ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розвиток промисловості зварювальних матеріалів у країнах Західної Європи і Японії на рубежі століть
     

 

Промисловість, виробництво

Розвиток промисловості зварювальних матеріалів у країнах Західної Європи і Японії на рубежі століть

Доц. Самосуд Г.В.

Кафедра «Опір матеріалів і будівельна механіка ».

Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет)

Розглянуто тенденції розвитку ринку зварювальних матеріалів Західної Європи і Японії на рубежі XX і XXI ст., даний прогноз розвитку галузі на найближчу перспективу.

На рубежі XX і XXI ст. зварювання та споріднені процеси залишалися провідними технологічними процесами. Досвід ХХ ст. показав, що незалежно від коливань світової і національних економік зварювальний ринок зберіг позитивну динаміку, а інвестиції і витрати на технологічне оновлення зварювального виробництва, як правило, окупалися і приносили очікувані техніко-економічні результати. Таке стійке положення зварювального ринку багато в чому пояснюється його високою кореляцією з обсягами і динамікою світового ринку сталі. Відомо, що до 70% світового споживання сталевого прокату йде на виробництво зварних виробів, конструкцій та споруд.

Найбільшими виробниками сталі до початку 2000  р. стали Китай, Японія, США, Німеччина, Росія. Найбільшими експортерами - Росія, Японія, Німеччина, найбільшими імпортерами -- США, Китай, Німеччина.

Відзначаючи загальне зростання споживання сталі, а отже, зварних конструкцій і зварювальним техніки, необхідно особливо відзначити збільшення споживання сталевий металопродукції у вигляді прокату і труб у промисловості та цивільному будівництві, при будівництві магістральних газо-і нафтопроводів. Це величезні споживачі зварювальної техніки і технології, трубна промисловість споживає близько 20% прокату.

Можна вважати, що світовий ринок зварювальної техніки та послуг, що збільшується пропорційно зростанню світового споживання сталі на початку XXI ст., складе не менше 40 млрд дол США [1].

Світовий і регіональні ринки зварювальної техніки мають два основні сектори: зварювальне устаткування (приблизно 30%) та зварювальні матеріали (приблизно 70%). В останні роки в загальному обсязі продажів зварювальної техніки поступово збільшується частка зварювального обладнання. Це частково пов'язане із зростанням надходження на ринок досить дорогого зварювального обладнання для променевих і, в першу чергу, лазерних технологій, а також зварювальних роботів.

На початок століття провідні позиції на світовому ринку зварювальному стало займають країни Західної Європи, США і Японія. Ці країни також становлять провідну трійку найважливіших економічних регіонів світу, які відіграють визначальну роль в глобалізації світової економіки. Серед них сучасна Японія - найбільший в світі експортер капіталу і друга промислова держава світу.

огляду на те, що на світовому ринку зварювального обладнання лідируюче положення займає сектор устаткування для дугового зварювання (до 50%), а практично весь обсяг споживання видаткових матеріалів призначений для зварювання плавленням, побічно зіставити обсяги внутрішніх ринків трьох згаданих вище регіонів можна по кінцевого продукту - наплавленого металу. За даними промислової групи ЕСАБ (Швеція) [2], в 1999 р. було наплавлена металу в країнах Західної Європи 422 тис. т, у США - 344 тис. т і в Японії - 236 тис. т. У зв'язку з цим аналіз сучасного зварювального ринку Японії представляє безперечний інтерес для фахівців-зварювальників.

В 1986 - 2000 рр.. обсяг виробництва зварювальних матеріалів знаходився в межах 320 - 370 тис. т; в 1991 р. він досяг рекордної величини - 422,9 тис. т. У період загальносвітового спаду економіки (1992 - 1994 рр..) Обсяг виробництва зварювальних матеріалів різко знизився й до кінця століття впав до 303,8 тис. т [3].

Чітко простежується в останнє десятиліття тенденція скорочення обсягів власного виробництва зварювальних матеріалів пов'язана не тільки з коливаннями економіки і ринкової кон'юнктури, але і з певною експортно-імпортної політикою і з тими змінами, які характерні для японського зварювального виробництва. Основну частку зварювальних матеріалів, які споживаються японської промисловістю, складають зварювальні дроту суцільного перерізу для зварювання у середовищі захисних газів, а також матеріали для зварювання під флюсом. У виробництві зварювальних матеріалів в Японії спостерігається стійка тенденція - це безперервне зниження частки покритих електродів для ручного зварювання і зростання виробництва порошкового дроту, переважно малого діаметру.

В структурі виробництва зварювальних матеріалів у Японії дріт суцільного перетину займає лідируючі позиції, хоча її частка в загальному обсязі виробництва зварювальних матеріалів постійно скорочується.

Експорт зварювальних матеріалів Японії в 2000  р. склав близько 26 тис. т. За останнє десятиліття XX в. (з 1990 р. по 2000 р.) він зріс всього на 3 тис. т. У структурі постачань домінує порошкове дріт, що має високий попит на світовому ринку: її експорт в 2000 р. склав 73% від загального кількісного обсягу експорту зварювальних матеріалів. Імпорт зварювальних матеріалів за останнім часом істотно скоротився. У 1995 р. імпорт зварювальних матеріалів (57,6 тис. т) майже вдвічі перевищував обсяг експорту (26,5 тис. т). У 2000 р. імпорт зварювальних матеріалів знизився до 37,6 тис. т, але основну частку імпорту як і раніше становлять дроту суцільного перетину - 74% (27,5 тис. т) [4]. Японське зварювальне виробництво віддає перевагу більш дешевим зварювальним дріт, що поставляються з Кореї, Тайваню, Таїланду та ін

Прогноз виробництва і ринку зварювальної техніки Японії тісно пов'язаний з тенденціями розвитку промисловості й економіки країни в цілому. В даний час відзначена стабілізація замовлень у важкому машинобудуванні, суднобудуванні, виробництві сталевих конструкцій. Зросли інвестиції в автомобілебудуванні. Все це дає підстави очікувати підвищення обсягу виробництва зварювальної техніки.

Якщо розглядати як промислового лідера Західної Європи Німеччину, то виробництво сталі в цій країні в 1998 р. склало 44,8 млн т (близько 30% від загального обсягу її випуску в 15 країнах ЄС), приблизно 6% від загальносвітового виробництва. Стабільний стан і темпи зростання ринку сталі є надійним фундаментом для німецьких виробників зварних конструкцій і зварювальним техніки, для зварювального виробництва Німеччини в цілому.

Розширення споживання сталі в таких металоспоживчих галузях Німеччини, як виробництво зварних конструкцій і судин, мостобудування, суднобудування, загальна машинобудування, транспорт, виготовлення побутових приладів йде одночасно з зниженням питомої витрати металу на одиницю продукції. Цьому сприяє інтенсивна робота металургів щодо вдосконалення і створення нових марок сталі, а також з розробки у співдружності з зварювальниками ряду нових прогресивних видів сталевої металопродукції. Великі перспективи відкриває збільшення виробництва і застосування високоміцних, добре зварюються сталей з зменшенням маси при забезпеченні їх високої експлуатаційної надійності. Нині вони є основою нового класу конструкцій - легких сталевих зварних конструкцій.

Сучасна Німеччина по праву належить до тих передовим країнам світу, поступальний розвиток економіки яких визначається, перш за все, технологічним та науковим прогресом базових галузей виробництва, а також участі у процесі глобалізації європейської та світової економіки. Ця тенденція поширюється на зварювальне виробництво ФРН, значення якого багато в чому визначає його міжгалузевий характер.

Зварювальне виробництво Німеччини займає одне з провідних місць серед аналогічних виробництв інших промислових країн світу. Для нього характерні високий рівень використання прогресивних технологій зварювання та споріднених їй процесів, значний обсяг наукових досліджень і активний трансфер їх результатів у масове виробництво зварних конструкцій і зварювальної техніки. Виключне увага приділяється забезпеченню і підтримання необхідного рівня професійної підготовки фахівців різних категорій, сертифікації виробництва та продукції, управління якістю, а також систему стандартизації зварювальної техніки, технологій та атестації персоналу.

В організації цілеспрямованої і ефективної діяльності зварювального виробництва з урахуванням загальнонаціональних науково-технічних пріоритетів важливу роль відіграє Німецьке суспільство зварювання та споріднених технологій (DVS). Фахівцями DVS була досліджена і дана кількісна (вартісна) оцінка фактичного вкладу зварювальної техніки та технологій у виробництво національного продукту. Згідно цього аналізу, у рамках загального валового продукту частка безпосередньо зварювальної техніки і технології становить 1,5%. У тій частині ВВП, яку створює промисловість засобів виробництва, вклад зварювальної техніки значно вище і досягає 6,3%.

Виробництво зварювальної техніки тісно пов'язано з інвестиційною активністю основних металоспоживчих галузей економіки (автомобілебудування, машинобудування, будівництво та ін), а також кон'юнктурою європейського та світового зварювальних ринків.

Виробництво зварювальних і присаджувальних матеріалів з 1995 по 2007 рр.. практично не змінило свої обсяги. Приріст виробництва за цей період склав усього 0,3%, відзначено найбільш істотне зниження випуску покритих електродів і суцільних дротів. Тенденція падіння попиту усередині країни на зварювальні матеріали власного виробництва була зумовлена багато в чому скороченням виробництва зварних будівельних конструкцій і деяким падінням замовлень у машинобудуванні. Можливо, позначився і різке зростання в 1998 р. імпорту зварювальних матеріалів - на 41,7 % В порівнянні з 1997 р.

Структура зварювальних матеріалів, які випускає німецькими виробниками, відповідає структурі європейського ринку зварювальних матеріалів, для якої характерна тенденція скорочення обсягу випуску покритих електродів і збільшення випуску порошкових дротів. Друга особливість - нарощування обсягів виробництва зварювального порошкового дроту, яке, починаючи з 1976 р., характеризується помірним середньорічним приростом у 2 - 3%. У 1998 р. випуск порошкової дроту оцінювався на 3,2% більше, ніж у 1997 р., але на 3,8% нижче пікового рівня 1995 Обсяги виробництва в 1998 р. інших видів зварювальних і присаджувальних матеріалів зберігаються приблизно на одному рівні з попередніми роками.

Звертає на себе увагу стійко високий імпорт до Німеччини зварювального дроту, електродів і прутків для зварювання та пайки. У 1998 р. німецькі споживачі перевищили рівень імпорту 1997  р. на 41,7% і закупили за кордоном рекордну кількість зварювальних матеріалів - на суму близько 95 млн ДМ. Треба думати, імпорт зварювальних матеріалів в 1998 р. частково компенсував деяке падіння власного виробництва. Незначне зниження обсягів зовнішньої торгівлі витратними і присаджувальних матеріалами принципового значення для загального обороту зовнішньої торгівлі не має.

В цілому в структурі європейського ринку устаткування для дугового зварювання спостерігається більш висока в порівнянні зі світовим ринком частка устаткування для зварювання в захисних газах і більш низька частка для зварювання покритими електродами.

Частка покритих електродів на європейському ринку склала до 2002 р. всього 22% проти 32 % На світовому ринку, частка суцільних дротів - 45 і 43% відповідно.

Як випливає з наведених даних, основою зварювального виробництва залишається зварювання плавленням, техніка та технологія якої будуть розвиватися і далі в першу чергу за рахунок скорочення частки ручного дугового зварювання покритими електродами і розширення механізованих способів зварювання суцільним і порошковим проволоками. Є підстави вважати, що в недалекому майбутньому частка ручного дугового зварювання (за наплавленого металу) в промислових країнах стабілізується на рівні 15 - 25 %.

Список літератури

Стеклов О.І. Зварювання початку XXI століття. IV Міжнародна конференція по зварювальним матеріалами країн СНД. «Зварювальні матеріали. Розробка. Технологія. Виробництво. Якість. Конкурентоспроможність ». Краснодар, 2007.

СВЕСТА-2001: Економіко-статистичні дані по зварювального виробництва. Інформаційно-статистичний збірник// К.: ІЕЗ ім. Е.О. Патона. 2001.

The Japan Welding News for the World. Autumn Issue. 2001.

Бернадський В.Н., Маковецкая О.К. Зварювальний ринок сучасної Японії// Сварщик. 2002. № 3.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Українські реферати
 
Рефераты
 
Учбовий матеріал
Українські реферати refs.co.ua - це проект, на якому розташовано багато рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних проектів, які доступні для завантаження. Наші реферати - це учбовий матеріал для школярів і студентів. На ньому містяться матеріали, які дозволять Вам дізнатись більше про навколишнє середовище та конкретні науки які викладають у навчальних закладах усіх рівнів.
9.9 of 10 on the basis of 753 Review.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Українські реферати | Учбовий матеріал | Все права защищены. DMCA.com Protection Status