ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунок теплової частини ТЕЦ
     

 

Теплотехніка

Додаток

Завдання № 1. (№ 1, стор. 45).

Газ - повітря з початковою температурою t1 = 27 (С стискається водноступеневих поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2.
Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчикомполітропі n. Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцевутемпературу газу t2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичнупотужність компресора, якщо його паропродуктівність G. Подати зведенутаблицю. Дані, необхідні для розв'язку задачі, вибрати з таблиці 13.
Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури.


| № варіанту | t1, (С | N | G, кг/год | р1, МПа | Р2, МПа |
| 48 | 27 | 1,33 | 700 | 0,1 | 0,95 |

T2, Q, N -?

Розв'язок:

1). Ізотермічний процес. t1 = t2 = 27 (C; (U = 0;Вт;

Потужність приводу:

Вт

2). Адіабатічній процес.

; kповітря = 1,4; q = 0.

 K;


 кВт.

3). Політропній процес. ;

K;
Вт;
 Вт

Зведена таблиця:


| Процес | Т2, К | q | (U | l | (S | Nпр, кВт |
| | | КДж/кг | |
| Ізотерм. | 300 | 193,836 | 0 | -193,836 | -0,65 | -37,69 |
| Адіабат. | 570,78 | 0 | 194,29 | -272 | 0 | -52,9 |
| Політроп. | 524,46 | -96,6 | 161,05 | -259,63 | -0,24 | -50,5 |


Завдання № 2, (№ 4, стор. 47).

Визначити поверхню нагріву рекуперативного газоповітряноготеплообмінника при прямоточній та протіточній схемах руху теплоносіїв, якщооб'ємна витрата повітря, що нагрівається при нормальних умовах Vн, середнійкоефіцієнт теплопередачі від продуктів згоряння до повітря К, початкові ікінцеві температури продуктів згоряння та повітря відповідно t'1, t''1,t'2, t''2. дані необхідні для вирішення задачі, вибрати з табл. 16.


| № варіанту | VH, м3/год | K, Вт/(м2 (К) | t'1 (C | t''1 (C | t'2 (C | t''2 (C |
| 48 | 9000 | 26 | 700 | 500 | 10 | 400 |

Розв'язок:

Поверхня нагріву, м2:

< p> Масова витрата повітря:

теплоємність повітря: Срп = 1,03 кДж/кг;

Потік тепла від газу до повітря:

Q = Cpп (Mп ((tп = 1,03 (1,93 ((400 - 10) = 775,281 кВт;

Середня логарифмічна різниця температур:

а). прямоток:а). Протіток:
Завдання № 3. (№ 1, стор. 48).

Задано паливо та паропродуктівність котельного агрегату D.
Визначити склад робочої маси палива та його найменшу теплоту згоряння,спосіб спалення палива, тип топки, значення коефіцієнта надлишку повітря втопці (т та на виході з котлоагрегатів (ух по величині присоси повітря погазовому тракту (((); знайти необхідну кількість повітря для згоряння 1 кг
(1 м3) палива і об'єми продуктів згоряння при (ух, а також ентальпію газівпри температурі заданній tух. Вихідні дані, необхідні для розв'язку задачі,прийняти з табл. 17.

Вказівка. Елементарний склад і нижча теплота згоряння палива, атакож рекомендації щодо вибору топки і коефіцієнта надлишку повітря в топціприведені в додатках 5-8 методичних вказівок.


| № варіанту | Вид палива | D, т/рік | ((| tух, (C |
| 48 | Челябінське вугілля Б3 | 160 | 0,15 | 130 |
| | (Буре) | | | |

Розв'язок:
WP = 18; AP = 29,5; SP = 1; CP = 37,3; HP = 2,8;
NP = 0,9; OP = 10,5; = 13,9 МДж/кг.

Тип топки - шахтно-Млинова.

Коефіцієнт надлишку повітря в топці: (Т = 1,25.

Коефіцієнт надлишку повітря за котлом:

(= (Т + ((= 1,25 + 0,15 = 1,4.

Теоретична кількість повітря:

V0 = 0,089 (CP + 0,265 (HP + 0,033 ((SP - OP) =
= 0,089 (37,3 + 0,265 (2,8 + 0,033 ((1 - 10,5) = 3,75 м3/кг;

Об'єм надлишкового повітря:

(V = ((- 1) (V0 = (1,4 - 1) (3,75 = 1,5 м3/кг;

Теоретичний об'єм трьохатомніх газів:

VRO2 = 0,0186 ((CP + 0,375 (SP) = 0,0186 ((37,3 + 0,375 (1) = 0,701 м3/кг;

Теоретичний об'єм двохатомніх газів:

VR2 = 0,79 (V0 + 0,008 (NP = 0,79 (3,75 + 0,008 (0,9 = 2,97 м3/кг;

Дійсний об'єм сухих газів:

Vсг = VRO2 + VR2 + (V = 0,701 + 2,97 + 1,5 = 5,171 м3/кг;

Теоретичний об'єм водяної пари:

VH2O = 0,0124 ((9 (HP + WP) + 0,0161 (V0 =
= 0,0124 ((9 (2,8 + 18) + 0,0161 (3,75 = 0,596 м3/кг;

Загальний об'єм газів:

(V = Vсг + VH2O = 5,171 + 0,596 = 5,767 м3/кг;

Ентальпія газів:

Iух = [((ViCi)] (tух = (VRO2 (CRO2 + VR2 (CR2 + VH2O (CH2O + (V (CB) (tух.

Об'ємна теплоємність сухих газів, водяної пари та повітря при

tух = 130 (C, кДж/(м3 ( гр): CRO2 = 1,8; CR2 = 1,3; CH2O = 1,52;
CB = 1,3.
Iух = (0,701 (1,8 + 2,97 (1,3 + 0,596 (1,52 + 1,5 (1,3) (130 = 1037,2 кДж/кг.
Завдання № 4. (№ 2, стор. 46).

Водяний пар з початковим тиском р1 = 3 МПа та ступенем сухості х1 =
0,95 надходить в пароперегрівач, де його температура підвищується на (t;після перегрівача пар ізотропно розширюється в турбіні до тиску р2.
Визначити (по hs - діаграмі) кількість теплоти (на 1 кг пара), підведеноїдо нього в пароперегрівачі, роботу циклу Ренкіна та ступінь сухості пара х2в кінці розширення. Визначити також Термічний ККД циклу. Визначити роботуциклу і кінцеву ступінь сухості, якщо після пароперегрівача пардроселюється до тиску р1 '. Дані, необхідні для вирішення задачі, вибрати зтаблиці 14.


| (t, (C | p2, кПа | p1 ', МПа |
| 235 | 3,0 | 0,50 |

Розв'язок:

І0 = 2635 кДж/кг; t1 '= 140 (C;tпп = t1 '+ (t = 140 + 235 = 375 (C;iпп = 3240 кДж/кг;
(qпп = iпп - i0 = 3240 - 2635 = 605 кДж/кг;x2 = 0,912; iK = 2340 кДж/кг;l = iпп - iK = 3240 - 2340 = 900 кДж/кг;tK '= 24 (C;iK '= CPB (tK' = 4,2 (24 = 100,8 кДж/кг;q = iпп - iK '= 3240 - 100,8 = 3139,2 кДж/кг;
(у = l/q = 900/3139,2 = 0,29.
Pдр = 0,5 МПа; iKдр = 2300 кДж/кг; х2др = 0,9.lдр = iпп - iКдр = 3240 - 2300 = 940 кДж/кг.
Завдання № 5. (№ 4, стор. 50).

Визначити діаметр циліндру і хід поршня чотірьохтактного. ДВЗ повідомим значенням ефективної потужності, середнього індікаторного тиску,механічного ККД, кількості обертів двигуна і відношення. Розрахуватигодинну і ефективну питому витрату палива, якщо індикаторний ККД двигуна,а нижча теплота згоряння МДж/кг. Вихідні дані, необхідні для розв'язкузадачі, наведені в таблиці.


| № варіанту | Ne, кВт | N, об/хв | pi, кПа | z | (i | (м | S/D |
| 48 | 100 | 2100 | 600 | 4 | 0,38 | 0,81 | 0,95 |

Розв'язок:

Робочий об'єм циліндра:
Витрата палива:

де - індікаторна потужність:

Ефективна питома витрата палива:


Завдання № 6. (№ 3, стор. 47).

По горизонтально розташованій металевій трубі [(= 20 Вт/(м (К)] зішвидкістю (тече вода, яка має температуру TВ. зовні труба охолоджуєтьсяоточуючим повітрям, температура якого tпов, тиск 0,1 МПа. Визначитикоефіцієнти тепловіддачі (1 і (2 відповідно від води до стінки труби та відстінки труби до повітря; коефіцієнт теплопередачі та тепловий потік q1,віднесений до 1 м труби довжини труби, якщо внутрішній діаметр трубидорівнює d1, а зовнішній - d2. Дані, необхідні для розв'язку задачі,вибрати з таблиці 15.


| № варіанту | TВ, (С | (, м/с | tвоз, (С | d1, мм | d2, мм |
| 48 | 200 | 0,42 | 18 | 190 | 210 |

Розв'язок:

Лінійний тепловий потік:

- коефіцієнт теплопередачі, для циліндричної стінки:


Критерій Рейнольдса для води:

;.

Так як то.

Критерій Прандтля = 1,05.Для знаходження (1 знайдемо добуток Gr (Pr.

Для повітря з t = 18 (С: Pr = 0,7; V = 13,6 (10-6 м2/с;

(= 2,46 (10-2 Вт/(м (град).
;
(= 1/T; (t (TВ - tПОВ = 120 - 18 = 102 (C;

Gr (Pr = 0,7 (127,5 (106 = 89,25 (106; (Gr (Pr) (109;
Nu = 0,5 ((Gr (Pr) 0,25 ((Pr/Prст) 0,25 = 0,5 ((89,25 (106) 0,25 ((0,7/1,05) 0, 25 =
52,5.


102 = 416,364 Вт/м.
Завдання № 7.

Із ємності при температурі Т = 470 К і тиску р1 = 30 бар витікає 1кг кисню через сопло, яке звужується, в середовище із тиском р2 = 20 бар.
Визначити швидкість витікання і масову витрату кисню (кг/с), якщо площавихідного сопла f = 30 мм.

Розв'язок:

Співвідношення тисків:

Початковий об'єм:

Швидкість витікання:

Масова витрата кисню:


Завдання № 8. (№ 3, стор. 44).

Визначити для парової конденсаційної турбіни витрату пари D,кількість ціркуляційної води в конденсаторі G (), а також кратністьохолодження, якщо відомі початкові параметри пари Р1 та t1, тиск уконденсаторі Р2 = 4кПа. Відносний внутрішній ККД турбіни (ОІ = 0,76, потужністьтурбіни Nт, початкова температура ціркуляційної води TВ. температурувихідної води прийняти на 3 ° С нижче температури насиченої пари вконденсаторі.


| № варіанту | t1, (С | (ОІ | TВ, (С | Р1, Мпа | Рк = Р2, кПа | Nт, МВт |
| 48 | 380 | 0,76 | 14 | 7 | 4 | 6 |

Розв'язок:

Знайдемо з IS діаграми:

І1 = 3110tк = f (Pк = 4 кПа; x = 1) = 30 ° С
РДР = 0,7 (Р1 = 0,7 (7 = 4, МПа

Наявний теплоперепад:

Наявний теплоперепад:

Н = Н0 ((ОІ = 1135 (0,76 = 862,6івіхл = 2247,4

З IS діаграми: х2 = 0,872

Потужність турбіни:

Витрати охолоджуючої води знайдемо з рівняння теплового балансуконденсатора:

Кратність охолодження:


Завдання № 9.

Між двома поверхнями встановлено екран, коефіцієнти випромінюванняповерхонь С1 = С2, а температури поверхонь t1 та t2. Визначити променевихтеплообмін до і після встановлення екрану, якщо Секр = С1 = С2.


| № варіанту | С1 | Т1, ° К | Т1, ° К |
| 48 | 4,8 | 600 | 300 |

Розв'язок:

теплообмін між поверхнями до встановлення екрана:

Де СS = 5,67 - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорноготіла.

теплообмін між поверхнями після встановлення екрана:

Температура екрана:


     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
7.8 of 10 on the basis of 2520 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status