ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунково-графічна робота з фізики
     

 

Фізика
№ 102

    Матеріальна точка рухається прямолінійно з прискоренням a = 5 м/с 2. Визначити, на скільки шлях, пройдений точкою в n-у секунду, буде більше шляху, пройденого в попередню секунду. Прийняти v0 = 0.
    
Дано:

 1. Шлях при рівноприскореному русі без
 початкової швидкості підраховуємо за формулою:


Нехай тоді шлях за n секунду:
      
- За (n-1) секунд:
      
- За (n-2) секунд:
      
2. Шлях за одну (n-1)-ю секунду:

      
Дорога ж за одну n-у секунду буде дорівнює:

      
Бажаєма різниця шляхів:

      
      
      
Різниця шляхів чисельно дорівнює прискорення матеріальної точки.

№ 112

    З візки вільно рухається по горизонтальному шляху зі швидкістю v1 = 3 м/с, в сторону, протилежну руху візки, стрибає людина, після чого швидкість візки змінилася і стала рівною u1 = 4 м/с. Визначити горизонтальну складову швидкості u2X людини при стрибку щодо візки. Маса візка m1 = 210 кг, маса людини m2 = 70 кг.
    
Дано:
Система ( «Людина-візок») замкнута (ізольована). Застосуємо закон збереження імпульсу:
      
тобто:
 
або на вісь Х:
       
знайдемо U2X:
      
      
      
      
Відповідь: U2x = 0.

№ 122

    За невеликому шматку м'якого заліза, який лежить на ковадлі масою m1 = 300 кг, вдаряє молот масою m2 = 8 кг. Визначити ККД? удару, якщо удар непружних. Корисною вважати енергію, витрачену на деформацію шматка заліза.
    
Дано:

Перед ударом молота швидкість була v, то кінетічес-
кая енергія молота, що представляє собою повну
механічну енергію буде:

На увазі не пружності удару (зупинка молота) ця енергія є витраченої енергією:
       або
Будемо вважати систему (молот-ковадло зі шматком м'якого заліза) ізольованою і застосуємо закон збереження імпульсу:

       тобто
      
      (відскакує молот).
      
Швидкість ковадла з залізом:
 і отже кінетична енергія ковадла з молотом:

Маємо згідно закону збереження енергії:

       тобто
      
      
      
Eдеф .- енергія, яка пішла на деформацію шматка заліза, звідки

      
то

За визначенням коефіцієнта корисної дії:

Відповідь:? = 97,47%

№ 132

    З шахти глибиною h = 600 м піднімають кліть масою m1 = 3,0 т на канаті, кожен метр якого має масу m = 1,5 кг. Яка робота А відбувається при піднятті кліті на поверхню Землі? Який ККД? підйомного пристрою?

Дано:

1. Робота з підйому кліті (без троса), тобто корисна
робота:

2. Робота з підйому троса: - довжина;
- Маса;
 - Сила тяжіння;

Виділимо їх:

 - Елементарна робота по рівномірному
підйому (зовнішня сила дорівнює силі тяжіння
елемента тросу на висоту дорівнюватиме:

де де - щільність троса (лінійна),
вона задана.Інтегруємо:3. Вся витрачена робота (спільна робота з підйому кліті з тросом):

4. ККД підйомного пристрою:


 тобто

Відповідь:
 

№ 142

    За дотичній до шкіфу маховика у вигляді диска діаметром D = 75 см і масою m = 40 кг прикладена сила F = 1 кН. Визначити кутове прискорення? і частоту обертання n маховика через час t = 10 с після початку дії сили, якщо радіус r шкіфа дорівнює 12 см. Силою тертя знехтувати.

Дано:


1. За другим законом Ньютона:


 де - сила інерції маховика диска.
 .

2. При рівномірному обертанні:
      
Розгін маховика почався зі стану спокою,. Отримуємо:

де пов'язана з частотою обертання
,
 отримуємо:

Відповідь:
 .

№ 152

    На лаві Жуковського стоїть людина і тримає в руках стрижень вертикально по осі лави. Лавка з людиною обертається з кутовою швидкістю w1 = 4 рад/с. З якою кутовою швидкістю w2 буде обертатися лава з людиною, якщо повернути стрижень так, щоб він зайняв горизонтальне положення? Сумарний момент інерції людини і лави I = 5 кг? М2. Довжина стрижня l = 1,8 м, маса m = 6 кг. Вважати, що центр мас стержня з людиною знаходиться на осі платформи.
    
Дано:

1. Закон збереження моменту імпульсу твердого
тіла буде мати вигляд:
, Звідки
, (1)
де і
(2)

3. Обчислюємо момент інерції стрижня відносно вертикальної осі, що проходить через середину стрижня:      
Елементарна маса прийнята за матеріальну точку, для неї:
, Де і де
 (S-поперечний переріз стрижня)
.
Таким чином:
.
Інтегруючи, отримуємо:

(- Щільність матеріалу стрижня)
Висловимо її:
      
      
Підставимо в (2):
      
Підставимо в (1):
      
Відповідь:

№ 162

    Яка робота А буде здійснена силами гравітаційного поля при падінні на Землю тіла масою m = 2 кг: 1) з висоти h = 1000 км; 2) з нескінченності?
    
Дано:

Ел. Робота гравітації. сили на відрізку шляху
де

тобто

      звідки інтегруванням отримуємо:
      
      
      При
      Відповідь:
 

№ 172

    Точка бере участь одночасно в двох взаємно перпендикулярних коливаннях, рівняння яких x = A1sin? 1t і y = A2cos? 2t, де А1 = 8 см,
А2 = 4 см,? 1 =? 2 = 2 с-1. Написати рівняння траєкторії і побудувати її. Показати напрямок руху точки.

Дано:

1. (1)
(2)


Введене в квадрат:


Складемо почленно:
 - Траєкторією точки є еліпс з півосями: а = 8, в = 4


2. Встановимо напрямок руху координати точок у момент часу і, наприклад,

За рівнянь (1) і (2):

 ==> За годинниковою стрілкою.


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.8 of 10 on the basis of 2509 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status