ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екологічний стан Дніпропетровська
     

 

Екологічне право

Стан навколишнього природного середовища Дніпропетровська й області
Дніпропетровськ - це великий культурний, історичний та торговельно -промисловий центр. Отже можна сміливо говорити, що Дніпропетровськухарактерні всі екологічні проблеми, що притаманні всім великим містам. Це,в першу чергу, забруднення автотранспортом, зміни в складі атмосферногоповітря, шумові забруднення, викиди хімічних речовин у атмосферу,забруднення токсичними відходами, проблема відходів. Майже все цестосується і Дніпропетровської області.

Екологічні проблеми води

Екологічне значення води. На сьогоднішній день проблемазабруднення водних об'єктів (рік, озер, морів, грунтових вод, інше) єзлободенних. Вода є одним з основних джерел життя. Чиста вода - один ізфакторів здоров'я людини. Без води людина не проживе і троьх днів (тканиниживих організмів на 70% складаються з води, тому В. І. Вернадський визначавжиття як живу воду), але, навіть розуміючі всю ії важніть, вода продовжуєзабруднювати людиною, яка завдавати шкоди собі, свому майбутньому танавколишньому середовищу та знімює природній режим водних об'єктів. Також унашому місті багато промислових підприємств, яка забруднюють води хімічнимивідходами.

Води на Землі багато, але 97% - це солена вода океанів й морей, і лише
3% - прісна. З цих три чверті майже недосяжні живим організмам, тому що цявода «законсервована» у лідніках гір й полярних шапках (ліднікі Арктики й
Антарктики). Це резерв пресної води. З води, доступної живим організмам,загальна частина знаходиться в їх тканинах.

Потреба у воді величезна. Наприклад, для створення 1 кг біомасидерева, витрачається до 500 кг води. Тому її треба витрачати економно та незабруднювати.

Забруднення природних вод. Екологічні проблеми. Для оцінки природнихвод існують певні показники, головним серед яких є гігієнічні ГДК (гранично -допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує добрий стан здоров'янаселення. Вони також є критеріями оцінки ефективності заходів з охорониводойм від забруднення. Ці гігієнічні нормативи використовуються також дляоцінки комплексного забруднення поверхневих вод. Вони визначалися зурахуванням запаху, кількості завислих речовин, прозорості, кольору,окіслювальності, вмісту розчином кисню, кількості солей, хлоридів,фенолів, нафтопродуктів. Аналіз ситуації показав, що малі річки
Дніпропетровщини забруднені на порядок більше ніж великі. Це пояснюється нетільки їх малою водністю, але й недостатньою охороною. Рівень очищення водинадзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічномуочищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин і практично невилучають солі важких металів.

У басейні Дніпра, найбільшої водної артерії країни, крім
Чорнобильської атомної електростанції діють також Запорізька, Південно-
Українська, Хмельницька, Рівненська, Курська і Смоленська АЕС. Через греблікосяки осетрових риб не можуть піднятися на свої природні нерестовища. У
Дніпро щорічно скидається 370 млн. кубометрів забруднених стоків, або 14%від їх обсягу по країні.

36 млн. жителів України, що споживають води Дніпра можутьзалишитися без питної води вже в ХХІ столітті. Наслідки забруднення водногосередовища можуть бути дуже різноманітними для здоров'я людини. Шкодиможуть завдати такі поширені забруднювачі як фторо-, хлоро-,фосфорорганічні забруднювачі, нітрати, нітрити, нітросполукі, пестициди,гербіциди тощо.

За даними досліджень 1996 року на території Дніпропетровська та
Дніпропетровської області не виявлено жодного водостоку або водойми, які бвідповідали вимогам фонового стану, чи характеризувалися як "чисті води".
Найбільшими споживачами води залишаються промисловість, в тому числіенергетика та чорна металургія, сільське господарство та житлово-комунальнегосподарство.

Способи вирішення проблем.В країні проводиться значна робота з охоронивод від забруднення. Розробляються схеми комплексного використання іохорони вод, згідно з цими схемами здійснюється вибір ділянок підбудівництво об'єктів, кожен проект будівництва і реконструкції промисловихта інших об'єктів проходить екологічну експертизу.

З метою охорони вод від забруднення потрібно прискорити введеннянового порядку лімітування скидів, плати за скиди забруднюючих речовин.

Схема боротьби з екологічними проблемами води:

1. Перш за все - це обмеження промислових сбросів у ріки, озера, інші водні об'єкти.

2. Очищення русел та заплав рік і озер від сміття.

3. Удосконалювання технологій виробництва й технологій утилізації відхідів.

4. Здійснювати жорсткий контроль за скиданням удобрення й ядохімікатів.

5. Контролювати попадання фекальних мас в русла рік.

6. Проведення суспільних заходів по донесенню до населення усієї важливості цієї проблеми.

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природнихресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини --невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку.

З цією метою в Україні здійснюється державна екологічна політика,вдосконалюється законодавча та природоохоронна діяльність.

В той же час господарські міністерства та відомства, промислові,сільськогосподарські підприємства домагаються задоволення своїхвузьковідомчіх інтересів, нехтуючи законами природи. Це призвело до значнихпорушень у довкіллі та негативно відбилося на забезпеченні сприятливих умовпроживання населення.

Ми маємо порозмісліті, невже нам не дороге власне життя, яке минехтуємо? Адже об'єм забруднення водойміщів з кожним роком збільшується вдекілька разів. Водні ресурси виграють головну роль в життєдіяльності людини,а ця людина, розуміючи усю її важливість, продовжує її забруднювати. Томупочинати любити природу потрібно з самого дитинства. Тільки людина можепривести до зупинки катастрофічного занепаду природи України, відновленню іврівноваженню екологічного стану й подальшого його поліпшення.

Екологічний стан мого мікрорайону

Географічне положення мого мікрорайону. Я живу на вулиці Новорічній.
Вона знаходиться в Південно-Західній стороні міста, на правому березі
Дніпра в далені від промислових підприємств. Але ГРЕС, яка знаходится у
Придніпров'ї на лівому березі, чинить великий негативний вплив на нашмікрорайон, бо знаходиться навпроти його, викидаючи у атмосферу продуктипереробки вугілля та природного газу. Ці явища негативно сказуються наздоров'ї людей, дітей, насамперед: викликають алергію, отруєння, впливаютьна сердечно хворих, сприяють розвитку астми, бронхіту та іншихзахворювань.

Крім того, за два кілометри від нашого дому вже починається Дніпро,води якого забруднені людиною та викидів заводів нашого міста. Нажаль,саме цю брудну, ще й хлоровану воду, подають нам у крани. На мій погляд,купатися у нашому Дніпрі небезпечно, бо все ще невизначено, чи є у Дніпріхолерних паличка.

Але я все ж важаю, що наш мікрорайон, який знаходиться далеко відцентру міста, не є одним з найзабруднінішіх. Нашу вулицю оточують сільськімісцевості, повні зелених насаджень, захіщаючі її від впливу сучасності:заводів та фабрик.

Екологічні проблеми мого мікрорайону. Забруднення повітря. Основнимизабруднювачами повітря мого мікрорайону є викидів ГРЕС. В атмосферномуповітрі визначається вміст 39 забруднюючих речовин, включаючи важкіметали. Основний обсяг визначень (близько 60%) припадає на речовини, якімають найбільше розповсюдження: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокисазоту. Високий рівень забруднення обумовлений здебільшого підвищенимвмістом у повітрі специфічних шкідливих речовин, а також вмістом двоокисуазоту і пилу. В складі шкідливих надходжень в атмосферу знаходяться майжевсі хімічні забруднювачі повітря: сірковуглець, сірководень, сірчістій газ,фтор, хлор, фторісті сполуки, оксиди азоту тощо. Характерно, що ці сполукипід час хімічних реакцій можуть створювати високі концентраціївисокотоксичних сполук.
Шумове забруднення є однією з найактуальніших проблем сьогодення. У зв'язкуіз зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростаннямтранспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міськогогосподарства, розширюються контакти між техногенним середовищем міста іприродного середовища. Джерелами шумів на нашій вулиці є також базибудівельної індустрії, енергетичні установки, гучномовні пристрої, ліфти,телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей і окремі особи.
Забруднення автотранспортом. Джерелами забруднення атмосфери є також всізасоби сучасного транспорту: автомобільний, залізничний, річковий,повітряний. Атмосферне повітря забруднюється шкідливими компонентамивихлопних газів. Основними шкідливими компонентами вихлопних газів двигунівє оксид вуглецю і азоту, вуглеводню, альдегіді, сірчістій газ. Крім того,бензинові двигуни виділяють речовини в складі яких є свинець, хлор, бром,канцерогенні агенти, а дизельні значну кількість сажі та кіптявиультрамікроскопічніх розмірів.
Забруднення Дніпра. Через забруднення, яке визвані стоками, починаютьсярізні біогенні мутації. Із Дніпра пропадає багато видів риби, а ті, щозалишаються, - непрігодні до їжї. Бідніє флора і фауна Дніпра. Черезпромислові стоки спостерігається надлишок кисню, тому можна спостерігатитак назване «цвітіння» ріки. Кожен, певно, не раз бачив на поверхні водинафтову плівку, яка викликає зменшення проникнення світла у водну товщу вдекілько раз. Змінюється й хімічний склад, підвищується вміст азоту,фосфору та хлоровмісніх речовин. Хоча поруч нашого мікрорайону немаєзаводів, з течією води небезбечні хімікати приходять і до нас.
Радіоактивне забруднення. Після Чорнобильської аварії вся Дніпропетровськаобласть опинилась в зоні підвищеної радіації. Хоча екологічні служби
України наполягають на тому, що доза радіаційного впливу є допустимою, аотже знаходиться в межах норми, але трагічні наслідки Чорнобильськоїкатастрофи спричинили загрозу генетичному здоров'ю нації. Радіоактивніпродукти створили високий радіаційний фон і сприяли зовнішньому опроміненнюлюдей. Проте катастрофа потягнула за собою не лише тисячі людських життівй нові хвороби, а й зміну метеорологічних умов.

Способи вирішення екологічних проблем. Перш за все ми самі повиннізабезпечити собі умови до нормального існування. Ми можемо не забруднювати
Дніпро, повітря (перш за все, кинути палити, бо ця шкідлива звичка завдаєшкоди не тільки тому, хто палить, а й оточуючим людям, які дихаютьзабрудненим повітрям), будемо викидати сміття у спеціально відведені місця,прибирати вулиці, не будемо занабто шуміти - це в наших силах, це тоймінімум, який може виконати кожна людина. Друга ступінь вирішення проблеми
- Охоронна діяльність господарських міністерств та відомостей. Нажаль, не внашій компетенції діяльність заводів, які викидають викидів у повітря,фабрик, які забруднюють грунт та воду. Коли ми подолаємо ці ступені, вулиця
Новорічна стане одним із найгарніших, найчистіших районів міста, а це станепочатком до покращення екологічної системи всього Дніпропетровська.

Список використаної літератури:

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в

Україні.: - К.: Видавництво Раєвського, 1997.
2. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навчальний посібник - К.: КНЕУ,

1999.
3. Джигирей В. С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: - Львів: Афіша, 2000.
4. Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності: - К.: КТЕК, 1999.
5. Капінос П. І.., Панасенко Н. А. Охорона природи:-К.: Вища школа, 1983.

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7 of 10 on the basis of 1345 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status