ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Свідомість людини
     

 

Психологія
ПЛАН:
1. Діяльність та свідомість
- Генезис свідомості
2. Виникнення свідомості у людини
- Умови виникнення свідомості
3. Проблема структури свідомості в працях Л. С. Виготського
- Системне будова свідомості
- Значеннєве будова свідомості

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СВІДОМІСТЬ
Генезис свідомості.

Діяльність суб'єкта - зовнішня і внутрішня - опосередковується і регулюється психічним відображенням реальності. Те, що в предметному світі виступає для суб'єкта як мотиви, цілі і умови його діяльності, повинно бути їм так чи інакше сприйнято, представлено, зрозуміло, утримано і відтворено в його пам'яті; це ж відноситься до процесів його діяльності і до самого себе - до його станів, властивостей, особливостей. Таким чином, аналіз діяльності приводить нас до традиційних тем психології. Однак тепер логіка дослідження обертається: проблема прояви психічних процесів перетворюється в проблему їх походження, їх породження тими громадськими зв'язками, в які вступає людина в предметному світі.
Психічна реальність, яка безпосередньо відкривається нам, - це суб'єктивний світ свідомості. Потрібні були століття, щоб звільнитися від ототожнення психічного і свідомого. Дивно то багато-образі шляхів, які вели до їх розрізнення у філософії, психології, фізіології: досить назвати імена Лейбніца, Фехнера, Фрейда, Січі-нова і Павлова.
Вирішальний крок полягав в утвердженні ідеї про різні рівні псіхічес-кого відображення. З історичної, генетичної точки зору це означало визнання існування досознательной психіки тварин і появи у людини якісно нової її форми - свідомості. Так виникли нові питання: про ту об'єктивної необхідності, якій відповідає виникають-ний свідомість, про те, що його породжує, про його внутрішній структурі.
Свідомість у своїй безпосередності є що відкривається суб'єкту картина світу, в яку включений і він сам, його дії та стану. Перед недосвідченим людиною наявність у нього цієї суб'єктивної картини не ставить, зрозуміло, ніяких теоретичних проблем: перед ним світ, а не світ і картина світу. У цьому стихійному реалізм полягає справжня, хоч і наївна, правда. Інша справа - ототожнення психічного відпрацьовано-вання і свідомості, це не більше ніж ілюзія нашої інтроспекції.
Вона виникає через що здається необмеженої широти свідомості. Спра-шівая себе, усвідомлюємо ми те чи інше явище, ми ставимо перед собою завдання на усвідомлення і, звичайно, практично миттєво вирішуємо се. Пона-добилося винайти тахістоскопіческую методику, щоб експеримен-тальний розділити "поле сприйняття" і "поле свідомості".
З іншого боку, добре відомі і легковоспроізводімие в лабо-торним умовах факти говорять про те, що людина здатна здійснювала-влять складні пристосувальні процеси, керовані предметами обстановки, зовсім не віддаючи собі звіту в наявності їх образу; він обходить перешкоди і навіть маніпулює речами, як би "не бачачи" їх.
Інша річ, якщо потрібно зробити чи змінити річ за зразком або зобразити якийсь предметний зміст. Коли я вигинають з прово-локи або малюю, скажімо, п'ятикутник, то я необхідно зіставляю наявне у мене подання з предметними умовами, з етапами його реалізації в продукті, внутрішньо приміряти одне до одного. Такі со-поставлення вимагають, щоб моє уявлення виступило для мене як би в одній площині з предметним світом, не зливаючись, однак, з ним. Осо-бенно ясно це в задачах, для вирішення яких потрібно попередньо здійснити "в умі" взаємні просторові зміщення образів об'єк-об'ектов, співвідносяться між собою; така, наприклад, завдання, що вимагає уявного повертання фігури, вписуваному в іншу фігуру.
Історично необхідність такого "предстоянія" (презентірованності) психічного образу суб'єкту виникає лише при переході від пристосувальної діяльності тварин до специфічної для людини виробничої, трудової діяльності. Продукт, до якого тепер прагне діяльність, актуально ще не існує. Тому він може регулир-вати діяльність лише в тому випадку, якщо він представлений для суб'єкта в такій формі, яка дозволяє зіставити його з вихідним матеріалом (предметом праці) і його проміжними перетвореннями. Більш того, психічний образ продукту як мети повинен існувати для суб'єкта так, щоб він міг діяти з цим образом - видозмінювати його до відповідної з готівкою умовами. Такі образи і суть свідомі обра-зи, свідомі уявлення - словом, суть явища свідомості.
Сама по собі необхідність виникнення в людини явищ созна-ня, зрозуміло, ще нічого не говорить про процес їх породження. Вона, однак, чітко ставить завдання дослідження цього процесу, завдання, яке в колишній психології взагалі не виникала. Справа в тому, що в рамках тради-ционной діодіческой схеми об'єкт ® суб'єкт феномен свідомості у суб'єктів незалежно від єкта приймався без жодних пояснень, якщо не вважати ілюмінації, що допускають існування під кришкою нашого черепа якогось спостерігача, споглядає картини, які тчуть в мозку нервові фізіологічні процеси .
ВИНИКНЕННЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
Умови виникнення свідомості
Перехід до свідомості являє собою початок нового, вищого, етапу розвитку психіки. Свідоме відображення на відміну від психічного відображення, властивого тваринам, - це відображення предметної дійсності в її окремо від готівки відносин до неї суб'єкта, тобто відображення, що виділяє її об'єктивні стійкі властивості.
У свідомості образ дійсності не зливається з переживанням суб'єкта: у свідомість відбиває виступає як "майбутнє" суб'єкту. Це означає, що коли я усвідомлюю, наприклад, цю книгу або навіть тільки свою думку про книгу, то сама книга не зливається в моїй свідомості з моїм переживанням, що належать до цієї книги, сама думка про книгу - з моїм переживанням цієї думки.
Виділення в свідомості людини відображеної реальності як об'єктивної має в якості іншого свого боку виділення світу внутрішніх переживань і можливість розвитку на цьому грунті самоспостереження.
Завдання, яке стоїть перед нами, і полягає в тому, щоб простежити умови, які породжують цю вищу форму психіки - людську свідомість.
Як відомо, причиною, що лежить в основі олюднення жівотноподобних предків людини, є виникнення праці й утворення на його основі людського суспільства. "... Праця, - говорить Енгельс, - створив самої людини" 1. Праця створив і свідомість людини.
Виникнення і розвиток праці, цього першого і основної умови існування людини, призвело до зміни і олюднення її мозку, органів його зовнішній діяльності та органів чуття. "Спочатку труд, - так говорить про це Енгельс, - а потім і разом з ним членоподільна мова стали двома найголовнішими стимулами, під впливом яких мозок мавпи поступово перетворився в людський мозок, який, при всій своїй схожості з мавпячим, далеко перевершує його за величиною і досконалості "2. Головний орган трудової діяльності людини - його рука - могла досягти своєї досконалості тільки завдяки розвитку самої праці. "Тільки завдяки праці, завдяки пристосуванню до все нових операціях ... людська рука досягла тієї високого ступеня досконалості, на якій вона змогла, як би силою чарівництва, викликати до життя картини Рафаеля, статуї Торвальдсена, музику Паганіні" 3.
Якщо порівнювати між собою максимальні обсяги че-ріпа людиноподібних мавп і черепа первісної людино, то виявляється, що мозок останнього перевищує мозок найбільш високорозвинених сучасних видів мавп більш ніж у два рази (600 см3 і 1400 см3) .1400 р.
Мозок людини в порівнянні з мозком вищих мавп володіє і набагато більш складним, набагато більш розвиненим будовою.
Вже у неандертальського людини, як показують зліпки, зроблені з внутрішньої поверхні черепа, ясно виділяються в корі нові, не цілком диференційовані у людиноподібних мавп поля, які потім у сучас-менного людини досягають свого повного розвитку. Та-кови, наприклад, поля, позначені (по Бродману) циф-рами 44, 45, 46, - в лобовій частці кори, поля 39 і 40 - у тім'яній її частці, 41 і 42 - у скроневої частки (мал. 30) .
Дуже яскраво видно, як відображаються в будові кори мозку нові, специфічно людські риси під час дослідження так званого проекційного рухового по-ля (на рис. 30 воно позначене цифрою 4). Якщо обережно дратувати електричним струмом різні точки цього поля, то за що викликається роздратуванням скорочення раз-особистих м'язових груп можна точно уявити собі, яке місце займає в ньому проекція того чи іншого орга-ну. Пенфильд висловив підсумок цих дослідів у вигляді схематичний-ського і, звичайно, умовного малюнка, який ми тут наводимо (рис. 31). З цього малюнка, виконаного в оп-ределенном масштабі, видно, яку щодо біль-шую поверхню займає в людському мозку проекція таких органів руху, як рука (кисть) і особливо орга-ни звукової мови (м'язи рота, мови, органи гортані), функції яких розвивалися особливо інтенсивно в усло-віях людського суспільства (праця, мовне спілкування).
Удосконалювалися під впливом праці і у зв'язку з розвитком мозку також і органи чуття людини. Як і органи зовнішньої діяльності, вони придбали якісно нові особливості. Уточнити відчуття дотику; олюднитися очей став помічати в речах більше, ніж очі самої далекозорий птиці; розвинувся слух, здатний сприймати найтонші відмінностей чия і подібності звуків чоловіче-ської членороздільною мови.
У свою чергу, розвиток моз-га і органів чуття надавало про-ратну вплив на працю і мову, "даючи обом все нові й нові поштовхи до подальшого розви-тію" 1.
Створювані працею окремих-ні анатомо-фізіологічні зміни необхідно тягли за собою в силу природної взаємо-залежності розвитку органів і зміна організму в цілому. Та-ким чином, виникнення і розвиток праці призвело до зміни всього фізичного вигляду людини, до зміни всієї його анатомофізіологіческой організації.
Звичайно, виникнення праці було підготовлено всім попереднім ходом розвитку. Поступовий перехід до вертикальної ході, зачатки якої виразно спостерігаються навіть в нині існуючих людиноподібних мавп, і формування в зв'язку з цим особливо рухливих, пристосованих для схоплювання предметів передніх кінцівок, все більше звільняються від функції ходь-б, що пояснюється тим способом життя, який вели жи-Вотня предки людини, - все це створювало фізичні передумови для можливості робити складні трудові операції.
Підготовлявся процес праці і з іншого боку. По-явище праці було можливо тільки у таких тварин, які жили цілими групами і в яких існували досить розвинені форми спільного життя, хоча ці форми були, звичайно, ще дуже далекі навіть від самих примітивних форм людської, суспільного життя. Про те, наскільки високих ступенів розвитку можуть досягати форми спільного життя у тварин, свідчать цікаві дослідження Н.Ю. Войтоніса і Н.А. Тих, проведені в Сухумському розплідник. Як показують ці дослідження, у стаді мавп існує вже що склалася-ся система взаємин і своєрідної ієрархії з відповідно досить складною системою спілкування. Разом з тим ці дослідження дозволяють зайвий раз переконатися в тому, що, незважаючи на всю складність внутрішніх ставлення-ний в мавпячому стаді, вони все ж таки обмежені непосредст-венно біологічними відносинами і ніколи не визна-ляють об'єктивно-предметним змістом діяльно-сті тварин.
Нарешті, суттєвою передумовою праці служило також наявність у вищих представників тваринного світу досить розвинених, як ми бачили, форм психічного відпрацьовано-ження дійсності.
Всі ці моменти і становлять у своїй сукупності ті головні умови, завдяки яким у ході подальшої еволюції могли виникнути працю і людське, заснований-не на праці, суспільство.

Проблема структури свідомості в працях Л. С. Виготського
Свідомість є не тільки фундаментальних, але і граничним по-нятіем в системі психологічних понять, крім того, як реальне яв-ня воно важко піддається теоретизації і об'ектівірованію, що знов і знов породжує сумніви в можливості його наукового пізнання средст-вами, зокрема , психології. Ці труднощі разом із загальною девальвацією проблеми свідомості, зумовленої впливом ідеології, призвели до суще-ного зниження останнім часом зусиль академічної психоло-гии, спрямованих на вивчення проблеми свідомості. У зв'язку з цим особливу актуальність зараз набуває звернення до класики оте-кількісний психологічної думки - працям Л.С. Виготського, в яких розроблялася проблематика свідомості, зокрема, питання про структуру свідомості.
Проблема структури свідомості виступила для Виготського як одна з центральних на заключному етапі його наукової діяльності - в 1931 - 1934-і роки. При аналізі структури свідомості він поділяв його системне і смислове будову.
Під системним будовою Виготський розумів складну сукупність відносин окремих функцій між собою, специфічну для кожної вікової щаблі [6. С. 362]. Значеннєве будова свідомості він розглядають Ріва як характер узагальнень, за допомогою яких здійснюється осмис-ня людиною світу. Поява системного і смислового будови з-знання Виготський пов'язував з виникненням мови [б. С. 362]. Їх розвиток і функціонування, згідно Виготському, може вивчатися тільки в їх взаємному зв'язку і взаємної обумовленості: "Зміна системи відно-шеній функцій один до одного коштує в прямій і дуже тісному зв'язку саме із значенням слів" [6. С. 363]. Однак ці відносини між системним ( "зовнішнім") будовою свідомості і смисловим ( "внутрішнім") не являють-ся зворотними: внутрішнє зумовлює зовнішнє, тобто зміна змісту-вого будови (наприклад, пов'язане з порушенням функції утворення понять) веде до трансформації всієї колишньої системи психічних функцій (у даному випадку - її руйнування) [6. С. 363].
Розгляд структури свідомості Виготський почав з вивчення пробле-ми його системної будови, що було пов'язане з дослідженням розвитку вищих психічних функцій у рамках реалізації програми інструмен-ментальною психології. Підсумки цієї роботи він призводить, зокрема, у книзі "педологія підлітка" (1931), яка одночасно стала переходом до нового циклу досліджень, пов'язаних з вперше опублікованими в ній даними експериментів за освітою понять. Цими роботами було покладено початок вивченню смислового будови свідомості. Подальший розвиток поглядів Виготського було спрямоване на з'ясування зв'язків між системним і смисловим будовою свідомості в ході індивідуального раз розвитку і на поглиблення дослідження смислової структури свідомості, що знайшло своє відображення в монографії "Мислення і мова" [З].
Системне будова свідомості
Виділення особливого классасістем - психологічних систем - і поста-новка проблеми їх специфіки були у вітчизняній психології вперше здійснено саме Виготським [4]. Системність стала одним з головних принципів Виготського в його дослідженні свідомості на заключних етапах його творчої діяльності: ідея про свідомості як єдиній системі розроблялася їм в основному в роботах 1930-1934-х років - "Про психо-логічних системах" [4], "педологія підлітка "[5]," Раннє дитинство "[6]," Криза семи років "[1]," Мислення і мова "[3].
Якщо інструментальна психологія Виготського будувалася на понятті про окремі, хоча і взаємопов'язаних функціях, то до кінця 20-х років він приходить до ідеї міжфункціональних психології, до поняття про психологи-чеський системі (сам термін з'явився до 30-му році) і її історії. При цьому Виготський піддав критиці колишню психологію, в якій постулює-вались незмінність і сталість міжфункціональних зв'язків свідомості, через що "окремі психічні функції розглядалися в ізолюючі-ванном вигляді, а проблема їх організації в цілісній структурі свідомості залишалася поза полем уваги дослідників" [ 3. С. 10]. Перетворивши посту-лат колишньої психології в предмет дослідження, Виготський поставив перед собою завдання простежити відносини функцій у ході розвитку такої психологічної системи, як свідомість [3. С. 217].
В результаті досліджень, виконаних у рамках інструментальної психології, він приходить до висновку про те, що психічний розвиток дитини складається не стіл?? до у розвитку кожної окремої функції, скільки в вимірюв-неніі міжфункціональних зв'язків і відносин: "Свідомість розвивається як ціле ..., а не як сума часткових змін, що відбуваються в розви-ні кожної окремої функції. Доля кожної функціональної частини у розвитку свідомості залежить від зміни цілого, а не навпаки "[3. С. 215].
Виготський розглядав свідомість як цілісну систему, виділяючи в ній як її елементів окремі психічні функції (про це він говорить, наприклад, в [1. С. 383]), але в недостатньо явному вигляді. Навколишнє-щей середовищем для цієї системи виступала мікросоціальної система ставлення-ний, що має історичну природу, всередині якої і відбувалося пре-освіта системи психічних функцій. Розглядаючи дане середовище, Виготський вирішальну роль відводив соціокультурним факторам, які представлені у вигляді знаково-смислових систем, що мають незалежний від індивідуальної свідомості статус і виступають разом з тим інструментами його побудови. Велику увагу приділяв Виготський зв'язків і відно-шеніям функцій між собою, однак у його концепції різні типи зв'язків, у тому числі і системоутворюючі, в достатній мірі ще не диференціювалися. Сама структура цих відносин у системі вивчалася Виготським лише в плані її генетичних перетворень. Виготський рас-сматрівал динаміку даної системи в основному в аспекті її розвитку, а не функціонування. У Виготського ми зустрічаємо певні ідеї, що стосуються характеристики системи свідомості по вертикалі, тобто представ-лення про різних рівнях системи та їх ієрархії (про те, що генетично більш ранні стосунки становлять ієрархічно нижчі рівні). Ви-готським було окремо розроблено уявлення про самоврядування і самодетермінації (наприклад, його ідеї про саморозвиток, рефлексії, само-оформленні і т.п.) системи. Тим самим в модель психологічної системи вводилася ідея активності, однак про це вкрай рідко говорилося при-менітельно саме до свідомості як психологічної системі.
Однак ідея використовувати принцип системності стосовно до іс-проходження свідомості не була, на жаль, повною мірою реалізована Виготським - уявлення про свідомість як психологічної системі були ще мало систематизовані і впорядковані, у зв'язку з чим не могла битьпостроена єдина модель свідомості як системи. Ідея системності в концепції Виготського з'явилася в недостатній мірі експлікована-ної, була відсутня певна послідовність і рефлексивність в її розробці, оскільки основна увага в даному випадку було направ-лено на отримання конкретнопсіхологіческого, а не методологічного знання.
* * *
Особливе місце у вивченні Виготським системного будови свідомості займає визначення характеристик функцій (що виступають у даному випадку як елементи свідомості). У цьому плані безумовний інтерес пред-ставлять ідея гарматного будови функцій.
У 1927-1931-х роках Виготський працював над програмою т.зв. "інстру-ментальної психології", відповідно до положень якої свідомість формується за допомогою знарядь та інших екстрацеребральні (працюю-щих поза мозку) "інструментів", медіаторів, як які у нього виступали в основному слово і знак. Виготський прийшов до висновку, що операція вживання знаків лежить в основі розвитку вищих псіхічес-ких функцій, система яких утворює вищий психічний синтез, на-зване свідомістю. Слід відзначити вплив марксистської філософії на ідею гарматного будови функцій: так, опосредствующее функцію знак (окремий випадок "знарядь мови") з'явився прямим аналогом знарядь праці, поставлених Марксом і Енгельсом у центр історії людину, у марксизму була запозичена сама ідея специфічною для людини ору - дійной опосередковане ™ його зв'язків з природним і соціальним світом, яка Виготським була розвинена і поширена на зв'язку людини з самим собою.
* * *
Поряд з розумінням свідомості як "історичної свідомості людини" - свідомості предметного і соціального, що виникає з появою мови і характеризується системним і смисловим будовою [6. С. 366], - ми зустрічаємося у Виготського з більш розширеним значенням цього тер-міна, де "свідомість" означає спосіб організації психічного життя, певний синтез, сукупність зв'язків і відносин між функція-ми, вищим ступенем розвитку якої є система (т. е. "свідомість" у вузькому сенсі цього слова): так, Виготський говорив про свідомість новорож-денного [2. С. 277-278], свідомості немовляти [2. С. 281, 295].
Уявлення про свідомість як про синтез стало, зокрема, та рішення-му Виготським проблеми єдності свідомості. Наприклад, він описує, як розпад цього синтезу (в основі якого лежить порушення функції обра-тання понять - тобто зміна смислового будови свідомості) при шизофренії веде до появи розщеплення, дезінтегрірованності раз-особистих тенденцій, "спливаючих з несвідомого" та " проникаючих усезнання "[5. С. 195].
Крім того, подібне розуміння свідомості дозволяє дослідникам включити в область психологічного аналізу феномени т.зв. "змінених станів свідомості". Сам Виготський зробив, на наш погляд, певні кроки в цьому напрямку. Так, він неодноразово вказував на факт поява ющіхся в ході розвитку т.зв. "розривів" в пам'яті: "Жодна епоха нашого життя ... не забувається так, як роки статевого дозрівання .... Ми знаємо, що пам'ять лежить в основі того, що психологи називають єдністю і тождест-вом особистості. Пам'ять становить основу самосвідомості. Розрив в пам'яті зазвичай вказує на перехід з одного стану в інший, від однієї струк-тури особи до іншої. Характерно тому, що ми погано запам'ятовуємо свої хворобливі стани, сновидіння "[5. С. 242]. Тобто ці факти Ви-готський пояснює переходом "до іншої системи зв'язків між окремими функціями" [5. С. 242], інакше кажучи, на іншій структурі свідомості. Тим самим стає очевидною можливість використання теорії созна-ня Виготського для дослідження феноменів змінених станів з-знання.
Слід відзначити і те, що розуміння свідомості як способу організа-ції душевного життя дає можливість представити більш повну картину послідовного розвитку свідомості в онто-і філогенезі, включивши в неї стадії формування передумов свідомості у власному розумінні слова.
Уявлення про свідомість як синтезі є не просто зручним теоретичним конструктом, що дозволяє включити в область психологи-чеського дослідження багато що залишаються за її межами феномени, але і важливим методологічним принципом, що забезпечує розгляд свідомості як самостійного цілісного утворення (що передбачає абсолютно особливу проблематику). Існуючі у вітчизняній, тра-діціонно марксівськи орієнтованої психології пояснювальні принципи, які використовуються при вивченні свідомості як сутності, передпілля-гали пошук детермінант свідомості за його межами, що часто вело до відмови від пошуку його власних детермінант. Погляд на свідомість як на синтез представляється нам логічним наслідком розвитку Виготським ідеї сис-темності: свідомість в його концепції виступає як складно структурують-ванна система, відкрита у зовнішній світ. Тому таке розуміння свідомості дає можливість включити в концепцію свідомості, наприклад, уявлення про самосвідомість.
Виготський у своїх численних працях з вікової психології, створених в період з 1931 по 1934 роки і присвячених, зокрема, проблем виникнення, розвитку та розпаду вищих форм діяльності свідомості (його функцій), дав розгорнуту картину системного будови свідомості. В цих роботах він розвивав ідею різних "целостнообразующіх" факторів на кожному етапі онтогенезу, втілену в поданні про існування в різних віках своєю домінуючою функції, навколо якої вибудовуються і якій підпорядковані всі інші. Це перед-вважає розходження одиниць аналізу для кожного етапу розвитку свідомості. Слід зазначити, що дана ідея змінюються системних підстав представляє особливий інтерес внаслідок своєї оригінальності, посколь-ку, як пише О.Є. Соколова, ні в одній зі шкіл цілісної психології не приходили до подібних висновків [9. С. 251].
Значеннєве будова свідомості
Другим компонентом будови свідомості Виготським названо сенс-ше будова його. Як одиниця аналізу смислового будови созна-ня Виготським було запропоновано значення. Він розглядав значення (і поняття як його вищу форму) як засіб усвідомлення [5. С. 169]. Значен-ня розумілося ним як якийсь еквівалент операції, за допомогою якої людина мислить даний предмет [3. С. 163].
* * *
Необхідно відзначити й інші підходи Виготського до проблеми одиниць аналізу свідомості. Незважаючи на те, що вибір значення як одиницю аналізу був дуже вдалий для його теоретичної та експериментальної розробки, Виготський не припиняв пошуку інших варіантів, оскільки вибір значення не цілком узгоджувався з одним з найважливіших психоло-ня принципів самого Виготського - принципом єдності афекту та інтелекту , за порушення якого він критикував колишню психологію [3. С. 21]. Тому для вивчення свідомості в роботі "Криза семи років" (1933) він пропонує іншу одиницю - переживання (що було дуже значуще методологічно, але становило великі труднощі для експеримен-тальний дослідження) [1. С. 382-383]. Проте ці погляди Виготського не були в достатній мірі розроблені. Так, одночасно з цим, пере-няно з обсягами була подана їм і як одиниця аналізу відносин особисто ос-ти та середовища [1. С. 382-383].
Однак Виготський пропонував і інший шлях реалізації принципу един-ства афекту і інтелект, який дозволяє залишити значення в якості-ве предмета психологічного аналізу. Цей шлях в самих загальних рисах намічається в завершальній, сьомий чолі його останнього твору - "Мислення і мова" (1934). Досліджуючи проблему внутрішніх механізмів формування значення слів, він вводить поняття глузду і звертається до питання про співвідношення значення і сенсу.
Значення слова, порівняно з його змістом, згідно Виготському, являє собою більш стійкий і менш індивідуалізоване про-разованіе [3. С. 346-347, 349], так що в деяких уривках можна бачити наближення поняття "сенс" за своїм змістом до поняття индив-дуального значення (у термінології Леонтьєва). При аналізі Виготським планів мовного мислення термін "зміст" отримує інтерпретацію через звернення до "мотивуючої сфері нашої свідомості, яка охоплює наш потяг і потреби, наші інтереси і спонукання, наші аффек-ти і емоції" [3. С. 357] (але ця інтерпретація, на наш погляд, дається Виготським ще у вельми неявної формі). Слідом за К.С. Станіславським Л. С. Виготський звертається до подання про підтекст при досліджень-ванні розуміння змісту мови один одного: "За думкою варто афективна і вольова тенденція .... Дійсне і повне розуміння чужої думки стає можливим тільки тоді, коли ми розкриваємо її дієву, афективно -вольову підгрунтя "[3. С. 357].
М.Г. Ярошевський пише, що сенс стає для Виготського единую цей аналізу свідомості [11. С. 260], подане думку, на наш погляд, перед-ставлять собою не просто експлікацію деяких ідей Виготського, але і їх розвиток з позицій сучасної психології. Однак безсумнівно те величезне значення, яке відігравало введення Виготським поняття сенсу для подальших побудов концепції свідомості (наприклад, теорії А. Н. Леонтьєва). Слід відзначити і виділені Виготським закони об'єднань ня та злиття смислів (які специфічні в порівнянні з законами для словесних значень). На жаль, у вітчизняній психології цього не приділялося належної уваги, тим часом спостерігаються Виготським за-закономірності могли б допомогти пояснення т.з. афективної логіки, роботи несвідомого і т.п.
Проте, незважаючи на вжиті Виготським кроки до вивчення сенсу, категорія значення як одиниці свідомості отримала в його концеп-ції незрівнянно більшу розробку.
Значення у Виготського (як і у Леонтьєва) є ніби точкою взаємодію підпри-ємств індивідуального і суспільної свідомості, носієм і средст-вом передачі соціального досвіду, засобом його засвоєння конкретним индив-дом (на ці уявлення вплинуло марксистське положення про соціаль-ний, культурно -історичної обумовленості людської психіки).
Передача суспільного досвіду через засвоєння значень виступала для Виготського не як постулат, але як проблема - його цікавив сам про-процес освіти значеній.Согласно Виготському, суспільна свідомість знаходить своє відображення не тільки в змісті значення і його формі (тобто будову, структуру понять), а й впливає на сам хід розвитку значень, ставлячи йому напрямком під-ня: "Дорослі, спілкуючись з дитиною за допомогою мови, можуть визначити шлях, яким іде розвиток узагальнень, та кінцеву точку цього шляху, тобто узагальнення, отримується в його результаті "[3. С. 149-150J. Тобто спосіб мислення як би підтягується в результаті до задається ззовні готового продукту, який повинен виходити при формуванні необхідного способу мислення. У зв'язку з цим Виготський підкреслював значущість процесу навчання для появи і розвитку понятійного мислення.
Аналізуючи зміст поняття "значення" у Виготського в його порівняв-ванні з Леонтійовському розумінням цього слова, слід відзначити, по-перше, що, хоча у обох авторів значення є засобом передачі гро-венного досвіду, у Леонтьєва основний акцент робиться на моменті знань і уявлень про об'єктивному світі, а в Виготського - на способах осмис-лення і розуміння цього світу людиною. По-друге, у Виготського, у від-відмінність від Леонтьєва, значення наділялося рисами сенсу [8. С. 26; 9] (в ле-онтьевском розумінні цих термінів), що, можливо, було обумовлено малою розробленість його поняття сенсу. Крім того, у Виготського (у порівнянні з Леонтьєвим) була більш вузької сама предметна область даного поняття, оскільки він розглядав сферу лише вербальних значень.
* * *
Ідеї системності були використані Виготським і для аналізу струк-тури значень.
Виготський ставить проблему відносин понять один до одного, тому що без будь-яких конкретних відносин до інших понять неможливо су-ществованіе кожного окремого поняття. Усяке поняття, за Виготського-му, є узагальнення, яке відбувається шляхом встановлення зв'язків між представленими в понятті предметами і решті дійсністю [3. С. 270]. "Таким чином, - пише він, - сама природа кожного окре-ного поняття передбачає вже наявність певної системи понять, в деякій воно не може існувати" [3. С. 270]. Відносини понять в даній системі Виготський називав відносинами спільності [3. С. 270]. Вони пов'язані з характером узагальнення, тобто специфічні для кожної ступі-ні розвитку значень "[3. С. 271-272].
Виготський вводить уявлення про міру спільності кожного поняття, місце поняття в системі всіх понять, яке залежить від двох моментів: укладеного в понятті акту думки (тобто рівня абстрагування) і пред-ставлення в понятті предмети: "Завдяки існуванню заходи про-щності для кожного поняття і виникає його ставлення до всіх інших понять, можливість переходу від одних понять до інших "[3. С. 273]. Виготський формулює закон еквівалентності понять, який свідчить, що "будь-яке поняття може бути позначена безліччю способів за допомогою інших понять" [3. С. 273], тобто еквівалентність поняття означає його здатність бути певним через інші поняття. Зрозуміло, еквівалентність виникає тільки на досить високих сту-пенях розвитку значень, при цьому, оскільки вона залежить від відносин спільності між поняттями, кожна структура узагальнення визначає віз-можна в її сфері еквівалентність понять [3. С. 275].
Завдяки застосуванню ідей системності, тобто включенню кожного по-нятія в систему інших понять, Виготський зміг ще більше наблизитися до розуміння властивостей і природи значень.
Так, він приходить до подання про значення як згорнутої формі певного руху думки, як встановлення до такого руху: "Вся-де-не поняття, ізольовано що виникає у свідомості, утворює як би груп-пу готовності, групу нахилів до певних рухів думки. У свідомості тому всяке поняття представлено на тлі відпо-ціалу йому відносин спільності. Ми обираємо з цього фону потрібний для нашої думки шлях руху. Тому міра спільності з функціональних-ної боку визначає всю сукупність можливих операцій думки з даним поняттям "[3. С. 275].
Крім того, виділення відносин спільності дало "надійний критерій структури узагальнення реальних понять" [3. С.276], що дозволило перей-ти від вивчення експериментальних понять до реальних і розкрити їх нові властивості і внутрішні зв'язки між окремими ступенями їх раз-витія, "саморух" понять (виявивши принцип "узагальнення узагальнено-ний"). Дослідження реальних понять - наукових (системних) і жітей-ських (спонтанних, позасистемні) - допомогло виявити "відсутню середня ланка" у зв'язку предпонятій з поняттями при переході від молодшого школяра до підлітка [3. С. 280].
Таким чином, Виготський, використовуючи ідеї системності, прийшов до ви-вод про те, що для справжнього поняття характерно така якість, як системність (тобто усвідомленість і довільність [3. С. 287]), а розвиток понять являє собою, по суті, становлення їх системи. Тобто така психологічна система, як свідомість, з боку свого сенс-вого будови виступає в концепції Виготського як система значень.
Виготський переконливо показав, що значення слів розвиваються, в со-ності з цим відбувається розвиток смислового будови свідомості. Хоча в концепції Виготського основна увага приділялася розвитку від-ділових значень, ніж цілісної структури свідомості, одиницями ко-торою вони виступають, можливо інтегрувати окремі висловлювання Виготського саме про розвиток смислового будови в цілому, про тих ступі-нях, які передують як більш генетично ранні свідомості, оди-ніцей якого є значення у формі поняття (на жаль, більш-менш розгорнуто у нього представлена лише одна така стадія, відпо-ціалу свідомості з одиницею у формі комплексу, - в роботах "педологія підлітка [5]," Мислення і мова "[3]). Відзначаючи, що прояви даного виду свідомості зустрічаються у людини як при розпаді провідних форм мыш-лення (наприклад, при шизофренії), так і в ході нормального функціонує-вання здорової людини - у снах і в стані пильнування ( в його периферичної сприйнятті) [3. С. 168; 5. С. 188], Виготський видві-глянув ідею про те, що колишні види, типи свідомості зберігаються у людини як підстроювання, в "знятому" вигляді в провідних формах [3 . С. 18. Віз-обертаючись до розглянутих вище уявленням Виготського про свідомість як синтезі, можна сказати, що Виготський імпліцитно припускав суще-наленню разом із звичайним станом свідомості у потенційній формі та інших способів організації психічного життя, інших модусів созна-вання (у основі освіти одиниць яких - значень - лежить, в частнос-ти, мислення в комплексах). Вони другорядні і виходять на перший план лише у разі ослаблення або порушення провідного модусу мислення. Ці ідеї Виготського мають, на наш погляд, особливе значення для роз - ки психологією проблеми змінених станів свідомості.
Підбиваючи підсумки розгляду поглядів Виготського на структуру созна-вання, слід відзначити ідеї, що представляються найбільш перспективними для подальшого вивчення даної проблеми. Це, зокрема, виділення системного і смислового будови свідомості; реалізація принципу сис-темності стосовно до проблеми структури свідомості і розгляд свідомості як спосіб
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
6.8 of 10 on the basis of 963 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status