ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Введення в спеціалізацію Менеджмент
     

 

Управлінські науки
ЗМІСТ
Введення
1. Фрагменти навчального плану і графіка вивчення дисципліни
1.1. Очна навчання
1.2. Заочне навчання
2. Програма дисципліни
3. Положення про підсумкової атестації
4. Список навчально-методичної літератури
5. Рекомендації для студентів з вивчення дисципліни
5.1. Контрольні питання для самопідготовки.
5.2. Теми самостійних робіт (рефератів).
5.3. Рекомендована структура реферату.
5.4. Навчально-практичний посібник з дисципліни.
1. ФРАГМЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ І ГРАФІК ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Очна навчання

Код
Найменування
дисципліни
Види та обсяг контролю
Види і обсяг навантаження
Розподіл по роках і семестрах, часІспит
Залік
Курс. раб.
Контр. робіт, рефер
Всього
Лекції
Практика
Самостійно. Робіт

1

2

3

4

5
1
2
                3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Вступ до спеціальності "Менеджмент"


-


1

-

1
96

40

18


34


34


96

40


.

РозподілЧасів

Розподіл по курсах і семестрах

по семестрах
з них
I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

VI курс

п/п
Найменування дисциплін
замін.
Четово
рс.пр.
р.раб.
його
кціі
б.зан.
ак.зан.
д.зан.
м.раб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


ек
за
ку
ку
НД
ле
ла
пр
ін
са
годин на тиждень1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Вступ до спеціальності та спеціалізації

12

Південно - Уральський Державний Університет
Затверджую
Декан факультету
В.П. Горшенін
_____________1999г.
2. ПРОГРАМА
дисципліни (Вступ до спеціальності "Менеджмент (і спеціалізації"
для підготовки дипломованих фахівців за спеціальностями
061100 - менеджмент; 060400 - фінанси та кредит
Індекс дисципліни - ГСЕ. 09
Факультет Міжнародний
Кафедра-розробник - (Міжнародний менеджмент (
Курс навчання - 1
Склад дисципліни (очне навчання):
Лекцій - 18 год.; Залік - 1 сем.; Практичні заняття - 18 год.
СРС - 36 год.
Всього - 70 год.
абочая програма відповідає державному освітньому стандарту, введеного в дію з 1996р.
 Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
Зав. кафедрою А.А. Алабугін
Розробник програми В. П. Гальетов
Вчений секретар Р.А. Алабугіна
1. Освітньо - професійні вимоги до дисципліни.
1.1. Місце дисципліни в системі підготовки менеджера
Навчальна дисципліна відноситься до циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.
Необхідність в курсі «Вступ до спеціальності« Менеджмент »виникає з ряду причин. Перерахуємо найважливіші з них.
Існує відтворює з кожним поколінням протиріччя: нове покоління освічених фахівців, прагнучи до все більшого задоволення потреб людини, все більше і більше руйнує середовище проживання людини. Основна причина в тому, що система освіти, орієнтована на відтворення «людини економічної», людини-споживача, відтворює відчуження людини від людини, людини від результатів його діяльності, людини від Природи.
    В даний час відбувається зміна парадигми процесу освіти та освітньої системи під впливом насущного вимоги світової ситуації - жити на Землі, не руйнуючи, а зміцнюючи гармонію відносин між людиною і людиною, людиною і Природою. Суть цієї зміни - кардинальний перехід від відтворення людини, що володіє знаннями, до людини, здатного до культурної діяльності на основі Законів Природи в ускладнюються і непередбачуваних соціально-економічних і екологічних умовах.
    На думку багатьох вчених, що займаються розробкою нової філософії освіти, необхідний перехід до системи, в якій існує «перевага зміни над збереженням, створення нового над копіюванням старого». Це знаходить своє вираження в ідеї випереджального розвитку людини, людини, готової до діяльності в непередбачуваних ситуаціях на основі принципів природосообразно.
  Це вимагає зміни уявлень про освіту як системі відтворення людини культурного і відповідно зміни цілей і змісту, методів і засобів освіти. Особливо важливо випереджаюче проведення таких змін в освіті менеджерів, майбутніх керуючих, на плечі яких ляже ще значний тягар ще більш складних перетворень.
       Вимоги до курсу «Вступ до спеціальності« Менеджмент »випливають із цієї ідеї і включають в себе наступне:
1) предметом вивчення є навколишня дійсність і перш за все студент, як об'єкт власного управління та управління з боку інших;
2) метою курсу є студент, яка усвідомила важливість управління собою, методи і засоби управління собою; здатний не тільки віддавати накази, але й усвідомлено підкорятися; здатний управляти осмислено управляти груповою діяльністю для досягнення поставленої мети;
3) засобами вивчення є завдання, складені для себе і продукти виконання завдань:
4) методи вивчення - аналіз себе і своїх відносин з навколишньою дійсністю на основі практики і спеціально поставлених дослідів.


1.2. Згідно з п. 2.1 Державних вимог до мінімуму змісту, рівня підготовки дипломованих фахівців випускник повинен в результаті засвоєння дисципліни:
* Бути здатним в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні освітні технології;
* Розуміти сутність та соціальну значущість своєї майбутньої професії, основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну область своєї діяльності, бачити їх взаємозв'язок в цілісній системі знань;
* Бути здатним знаходити нестандартні рішення типових задач і вміти вирішувати нестандартні задачі;
* Бути здатним до проектної області у професійній сфері, використовувати принципи системного аналізу;
* Бути здатним поставити мету і сформулювати завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій, уміти використовувати їх для практики;
* Бути готовий до кооперації з колегами і роботи в колективі, бути знайомим з методами самоврядування, вміти організувати роботу співвиконавців, знаходити і приймати управлінські рішення в умовах суперечливих вимог;
* Бути методично і психологічно готовим до зміни виду і характеру своєї професійної діяльності, до роботи над міждисциплінарними проектами.

2. Метою дисципліни є: студент, яка усвідомила важливість управління собою, методи і засоби управління собою; здатний не тільки віддавати накази, але й усвідомлено підкорятися; здатний осмислено управляти груповою діяльністю для досягнення поставленої мети.
3. Навчальний план
ТЕМА

РОЗПОДІЛ ЧАСУ
1. УПРАВЛІННЯ СОБОЮ І ІНШИХ
лекції
практи-ка
самост. Робота
1.1.Управленіе собою (я як об'єкт і суб'єкт управління).
5
2
4
Аналіз ситуації управління собою в сьогоденні.
0,5


Більш складна модель себе як організації
0,5


Аналіз ситуації зовнішнього управління
0,5


Співпраця з іншими виконавцями.
0,5


Маркетинговий аналіз ситуації управління собою
0,5


Інтегральна оцінка своєї «організації»
0,5


Ситуація саморозвитку мене як організації
0,5


Зміни в цінностях життя і діяльності
0,5


Проектування бажаної ситуації
0,5
1
2
Розробка Програми реалізації змін
0.5
1
2
1.2. Управління Іншим людиною.
5

5
10
Мета управління Другим. Процес, методи-засоби і результати.
1
1
2
 Закономірні причини, що дають можливість управління Другим.
1
1
2
Директивні методи управління: сильні та слабкі сторони.
1
1
2
Недирективна методи управління: сильні та слабкі сторони
1
1
2
 Можливості демократичних методів управління.
1
1
2
1.3. Управління групою.

6
10
10
Цілі управління групою. Процес, предмет, методи-засоби і результати.
1
1
2
Закономірні причини, що створюють можливість керування Групою.
1
1
2
Директивні і недирективна методи управління Групою.
1
1
2
Делократіческій метод управління групою. Відмінність управління від менеджменту та керівництва.
1
1
2
Технологія узгодженої групової роботи. Процес, предмет, методи, засоби і результати.
2
6
2
2. ДОВКІЛЛЯ ЯК ПРОСТІР ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
6
6
16
2.1. Вивчення потреб і можливостей Середовища як діяльність менеджера:
2
2
4
2.2. Середа як джерело можливостей і ресурсів
4
4
12
А) доступні ресурси:
1
1
3
інших студентів і викладачів;університету та інших вузів міста;бібліотеки та інші фондів університету;кафедр та факультетських бібліотек;Б) платні ресурси університету та міста:
1
1
3
можливості для копіювання літератури;можливості платних консультацій;інші можливості.В) ризики, спокуси і небезпеки в Середі.
1
1
3
Г) середу як простір саморозвитку менеджера.
1
1
3

3. ВСТУП У СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
3
3

(розробляється іншими викладачами).3.1. Управління персоналом.
1
1

3.2. Виробничий менеджмент.
1
1

3.3. Міжнародний менеджмент.
1
1

ВСЬОГО ГОДИН ПО КУРСУ

18
18
34

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ 1. Вступ до спеціальності «МЕНЕДЖЕР»
1.1.Управленіе собою (я як об'єкт і суб'єкт управління).
1) Аналіз ситуації управління собою в сьогоденні. Виявлення об'єкта і суб'єкта управління. Оцінка ситуації на основі аналізу. Аналіз дій власного керуючого. Виявлення предмета, процесу, результатів і засобів управління собою. Оцінка процесу та результатів управління.
2) Більш складна модель себе як організації: я-ідеолог, я-політик, я-керуючий, я-виконавець. Взаємодія між сутностями в різних ситуаціях. Оцінка узгодженості дій в ситуаціях.
3) Аналіз ситуації зовнішнього управління мною. Інші ідеологи, політики та керуючі. Оцінка їх управління мною. Процес і результати зовнішнього управління. Засоби зовнішнього управління.
Співпраця з іншими виконавцями. Оцінка взаємодій і їх
результатів.
4) Маркетинговий аналіз поточної ситуації: мої споживачі і постачальники.
Мої стосунки з Середою та їх оцінка.
5) Інтегральна оцінка своєї «організації» методом ССВП: мої сильні та слабкі сторони; можливості для мого розвитку; перешкоди та загрози для мого розвитку.
6) Ситуація саморозвитку мене як організації: необхідні зміни.
Зміни в цінностях життя і діяльності. Зміна в цілях і засобах управління. Зміни в методах відстоювання цінностей. Зміни у методах вирішення життєвих і навчальних завдань.
7) Проектування бажаної ситуації: мої відносини з Середою і всередині моїй «організації». Сценарій оптимальної взаємодії мого керівника і виконавця між собою. Прогнозування очікуваних результатів і нових проблем.
8) Розробка Програми реалізації змін в мені і методи самовря-лення. Причини для змін: проблеми усуваються програмою. Мета програми та її завдання. Планування свого зміни як послідовник-ності вирішуваних завдань. Критерії контролю виконання програми.
1.2. Управління Іншим людиною.
1) Мета управління Другим. Процес, методи-засоби і результати.
2) закономірні причини можливості управління Другим.
3) Насильницькі методи управління: сильні та слабкі сторони.
4) Ненасильницькі методи управління: сильні та слабкі сторони
5) Можливості ненасильницьких методи управління. Гуманістичні уявлення про управління іншою людиною. Закони гуманістичного управління людиною.
1.3. Управління групою.
1) Цілі управління групою. Процес, предмет, методи-засоби і результати.
2) закономірні причини, що створюють можливість керування Групою.
3) Директивні і недирективна методи управління Групою.
4) Делократіческій метод управління групою. Відмінність управління від менеджменту та керівництва.
5) Технологія узгодженої групової роботи. Процес, предмет, методи, засоби і результати.
РОЗДІЛ 2. ДОВКІЛЛЯ ЯК ПРОСТІР
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
2.1. Вивчення потреб і можливостей Середовища як діяльність менеджера:
* Проблеми виникають при незнанні Середовища;
* Цілі вивчення середовища, методи і засоби;
* Процес і результати вивчення Середовища.
2.2. Середа як джерело можливостей і ресурсів для діяльності менеджера, а також як джерело ризиків і небезпек:
А) доступні ресурси:
* Використання можливостей інших студентів і викладачів;
* Використання можливостей університету та інших вузів міста;
* Використання можливостей бібліотеки та інші фондів університету;
* Використання можливостей кафедр та факультетських бібліотек;
Б) використання платних ресурсів університету та міста:
* Можливості для копіювання літератури;
* Можливості платних консультацій;
* Інші можливості.
В) ризики, спокуси і небезпеки в Середі.
Г) середу як простір саморозвитку менеджера.
Розділ 3. ВСТУП У СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
(розробляється іншими викладачами).
3.1. Управління персоналом.
3.2. Виробничий менеджмент.
3.3. Міжнародний менеджмент.
3. ПОЛОЖЕННЯ про підсумкові атестації
Відповідно до плану (п.1 УМК) з дисципліни здійснюється проміжний контроль у формі виконання реферату. Він виконується позааудиторної після проведення двох практичних занять (тьюторіалов). Завдання по роботах дані в УМК.
Підсумкова атестація здійснюється у формі заліку.
У ході заліку оцінюються знання ключових понять дисципліни, вміння застосовувати теорію практично, розуміючи терміни та зв'язок тим з практикою менеджменту.
4. ЛІТЕРАТУРА ПО КУРСУ «Вступ до спеціальності»
Абдеев Р.Ф. Філософія інформаційної цівілізаціі.-М.: ВЛАДОС, 1994.-336с.

Алієв х.м. Ключ до себе: Етюди про саморегуляції. - М.: Молода гвардія, 1990. -223с.

Альтшуллер Г.С., Вєрткін І.М. Як стати геніем.Жізненная стратегія творчої лічності.-Мн.: Білорусь, 1994.-479с.

Андрєєв Ю.А. Три кити здоров'я. -Єкатеринбург, Ср.Уральское кніж.ізд., 1993.-336с.

Вейл Пітер. Мистецтво менеджменту.

Гінзбург М.Р. Шлях до себе.-М.: Педагогіка, 1991, .270 с.

Гримак Л.П. Спілкування з собою: Почала психології активності. М.: Политиздат, 1991.-320с.

Джампольскі Дж.Д. Любов перемагає страх/Пер. з англ. Т.В.Зарембо.-М.: Профиздат, 1991.-128с.

Ільїн А.А. Обітниця мовчання. Роман.-Челябинск: Юж.Уральское кніж.ізд., 1995,-436с.

Каппоні В., Новак Т.Є. Сам собі псіхолог.-С-П., Пітер, 1994.-224с.

Козлов М.І. Як ставитися до себе і людям. Практична психологія на кожен день. -М.: Нова школа, 1993, - 327с.

Лао Цзи. Дао Де Цзін./Перекладення з китайського. - Дубна: Ізд.Свента, 1994.-96с.

Леві В.Л. Мистецтво бути іншим. -

Леві В. Л. Мистецтво бути собою .. -М.: Знание, 1977.-208с.

Литвак М.Є. Психологічне айкідо.-Рост?? в н/д.: РГПІ, 1992,-64с.

Лободин В.Т. Здоров'я та духовность.-СПб.: АО «Комплект», 1994.-381с., Іл. (Шлях до єдності; т.1, ч.1, в п'яти томах).

Орлов Ю. М. Сходження до індивідуальності: Кн. для вчителя. М.: Просвещение, 1991.-287с.

Суворов В. Акваріум .- М.: НІІО «Демократична Росія», 1991

Харрис Т. Я хороший, ти хорошій./Пер. з англ. К.В.Кленіна.М: Сіль, 1993 .- 176с.

Малахов Г.П. Створення власної системи оздоровленія.-СПб.: АО "Комплект", 1995.-302с., Ил .- (Цілющі сили; Т.4)

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Контрольні питання (для самопідготовки і здачі заліку)
з дисципліни "Вступ до спеціальності" Менеджмент "та спеціалізації"
ТЕМА
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ
(можливі назви розділів)
1. Поточна ситуація управління

Як я керую собою зараз? Як мною керують інші? Які способи управління прийнятні? Які засоби керування я використовую зараз?
2. Прогнозування: бажана ситуація управління
Як я хочу керувати собою в майбутньому?
Яким може (повинно) бути управління мною в процесі життя і роботи? Які засоби управління собою, я б хотів використати?
3. Ситуація планування: сьогодення і майбутнє
Як я планую своє життя і діяльність зараз? Яким має стати моє планування в майбутньому? Які засоби планування я використав? Які засоби планування я буду освоювати і використовувати?
4. Ситуація цілепокладання
Які цілі і як я ставив перед собою?
Досягалися вони?
Які цілі я зараз ставлю перед собою?
Як я буду виявляти просування до них?
5. Ситуація аналізу діяльності
Як я аналізую свої дії зараз?
Які засоби я використовую для цього?
Як я оцінюю якість мого аналізу, за якими критеріями?
6. Структура моєї діяльності
Як влаштована моя діяльність в даний час? З яких дій вона полягає?
Які засоби я використовую для цього?
Що є результатом моєї діяльності?
Що заважає і що допомагає в моєї діяльності?
7. Процес і результат діяльності
Як і де проходить процес моєї діяльності? Чи залежить результат від процесу і яким чином?
Яким чином я керую ходом процесу діяльності? Як я направляю цей процес до бажаного результату?

5.2. ТЕМИ самостійно Тельнов РОБІТ
 
1. Моя ситуація управління своєю роботою і навчанням: потреби, можливості і проблеми.
2. Моя бажана ситуація управління роботою і навчанням.
3. Цілепокладання: засоби та методи, які я можу використовувати.
4. Планування: розподіл моїх ресурсів у роботі та навчанні.
5. Аналіз діяльності: що і як, за допомогою яких засобів і методів я аналізую в моїй діяльності.
6. Структура діяльності: схожість і відмінність у роботі та навчанні.
7. Процес, результат і продукти моєї діяльності.

5.3. РЕКОМЕНДОВАНА Структура реферату
Реферат являє собою чітко структурований аналіз теоретичних пропозицій ряду авторів з обраної теми. Для цього слід використовувати необхідні літературні джерела (див. ніжепріводімий список літератури). Можуть використовуватися й інші джерела, доступні студентові.

ВСТУП (актуальність обраної теми, цілі реферату, значення і місце теми в дисципліні)

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПО ТЕМІ.
1.1. Проблеми і методи вирішення проблем, що відповідають темі.
1.2. Аналіз переваг і недоліків методів розв'язання проблем (у обгрунтуваннях теоретиків або з різних джерел, з досвіду).
2. ОБГРУНТУВАННЯ ДУМКИ автора роботи про застосовність Розгляд методів У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ вирішення подібних проблем.
2.1. Особливості сучасної ситуації в Росії та/або підприємства (організації) - місця роботи (навчання) автора роботи (студента) в області розглянутої проблеми, або теми.
2.2. Вибір найкращого з теоретичних методів рішення в умовах вітчизняного об'єкта управління.
2.3. Практичне застосування методу в конкретних умовах (або можливості цього) на вітчизняному об'єкті, або приклади використання відомі студенту.
ВИСНОВОК (висновки щодо результативності та ефективності застосування методу та рекомендації щодо подальшого застосування).
ЛІТЕРАТУРА (на яку є посилання в рефераті).

5.4. Навчально-практичний посібник з дисципліни "Вступ до спеціальності Менеджмент" та спеціалізації "
                                                         (Розробляються)
Посібник використовується в декількох напрямках:
* Як роздатковий матеріал, що становить головний зміст дисципліни (воно доповнюється та роз'яснюється викладачем під час лекцій);
* Як сукупність завдань, що виконуються під час практичних занять та самостійної роботи студента (СРС);
* Як матеріал для науково-дослідної студентської роботи в галузі менеджменту.     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
8.3 of 10 on the basis of 848 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status