ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Понавательние процеси в навчанні дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютера
     

 

Педагогіка
О Г Л А В Л Е Н Н Я

Вступ ................................................. ..... 3
Глава 1. Пізнавальні процеси у розвитку молодших школярів
§ 1. Загальне уявлення про пізнавальних процесах ................ 7
§ 2. Комп'ютерне навчання в початкових класах ................... 21
§ 3. Використання комп'ютера на уроках ИЗО ...................... 30

Глава 2.
Комп'ютерне навчання як засіб розвитку пізнавальних процесів молодших школярів на уроках ИЗО.
§ 1. Програма. "Графічний редактор для молодших школярів" і "ЛОГО "....................................... ................ 35
§ 2. Проведення звітно-експериментальної частини дослідження ....... 45
§ 3. Аналіз результатів дослідно-експериментальних методів частини дослідження .......................................... ......... 53
Висновок ................................................. .. 54
Література ................................................. .. 57
ПрограмиВведення

Пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам'ять, мислення, мова - виступають як найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, грати, вчитися і працювати, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті чи інші моменти або компоненти діяльності, представляти те, що йому потрібно робити, запам'ятовувати, обдумувати, висловлювати судження. Тому, без участі пізнавальних процесів людська діяльність неможлива, то вони виступають як її невід'ємні внутрішні моменти. Вони розвиваються в діяльності, і самі є особливими види діяльності.
Приступаючи до педагогічної роботи з дітьми, перш за все, потрібно розібратися в тому, що дитині дано від природи і що набувається під впливом середовища.
Розвиток людських задатків, перетворення їх у здібності - одне із завдань навчання і виховання, вирішити яку без знань і розвитку пізнавальних процесів не можна. По мірі їх розвитку, удосконалюються і самі здібності, купуючи потрібні якості. Знання психологічної структури пізнавальних процесів, законів їх формування необхідно для правильного вибору методу навчання і виховання. Великий внесок у вивчення і розвиток пізнавальних процесів і внесли такі вчені, як: Л.С. Вигодський, А.Н. Леонтьєв, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ж Піаже, С.Л. Рубінштейн та ін
Ними були розроблені різні методики і теорії формування пізнавальних процесів. І зараз, щоб успішно розвивати пізнавальні процеси в навчальній діяльності, необхідно, шукати більш сучасні засоби і методи навчання. Використання комп'ютера з його величезними універсальними можливостями на уроках ИЗО і буде одним з таких засобів.
Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що тема нашого дослідження "Розвиток пізнавальних процесів на уроках ИЗО із застосуванням ЕОМ" актуальна і на даний момент недостатньо вивчена. З розвитком сучасної інформаційної технології, система "людина і комп'ютер" швидко перетворилася на проблему, яка стосується всіх членів суспільства, а не тільки фахівців, тому вплив людини з комп'ютером повинно бути забезпечено шкільною освітою. Чим раніше ми це почнемо, ті швидше розвиватиметься наше суспільство, так як сучасне суспільство інформації вимагає знань роботи з комп'ютером.
Предмет дослідження - процес розвитку пізнавальних процесів молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва засобами комп'ютерного навчання.
Об'єкт дослідження - процес навчання молодших школярів на уроках ИЗО.
Розвиток пізнавальних процесів у цьому віці дуже важливо для формування розвинутої і самостійно мислячої особистості.
Гіпотеза - процес навчання образотворчого мистецтва молодших школярів може бути ефективним, якщо при поясненні певних завдань буде використаний комп'ютер, тому що:
1) його використання оптимізує діяльність учителя;
2) застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати відмінність ситуації і середовища, розвиваючи при цьому творчі та пізнавальні здібності учнів;
3) він дозволяє підсилити пізнавальні інтереси учня:
Мета дослідження - вивчити умови розвитку пізнавальних процесів молодших школярів на уроках ИЗО засобами комп'ютерного навчання.
Завдання дослідження:
- Вивчити психолого-педагогічні, методичні аспекти використання комп'ютерів у процесі навчання молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва;
- Експериментально вивчити ефективність використання на уроках образотворчого мистецтва ЕОМ у початковій школі;
- На основі отриманих даних розробити комплекс методичних рекомендацій з проведення уроків образотворчого мистецтва із застосуванням ЕОМ.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автор вивчає умови використання комп'ютера в процесі навчання зображає гру, як фактор розвитку мислення, уваги, уяви та ін
Практичної значимістю дослідження є те, що матеріали роботи можуть бути використані в практиці вчителя образотворчого мистецтва і початкових класів.
У ході експерименту були застосовані наступні методи дослідження:
- Аналіз психолого-педагогічних, методичних праць з теми дослідження;
- Спостереження за навчально-виховним процесом в початкових класах;
- Підбір та складання завдання для комп'ютерного навчання по ИЗО в початкових класах.
- Експериментальне навчання та обробка отриманих даних.
Дослідження проводилися в Кангаласской середній школі г.Якутска. У ході експерименту брали участь 1 "а" клас, в кількості 19 чоловік.
Робота складається з вступу, 2 розділів, висновку, списку літератури і додатки.


Глава 1.
§ 1. Загальне уявлення про пізнавальних процесах.

Пізнання світу у відчуттях і в сприйнятті. Для того, щоб жити та орієнтуватися в навколишньому, людина повинна сприймати і переробляти інформацію, вміти її аналізувати, виділяти з неї найбільш істотні для себе відомості. Значущою, або істотною, називається така інформація, яка пов'язана з актуальними потребами людини і несе в собі відомості про те, що особливо важливо для їх задоволення. Значуща інформація включає в себе різноманітні види енергії, що впливає на людину: механічну, хімічну, електромагнітну, гравітаційну та ін За мільйони років породила і довела до досконалості спеціалізовані органи тварин і людини, здатні сприймати інформацію, що міститься в різних видах енергії і передається у вигляді електромагнітних хвиль (зір), механічних впливів (шкірна чутливість), хімічних впливів (нюх і смак), коливань тиску повітря (слух). Всі перераховані органи називаються органами почуттів.
Цікавить людини інформація не завжди представлена саме в тому вигляді, в якому вона йому необхідна і безпосередньо сприймається його органами чуття. Тому інформацію про світ необхідно не тільки сприймати, а й переробляти, виділяючи в ній те, що приховано від прямого сприйняття. Іноді людині доводиться вирішувати досить складні завдання, непростим шляхом витягуючи з отриманої інформації самі потрібні відомості. Для цього в них є такі психологічні пізнавальні процеси, як увага, уява, пам'ять, мислення і мова.
Первинні, вихідні відомості про світ людина отримує через відчуття. Вони надають людині відомості про різноманітні властивості що впливає на нього навколишнім середовищем. Сприйняття, на відміну від відчуттів, відтворює світ в образах і дозволяє людині цілісно представляти навколишні предмети і явища в сукупності багатьох характерних для них властивостей.
Відчуття, сприйняття, уява, пам'ять відносяться до чутливого пізнання людиною навколишнього світу. На відміну від них, мислення і мова називають способами раціонального, або розумового, пізнання світу. За допомогою мислення й мови людина дізнається про світ щось таке, що безпосередньо в його відчуттях та сприйнятті не представлено.

Уява і пам'ять як пізнавальні процеси.

Уява можна визначити як здатність людини вольовим зусилля відновити і представити в образній формі ті відчуття і сприйняття, які були раніше, або придумати і уявити щось нове, чого не було раніше ні у відчуттях, ні в сприйнятті. Образи уяви не обов'язково повинні відповідати тому, що вони насправді собою являють. На відміну від цього образи пам'яті звичайно в тій чи іншій мірі відповідають тій дійсності, яку вони відображають, і майже не несуть в собі елементів фантазії.
Уява завжди має форму образу, а пам'ять може бути не тільки образної, але і логічної (пам'ять на думці), емоційною (пам'ять на відчуття і почуття).
За допомогою своєї уяви людина творчо перетворює світ, і воно, як процес, органічно включено у творчість. Завдяки уяві людина має можливість як би бачити наперед, представляти те, що ще належить зробити.
Пам'ять в житті людей грає ще більш істотну роль. Без пам'яті людина не могла б нічому навчиться, запам'ятати те, що засвоєно, зберегти на майбутнє враження про правильні дії і допущені помилки. Людина запам'ятовує, відтворює і використовує в потрібний момент ті знання, які повторюються і які інакше кожен раз довелося б знаходити заново.
У пізнанні людиною навколишнього світу уяву і пам'ять взаємодіють один з одним, причому їх взаємодія здійснюється одночасно по декількох лініях:
1. Обміну змістом образів: матеріал для уяви частково поставляється пам'яттю, а пам'ять використовує образи уяви.
2. Взаємної стимуляції: уява безпосередньо бере участь у процесах пам'яті, сприяючи її поліпшення; пам'ять, включаючи в уяву, робить його більш продуктивним і творчим.
3. Спільного впливу на інші психологічні процеси пам'ять і уява у людини складають, наприклад, основу одного з найважливіших видів мислення - образного.
Короткочасна пам'ять являє собою спосіб зберігання інформації протягом короткого проміжку часу.
Оперативної називають пам'ять, розраховану на збереження інформації протягом певного, заздалегідь заданого терміну, в діапазоні від кількох секунд, до декількох днів.
Довготривала - це пам'ять, здатна зберігати інформацію протягом практично необмеженого терміну. При використанні її для пригадування нерідко потрібна мислення і зусилля волі (тому, її функціонування не обмежений).
Генетичну пам'ять, - в якій інформація зберігається в генотипі, передається і відтворюється в спадщину.
Зорова пам'ять пов'язана із збереженням і відтворенням зорових образів. Даний вид пам'яті припускає розвинену у людини здатність до уяви.
Слухова пам'ять - це гарне запам'ятовування і точне відтворення різноманітних звуків, музичних і мовних. Характеризується тим, що людина нею може швидко і точно запам'ятати зміст тексту, що читається і т.п.
Рухова пам'ять - запам'ятовування і збереження, а при необхідності і відтворення з достатньою точністю багатофазних складних рухів.
Емоційна пам'ять - це пам'ять на переживання. На ній безпосередньо заснована міцність запам'ятовування матеріалу: те, що у людини викликає емоційні переживання, запам'ятовування або без особливих зусиль і на довший термін.
Дотикальна, нюхова, смакова їх роль зводиться до задоволення біологічних потреб або потреб, пов'язаних з безпекою і самозбереження організму.
З раннього дитинства процес розвитку пам'яті дитини ведеться по кількох напрямах. По-перше, механічна пам'ять поступово доповнюється і замінюється логічною. По-друге, безпосереднє запам'ятовування з часом перетворення в опосередковано, пов'язане з активним і свідомим використанням для запам'ятовування і відтворення різних мнемотехніческіх засобів і прийомів. По-третє, мимовільне запам'ятовування, що домінує в дитинстві, у дорослої людини перетворюється в довільне.
Істотний внесок у розуміння філогенетичної розвитку пам'яті вніс П.П. Блонський. Він висловив і розвинув думку про те, що різні види пам'яті, представлені у дорослої людини, є також різними ступенями її історичного розвитку, і їх, відповідно, можна вважати філогенетичний щаблями вдосконалення пам'яті. Це відноситься до наступної послідовності видів пам'яті: рухова, афективна, образна і логічна. П.П. Блонський [7, c. 37-39] висловив і обгрунтував думку про те, що в історії розвитку людства ці види пам'яті послідовно з'явилися один за одним.
Під трохи іншим кутом зору розглядав історичний розвиток пам'яті людини Л.С. Вигодський [15, c. 176-185]. Він вважав, що вдосконалення пам'яті людини в філогенезі йшло головним чином по лінії поліпшення засобів запам'ятовування і зміни зв'язків мнемічної функції з іншими психічними процесами і станами людини.
Спеціальні дослідження безпосереднього та опосередкованого запам'ятовування в дитячому віці провів А.Н. Леонтьєв [50, c.112-140]. Він експериментально показав, як один мнемічної процес - безпосереднє запам'ятовування - з віком поступово заміщується іншим опосередкованим. Роль мнемотехніческіх коштів у вдосконаленні пам'яті, на думку А.Н. Леонтьєва, полягає в тому, що "звертаючись до вживання допоміжних засобів, ми тим самим змінюємо принципову структуру кожного акту запам'ятовування; перш нажаль, ці наше запам'ятовування стає опосередковано".
У формуванні внутрішніх засобів запам'ятовування центральна роль належить мови. Мова є основним засобом людського спілкування. Важливо відрізняти мову від мови. Мова - це система умовних символів, за допомогою яких передаються поєднання звуків, що мають для людей певні значення і сенс. Мова ж це сукупність вимовних або сприймаються звуків, що мають таке ж значення і те ж значення, що і відповідна їм система письмових знаків.
Вона є не тільки засобом спілкування, а й засобом мислення, носієм свідомості, пам'яті, інформації, засобом керування поведінкою інших людей і регуляції власної поведінки людини. Власне безлічі її функцій мова є поліморфної діяльністю, тобто у своїх різних функціональних призначень представлена в різних формах: зовнішньої, внутрішньої, монологу, діалогу, письмовій, усній і т.д.
Засвоєння мови дитиною починається з виділення мовних сигналів з усієї сукупності звукових подразників. Потім у його сприйнятті ці сигнали об'єднуються в морфеми, слова, речення, фрази. На базі їх формується зв'язкова, осмислена зовнішня мова, що обслуговує спілкування і мислення. Процес перекладу думки в слово йде у зворотному напрямку.
А.Н. Соколов [65, c. 47] показав, що в процесі мислення внутрішня мова являє собою активний артикуляційний, неусвідомлюваних процес, безперешкодне протягом якого дуже важливо для реалізації тих психологічних функцій, у яких внутрішня мова бере участь.
Враження, які людина отримує про навколишній світ, залишають певний відбиток, зберігаються, закріплюються, а при необхідності і можливості - відтворюються. Ці процеси називаються пам'яттю. "Без пам'яті, - писав С.Л. Рубінштейн, - ми були б істотами миті. Наше минуле було б мертво для майбутнього. Справжнє, у міру його протікання, безповоротно зникало б у минулому ". У людини є три види пам'яті: довільна, логічна і опосередкована. Перша пов'язана з широким вольовим контролем запам'ятовування, другий - з вживанням логіки, третій з використанням різноманітних засобів запам'ятовування, здебільшого представлених у вигляді предметів матеріальної і духовної культури.

Основні види пам'яті:
Миттєва, або іконічна; пам'ять пов'язана з утриманням точної і повної картини щойно сприйнятого органами почуттів, без якої б то не було переробки отриманої інформації.
Уява може бути чотирьох основних видів: активне, пасивне, продуктивне і репродуктивне. Активна уява характеризується тим, що, користуючись ним, людина за власним бажанням, зусиллям волі викликає у себе відповідні образи. Продуктивна уява відрізняєся тим, що в ньому дійсність свідомо конструюється людиною, а не просто механічно копіюється або відтворюється. Але при цьому в образі вона все ж творчо перетвориться. У репродуктивному уяві стає завдання відтворити реальність в тому вигляді, як воно є.
У житті людини уява виконує ряд специфічних функцій. Перша з них полягає в тому, щоб представити дійсність в образах і мати можливість користуватися ними, вирішуючи завдання. Друга полягає в регулюванні емоційних станів. Третя пов'язана з його участю в довільній регуляції пізнавальних процесів і станів людини. Четверта функція полягає у формуванні внутрішнього плану дій - здібності виконувати їх в думці, маніпулюючи образами. П'ята функція - це планування і програмування діяльності, складання таких програм, оцінка їх правильності, процесу реалізації.
"Аналіз показує, - писав Л.С. Вигодський [16, c. 6-164], що мислення дитини багато в чому визначається його пам'яттю ... Мислити для дитини раннього віку - значить згадувати ... ніколи мислення не виявляє такої кореляції з пам'яттю, як у такому ранньому віці. Мислення тут розвивається в безпосередній залежності від пам'яті ".
Теоретичне понятійне мислення - це таке мислення, користуючись яким людина в процесі рішення задачі звертається до понять, виконує дії в думці, що безпосередньо не маючи справу з досвідом, що отримуються за допомогою органів чуття.
Теоретичне образне мислення - матеріал, який людина використовує для вирішення завдань, є образним. Вони або безпосередньо витягуються з пам'яті, або творчо відтворюються уявою.
Наочно-образне мислення полягає в тому, що розумовий процес в ньому безпосередньо пов'язаний зі сприйняттям мислячою людиною навколишньої дійсності, і без нього відбуватися не може. Дана форма найбільш повно і розгорнуто представлена у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Наочно-дійсне мислення - процес мислення являє собою практичну перетворювальну діяльність, здійснювану людиною з реальними предметами.
У нашій країні найбільш широке практичне застосування отримала теорія формування і розвитку інтелектуальних операцій, розроблена П.Я. Гальперіним [19, c. 63-74]. В основу цієї теорії було покладено уявлення про генетичну залежності внутрішніми інтелектуальними операціями і зовнішніми практичними діями. Раніше це положення отримало розробку у французькій психологічної школі (А. Валлон) і в працях Ж. Піаже. На ньому засновували свої теоретичні та експериментальні роботи Л.С. Вигодський, А.Н. Леонтьєв, В.В. Давидов, А.В. Запорожець і багато інших.
П.Я. Гальперин [19, c. 63-74] розробив теорію формування мислення отримала назву концепції планомірного формування розумових дій. Гальперин виділив етапи інтеріоризації зовнішніх дій, визначив умови, що забезпечують їх найбільш повний і ефективний переклад у внутрішні дії із заданими властивостями.
Особливе місце в дослідженнях, присвячених розвитку мислення, належать вивчення процесу формування понять.
Освіта понять - результат тривалої, складної і активної розумової, комунікативної і практичної діяльності людей, процесу їхнього мислення. Освіта понять в індивіда своїм корінням сягає у глибоке дитинство. Л.С. Вигодський і Л.С. Сахаров [16, c. 6-164] були одними з перших учених-психологів в нашій країні, хто детально дослідив цей процес. За допомогою цієї методики було встановлено, що формування понять у дітей проходить через 3 основні ступені:
1. Освіта неоформленого, неупорядкованого безлічі окремих предметів, їх синкретичного зчеплення, позначається одним словом.
2. Освіта понять-комплексів на основі деяких об'єктивних ознак.
3. Освіта справжніх понять.
Синкретичне мислення і мислення в поняттях-комплексах характерні для дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку.
Участь мислення в процесах пізнання.
Повноцінне людське пізнання навколишнього світу без мислення й мови було б практично неможливо. На відміну від інших живих істот людина зберігає і передає людям свої думки і почуття, а для цього йому необхідна мова. Без неї неможлива була б зовнішня форма людського інтелекту словесно-логічне мислення. Практично всі наукові знання, які накопичила людство з незапам'ятних часів, представлені в словесній формі. Всі предмети матеріальної та духовної культури, якими люди користуються для задоволення своїх інтересів і потреб, мають назви, всі вони створені за участю мислення.
Втративши мислення, людина перестала б взагалі бути людиною, він одразу ж перетворився б на німа звірина. Думка людини в процесі пізнання практично бере участь у всіх його видах, без неї не можуть існувати ні відчуття, ні сприйняття, ні уява, ні пам'ять, тому що у всіх процесах людині постійно доводиться вирішувати різноманітні завдання.

Роль уваги, свідомого і несвідомого в пізнанні.
Під увагою розуміється вибірковість у роботі всіх органів почуттів.
Увага серед усіх пізнавальних процесів виконує особливу роль. Вона полягає в тому, щоб, по-перше, розділити всю сприйману і неперерабативаемую людиною інформацію на частини за ступенем їх важливості, по-друге, сприяти виділенню та найкращої психологічної переробки саме тієї частини інформації, яка в даний момент найбільш істотна. Перший вид уваги називається чуттєвим, а друге - інтелектуальним.
Є декілька рівнів психологічного розділення інформації за ступенем її значення: свідомий, напівсвідомо і несвідомий. Свідомий - це рівень, пов'язаний з нецентрірованним увагою. Він включає в себе ту частину одержуваних людиною відомостей про світ, що сприймається найбільш виразно.
Полусознаніе містить у собі те, що сприймається з розсіяним увагою, не завжди усвідомлюється і в даний момент не особливо важливо для людини. Тим не менш, це може бути усвідомлене і описано словами, тому що представляється в реальних відчуттях і образах.
Несвідоме - це та частина сприймається інформації і переробляється людиною інформації, яку він взагалі не усвідомлює і в даний час не може описати словами або представити у відчуттях і образах. Це те, що не знаходиться і взагалі не може бути у сфері уваги в будь-який момент часу. Наприклад, людина може розглядати уважно якусь деталь художньої картини. У цей момент вона буде представлена в сфері його свідомості. У той же самий час своїм периферичним свідомістю людина може напівсвідомо сприймати обстановку в приміщенні, де знаходиться картина, шляхи необхідності описати її. Але ні в даний момент, ні в будь-який інший він не може виразно і переконливо пояснити, а значить - усвідомити й описати словами те, чому його увагу привернула саме ця, а не яка-небудь інша деталь картини.
Кожен з названих ознак: свідомість, полусознаніе і несвідоме - виконує в житті людини і в пізнанні їм навколишнього світу свою, специфічну функцію. Свідомість за допомогою уваги виділяє в навколишньому найбільш важливу для людини в даний момент частина інформації; полусознаніе включає в себе те, що може в будь-який момент знадобитися для розумної організації поведінки, але зараз ще не особливо необхідно; несвідоме містить те, що важливо для управління поведінкою і роботою організму людини на рівні рефлексів.
Існують різні психологічні теорії уваги. Одна з найбільш відомих - моторна теорія уваги Т. Рибо. Він, вважав, що увага, незалежно від того, чи є воно ослабленим або посиленим, завжди пов'язана з емоціями і викликається ними.
Є ще одна теорія, теорія установки, запропонована Я.М. Узнадзе. Установка, на думку Я.М. Узнадзе [68, c. 266], безпосередньо пов'язана з увагою. "На основі актуальною в кожному даному випадку установки в свідомості суб'єкта виростає ряд психічних змістів, пережитих ним з достатнім ступенем ясності і виразності для того, щоб ... бути в змозі орієнтуватися в умовах ситуації".
Цікаву теоретичну концепцію запропонував П.Я. Гальперін.

Види уваги:
Природне увагу дано людині з самого її народження у вигляді вродженої здатності вибірково реагувати на ті чи інші зовнішні або внутрішні стимули, що несуть у собі елемент інформаційної новизни.
Соціально-обумовлені увагу складається прижиттєво в результаті навчання і виховання пов'язане з вольовою регуляцією поведінки, з виборчим реагуванням на об'єкти.
Безпосереднє увагу не управляється ніким, крім того об'єкта, на який воно спрямоване і який відповідає актуальним інтересам і потребам людини. Опосередковане увагу регулюється за допомогою спеціальних засобів (тестів, слів та ін.)
Історію розвитку уваги, намагався простежити Л.С. Вигодський [16, c. 6-164] в розділі своєї культурно-історичної концепції їх формування. Культурний розвиток уваги полягає в тому, що за допомогою дорослого дитина засвоює ряд штучних стимулів - засобів, за допомогою яких він далі направляє свою власну поведінку і увагу.
Загальна послідовність культурного розвитку уваги по Л.С. Вигодський [16, c. 6-164] полягає в наступному: "Спочатку люди діють по відношенню до дитини, потім він сам вступає у взаємодію з оточуючими, нарешті, він починає діяти на інших і тільки в кінці починає діяти на себе ... Спочатку дорослий направляє його словами увагу на навколишні його речі і виробляє, таким чином, зі слів могутні стимули - вказівки, потім дитина починає активно брати участь у цьому вказівці і сам починає користуватися словом і звуком як засобом вказівки, тобто звертати увагу дорослих на зацікавив його предмет ".
У шкільному віці наступає перелом у розвитку, який характеризується тим, що спочатку зовні опосередковане увагу поступово перетворюється у внутрішнє опосередковане, і з часом займає основне місце серед всіх його видів.

Резюме.
Функціональні можливості в навчанні пізнавальної діяльності:
озброює знаннями, вміннями, навичками;
сприяє вихованню світогляду, моральних, естетичних якостей учнів;
розвиває їх пізнавальні сили, особистісний освіта, активність, самостійність, пізнавальний інтерес виявляє і реалізує потенційні можливості учнів;
залучає до пошукової та творчої діяльності.
Гра:
сприяє розвитку пізнавальних сил учнів;
стимулює творчі процеси їх діяльності;
сприяє розрядки напруженості;
знімає втому;
створює благополучну атмосферу навчальної діяльності, відстежує навчальну діяльність;
сприяє розвитку інтересу до навчання;
Художня діяльність:
сприяє естетичному вихованню і освоєння дійсності;
розвиває художній кругозір;
формує ціннісні орієнтації в галузі мистецтва
збагачує емоційну сферу школи
виявляє і розвиває творчі здібності учнів.

§ 2. Комп'ютерне навчання в початкових класах.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у Росії останні п'ять років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів дуже впливають на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення.
Починаючи вчитися в школі, він може відчути певний дискомфорт. Не у всіх школах сьогодні ще є оснащені технологічні класи, застарілі навчальні програми та методичні прийоми призводять до істотного зниження мотивації навчання школярів, змушуючи вдумливих педагогів шукати більш сучасні засоби і методи навчання.
Одним з таких засобів, що володіють унікальними можливостями і широко поширених і апробованих в школах індустріально розвинених держав, і є комп'ютер.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини тим рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. Терплячий товариш і мудрий наставник, творець казкар світів і персоналій, вершина інтелектуальних досягнень людства, комп'ютер відіграє все більшу роль у дозвільної діяльності сучасних дітей і у формуванні їх психофізичних якостей і розвитку особистості. Використання комп'ютерів в навчальній і позаурочній діяльності школи виглядає дуже природним з точки зору дитини і є одним з ефективних способів підвищення мотивації і індивідуалізації його навчання, розвитку творчих здібностей і створення благополучного емоційного фону.
Для використання ігрових розвиваючих комп'ютерних засобів навчання молодших школярів Центром нових інформаційних технологій Калінінградського державного університету пов'язано з педагогами школи-ліцею № 23 та середньої школи № 97 розробляється і успішно застосовується в цих школах протягом трьох років програми - методичний комплекс "Веселка в комп'ютері". Його перша версія призначена для застосування в 1 класі, схвалена Федеральним експертною радою за загальним освіти Міністерства по загальному освіти Міністерства освіти Росії і рекомендована до видання та використання в початковій школі.
Основа комплексу - навчальні та розвиваючі комп'ютерні ігри, що служать для засвоєння і закріплення шкільної навчальної програми.
Комп'ютерна гра комплексу являє собою ігрову середу на екрані комп'ютера, що нагадує мультфільм. У цьому середовищі у відповідності з поставленими перед ним завданнями дитина може виконувати певні практичні дії, використовуючи свої здібності, навички і знання. Ігрова комп'ютерна середу, з'єднуючись з конкретної навчальної завданням, дозволяє дитині засвоювати матеріал як би непомітно для себе, і при цьому, що дуже важливо, використовувати його в своїй улюбленій практичної діяльності - використання маніпулятора "Миша" дозволяє учневі швидко освоїти роботу на комп'ютері. < br /> Ігри комплексу можуть проводитися як з участю одного учня, так і за участю двох. Контроль за ходом виконання гри супроводжується звуковими сигналами. В якості заохочення використовуються музичні фрагменти і елементи мультиплікації.
Завдяки високій швидкості введення інформації навчання може проходити в інтенсивному режимі, а різні звукові і графічні ефекти не тільки викликають емоційний підйом, а й дозволяють зняти напругу і розслабитися.
У комплексі - 12 ігор, спрямованих на розвиток техніки роботи з маніпулятором "Миша", реакції, уваги і зорової пам'яті, комбінованого мислення, аналітичних і творчих здібностей, розвиток навичок читання, додавання чисел. Як правило, будь-яка комп'ютерна гра розвиває відразу кілька навичок, головне, щоб це було зроблено вчасно і привабливо.
Характерною особливістю комплексу є можливість гнучкого використання більшості з його ігор для вивчення різних навчальних тим шляхом заміни їх дидактичного матеріалу і налаштування на конкретну тему чи учня, а також обмеження тривалості гри за часом або за кількістю завдань. Робиться це за допомогою спеціальної комп'ютерної програми "Конструктор уроку", яка призначена для вчителя або технічного працівника комп'ютерного класу і вимагає мінімальних знань і навичок роботи з комп'ютером. Більшість ігор передбачає збереження їх статистичних даних про результати виконання завдань. Методичний посібник по роботі з комп'ютером дозволяє використовувати його протягом усього навчального року в процесі навченийня додатково до типової навчальної програми.
Учителю у використанні комплексу відводиться дуже важлива роль. Він підбирає гри до уроку, дидактичний матеріал та індивідуальні завдання, допомагає учням у процесі роботи за комп'ютером, оцінює їх знання і розвиток. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на комп'ютері, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим і інтенсивним. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Підбір комп'ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу та рівня підготовки учнів. Тут комплекс надає повну свободу творчо працюючого вчителя і дозволяє використовувати його з різними навчальними програмами та методичними посібниками.
В умовах поточного розкладу роботи комп'ютерного класу поділи клас на 2-3 групи, щоб діти могли працювати на комп'ютерах індивідуально або хоча б по двоє. При такому способі діти виконують своєрідні лабораторні роботи, набуваючи на уроках знання, розвиваючи свої вміння та навички, потім вони використовують їх на практиці, в ігровій діяльності в комп'ютерному класі. На одному занятті вони можуть використовувати 3-9 комп'ютерних ігор. Теми ігор, їх режими та дидактичний матеріал можуть вибиратися як з метою вивчення нового матеріалу, закріплення або повторення, струм і для контролю знань. За рахунок зміни ігор та їх малої тривалості (10-15 хв) у дітей зберігається досить стійкий інтерес і працездатність на занятті.
Зараз підготувалася до випуску друга частина комплексу, призначена для учнів 2 класу, і йде розробка для 3 класу. У них враховано накопичений досвід і психологічні особливості дітей цього віку. Надалі, у більш старших класах, для продовження навчання із застосуванням комп'ютерів, з урахуванням вікових та інтелектуальних здібностей учнів, можна використовувати такі відомі розробки як програмно-методичний комплекс "Роботландія" з Переславля-Залеського, самарський курс "Інформаційна культура", систему " Logo-Writer ".
Комп'ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером, а невдалий хід гри внаслідок прогалин у знаннях спонукає частина з них звертатися по допомогу до вчителя або самостійно домагатися знань в грі. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: вчителів, методистів, психологів, всіх, хто хоче і вміє працювати, може зрозуміти сьогоднішніх дітей, їх запити і інтереси, хто їх любить і віддає їм себе.

Чи слід дітям використовувати комп'ютери у школі?

Багато педаго
     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9 of 10 on the basis of 3094 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status