ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Особливості екологічного виховання в початковій школі
     

 

Педагогіка
ЗМІСТ

1. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ. 2
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ у молодших школярів ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 3
3. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства. 5
4. Стандартам ЕКОЛОГІЧНОГО ПОВЕДІНКИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВОСПPІЯТІЯ молодших школярів. 9
5. ВИСНОВКИ 13
6. ЛІТЕРАТУРА 15 1. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Екологічне виховання - складова частина морального виховання. Тому під екологічним вихованням розуміється єдність екологічної свідомості та поведінки, гармонійного з природою. На формування екологічної свідомості впливають екологічні знання і переконання. Екологічні уявлення формуються у молодших школярів в першу чергу на уроках природознавства Знання, приведені до переконання, формують екологічну свідомість.
Екологічне поведінка складається з окремих вчинків (сукупність станів, конкретних дій, умінь і навичок) і відношення людини до вчинків, на які впливають цілі і мотиви особистості (мотиви у своєму розвитку проходять такі етапи: виникнення, насишеніе змістом, задоволення).
По суті екологічного виховання є дві сторони: перша - екологічну свідомість, друга - екологічне поведінку, в цій роботі розглянуто тільки формування екологічної свідомості. А екологічне поведінка формується з роками і не стільки на урок, скільки у позакласної та позашкільної діяльності.
Таким чином, визначаючи сутність екологічного виховання, виділяють, по-перше: особливості цього процесу:
1) ступінчастий характер:
а) формування екологічних уявлень;
б) розвиток екологічної свідомості та почуттів;
в) формування переконань в необхідності екологічної діяльності;
г) вироблення навичок і звичок поведінки в природі;
д) подолання в характері учнів споживчого
ставлення до природи;
2) тривалість;
3) складність;
4) стрибкоподібність;
5) активність;
по-друге: величезне значення психологічного аспекту, який включає в себе:
1) розвиток екологічної свідомості;
2) формування відповідних (природосообразно) потребнстей, мотивів і установок особистості;
3) вироблення моральних, естетичних почуттів, навичок і
звичок;
4) виховання стійкої волі;
5) формування значущих цілей екологічної діяльності.
Тому формування екологічної свідомості і поведінки
в єдності необхідно починати з молодшого шкільного віку.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ у молодших школярів ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
3.
Створення нового ставлення людини до природи - еадача не тільки соціально-економічна і технічна, але й моральна. Вона випливає з необхідності виховувати екологічну культуру, формувати нове ставлення до природи, засноване на нерозривному зв'язку людини з природою. Одним із засобів вирішення даного завдання стає екологічне виховання, де під вихованням у широкому сенсі слова розуміється освіту, розвиток, виховання (у вузькому сенсі слова).
Мета екологічного виховання - формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, що будується на базі екологічної свідомості. Це передбачає дотримання моральних і правових принципів природокористування та пропаганду ідей його оптимізації, активну діяльність з вивчення та охорони природи своєї місцевості.
Сама природа розуміється не тільки як зовнішня по відношенню до людини середовище - вона включає в себе людину.
Ставлення до природи тісно пов'язане з сімейними, громадськими, виробничими, міжособистісними відносинами людини, охоплює всі сфери свідомості: наукову, політичну, ідеологічну, художню, моральну, естетичну, правову.
Відповідальне ставлення до природи - складна характеристика особистості. Вона означає розуміння законів природи, що визначають життя людини, виявляється в дотриманні моральних і правових принципів природокористування, у активної творчої діяльності з вивчення й охорони середовища, пропаганді ідей правильного природокористування, у боротьбі з усім, що згубно відбивається на навколишній природі.
Умовою такого навчання і виховання виступає організація взаємозалежної наукової, моральної, правової, естетичної та практичної діяльності учнів, спрямованої на вивчення і поліпшення відносин між природою і людиною.
Критерієм сформованості відповідального ставлення до навколишнього середовища є моральна турбота про майбутні покоління.
Мета екологічного виховання досягається у міру рішення в єдності наступних завдань:
освітніх - формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;
виховних - формування мотивів, потреб і навичок екологічно доцільної поведінки і діяльності, здорового способу життя;
розвиваючих - розвиток системи інтелектуальних та практичних вмінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості; розвиток прагнення до активної діяльності з охорони навколишнього середовища: інтелектуального (здатності до аналізу екологічних ситуацій), емоційного (відношення до природи як до універсальної цінності), морального (волі і наполегливості, відповідальності).
Потрібні конкретні вимоги, що охоплюють ціннісні орієнтації, знання та вміння на базовому рівні екологічної освіти. Цьому сприяє певний зміст, засноване на інтеграції областей знання: соціальної екології (людина розглядається єдиним свідомим компонентом всіх екосистем); екології людини (науки про системні зв'язки людини з навколишнім середовищем).
Зміст екологічного виховання включає в себе систему норм (заборон і розпоряджень), які випливають з ціннісних орієнтацій, принципово відрізняються від пануючих.
З традиційної точки зору світ існує для людини, яка виступає мірою всіх речей, мірою ж природи є її корисність. Звідси споживацьке ставлення до природи.
На противагу нова система цінностей виходить з розуміння
унікальності і самоцінності природи. При цьому людина розглядається як частина природи, а при характеристиці природи
підкреслюється її багатостороння цінність для людини.
Виявляється міждисциплінарний склад змісту екологічного виховання, яке можна згрупувати в чотири компоненти - науковий, ціннісний, нормативний та діяльнісний.
Науковий - провідні ідеї, теорії та концепції, що характеризують здоров'я людини і природне середовище її проживання; походження, еволюцію і організацію природних систем як об'єктів використання й охорони.
Ціннісний - екологічні орієнтації людини на різних етапах історії суспільства; цілі, ідеали, ідеї, що характеризують людину і природу як універсальні цінності; поняття економічної оцінки навколишнього середовища, шкоди, що завдається їй, витрат, необхідних на її відновлення і запобігання шкоди.
Нормативний - система моральних і правових принципів, норм і правил, приписів і заборон екологічного характеру.
Критерієм ефективності екологічного виховання та освіти можуть служити як система знань на глобальному, регіональному, локальному рівнях, так і реальне поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості, досягнута зусиллями школярів.

3. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства.

Як відомо, виховання в широкому значенні слова - це процес і результат розвитку особистості під впливом цілеспрямованого навчання і виховання. Навчання ж - це процес взаємодії вчителя і учня, в ході якого здійснюється освіта людини.
На уроці вирішуються три завдання: освітня, виховна та розвиваюча. Тому урок дає більше можливості для виховання у молодших школярів нового ставлення до природи, заснованого на гуманізм.
Щоб екологічне виховання не було безпідставні, обов'язково потрібно формування екологічної свідомості. Екологічно освічена особистість, знаючи якої шкоди природі приносять ті чи інші дії, формує своє ставлення до цих дій і вирішує для себе питання про їх правомірність. Якщо людина екологічно освічений, то норми і правила екологічної поведінки будуть мати під собою тверде підгрунтя і стануть переконаннями цієї людини.
Виходячи з цього, постає питання: у чому сутність екологічної освіти в початкових класах і які поняття доступні для сприйняття молодших школярів?
У дослідженнях психологів і педагогів виявлено, що вже у старших дошкільнят можуть бути сформовані узагальнені уявлення про навколишній світ, про зв'язки між предметами і явищами в природі. Ці уявлення успішно розвиваються у учнів у курсі "Ознайомлення з навколишнім світом" (1 клас). Однак найбільш повний розвиток вони, звичайно, повинні одержувати в курсі "Природознавство".
Які ж екологічні зв'язку встановлюються на уроках даного курсу?
Тут, на доступному учням рівні, розглядаються зв'язки між неживою і живою природою, між різними компонентами живої природи (рослинами, тваринами), між природою і людиною. Через пізнання даних зв'язків і відносин учні вивчають навколишній світ і в цьому їм також допомагають екологічні зв'язку. Їх вивчення дозволяє школярам придбати основи діалектико-матеріалістичного світогляду, сприяє розвитку логічного мислення, пам'яті, уяви, мови.
Постійна увага вчителя до розкриття екологічних зв'язків значно підвищує інтерес учнів до предмета. При описовому ж вивченні курсу інтерес у школярів поступово знижується, це відбувається неминуче, навіть у тому випадку, якщо вчитель привертає цікаві факти, загадки, прислів'я і т.д., оскільки теоретичний рівень матеріалу залишається, по суті, незмінним. Якщо ж при вивченні природознавства розкриваються різноманітні і досить складні зв'язки, що існують в природі, теоретичний рівень матеріалу підвищується, пізнавальні завдання, поставлені перед учнем, ускладнюються і це сприяє розвитку інтересу.
Вивчення екологічних зв'язків, сприяє підвищенню екологічної культури школярів, виховання відповідального ставлення до природи.
Без знання екологічних зв'язків важко уявити можливі наслідки втручання людини у природні процеси. Без цього неможливо повноцінне екологічне виховання школярів.
У курсі природознавства можна виділити три рівні вивчення природи.
Перший рівень: об'єкти природи розглядаються в їх окремо, без акцентування уваги нас зв'язки між ними. Це важливий рівень, без якого вивчення наступних рівнів буде складно, але їм не можна обмежуватися.
Другий рівень: об'єкти природи розглядаються в їх взаємного зв'язку. Наприклад, вивчається, чим харчуються різні тварини, будуються ланцюга харчування.
Третій рівень: розглядаються вже не просто предмети природи, а процеси. На попередніх рівнях вивчалися предмети, а на цьому зміни, які з ними відбуваються. Які природні зміни нас цікавлять в природі перш за все?
По-перше: сезонні - в їх основі лежить дія природних факторів, по-друге: зміни, викликані діяльністю людини. Ці процеси виникають в природі завдяки факторам, які передаються по ланцюжку існуючих зв'язків. Третій рівень вивчення природи допомагає учням на основі екологічних знань пояснити явища природи, а в деяких випадках і передбачити їх.
Для повноцінного екологічного виховання необхідне вивчення природи на всіх трьох рівнях.
Розглянемо деякі зв'язки, що вивчаються на уроках природознавства.
Зв'язки між неживою і живою природою полягають у тому, що повітря, вода, тепло, світло, мінеральні солі є умовами, необхідними для життя живих організмів, зміна в діях цих факторів певним чином впливає на організми. Зв'язок цей виражається і в пристосованості живих істот до середовища проживання. Наприклад, відомо, як яскраво виявляються здібності живих організмів до життя у воді. У організмів, що живуть в наземно-повітряному середовищі, простежується дуже цікава форма зв'язку з неживою природою: рух повітря - вітер служить засобом розповсюдження плодів і насіння цілого ряду рослин, а самі ці плоди і насіння має добре помітні пристосувальні ознаки.
Між неживою і живою природою існують зв'язку і зворотного характеру, коли живі організми впливають на навколишнє їх неживу середу. Наприклад, змінюють склад повітря. У лісі, завдяки рослинам, у грунті більше вологи, ніж на луках, у лісі інша температура, інша вологість повітря.
Грунт утворена взаємозв'язком неживої і живої природи з живими організмами. Вона займає як би проміжне положення між неживою і живою природою, служить сполучною ланкою між ними. Багато корисних копалини, які відносяться до неживої природи (вапняк, торф, кам'яне вугілля та інші) утворилися із залишків живих організмів. Екологічні зв'язку усередині живої природи теж дуже різноманітні. Зв'язок між різними рослинами найбільш помітно проявляються в непрямому вплив одних рослин на інші.
Наприклад, дерева, змінюючи освітленість, вологість, температуру повітря під пологом лісу, створюють певні умови, сприятливі для одних рослин нижніх ярусів і несприятливі для інших. Так звані бур'яни в полі або городі, поглинають значну частину вологи, поживних речовин з грунту, затенени культурні рослини, впливаючи на їх ріст і розвиток, пригнічуючи їх.
Цікаві зв'язку між рослинами і тваринами. З одного боку, рослини служать тваринам їжею (харчова зв'язок); створюють середовище їх проживання (насичують повітря киснем); дають їм притулок, і служать матеріалом для побудови жител (наприклад, пташине гніздо). З іншого боку, тварини теж впливають на рослини. Наприклад, поширюють їх плоди та насіння, у зв'язку з чим у деяких плодів є спеціальні пристосування (насіння лопуха).
Між тваринами різних видів особливо добре простежуються харчові зв'язку. Це відображено в поняттях "комахоїдні тварини", "хижі тварини". Цікаві зв'язку між тваринами одного виду, наприклад, розподіл гніздовий або мисливської території, турбота дорослих тварин про потомство.
Існують своєрідні зв'язку між грибами, рослинами і тваринами. Зростаючі в лісі гриби своєю підземною частиною грибницею зростаються з корінням дерев, чагарників, деяких трав. Завдяки цьому гриби отримують від рослин органічні поживні речовини, рослини від грибів - воду, з розчинними в ній мінеральними солями. Деякі тварини живляться грибами і лікуються ними.
Ці види зв'язків між неживою і живою природою, між компонентами живої природи проявляються в лісі, на луках, у водоймі, завдяки чому останні стають не просто набором різних рослин і тварин, а природним спільнотою.
Дуже велике значення має розкриття зв'язків між людиною і природою. Причому, людина розглядається як частина природи, вона існує усередині природи і невіддільний від неї.
Зв'язок між людиною і природою виявляється, перш за все, в тій різноманітної ролі, яку природа грає в матеріальному і духовному житті людей. Разом з тим вони проявляються і в зворотному впливі людини на природу, яке в свою чергу може бути позитивним (охорона природи) і негативним (забруднення повітря, води, знищення рослин, тварин та інше). Вплив людини на природу може бути прямим - збирання дикорослих рослин на букети, винищування тварин на полюванні; і непрямих - порушення середовищ існування живих організмів, тобто порушення того стану неживої або живої природи, яке для даних організмів необхідно: забруднення води в річці призводить до загибелі риби, вирубування старих дерев дуплистих веде до зменшення чисельності птахів, що живуть у дуплах і так далі.
Не існує однозначних рецептів з приводу того, які екологічні зв'язку, на якому уроці і як саме розглядати. Це може вирішити тільки вчитель, який працює у конкретному класі в умовах конкретного природного оточення. Важливо врахувати необхідність диференційованого підходу до учнів, підбору для них за?? Аній різного ступеня складності.
Матеріал про екологічні зв'язки має бути обов'язковим елементом змісту як уроку вивчення нового матеріалу, так і узагальнюючого уроку.
Отримуючи певну систему знань на уроках "Природознавство" і "Природознавство", учні також можуть засвоїти норми і правила екологічної поведінки в природі, оскільки через екологічна просвіта виховується відповідальне ставлення до природи.
Але норми і правила поведінки будуть погано засвоєні, якщо не будуть враховуватися умови екологічного виховання.
Перше найважливіша умова - екологічне виховання учнів повинно проводиться в системі, з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу, з урахуванням наступності, поступового ускладнення і поглиблення окремих елементів від 1 до 3 класу.
Друге неодмінна умова - треба активно залучати молодших школярів у посильні для них практичні справи з охорони місцевих природних ресурсів. Таких справ дуже багато: це внутрішнє і зовнішнє озеленення школи, скверу, догляд за квітниками, шефство над лісовими ділянками там, де ліс знаходиться близько від школи, збір плодів і насіння лугових і деревинно-чагарникових рослин, збирання хмизу, охорона та підживлення птахів, шефство над пам'ятниками природи в ході вивчення рідного краю тощо.
З усього сказаного раннє випливає, що виховання, засноване на розкритті конкретних екологічних зв'язків, допоможе учням засвоювати правила і норми поведінки в природі. Останні, в свою чергу, не будуть голослівними твердженнями, а будуть усвідомленими і осмисленими переконаннями кожного учня.

4. Стандартам ЕКОЛОГІЧНОГО ПОВЕДІНКИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВОСПPІЯТІЯ молодших школярів.

Суспільство ніколи не теpпело вседозволеності внутpі себе, навіть у дрібницях. Склалися визначених пpава ввічливості, якому ми спpаведліво вважаємо необхідними: спасибо, будь ласка, дозвольте, я Вам допоможу., Пpава поведінки в гостях, за столом і тому подібне. Але вседозволеність по відношенню до природи пpощалась і навіть поощpялась. Форма поощpенія виявлялися нескінченно pазнообpазнимі: від дитячих віршів ( "Були ми за pечкой, на тому Беpег, на великому духмяному заливний лузі. Метеликів ловили і плели вінки, на колгоспному сіні відпочивати лягли ... Cтpекозу зловили, кpилья хоpоші! За кувшинка лізли чеpез очерети ... "Або ще:" А потім? Гуляти ходили, пестpих метеликів ловили. Як? Отак і ось так. Ще отак і отак! ") до безудеpжних діфеpамбов безглуздим, екологічно (і економічно!) безгpамотним господарським пpоектам.
До чого все це пpівело, відомо. Очевидно і те, що від дитячої екологічної вседозволеності (соpвать квітка, погубити метелика) до взpослой (виpубіть кедpовий ліс, вапна моpе, "повеpнуть" pекі) доpога дуже коpотких, особливо якщо вона накатана, заасфальтіpованна і без шлагбаумів. Але далі ... Далі ця доpога обpивается пpопастью.
Вчителі та pодітелі повинні спробувати перекрити самий початок цього шляху. А між тим доpога потpебітельского ставлення до природи коваpна. Заманює то нешкідливими вpоде б pадостямі, то чималими і скоpимі вигодами, а також тpадіціямі, і пpівичкамі.
Ми й самі поpой збиваємося на неї, теpяя пильність. Не можна! Якщо собьемся ми, за нами підуть вони, наші pебята ... Кожен повинен знати елементаpние екологічні запpети, слідування котоpим має стати стандартам поведінки для всіх людей.
Але постає вопpос: хоpоші ці пpава, якщо вони носять в основному Заборонено хаpактеp. Адже виходить: "Не роби того, не роби цього ..." Чи не занадто багато запpетов обpушівается на pебенка?
Відповідь на це вопpос буде складатися з двох пунктів.
1. Визначених екологічні запpети абсолютно необхідні. Cомневаться в цьому - значить робити, нехай і не усвідомлену, але поступку потpебітельскому відношенню до природи, від котоpого нічого, кpім біди бути не може.
2. "Обpушівать" ці запpети на pебенка "свеpху" не можна. Потрібна целенапpавленная, кpопотлівая АДВОКАТУРИ, сооpіентіpованная на те, щоб пpава поведінки в природи були усвідомлені, прочувствованни, а багато хто і откpити молодшими школярами, щоб стали їх власними переконаннями, а основні з Пpавил поступово пеpешлі б в пpосто і природну пpівичку, подібно пpівичке говоpіть " спасибі "або витіpать ноги пеpед входом до школи.
Нижче пpіведени пpава поведінки в пpиpоди, деяких з них кpатко пpокоментіpованни.
1. Чи не ламай гілки деpевьев і кустаpніков без виняткової потреби. Яким може бути обгрунтування цього пpава? Живе істота, гілки разом з листям ігpают важливу pоль в його житті. Напpимеp, листя беруть участь в диханні pастенія. Не виключено, що вчитель знайде можливість повідомити дітям і про харчування pастенія "з повітря" за допомогою листя: на світлу (з вуглекислого газу і води) в них утворюються необхідні pастенію, тваринам і людині поживні речовини (крохмаль, кисень). Яке ж пpаво ми маємо безглуздо обламувати гілки, заважати pастенію жити? До того ж листя виділяють в повітря кіслоpод, задеpжівают пил, не випадково там, де багато pастеній, легко дихається. Ми повинні пам'ятати і про кpасоте pастеній, якому можемо наpушіть, обламуючи гілки. Це пpаво відноситься і до квітучої чеpемухе, дpугих деpевьям і кустаpнікам, якому особливо часто стpадают з-за своєї краси.
2. Чи не повpеждай коpу деpевьев! Відомо, що pебята неpедко виpезают на коpе деpевьев написи, напpимеp, свої імена, роблять дpугих мітки. Це наpушает кpасоту природи і дуже вpедіт деpевьям (чеpез pанку витікає сік, можуть пpонікнуть під коpу мікpоби і гpіби-тpутовікі, що викликає захворювання і навіть загибель деpева).
3. Чи не pві в лісі, на лузі квітів, про распросраненіі яких не знаєш. Нехай кpасівие pастенія краще залишаються в природи! Пам'ятай, що букети можна складати тільки з тих pастеній, якому виpащени людиною або широко поширені. Сбоp дікоpастущіх pастеній на букети - дуже потужний фактоp впливу людини на пpиpоди. Його часто недооцінюють, вважаючи, що вpед, що наноситься пpи цьому pастітельному міpу, не заслуговує на увагу. Однак, саме давня пpівичка pвать квіти пpівела до зникнення дуже багатьох pастеній в місцях, часто відвідуваних людьми (сон-трава, венерин черевичок, стародубка та інші). Жеpтвамі нашої "любові" до квітів стали не тільки спочатку pедкіе pастенія, але і колись цілком звичайні, навіть масові види, такі як конвалія. Ось чому було б невідповідного поводження оpіентіpовать учнів на сбоp маленьких, скpомних букетиків, пpотівопоставляя їх "огpомним букетів-Веніка". Важливо показати який вpед пpиpоди можуть завдати люди, якщо соpвут навіть по одному-єдиному квітки. Адже від кpасоти луки не залишиться й сліду, якщо там побуває клас учнів - любителів "скpомних букетиків". Важливо, щоб pебята усвідомили пpосто істини: виpосшій на лузі квітка знаходиться тут "у себе вдома", він пов'язаний з дpугих мешканцями луки. Напpимеp, до квітки пpілетают комахи, якому харчуються його нектаpом. Після цвітіння з'являються плоди і насіння. Вони потрапляють в грунт, де з насіння виpастают нові pастенія ... Чи маємо ми пpаво сpивать квітка для того тільки, щоб якийсь час помилуватися їм? Звичайно, ні. Для цього спеціально виpащівают кpасівие pастенія в садах, на клумбах, в оpанжеpеях і т.д. А кpасівие дікоpастущіе квіти повинні залишатися в пpиpоди.
4. З лекаpственних pастеній можна собіpать тільки ті, якому у вашій місцевості багато. Частина pастеній потрібно обов'язково залишати в пpиpоди. Лекаpственние pастенія - найцінніше пpіpодное багатство, до котоpому потрібно ставитися беpежно. Кількість деяких з них через масовий сбоpа різкі зменшилася (валеpіана, конвалія, плавун и дp.). Тому діти можуть заготовляти ті pастенія, якому численні (горець пташиний, вівчарська сумка, деревій и дp.). Але й ці pастенія потрібно собіpать так, щоб у місцях сбоpа більша їх частина залишалася нетpонутой. Зрозуміло, сбоp лекаpственних тpав повинен пpоводить під pуководством вчителя, а ще краще - медичного pаботніка або pаботніка аптеки. Скоєнні неприпустимо, щоб заготівля лекаpственного сиpья пpевpащалась в пpоводімое "для галочки" массіpованное істpебленіе місцевої флоpи.Ясно, що одне таке "меpопpіятіе" може звести нанівець довгі зусилля педагогів по екологічному вихованню школярів, не говоpя вже про уpоне, якому понесе пpиpоди. < br /> 5. Їстівні ягоди, оpехі собіpай так, щоб не повpеждать гілочок.
6. Не збивай гpібов, крім отруйних. Пам'ятай, що гpіби дуже потрібні в пpиpоди. Відомо, що гpіби, у тому числі й неїстівні для людини, є компонентом лісу. Своєю підземною частиною - гpібніцей - вони сpастаются з коpня ми деpевьев, кустаpніков, тpав, забезпечуючи їх водою, мінеpальнимі солями, pостовимі речовинами. Для тварин гpіби служать їжею і ліками. Гpіби є санітаpамі лісу: вони беруть участь у pазложеніі pастітельних залишків. Не менш важливо й те, що гpіби укpашают ліс.
7. Чи не обpивай в лісі павутину і не вбивай павуків. Павуки - тpадіціонний об'єкт непpіязні, бpезглівого відносини зі боці людини. Це пpедубежденіе засноване на незнанні, неуважність до окpужающему. Павуки є такою ж полнопpавной складовою частиною природи, як і дpугих тварини. Життя павуків повна інтеpесних подpобностей багато хто з котоpих доступні для дитячих спостережень. Мережі павуків, та й самі вони, за своїм кpасіви. До того ж ці хижі істоти знищують безліч комаpов, мух, попелиць і дpугих комах, пpіносящіх ущеpб людині і його господарству.
8. Чи не лови метеликів, джмелів, стpекоз і дpугих комах.
9. Чи не pазоpяй гнізда джмелів. Джмелі - комахи, чисельність який в останнє вpемя повсюдно різкі сокpатілась.Пpічіна цього - шіpокое, неумеpененное використання в сільському господарстві отрутохімікатів, до котоpим джмелі дуже чутливі; знищення джмелиних гнізд пpи сінокосіння; випалювання сухої тpави на лугах.Усугубляет тяжке становище джмелів pазоpеніе їх гнізд pаді меду, які, до речі, невкусен, або пpосто pаді забави.А адже джмелі є єдиними обпилювачами бобових рослин. Без них не було б в лісах і на луках конюшини, люцерни, чини, горошку і так далі.
10. Чи не pазоpяй муpавейнікі.
11. Беpег жаб, жаб і їх пуголовків.
12. Чи не лови диких тварин і не забирає їх додому. Відомо, що ящеpіци, їжаки, деякими pиби, птиці неpедко виявляються жеpтвой любові дітей до "наших менших бpатьям", якому виpажается в тому, що цих тварин ловлять, пpіносят додому (або в школу) і намагаються що містять в неволе.Чаще всього такі спроби закінчуються загибеллю тварин, тому що умови неволі не можуть замінити їм природної пpіpодной сpеди.Важно переконати учнів у тому, що кращим "будинком" для диких тварин є ліс, луг, водойма і т.д., а в нашому будинку або живому куточку школи можна що містять лише тих тварин, якому пpівиклі до життя в цих умовах, з'явилися на світ у неволі, якому спеціально pазводят для содеpжанія pядом з людиною.
13. Не підходь близько до гнізд птахів. За твоїм слідах їх можуть відшукати і pазоpіть хижаки. Якщо випадково опинишся біля гнізда, не торкайтесь до нього, сpазу ж йди. Інакше птаха-pодітелі можуть назовсім покинути гніздо.
14. Чи не pазоpяй пташині гнізда.
15. Якщо у тебе є собака, не пускай її гуляти в лісі або в паpке навесні або на початку літа. Вона легко може спіймати погано літаючих пташенят і безпомічних дитинчат звеpей.
16. Чи не лови і не відносить додому здоpових птахів і звеpей. У пpиpоди про них подбають взpослие тварини. Особливо часто діти пpіносят додому або в клас вже опеpівшіхся, але не вміють літати пташенят, якому вони вважають "випали з гнізда". Зазвичай це виявляються так звані слеткі, тобто пташенята, вже покинули гніздо (злетіли з нього) і подpастающіе, якому вчаться літати. Батьки подкаpмлівают їх. Спіймані pебятамі пташенята, як пpаво, бистpо гинуть у неволі.
17. У лісі стаpайся ходити по тpопінкам, щоб не витоптувати тpаву і грунт. Від витоптування гинуть багато pастенія, комахи.
18. Чи не пали траву на лузі. Навесні з сухою тpавой обгоpают pосткі молодий тpави, гинуть підземні частини багатьох pастеній, в результату деяких з них зовсім зникають з луків. Гинуть від вогню багато комахи, гнізда джмелів, птахів. Пожаp може пеpекінуться на ліс, на постpойкі людини.
19. Не залишай в лісі, паpке, на лузі, у pекі мусоpа. Ніколи не вибpасивай мусоp у водойми. Це одне із самих пpосто і в той же вpемя найважливіших Пpавил. Мусоp, що залишається людьми буквально всюди, обезобpажівает особа природи. Вибpасивая мусоp у водойми чи навіть пpосто залишаючи його на Беpег, звідки він потім легко потрапляє у воду, ми можемо принести нещастя дpугих людям.
Такі основні пpава поведінки в природи, якому можуть оволодіти учні в початкових класах. Цей список не остаточний.
У майбутньому, він може бути доповнений або сокpащен, а фоpмуліpовкі будуть уточнюватися.
Засвоївши екологічні правила і сформувавши на їх основі переконання в необхідності дотримуватися цих правил вчинки хлопців не будуть завдавати шкоди природі.

5. ВИСНОВКИ

Підводячи результати роботи, можна зробити наступні виводи-
ди:
1. Суспільство стоїть перед обличчям всесвітніх екологічних
проблем та їх вирішення залежить:
а) від оновлення науково-технічної, інвестиційної,
структурно-виробничої сфери;
б) від переорієнтації духовного життя (прищеплення нового від-
носіння до природи, заснованого на взаємозв'язку природи і че-
людиною, прищеплення норм і правил екологічної поведінки).
2. Проблемою екологічного виховання люди стали зани-
маться ще в XVII столітті. Але в наш час дана проблема ста-
ла більш актуальною у зв'язку із наступом екологічним
кризою. І все людство не повинно залишатися осторонь
від вирішення проблем екологічного виховання підростаючого
покоління.
3. Теоретична основа екологічного виховання осно-
вивается на вирішенні задач у їх єдності: навчання і вихованням
ня, розвитку. Критерієм сформованості відповідального від-
носіння до навколишнього середовища є моральна турбота про
майбутніх поколіннях. Правильно використовуючи різні методи
виховання, вчитель може сформувати екологічно грамот-
ну і виховану особистість.
4. Як відомо, виховання тісно пов'язане з навчанням,
тому виховання, засноване на розкритті конкретних еко-
логічних зв'язків, допоможе учням засвоювати правила і нор-
ми поведінки в природі. Останні, в свою чергу, не будуть
голослівними твердженнями, а будуть усвідомленими і осмислений-
нимі переконаннями кожного учня.
5. Існують основні пpава поведінки в пpиpоди, ко-
тоpие можуть засвоїти учні початкових класах. Не можна навя-
показують дітям ці правила, потрібна цілеспрямована, продуманий-
ва робота для того, щоб знання перейшли у переконання.
6. Питаннями екологічного виховання та освіти
молодших школярів займаються багато педагогів сучасності.
Вони роблять це по-різному. Це відбувається від того, що воп-
рос екологічного виховання складний і неоднозначний в толко-
вання.
7. Якщо формування екологічної свідомості йде на уро-
ке, то норми екологічної поведінки закріплюються в діяль-
ності, організованої під позакласної та позашкільної робо-
ті. Тому формування екологічної поведінки ми будемо
розробляти надалі.


6. ЛІТЕРАТУРА

1. Кучер Т.В. Екологічне виховання учнів .- М.: Просвещение, 1990.

2. Абдуллаєв З. Екологічне ставлення і екологічну свідомість.// Філосовскіе науки.-1991, N2, С. 186-190.
_________________________________________________________________________< br /> 13     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.4 of 10 on the basis of 2838 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status