися), programmer --програмер (програміст), user - юзер (користувач) to click - клікати
(щелкать. Хоча зараз "клікати" починає конкурувати з "клацати").
Граматичне освоєння російською мовою деяких запозиченьсупроводжується їх словотворче русифікацією. Зіп (zip) - зіповать,зазіпованний, зіповскій, Користувач (user) - юзерскій.

Цікаво, що тут є і зворотне явище. З'являється синонімічнітерміну жаргонізм, утворений від слова вже давно закріпився в російськомумові: кватирки - зневажливе назва операційної системи Windows.

Запозичення, однак, аж ніяк не єдине джерело поповненнялексикону даної лексичної системи. Деякі слова приходять з жаргонівінших професійних груп, наприклад автомобілістів: чайник (початківецькористувач), движок (ядро, "двигун", програми. Це слово ще йсемантично еквівалентно англійської аналогу engine (двигун)). Інодіпроцесор комп'ютера називають мотором, а сам комп'ютер - машиною. Словоглюк і словотворчий ряд від нього - широко вживається вмолодіжному жаргоні, отримує тут значення "непередбачених помилок упрограми або некоректної роботи обладнання ". Ср "У мене принтер глючить", або "Windows98 - досить глюченний продукт".

Дуже продуктивний спосіб метофорізаціі (який широко використовується увсіх жаргонних системах). З його допомогою були організовані такі слова, як:

Блин - СД диск (уже застаріле).

Пацюк - миша радянського виробництва.

Реаніматор - спеціаліст або набір спеціальних програм з "викликом зкоми "комп'ютера, програмне забезпечення якого серйозно пошкоджено і вінне в змозі нормально функціонувати.

Численні дієслівні метафори: гальмувати - вкрай повільна роботапрограми або комп'ютера, зносити або вбивати - видаляти інформацію здиска.

Цікавим є ряд синонімів, пов'язаних з процесом порушення нормальноїроботою комп'ютера, коли він не реагує ні на які команди, крім кнопкиreset. Про таке комп'ютері говорять, то він повис, завис, встав, впав, впав.
Хоча слово зависання (сталося зависання, у разі зависання) зараз вжеможна виключити з жаргонізмів - воно офіційно вживається як термін.
Це не єдиний приклад наявності синонімів у лексиці жаргону, ще стоїтьвідзначити: компутер-тачка-апарат-комп - машина, гвинт - хард драйв - харддиск - важкий драйв.

Можна зустріти і спосіб метонімії в освіті жаргонізмів на прикладіслова залізо - в значенні "комп'ютер, складові комп'ютера". Кнопки - взначенні "клавіатура".

Можна зустріти приклади фразеологізмів, мотивація сенсу в якихзрозуміла тільки присвяченому: синій екран смерті (текст повідомлення про помилку
Windows на синьому тлі перед зависанням), комбінація з трьох пальців абопослати на три пальці (Ctrl-alt-delete - екстрене зняття будь-який запущеноїпрограми), топтати батони (працювати на клавіатурі button - кнопки).

Особливе місце в комп'ютерному жаргоні займають слова, які не маютьсемантичної мотивування. Вони знаходяться у відношенні часткової омонімії здеякими загальнонародними словами (морфофонетіческіе збігу).

Лазар - Лазерний принтер (Лазар і лазерний)

Вакса - операційна система VAX.

Пентюх - Pentium.

Квак - гра Quake

Багато слів комп'ютерного жаргону утворюються по словотворчімоделями, прийнятим у російській мові. Афіксальних способом - вельмипоширеним, є суфф к.

Літалки

Стрелялка бродилка

(Згодом ці слова були витіснені термінами симулятор, квест, 3Daction).

У словах "сидюк" (компакт диск або пристрій для читання компакт-дисків) Абопісюк - (PC) зустрічається суфікс-юк, характерний для просторіччя.

Цікавий своєрідний фольклор комп'ютерників, в якомутермінологічна лексика вживається в широкому переносному сенсі.
(дані 1992 року).

Cant 'open - відмова від виконання якої-небудь прохання. (Повідомлення комп'ютерапро неможливість вилучення будь-якого файлу).

Перезавантаження - скаже комп'ютерник, коли він через втомувиявляється не в змозі сприймати інформацію, що надходить.

А ось приклад перекладання відомого твору:

... Як побачила Старика Стара -

посварилася гірше system massage:

"дурень ти, простак!

Випросив OS, дурень,

Не хочу бути системним програмістом

Хочу творити, що душа забажає

Щоб з асемблером не возиться,

А писати на чистому Pascal'e

Різні красиві штучки ...

Часто можна зустрітися з жартами, анекдотами, каламбурами,специфічними саме для комп'ютерників: Ось приклади з відомої гри
Гег: корпорація Macrohard (померфемний антонім слова Microsoft), Гелл Бейтс
- (Інверсія імені та прізвища голови фірми Microprose Білла Гейтса), "Гаріспав, але він знав, що за перше клацання миші він прокинеться ".

Резюме:

Комп'ютерна жаргонної лексики - активно розвивається динамічнасистема (що обумовлено надзвичайно швидким прогресом комп'ютернихтехнгологій). Це один із шляхів проникнення в російську мовуангліцизмів, (деколи абсолютно невиправдане). Багато слів зкомп'ютерного жаргону переходять в офіційну термінологію. Жаргонізмиіснують не тільки в усному мовленні, не тільки в численних електроннихдокументах листів і віртуальних конференцій, їх можна зустріти і в пресі,нерідко вони потрапляють в солідних комп'ютерних виданнях: "... Стоятьмонітори з діагоналлю не менше 17 дюймів, з "мотором" не слабкішеpentium120 ... Світ ПК (А. Орлов, 1997 грудня). А вже в достатку їх можназустріти в журналах, присвячених комп'ютерним іграм, наприклад: "Амонстри там стрейфятся не гірше за будь думера ". (курсив - мій. Навігаторігрового світу березень 1998, стаття - Underlight). Чималий компонент лексики,відрізняється розмовної, грубо-просторічні забарвленням, експресивністю,властивою для молодіжного сленгу, свідчить про те, що в середовищікомп'ютерників дуже багато людей молодого віку.


8 Архаїзми

У лексичному складі російської мови відбивається історія народу. Слова --це живі свідки історичних подій, розвитку науки, техніки,культури, змін у побуті.

Багато слів із зникненням відповідних понять перестаютьвживатися в мові. Вони називаються архаїзмами, тобто застарілими словами.
До них належать, наприклад, слова, що позначають частини території країни
(губернія, повіт, волость і т. д.), назви установ (департамент,земство та ін), назви Посад (дяк, губернатор, стряпчий тощо) і т.д.

У давньоруській мові були такі слова, як куна (грошова одиниця),смерд (селянин), людин (чоловік), говяда (худоба) та інші, які заразможна знайти в історичних словниках, а деякі - в корені сучаснихслів: яловичина, простолюдин.

Не багато хто знає, що словом яру в давньоруською мовою називалася весна.
Саме слово зникло з російської лексики, але корінь і його значення зберігаютьсяв словах ярка (молода вівця, яка народилася навесні), ярий хліб (яровісіються навесні) і яровизації (передпосівна обробка насіння для весняногопосіву). У казці "Снігуронька" сонце називається Ярило, як це булоприйнято в Стародавній Русі.

Нерідко старі слова відроджуються в мові, але наповнюються новимзмістом.

Так, слово дружина - старовинне. Воно використовувалося у давньоруській мові.
Одним з його значень було "військо князя". Вслухайтеся в нього, і випочуєте дзвін кольчуг, грім битви. Вдумайтеся, і стане ясно: слово це зсім'ї таких мужніх добрих побратимів, як друг, дружба, співдружність ..
У значенні "військо князя" вживає слово дружина О. С. Пушкін в "Пісні провіщого Олега ": З дружиною своєю, в царгородський броні, князь по полю їде навірному коні.

У сучасній російській мові слово дружина вживається для позначеннядобровільного об'єднання людей, створеного з тією чи іншою метою (пожежнадружина та ін.)


9 Неологізми

Словниковий склад мови тісно пов'язаний з життям бщества.Історіческоерозвиток суспільства, розвиток науки і техніки, літератури і мистецтва,зміни в повсякденному житті викликають появу нових слів, якіназиваються неологізмами.

У 70-і роки з'явилися такі слова, як фломастер (стрижень для письма імалювання), тренажер (навчальний апарат для відпрацювання будь-яких навичок),флорист (художник, який створює композиції з сушених квітів та листя) ітощо, а також складні слова типу фотоклуб, Телеклуб, Фотокадр (окремийфотознімок), телепередача.

У розмовної мови широкого поширення набули слова великий, двійка,двоповерхова, балаканина (жартівлива слова), чешки (легка спортивне взуття) та ін

До неологізмами відносяться не тільки абсолютно нові, але і раніше відоміслова, які придбали нові значення. Так, наприклад, в останні рокинабули поширення слова розрядка - в значенні "розрядкаміжнародної напруженості ", сценарій - у значенні" план, схема проведеннябудь-які заходи, виставки тощо ". У наш лексикон (словниковийсклад мови) повернулися слова милосердя, благодійність та ін

10 Запозичені слова

Основну частину лексики російської мови складають слова, відомі вже вдавньоруською мовою. До них відносяться багато загальновживані слова. Укожній мові є слова, запозичені з інших мов. Є вони і вросійською мовою.

Російський народ здавна вступав в політичні, торгові, наукові такультурні зв'язки з іншими народами. При цьому російська мова збагачувавсясловами з інших мов. Ці слова називали нові для російського народуречі, звичаї, поняття і т. д. У лексиці російської мови близько 10%запозичених слів, основну частину яких складають іменаіменники. Серед них є слова з грецької (ліжко, корабель,вітрило), латинської (іспит, студент, екскурсія), англійської (спорт,футбол, трамвай), німецької (майстер, штурм), французької (костюм, бульйон,компот) та інших мов.

Багато запозичені слова змінюють свій звуковий склад (наприклад. Осипз грец. Йосип), підкоряються законам російського відмінювання і т. д., так що їхне завжди легко відрізнити від исконно русских.

За законами російської мови від запозиченого слова можуть бути утворенінові слова, наприклад: спорт - спортивний - неспортивний, шосе --шосейний.

Деякі запозичені іменники не змінюються за відмінками ічислах, наприклад: пальто, кіно, депо, радіо, кафе, кава, какао.

Зверніть увагу на вимову слів: каф [е], але КОФ [е], неправильноКОФ [е); шин '[е] ль, але не шин [е] ль; партер, але не партер, шофер, але нешофер.


11 Фразеологізми

Фразеологізми - стійкі сполучення слів, близькі за лексичнимзначенням одному слову. Тому фразеологізми часто можна замінити однимсловом, менш виразним. Порівняйте: на краю світу (землі) - далеко;намилити шию - провчити, покарати; пішки ходить під стіл - маленький; зубна зуб не потрапляє - замерз; зарубати на носі - запам'ятати; як у водудивитись - передбачати і т. д.

Як і слово, фразеологізм може мати синоніми та антоніми. Фразеологізми -синоніми: два чоботи пара, одного поля ягода (один іншого не краще);перекувати мечі на орала, вкласти меч у піхви (закінчити війну, розбрат) іін

Фразеологізми-антоніми: засукавши рукави - як-небудь, заварити кашу --розхльобувати кашу, важкий на підйом - легкий на підйом і ін

Ідіома кіт наплакав має синонім мало і антонім багато.

Більша частина фразеологізмів відображає глибоко народний, самобутнійхарактер російської мови. Прямий (початковий) сенс багатьохфразеологізмів пов'язаний з історією нашої Батьківщини, з деякими звичаямипредків, їх роботою і т. д. Так, вираз бити байдики (байдикувати)виникло на основі прямого значення "розколювати колода на байдики (чурки)для виготовлення з них ложок, поварешек і т. д. ", тобто робити дуженескладне, неважка справу.

Фразеологізми - яскраві і виразні засоби мови. Вони частозустрічаються в мові. Наприклад: - От витримаєш іспити і будеш вільнийкозак (вільний). (А. Купрін.) Єгор хоч і сперечальник, але мокра курка
(розмазня). Возові скрипу боїться. (М. Алексєєв.)

Ідіома виконує роль одного члена пропозиції:

обробкою, чистотою скриньку в очі кидався (виділявся, відрізнявся). (І.
Крилов.) Хлопці працювали засукавши рукави (добре, старанно).

Значення прислів'їв і приказок набувають цитати з літературнихтворів: Щасливі годин не спостерігають. (О. Грибоєдов.) Сійтерозумне, добре, вічне ... (Н. Некрасов.)


Висновок

Вивчаючи лексику російської мови, ми збагачуємо свій словниковий запас,підвищуємо мовну культуру, розширюємо пізнання навколишньої дійсності.

У цьому відношенні неоціненну допомогу надають?? ам словники російської мови.

Вчені-лінгвісти дбайливо збирали і збирають слова та фразеологізми івидавали і видають їх у спеціальних книгах-словниках. Ще в XIX ст. булискладені словники російської мови: "Словник Академії Російської" і
"Тлумачний словник живої великоруської мови" В. І. Даля.

У 1935-1940 рр.. вийшло чотири томи "Тлумачного словника російської мови" підредакцією Д. Н. Ушакова. На основі картотеки словника російської мови,що нараховує понад 6 мільйонів карток-цитат з творів класиківросійської літератури і радянських письменників, у створенні якої бралиучасть багато вчених, Інститутом російської мови АН СРСР був складенийнайбільш повний "Словник сучасної української літературної мови". Йоговидання тривало з 1948 по 1965 р. Словник складається з 17 томів імістить 120 480 слів.

Складаються "Словник російських народних говорів" (в даний час видано
13 випусків), обласні діалектні словники. Створюється "Словарь русскогомови XI-XVII ст. "(видано 4 випуски), видані словники професійних сліві т.д. Попереду ще багато чого зробити, щоб зафіксувати наше словниковебагатство, "цей скарб, це надбання, передане нам нашимипопередниками "(І. С. Тургенєв), яке ми повинні берегти і якимнеобхідно в міру сил і можливостей опановувати.

Російська мова належить до числа найбільш багатих і найрозвиненіших мов світу.

В даний час російська мова, у зв'язку з його багатством та громадськоїзначущістю, став одним з провідних міжнародних мов. Багато слівросійської мови увійшли до словниковий фонд іноземних мов.

Література:

1. Введенська Л.А.

2. Аникина "Сучасна російська мова".

3. Навігатор ігрового світу.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.5 of 10 on the basis of 4400 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status